Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Orgány Komory

SNĚM

Sněm je nejvyšším orgánem České advokátní komory. Právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti. Sněm zejména volí členy a náhradníky představenstva, kontrolní rady a kárné komise, schvaluje organizační řád Komory, schvaluje a projednává zprávy o činnosti orgánů Komory, schvaluje výši plateb advokátů na činnost komory, schvaluje stavovské předpisy, které si vyhradí a má právo rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva. Sněm také zřizuje sociální a jiné fondy, stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.

Sněm je svoláván představenstvem Komory každé čtyři roky.PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je výkonným orgánem České advokátní komory. Na čtyřleté funkční období volí Sněm 11 členů a 5 náhradníků představenstva. Představenstvo zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, spravuje majetek Komory, hospodaří s prostředky sociálního fondu, přijímá stavovské předpisy, vyjadřuje se ke zkušebním řádům pro advokátní a uznávací zkoušky, kárnému řádu, zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost. Představenstvo v zákonem vymezených případech dále rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, pozastavení výkonu advokacie a výkonu právní praxe advokátního koncipienta.

Zasedání představenstva svolává předseda České advokátní komory zpravidla jednou měsíčně.

Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.


PŘEDSEDA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Předseda České advokátní komory jedná jménem Komory ve všech věcech. Předseda Komory zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, provádí záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů, v zákonem vymezených případech rozhoduje o určení zástupce nebo nástupce advokáta, o přidělení advokáta, o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, o pozastavení výkonu advokacie a právní praxe advokátního koncipienta.

Předsedu volí představenstvo ze svých členů.KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání Sněmu.

Členy kontrolní rady volí Sněm. Kontrolní rada má 70 členů. Předseda kontrolní rady je volen kontrolní radou z jejích členů. V kárném řízení proti advokátovi vystupuje předseda kontrolní rady jako kárný žalobce.KÁRNÁ KOMISE

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení.

Členy kárné komise volí Sněm. Kárná komise má 83 členů. Předseda kárné komise je volen tajnou volbou členy kárné komise.ODVOLACÍ KÁRNÁ KOMISE

Odvolací kárná komise rozhoduje v tříčlenných odvolacích kárných senátech o odvoláních do rozhodnutí kárných senátů kárné komise. V součinnosti s kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Je oprávněna na základě žádosti kontrolní rady, představenstva, kárné komise nebo předsedy odvolací kárné komise schválit stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu, za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení.

Členy odvolací kárné komise volí sněm. Odvolací kárná komise má 11 členů. Předseda odvolací kárné komise je volen tajnou volbou členů odvolací kárné komise.ZKUŠEBNÍ KOMISE

Zkušební komise schvaluje v souladu s advokátním zkušebním řádem seznam předpisů, jejichž znalost je vyžadována u advokátních zkoušek, zobecňuje poznatky z advokátních a uznávacích zkoušek a schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá jí sněmu. Součástí zprávy je i zpráva o činnosti senátů při advokátních a uznávacích zkouškách.

Zkušební komise volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy na tříleté funkční období.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi