Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

GARANČNÍ SYSTÉM ZAČAL VYPLÁCET VKLADY ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV U SBERBANK CZ

Garanční systém finančního trhu začal dne 16. března prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ.

Dále je možné v případě splnění podmínek ust. § 41ea a § 41eb ZoB žádat taktéž o tzv. zvýšenou náhradu vkladů, nejvýše však do výše odpovídající 100.000 EUR (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů z Garančního systému finančního trhu vyplacena částka ve výši 4. 999. 000,- Kč (ekvivalent částky 200.000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).

Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný i na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi