Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Zápis

Zápis do seznamu advokátů je možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději do 3 měsíců po složení slibu. Zápisu předchází povinnost splnění podmínek daných v ust. § 5 odst. 1 ZA a doložením následujících dokumentů, pro uvedené žadatele:

 1. Adv. koncipienti po složení advokátní zkoušky
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • doklad o ukončení pracovního poměru
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce od data slibu)
    
 2. Žadatelé, kteří složili advokátní zkoušku, ale již nejsou v pracovním poměru jako adv. koncipienti
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • doklad o ukončení pracovního poměru
    
 3. Žadatelé, kteří složili jinou odbornou zkoušku, pokládanou za zkoušku advokátní
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřené fotokopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva
  • ověřenou fotokopii osvědčení o příslušné odborné zkoušce
  • doklad o ukončení pracovního poměru
    
 4. Zahraniční advokáti, kteří složili uznávací zkoušku v ČAK
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (žádost ke stažení ZDE) s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR
  • osvědčení o uznávací zkoušce z ČAK
    
 5. Žadatelé o zápis do seznamu evropských usazených advokátů
  • žádost s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR a datem zápisu
  • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru
  • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtiny
  • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského advokáta na území ČR


Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 10. února 2023.

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 23. ledna 2023 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 23. ledna 2023  již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.


    

 

Žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů ČAK + čestné prohlášení o bezúhonnosti, docx 15kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi