Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv týkajících se působnosti České advokátní komory (ČAK) při výkonu veřejné správy a samosprávy na úseku advokacie. Neslouží pro příjem reklamy, nabídek a dalších podobných typů komunikace.

Elektronická podatelna zpracovává jak došlá podání přes datovou schránku tak podání emailová (emailová podání musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem).

Doručení emailového podání se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, nejpozději následující pracovní den po doručení. Pokud potvrzení o doručení zprávy neobdržíte, zpráva nebyla doručena.

Adresa pro emailová podání: epodatelna@cak.cz

Adresa pro emailová podání pobočky ČAK v Brně: epodatelna@cakbrno.cz

E-podatelna pobočky ČAK v Brně slouží k doručování zpráv pro agendy, jež jsou v kompetenci pobočky ČAK v Brně.

ID datové schránky: n69admd


Podání doručené ČAK

Emailovým podáním je e-mailová zpráva, zaslaná na adresu elektronické podatelny a opatřená uznávaných elektronickým podpisem, který je opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Jedna e-mailová zpráva může obsahovat pouze jedno podání. Pokud jedna zpráva obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním ve věci samé a který je pouze přílohou.

Přijímané formáty (přípony) datových zpráv:
*.rtf - dokument ve formátu RTF (značkovací jazyk k formátování textu, Rich Text Format)
*.doc - dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší (od roku 1995).
*.pdf - dokument Adobe Reader
*.txt - prostý text bez formátování (plain text)
*.htm, *.html - hypertextový dokument ve formátu HTML (HyperText Markup Language)
*.jpg - grafický formát využívající komprimaci JPEG - zejména pro snímky již existujících dokumentů, tvořících přílohu vlastní zprávy

Pro vyšší kompatibilitu upřednostňujeme formát RTF. Dokument nesmí obsahovat vykonatelné příkazy (například makra).

Maximální velikost emailového podání v jedné zprávě je 5 MB včetně příloh, podání zaslané datovou schránkou může obsahovat přílohy o velkosti max. 20 MB.

Při použití jiných formátů nebo zpracování v nekompatibilním programu nebo překročení velikosti nebude elektronická podatelna způsobilá datovou zprávu přijmout.


Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn virový či jiný závadný software nebo chybný formát, není dále zpracovávána. Datová zpráva nebude elektronickou podatelnou přijata a bude neprodleně odstraněna. O nepřijetí datové zprávy obsahující virový software nebude zpráva o potvrzení doručení odesílateli zaslána.

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný formát, nekompatibilní software nebo překročena velikost datové zprávy, není dále zpracovávána.


Seznam oprávněných zaměstnanců ČAK, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci elektronické podatelny

epodatelna@cak.cz :

  • Pavla Dobrá, tel.: 273 193 113
  • Kateřina Herrmannová, tel.: 273 193 117

 epodatelna@cakbrno.cz :

  • Hana Kislická, tel.: 513 030 111
  • Karolína Župková, DiS., tel.: 513 030 112


Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita, a.s.

Právní předpisy, jimiž se řídí přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím elektronické podatelny:
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004, o elektronických podatelnách
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz