Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.07.2021

JUDr. Jan Vrba (ev.č. ČAK 12020) oznamuje, že neznámou osobou bylo jeho jméno a příslušnost k advokacii zneužity k podvodnému jednání. Toho se neznámá osoba dopustila jménem JUDr. Vrby vůči panu O. Houskovi, ze kterého svým podvodným jednáním vylákala částku ve výši statisíců Kč.


Neznámá osoba komunikovala s využitím aplikace WhatsApp z telefonního čísla +420 722 615 674 a vydávala se za JUDr. Vrbu. Ten však po celou dobu výkonu své advokátní praxe užívá jiné telefonní číslo. Neznámá osoba rovněž ve zjevně falešných úředních listinách uvedla lživé identifikační údaje JUDr. Vrby, a to jeho datum narození a ID datové schránky.

"Zcela se distancuji od podvodného jednání této neznámé osoby a poučil jsem poškozeného, aby neprodleně podal trestní oznámení na tuto neznámou osobu," uvedl JUDr. Vrba.

Veřejnost důrazně nabádá, aby si při jakékoliv úřední komunikaci s advokátem vždy ověřila kontaktní údaje buď na webu advokáta nebo na veřejně přístupném rejstříku advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Vyšel Věstník ČAK č. 2/2021

Vydáno dne: 01.07.2021

Věstník č. 2/2021, obsahující Kandidátní listiny pro volbu členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise na 8. sněmu České advokátní komory.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 28.06.2021

Mgr. David Heyduk (ev.č. ČAK 18381) oznamuje, že byly zneužity jeho údaje, jakožto advokáta: "Osoba mě známá jako Veronika Marešová zneužila mou identitu, coby advokáta, za účelem svémocného vymáhání svých domnělých nároků proti třetím osobám. Toto jednání mě vážně poškozuje jako advokáta a cítím se jím velmi zasažen, proto podniknu nezbytné právní kroky směřující k nápravě tohoto jednání. Od jakékoliv komunikace zaslané komukoliv z adresy mgr.heyduk@post.cz se distancuji, neboť se nejedná o adresu, kterou mám jednak zapsanou v seznamu advokátů a jednak s ní nemám cokoliv společného ani jako soukromá osoba."
 

Představenstvo ČAK rozhodlo o okamžité finanční pomoci obcím, zasaženým tornádem

Vydáno dne: 25.06.2021

Představenstvo ČAK ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) usnesení o sociálním fondu ČAK rozhodlo, že na účet obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves a Hrušky, zasažených tornádem, bude poskytnut okamžitý dar ve výši 100 tisíc korun, tj. v celkové výši 400 tisíc korun. 

Vedení české advokacie vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým po obětech, soucítí se všemi postiženými a zraněným přeje brzké uzdravení a všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích.

Oznámení o plánované nedostupnosti informačních systémů ČAK

Vydáno dne: 24.06.2021

V sobotu 26.6.2021 od 20:00 do neděle 27.6.2021 cca 8:00 bude s ohledem na plánovanou údržbu infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře.

Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK.

Děkujeme za pochopení.

ČAK je znepokojena stíháním ruského advokáta I.J. Pavlova

Vydáno dne: 03.05.2021

Česká advokátní komora přijala svelkým znepokojením informaci o obvinění a prohlídce kanceláří ruského advokáta Ivana Jurjeviče Pavlova, známého obhájce lidských práv a ruských občanů obviněných zvlastizrady, špionáže, šíření tajných informací a výzvědné činnosti.

Výběrové řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/)

Vydáno dne: 24.04.2021

Administrativním pochybením kanceláře České advokátní komory (ČAK) byl v pátek 23. dubna 2021 na webových stránkách ČAK publikován nesprávný text k zahájení výběrového řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/).
Toto nedopatření nyní ČAK napravuje a zveřejňuje výzvu způsobem, který schválilo představenstvo ČAK na své schůzi 13. dubna 2021 pod bodem 7a) pořadu jejího jednání.  
Lhůtu k podávání nabídek stanovenou v odst. 8. 1. Výzvy k podání nabídky – podmínek výběrového řízení prodlužuje ČAK do 26. května 2021 ve 12.00 hodin. Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Za možné komplikace se jménem kanceláře ČAK omlouvám.
JUDr. Petr Čáp
tajemník ČAK

 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 23.04.2021

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D. (ev.č. ČAK 13645) oznamuje, že bylo zneužito jeho jméno, jakožto advokáta. „Tohoto zneužití se dopustil dosud neznámý pachatel, který si vytvořil e-mailovou schránku stusekadvokat@post.cz, ze které odeslal minimálně v jednom případě e-mail s podvodnou hlavičkou mé advokátní kanceláře na adresu Obelix26@email.cz. Majitel této adresy mě o celé záležitosti obratem informoval,“ uvedl advokát Štůsek. Nevylučuje zároveň, že mailů mohlo být odesláno více.
„Současně s tímto oznámením pro kolegy advokáty budu podávat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ zdůraznil JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D. 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.04.2021

Mgr. Martin Buchta (ev.č. ČAK 10664) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho identity, a to prostřednictvím jeho advokátské e-mailové adresy martin.buchta@akbuchta.cz.

"Neznámá třetí osoba odeslala dne 12.4.2021 mým jménem a za použití názvu mé e-mailové adresy na Policii České republiky, Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů oznámení o úniku dat společnosti PRAHA12.com s.r.o., Komořanská 178/35, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 04700813, obsahující osobní údaje klientů této společnosti. Prohlašuji, že ani jedno z oznámení jsem nepodal a věc řeším spolu s právní zástupcem této společnosti podáním trestního oznámení na neznámého pachatele," uvádí Mgr. Buchta. 

 

ČAK se vyjádřila k omezení setkání více lidí než dvou

Vydáno dne: 15.04.2021

Dne 12. dubna vydala vláda usnesení č. 374 k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Tímto usnesením vláda dle zákona č. 94/2021 Sb. (tzv. „pandemický zákon“) vyjádřila souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, kterým se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak. Toto opatření bylo přijato postupem podle ust. § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) pandemického zákona.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi