Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přístup k informacím

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

(zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Všechny dostupné informace o České advokátní komoře jsou uvedeny na internetu, vyjma údajů, které se ve smyslu výše cit.zákona neposkytují. Komora rovněž neposkytuje právní služby ani nevyřizuje dotazy ke konkrétním právním problémům. Právní služby poskytují pouze jednotliví advokáti. Formou žádosti o informace se rovněž nevyřizují stížnosti na advokáty; zde odkazujeme na příslušnou legislativu o advokacii.

Písemné žádosti o informace lze podat poštovní zásilkou na sídlo ČAK v Praze, do datové schránky či do epodatelny ČAK (epodatelna@cak.cz).

Informace jsou poskytovány ve lhůtě 15 dnů od přijetí podání, a to písemně poštou, elektronicky, nahlédnutím do spisu, pořízením kopie listiny nebo přenosem na disketu. U složitějších informací lze lhůtu prodloužit až o 10 dnů.

Obdrží-li žadatel rozhodnutí, jímž tajemník Komory žádosti o informaci nevyhověl nebo vyhověl jen zčásti, lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace podat odvolání předsedovi České advokátní komory. Odvolání musí být písemné a musí z něho být zřejmé, komu je adresováno a kdo jej činí, obsahovat č.j. žádosti resp.rozhodnutí, výrok o tom, proti čemu se žadatel odvolává a stručné odůvodnění výroku. Odvolání musí být datováno, podepsáno a zasláno Komoře doporučeně poštou, do datové schránky ČAK nebo do epodatelny ČAK (epodatelna@cak.cz) se zaručeným elektronickým podpisem.

Informace podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.
 

Žádost o poskytnutí informace a sazebník jsou uvedeny v příloze.

Žádost, doc 28kB
Sazebník, pdf 94kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi