Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Bezplatné právní poradenství

Bezplatná právní pomoc po 1. 7. 2018
Informace pro žadatele

Účinnost nové úpravy: od 1. 7. 2018

Právní úprava:

  • § 18 odst. 2, § 18a až 18d, § 23 odst. 2 až 4, § 55a zákona o advokacii
  • usnesení představenstva č. 3/2018 Věstníku o zajištění bezplatné právní pomoci (upravuje povinnosti advokáta při poskytování právní služby podle § 18a až § 18c)
  • vyhláška MSp ČR o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady (upravuje obsah a náležitosti žádosti o poskytnutí právní služby podle § 18a a § 18c ZA)

Rozhodování podle § 18a až 18c spadá dle § 45 odst. 2 písm. a) ZA do kompetence předsedy Komory. Předseda Komory pověřil svým zastoupením při výkonu pravomocí dle § 45 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii ředitelku pobočky ČAK v Brně.

Podle § 55 odst. 1 postupuje Komora při určování advokátů podle správního řádu.

Účastník řízení s plnou procesní způsobilostí účastníka správního řízení může být dle § 55 odst. 2 zastoupen pouze advokátem.

Agendu určování advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci vykonává pro celé území ČR pobočka České advokátní komory v Brně.

Základní předpoklady pro vznik práva na určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo právní služby- §18 odst. 2 zákona o advokacii

Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů a ani si nemůže zajistit poskytování právních služeb jinak, má právo, aby mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí

a) orientační právní porady podle § 18a nebo
b) právní služby podle § 18c

Nesplnění podmínek pro ustanovení advokáta soudem dle zvláštních právních předpisů je žadatel povinen prokázat, pakliže právní služba souvisí se zastupováním účastníka soudního řízení.

V civilním řízení je právo na ustanovení zástupce upraveno v § 30 o.s.ř., v soudním řádu správním je úprava ustanovení zástupce obsahem ustan. § 35 odst. 9 s.ř.s.. V trestním řádu je právo na ustanoveného obhájce upraveno v § 33 odst. 4, § 36 a § 36a a § 51a (zmocněnec poškozeného) tr.ř..

Žadatel je povinen předložit pravomocné usnesení soudu o ustanovení zástupce či opatření soudce nebo předsedy senátu o žádosti o ustanovení obhájce.

Nemožnost zajištění poskytování právních služeb jinak žadatel prokáže potvrzením nejméně dvou advokátů/advokátních kanceláří o odmítnutí poskytnout požadovanou právní službu.

Existence všech zákonných podmínek v rozsahu ustan. § 18 a násl. zákona o advokacii musí být prokázána kumulativně.

Orientační právní porady (§18a)

Podmínky pro poskytnutí právní porady:

Kromě podmínek stanovených v § 18 odst. 2 musí žadatel o poskytnutí právní porady prokázat, že

a) průměrný měsíční příjem žadatele nebo osob s ním společně posuzovaných za posledních 6 měsíců před podáním žádosti nepřesáhne trojnásobek životního minima; jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze od této podmínky upustit a
b) žadatel není ve věci, v níž mu má být právní porada poskytnuta, zastoupen advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a) ZA

Žadatelem může být pouze fyzická osoba.

Jedná se o právní poradu informativního charakteru.

Právní poradu poskytuje výhradně advokát.

Délka právní porady:
Min. 30 min.-max. 120 min. ročně

Po skončení právní porady je advokát povinen zaslat neprodleně Komoře zprávu o délce trvání právní porady a obsahu právní porady. Do doby doručení zprávy advokáta nelze žadateli určit dalšího advokáta k právní poradě.

Žádost o poskytnutí právní porady:
Žádost lze podat pouze na formuláři, který stanoví vyhláškou MSp ČR

Poplatek
Žadatel je povinen nejpozději spolu s podáním žádosti uhradit Komoře poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100,- Kč.

Žadatelé, kteří poplatek nehradí:

a) cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu,
b) držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
c) osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi,
d) osoby mladší 15 let,
e) osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách, a
f) osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel je povinen tyto skutečnosti doložit.

Způsob úhrady poplatku: bezhotovostně na účet číslo: 6724361052/2700 nebo složenkou (poštovní poukázka A). Žadatel je povinen k žádosti přiložit doklad prokazující úhradu poplatku.

Hotovostní platby do pokladny Komory nejsou možné.

Určení advokáta
Bude-li žadatel splňovat podmínky stanovené v § 18a, budou mu dopisem zaslány kontaktní údaje na určeného advokáta. Je na žadateli, aby se s advokátem spojil a dohodli si spolu místo a čas konzultace.

Stejně tak bude neformálně obeslán advokát dopisem s údaji žadatele a informací o maximální délce právní porady.

Správní rozhodnutí se písemně nevyhotovuje; k písemnému vyhotovení dojde pouze tehdy, bude-li žádost zamítnuta.

Při poskytování právní porady se nemůže advokát nechat zastoupit advokátním koncipientem (§55a odst. 4).

Poskytnutí právní služby (§ 18c)

Poplatek:
Za vyřízení žádosti o určení advokáta k poskytnutí této právní služby se poplatek nehradí.

Podmínky pro poskytnutí právní služby:
Žadatelem může být fyzická i právnická osoba (viz § 55a odst. 6).

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném vyhláškou MSp ČR

Podmínky pro přiznání práva na poskytnutí právní služby jsou:

  • příjmové a majetkové poměry to odůvodňují
  • žadatel není zastoupen ve věci, v níž žádá o poskytnutí právní služby jiným advokátem

Základním předpokladem je existence podmínek dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii-viz. výše.

K žádosti musí být přiloženy doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, jakož i doklady o jeho majetkových poměrech. Spočívá-li právní služba v zastoupení účastníka soudního řízení, přiloží žadatel pravomocné usnesení soudu o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř., § 35 odst. 9 s.ř.s., § 33 odst. 2,4 tr.ř., § 51a tr.ř.) či jinou listinu prokazující skutečnost, že bylo soudem či soudcem o žádosti o ustanovení zástupce či obhájce pravomocně rozhodnuto. Dále žadatel doloží odmítnutí poskytnout mu právní službu nejméně 2 advokáty.

Komora žádosti nevyhoví, pokud žadatel neprokáže existenci všech podmínek stanovených v § 18 odst. 2 a v § 18c ZA anebo jestliže jde o zneužití práva nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva.

V rozhodnutí o určení advokáta Komora, jíž bude žádosti žadatele vyhověno, vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb.

Komorou určený advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za Komorou určených podmínek. To neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb uvedené v § 19 nebo jde-li o zneužití práva, zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2; v těchto případech advokát o důvodech neposkytnutí právních služeb bez odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru.
Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc.

Zrušení určení

Komora určení advokáta zruší, jestliže během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry klienta poskytnutí právních služeb neodůvodňovaly.

Komora určení advokáta zruší také tehdy, jestliže během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že se příjmové a majetkové poměry klienta změnily tak, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují; určení advokáta Komora zruší k okamžiku změny těchto poměrů.
Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi písemně sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
O zrušení určení dle § 18c odst. 7 ZA bude vydáváno správní rozhodnutí.

Ode dne, ke kterému bylo určení zrušeno, má advokát nárok na odměnu vůči klientovi podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Změní-li se v průběhu poskytování právních služeb příjmové a majetkové poměry žadatele, je povinen v souladu s § 18c odst. 9 tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Komoře.


Forma podání žádosti, adresy k doručování:

Žádost o určení advokáta dle § 18a a § 18c musí splňovat formu podání stanovenou v § 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

Žádost lze podat:

a) písemně na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno nebo

b) elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem (viz § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů) na adresu epodatelna@cak.cz nebo

do datové schránky ČAK – ID datové schránky n69admd.

Podání nesplňující formu stanovenou § 37 odst. 4 s.ř. musí být do 5 dní doplněna zákonnou formou, jinak k nim není přihlíženo a nemají účinky doručeného podání ve správním řízení.


V Brně dne 26. 6. 2018

JUDr. Vladimír Jirousek
předseda představenstva ČAK
v zastoupení dle pověření
JUDr. Irena Schejbalová
ředitelka pobočky ČAK v Brně

 

Formuláře žádostí ZDE

 

Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady , doc 142kB
Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, doc 114kB
Usnesení o bezplatné právní pomoci, doc 49kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi