Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Elektronická kniha úschov

Elektronická kniha úschov (dále též jen EKÚ) je systém sloužící ke kontrole povinností advokáta při provádění úschov peněz ve smyslu čl. 2a usnesení č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen usnesení). Kniha se vede jako průběžně číslovaný registr úschov, které byly Komoře nahlášeny v souladu s tímto stavovským předpisem.

Přidělení přístupu

Advokát, který bude do elektronické knihy zapisovat, potřebuje přihlašovací jméno, heslo. Údaje mu budou přiděleny na základě vyplněné žádosti o přístup do elektronické knihy úschov (formulář níže). Formulář se odešle Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem na epodatelna@cak.cz.

Přihlášení do EKÚ

Do elektronické knihy úschov se přihlaste zde: www.eku-cak.cz

Zápis do EKÚ

Do elektronické knihy úschov advokát hlásí tyto údaje:

• značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž advokát vede příslušnou úschovu peněz

• číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny

• datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, datum přijetí prvního plnění

• adresa klienta pro doručování elektronické pošty, na kterou Komora oznámí klientovi informace o odeslání údajů do EKÚ (maximálně 5 adres)

Poznámka je nepovinná (slouží např. jako vysvětlivka k chybně zadané úschově)

Po ukončení úschovy je advokát povinen bez zbytečného odkladu odeslat do knihy datum vyplacení prostředků klienta; je-li vyplacení prostředků klienta provedeno více převody, uvede advokát datum posledního převodu.

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

Informační povinnost advokáta

Od 23. 7. 2023 jsou advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá (viz čl. 2c usnesení).

To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy.

Advokáti mohou v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ.

Pro více informací kontaktujte odbor matriky ČAK, e-mail: matrika@cak.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ADVOKÁTNÍM ÚSCHOVÁM

SBERBANK - ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY (informace zveřejněné v souvislosti s likvidací Sberbank)

 

 

Formulář žádosti, docx 17kB
Formulář žádosti pro starší verze MS Word, doc 25kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi