Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Změny

Změna matričních údajů

Advokát je povinen oznámit změnu do jednoho týdne ode dne, kdy nastala (formulář ke stažení ZDE).
 

• v případě změny jména, příjmení je třeba doložit kopii dokladu (např. oddací list)
• v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu
• změnu adres je třeba oznámit písemně, datovou zprávou, nebo e-mailem na adresu epodatelna@cak.cz se zaručeným elektronickým podpisem.


Změna způsobu výkonu advokacie


• Samostatný advokát se stal společníkem s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR + kopií smlouvy o pojištění.
 

• Společník s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti se stal samostatným advokátem
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR.
 

• Samostatný advokát se stal účastníkem sdružení advokátů
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.
 

• Účastník sdružení advokátů se stal samostatným advokátem
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.
 

• Advokátovi vzniká nebo zaniká pracovní poměr se subjektem vykonávajícím advokacii
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží pracovní smlouvou, resp. dokladem o skončení pracovního poměru.
 

• Trvalá spolupráce advokáta
Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).
 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz