Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení integrace BankID

Výzva k podání nabídky – podmínky výběrového řízení

vypracovaná jako podklad pro podání nabídek navrhovatelů v rámci výběrového řízení ve smyslu článku 65 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory (usnesení č. 3/1999 Věstníku 
České advokátní komory v platném znění)

1. Identifikační údaje vyhlašovatele

Název vyhlašovatele:     Česká advokátní komora
IČO/DIČ vyhlašovatele:     66000777 / CZ66000777
Sídlo vyhlašovatele:    Národní 118/16, 110 00 Praha
Oprávněný zástupce vyhlašovatele:  JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda
Kontaktní osoba vyhlašovatele:  Mgr. Miroslava Sedláčková (sedlackova@cak.cz)
Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech technických: Josef Fiala (fiala@cak.cz)

2. Název předmětu plnění

Zadání výběrového řízení integrace BankID

3. Výzva k podání nabídky

3.1. Vyhlašovatel tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější nabídku (dále též jen „soutěž“) všem dodavatelům (dále též jen „navrhovatelé“), kteří mají zájem se soutěže zúčastnit a splňují dále uvedené požadavky. Vyhlašovatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.2. Navrhovatelé podají svou nabídku ve stanovené lhůtě a místě formou návrhu.

3.3. Nabídka bude sestavena způsobem stanoveným dále. Pokud nabídka nebude obsahovat dokumenty stanovené v této výzvě, je vyhlašovatel oprávněn nabídku odmítnout.

3.4. Vyhlašovatel je povinen dodržovat zásady rovného a poctivého přístupu ke všem podaným nabídkám.

3.5. Vyhlašovatel umožňuje využití poddodavatele. Navrhovatel ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů, které dostatečně identifikuje, a uvede, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

3.6. Vyhlašovatel může podmínky soutěže měnit bez povinnosti prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to nejdéle deset (10) pracovních dnů před konečným termínem pro podání nabídek. V případě změny podmínek soutěže vyhlašovatel tuto změnu zveřejní stejným způsobem, kterým uveřejnil tyto podmínky soutěže.

3.7. Navrhovatelé jsou oprávněni vznášet k soutěžním podmínkám dotazy, a to nejpozději do konce šestého pracovního dne před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později podané dotazy nebude vyhlašovatel brát zřetel, nebude na ně odpovídat ani je jinak zohledňovat v rámci vyhlášené soutěže.

3.8. Na základě dotazu k soutěžním podmínkám poskytne vyhlašovatel navrhovateli vysvětlení soutěžních podmínek, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení dotazu. Tato vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění dotazu, poskytne vyhlašovatel rovněž všem ostatním navrhovatelům, kteří ke dni vysvětlení soutěžních podmínek podali nabídku do soutěže. Vysvětlení soutěžních podmínek budou zasílána e-mailem na kontaktní e-mail navrhovatelů a zveřejněna na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

3.9. Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku způsobem uvedeným v čl. 9. této výzvy. Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže prostřednictvím zveřejnění oznámení na internetových stránkách https://www.cak.cz/ do pěti dnů po rozhodnutí vyhlašovatele o výsledku soutěže. S vybraným navrhovatelem bude bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže uzavřena smlouva obsahující náležitosti dle těchto podmínek, přičemž její přesný obsah bude specifikován na základě dohody vyhlašovatele a vítězného navrhovatele.

3.10. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky není přípustný opravný prostředek.

3.11. Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost odmítnout bez uvedení důvodu všechny podané nabídky prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

3.12. Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost soutěž bez uvedení důvodu zrušit, a to až do konečného termínu pro podání návrhů.

3.13. Navrhovatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

3.14. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům předložené návrhy ani jejich části.

3.15. Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

4. Rozsah vznikající aplikace

4.1. Česká advokátní komora chce umožnit všem advokátům, kteří projeví zájem, možnost ztotožnit své klienty v online aplikaci. Do této aplikace se klienti přihlásí za pomoci BankID, které poskytne nezbytné údaje dle právního rámce České republiky pro úspěšné ztotožnění. Nepopiratelná zpráva o ztotožnění klienta bude uložena v systému pro případ auditu.

4.2. Dle zákonů České republiky je nutné, aby informace o ztotožnění klienta byly zobrazitelné pouze advokátovi a nikomu dalšímu.

4.3. Vznikající aplikace musí podporovat přefakturaci za všechna ztotožnění pro daného advokáta za pomoci e-mailu.

4.4. Do budoucna se zvažuje implementace možnosti úředně ověřeného podepisování dokumentů pomocí BankID.

5. Fáze vývoje vznikající aplikace

5.1. vstupní analýza funkčních a nefunkčních požadavků

5.2. vývoj a implementace aplikace

5.3. správa a údržba aplikace 6. Rozsah výběrového řízení

6. Rozsah výběrového řízení

6.1. Toto výběrového řízení je zaměřeno pouze na výběr dodavatele analýzy vznikající aplikace.

7. Výstupy analýzy pro vývoj aplikace

7.1. Výstupem vstupní analýzy budou detailně definované funkční a nefunkční požadavky na aplikaci.


a) popis funkčních a nefunkčních požadavků na vývoj webové aplikace
b) seznam a popis integrací do existujících systémů
c) volba technologií pro vytvoření aplikace
d) odhadovaná časová alokace a náklady na vývoj aplikace a provoz
e) klikatelný drátový model (wireframe), pro vizuální ukázku fungování aplikace

8. Kvalifikační kritéria

8.1. reference na prokazatelnou práci s integrací BankID;

8.2. dodavatel musí být součástí partnerského programu BankID;

8.3. prokazatelná zkušenost s integrací BankID a služeb na podepisování dokumentů;

8.4. Česká advokátní komora získá výhradní licenci pro užívání vytvořené aplikace a zdrojové kódy a dokumentaci pro případ dalšího vlastního rozvoje;

8.5. prohlášení, že dodavatel disponuje dostatečnými vývojovými kapacitami;

8.6. dodavatel se zavazuje, že nebude ve vyvinuté aplikaci použita žádná licencovaná služba (mimo API BankID), která by vedla k vendor lock-in.

9. Hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritérium Prokázání schopnosti Váha kritéria
Nabídková cena       30 %
Odborná úroveň a)    zakázku realizovat
b)    naplnit účel a vlastnosti předmětu zakázky
20 %
Identifikace a řízení rizik minimalizovat projektová rizika na straně zadavatele 10 %
Pohovor s klíčovými experty ověření schopností klíčových členů realizačního týmu dodavatele vzhledem k účelu 15 %
Připravenost na provoz v cloudu     reference dodavatele na vytvořené aplikace běžící v cloudu     15 %
Následná podpora aplikace schopnost dodavatele podporovat aplikaci 10 %

10. Odborná úroveň dodavatele

10.1. Dodavatel vypracuje návrh řešení a vysvětlí, jak toto řešení naplní účel zadavatele a dodá očekávané vlastnosti předmětu.
Návrh řešení bude obsahovat zejména:

a) Návrh architektury řešení ve formě diagramu s vysvětlením, jak právě tato architektura naplňuje záměr zadavatele (například: škálování, minimalizace provozních nákladů atd.).

b) Návrh metodologie dodávky (agile, waterfall nebo jiné) s vysvětlením proč právě tato metodologie je nejvhodnější pro naplnění účelu. Dále vysvětlení, jaké zapojení zadavatele dodavatel pro danou metodologii očekává.

  • V případě metodologie waterfall bude návrh řešení dále obsahovat též harmonogram dodávky ve formě milníků s vysvětlením, proč právě tento harmonogram je vhodný k naplnění účelu a minimalizaci rizik projektu
  • V případě metodologie agile bude návrh řešení obsahovat harmonogram ve formě milníků jejich řešení.

10.2. Dodavatel dále popíše v limitu do dvou stran A4 svojí technickou připravenost nebo odborné schopnosti členů realizačního týmu, které mají prokazatelný efekt na naplnění účelu zakázky.

Bodové hodnocení Vysvětlení
20 Tvrzení prokazují výjimečnou schopnost plnění zakázky a projektových cílů
15 Tvrzení prokazují nadprůměrnou schopnost plnění zakázky a projektových cílů
10 Tvrzení prokazují dostatečnou schopnost plnění zakázky a projektových cílů
0 Tvrzení prokazují podprůměrnou schopnost plnění zakázky a projektových cílů

11. Hodnocení rizik

11.1.    Dodavatel popíše v limitu dvou stran A4 jaká vidí v projektu rizika a jaká opatření hodlá použít k jejich snížení.

Bodové hodnocení Vysvětlení
10 Tvrzení prokazují výjimečnou relevantnost rizika vůči účelu a předmětu zakázky
8 Tvrzení prokazují nadprůměrnou relevantnost rizika vůči účelu a předmětu zakázky
4 Tvrzení prokazují dostatečnou relevantnost rizika vůči účelu a předmětu zakázky
0 Tvrzení prokazují podprůměrnou relevantnost rizika vůči účelu a předmětu zakázky

12. Schopnosti klíčových expertů přispět k naplnění účelu projektu

12.1. Pohovor slouží k ověření schopnosti dodavatele vytvořit navržené řešení. Je řízen zadavatelem, nejedná se o volnou prezentaci dodavatele. Délka pohovoru je přibližně 20 minut. Během této doby klade komise zadavatele expertům dodavatele předem otázky, které se týkají schopnosti dodavatele uskutečnit navrhované řešení. Vzhledem k rozdílnosti navrhovaných řešení mohou být otázky pro jednotlivé dodavatele různé. Pokud lze dodavatele vybrat bez přihlédnutí k pohovoru a pokud existuje jistota, že není třeba dále ověřovat schopnost dodavatelů vytvořit navržené řešení, je možné pohovor vynechat.

13. Cena za realizaci předmětu plnění

13.1. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady navrhovatele nutné k řádné realizaci předmětu plnění.

13.2. Nabídkovou cenu uvede navrhovatel v krycím listě (viz příloha).

14. Podání nabídek

14.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. května 2022 ve 12:00 hod.,

14.2. Navrhovatelé nabídky činí v elektronické podobě prostřednictvím USB flash disku, které doručí do sídla vyhlašovatele ve lhůtě uvedené v odst. 14.1. této výzvy. Vyhlašovatel navrhovatelům na jejich žádost USB flash disk poskytne.

14.3. Vyhlašovatel nepřipouští variantní nabídky, pokud jde o výši nabídkové ceny.

14.4. Nabídky lze v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat, a to vždy jen formou podání nové kompletní nabídky. Akceptována a hodnocena bude vždy poslední podaná nabídka za podmínky, že bude přijata podatelnou vyhlašovatele ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Opravu písařských či početních chyb vzniklých při vyhotovování nabídky lze provést kdykoliv.

14.5. Podané nabídky jsou odvolatelné do konce lhůty pro podání nabídek, po tomto termínu je navrhovatel svou nabídkou vázán nejméně po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

15. Otevírání a hodnocení nabídek

15.1. Hodnocení nabídek proběhne pro všechny části předmětu plnění dohromady.

15.2. Nabídky otevře a vyhodnotí komise, o jejímž složení rozhodne představenstvo České advokátní komory. Komise rozhodne podle kritérií uvedených výše a o výsledku své činnosti vyrozumí vyhlašovatele.

15.3. V případě, že bodové hodnocení dvou a více nabídek dle výše uvedených vzorců bude shodné, bude vítěz vybrán losováním, když datum a místo losování oznámí komise navrhovatelům, jejichž nabídky se budou losovat, minimálně pět pracovních dnů před losováním.

 

 

 

Výzva k podání nabídky - podmínky výběrového řízení (BankID), pdf 231kB
Krycí list nabídky Integrace BankID, docx 139kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi