Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Konverze dokumentů

Nepřehlédněte! Nový požadavek na obsluhu Czech POINTu

Vážené advokátky, vážení advokáti,
ke dni 23. srpna 2010 byl spuštěn ostrý provoz konverze dokumentů pro advokáty. Tomuto ostrému provozu předcházel provoz pilotní, ve kterém jsme se snažili odstranit všechny vady tak, aby pro Vás byl přístup do systému CzechPOINT@Office již bezproblémový. Doufáme, že na této stránce naleznete všechny potřebné informace.

Důležité upozornění: Od 9. 1. 2014 systém CzechPoint vyžaduje po přihlášení ztotožnění uživatelů.

Pozor! dne 7. ledna 2013 byla zjištěna technická závada při konverzi dokumentů – jak ji napravit

Pokud žádost budete zasílat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, zašlete ji na epodatelna@cak.cz, na jiných emailech Vaše žádost nemůže být přijata, nebo datovou schránkou.

S účinností od 1.7.2013 se mění režim plateb za poskytnutí přístupu k licenci pro provádění konverzí dokumentů tak, že se do ceny této služby bude započítávat i poskytovaná servisní podpora (maintenance), která je nedílnou součástí fakturace při koupi přístupu k licenci.

Dodavatelské ceny se mohou v jednotlivých kalendářních letech měnit, jejich výše bude shodná s poslední fakturací dodavatele v předchozím kalendářním roce s tím, že pokud v předchozím kalendářním roce ve zbylých fakturacích byla fakturovaná částka nižší, bude dodavatelská cena pro advokáty přefakturována podle takové nejnižší částky.  Tyto ceny budou vždy včas zveřejněny. Servisní podpora systému CzP na rok 2023 činí 280,- Kč bez DPH.


POSTUP pro kalendářní rok 2023:

1.  požádat ČAK o zprostředkování přístupu do systému CzechPoint
2.  připravit počítač, pořídit kvalifikovaný a komerční certifikát
3.

 zaplatit 1 194,70 Kč (cena bez DPH)
 v hotovosti v pokladně ČAK, nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury
(cena za přístup do CzP vč. servisní podpory pro rok 2018)

4.  převzít přístupové údaje od MV, zaslané datovou schránkou
5.  přihlásit se na https://www.czechpoint.cz/portaluzivatele/,
 zadat do systému certifikáty (postup v manuálu)
6.  pokračovat na https://www.czechpoint.cz/czechpoint/,
 pokračovat dle manuálu
7.  provést ztotožnění uživatele Jednotného identitního prostoru CzechPoint
 (viz informace výše)


Co všechno potřebuji, než začnu konvertovat?
U ČAK podejte žádost o  zprostředkování přístupu do CzechPOINT@Office a dále věnujte pozornost vašemu hardwarovému a softwarovému vybavení osobního počítače. Potřebujete:
• standardní PC nebo notebook s operačním systémem (MS Windows viz ZDE),
• připojení k internetu (provozovatel doporučuje připojení s minimální rychlostí 128 kb/s)
• funkční scanner
• komerční a kvalifikovaný certifikát od certifikační autority akreditované v České republice (PostSignum http://www.postsignum.cz/, 1. certifikační autorita a.s. http://www.ica.cz/, eIdentity http://www.eidentity.cz/), které jsou případně i uloženy na bezpečném úložišti (čipová karta, token)
• Adobe Reader – software zdarma ke stažení na stránkách firmy Adobe, naleznete ho zde: http://get.adobe.com/reader/otherversions/ (zadejte operační systém a jazyk)
• 602XML Filler – software, který Vám umožní vyplňování tzv. inteligentních formulářů, které jsou též součástí řešení datových schránek a CzP. Stáhnout ho lze zdarma na stránkách firmy Software602 zde: http://www.602.cz/602xml_filler/download

Dále potřebujete úřední razítko. Při provádění konverze do listinné podoby se doložka konverze musí opatřit otiskem úředního razítka advokáta. Vzhled úředního razítka není zákonem o elektronických úkonech stanoven, nicméně z ust. § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, že je advokát oprávněn použít na svém úředním razítku malý státní znak. Razítko je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby (tj. advokáta), popřípadě i označení jeho sídla.

 

Jak požádat o přístup k CzechPOINT@Office?
O zprostředkování přístupu do CzP požádáte Českou advokátní komoru. Je k tomu vyhrazen formulář, který naleznete také v příloze pod tímto textem. Tuto agendu spravuje matrika ČAK, kam budete svoji žádost také směřovat (můžete využít všech komunikačních prostředků Komory – standardně zaslat poštou, se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny ČAK či přes datovou schránku). Na základě této žádosti Vám bude vygenerována faktura na manipulační poplatek za zprostředkování přístupu do systému CzP vč. servisní podpory (maintenance).  Můžete samozřejmě vše vyřídit i osobně na Komoře (obdobný postup jako při vydávání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu).

 

Co mám uvést do  fakturační adresy?
Ve fakturační adrese je nutno uvést  údaje subjektu, na který má být vystaven účetní doklad (faktura).
Jen nutno upozornit, že největší problémy jsou u vyplňování tohoto údaje u sdružení advokátů, kdy je tímto subjektem advokát, který má, na základě smlouvy, provádět ve  sdružení zúčtování.
Stejně tak u zaměstnaných advokátů musí být ve fakturační adrese uváděny údaje  zaměstnavatele advokáta.

 

Kde se naučím konvertovat, existuje příručka?
Ano, existuje uživatelská dokumentace ke konverzi dokumentů, naleznete ji v příloze pod tímto textem.

Dále existuje neomezený přístup do elektronického školícího prostředí EDU, které kopíruje produkční Czech POINT a umožňuje vyzkoušet si pracovní postupy.
Toto prostředí naleznete zde: https://cert.edu.czechpoint.cz/
Do školícího prostředí EDU mohou vstupovat všichni uživatelé, kteří mají zřízen účet do produkčního prostředí. Připojují se pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používají pro přihlášení k produkčnímu Czech POINTu.
Technickou podporu uživatelům EDU poskytuje helpdesk Czech POINT, tel. 222 13 13 13, e-mail: helpdesk@czechpoint.cz
 

V manuálech se objevuje "správní poplatek". Co to znamená pro advokáty?
Vyjádření k odměně advokátů za provedení autorizované konverze dokumentů naleznete v příloze tohoto textu. Systém byl původně nastaven pro zaměstnance České pošty a kontaktních míst Czech Point, proto se v systému objevuje správní poplatek. Advokáti ovšem žádný správní poplatek nevybírají ani neplatí, naopak jejich služba může být v rámci ostatních právních služeb zdarma, nebo si advokát určí odměnu za provádění konverze dokumentů.
 

Mohu jako advokát využívat dalších možností systému Czech POINT (např. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Obchodního rejstříku apod.)?
Bohužel nikoliv, advokáti mají k dnešnímu dni zpřístupněnu pouze autorizovanou konverzi na žádost, což vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 

Kam mohu volat v případě problémů?
V případě technických problémů je vám k dispozici uživatelská podpora CzP (helpdesk) na tel.: 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo e-mail: helpdesk@czechpoint.cz.


 

Žádost o poskytnutí přístupu k provádění autorizované konverze dokumentů, pdf 910kB
Odměna advokáta za provedení autorizované konverze dokumentů, doc 30kB
Manuál - Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (pro advokáty), pdf 613kB
Manuál - Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (pro advokáty), pdf 698kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi