Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Informace pro klienty pozastavené advokátky JUDr. Hany Sukové

Vydáno dne: 20.09.2022

Vzhledem k množícím se dotazům Česká advokátní komora (ČAK) sděluje, že JUDr. Haně Sukové, advokátce z Prahy, byl ke dni 13. září 2022 pozastaven výkon advokacie, a to v návaznosti na zahájení jejího trestního stíhání z důvodu možné zpronevěry finančních prostředků uložených v její advokátní úschově. Ze stejných důvodů má k témuž dni pozastaven výkon právní praxe její koncipientka Mgr. Pavla Marešová.

JUDr. Suková nemůže nadále poskytovat právní služby.

Na ochranu zájmů jejích klientů určila ČAK okamžitě, tak, jak jí ukládá zákon o advokacii, zástupce JUDr. Sukové z řad ostatních advokátů, kteří zajistí kontinuitu poskytování služeb. Těmito zástupci se stali:

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka ev. č. ČAK 15231,

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát, ev. č. ČAK 15955,

oba jsou společníky advokátní kanceláře KGS legal se sídlem v Paláci Platýz, Národní 416/37, Praha 1.

Funkční spojení pro klienty JUDr. Sukové:
advokatsukova@kgslegal.cz;
mobil: 774 178 440

Klienti mohou najít veškeré potřebné informace – jak ve svém případě postupovat – zřetelně publikované na webu: www.kgslegal.cz


Další informace týkající se advokátních úschov JUDr. Sukové mohou její klienti získat též na České advokátní komoře, tel.: 273 193 111.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 15.09.2022

Mgr. Lenka Červinková (ev.č. ČAK 19929) tímto oznamuje, že byly zneužity její údaje jakožto advokátky. "Dne 10. srpna 2022 mi byl doručen přípis podepsaný osobou pana Miloslava Doležala, coby reakce na předžalobní výzvu, údajně sepsanou mou osobou, v údajném zastoupení paní Stanislavy Sobotkové, bytem Brno-Lesná. Od této výzvy a právního vyjádření se zcela distancuji, neboť jsem ji nevypracovala a osoba paní Sobotkové není mým klientem," uvádí Mgr. Červinková.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ČAK za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Vydáno dne: 16.08.2022

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 24. 6. 2022 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 17.05.2022

JUDr. Jiří Vaníček (ev.č. ČAK 12152) tímto oznamuje, že byly zneužity jeho údaje jakožto advokáta, když byl jeho jménem odeslán e-mail ředitelce pražské mateřské školy, v němž jí bylo oznámeno, že na ní byla podána žaloba. JUDr. Vaníček takový mail nikdy neodeslal. "V této věci se nijak neangažuji a ani o ní nic nevím," 

Výběrové řízení integrace BankID

Vydáno dne: 14.04.2022

Interaktivní dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta podle AML - testovací fáze

Vydáno dne: 04.04.2022

Ve snaze advokátkám a advokátům ulehčit co nejvíce provádění administrativních kroků
při identifikaci a kontrole klienta podle AML předpisů, připravily Česká advokátní komora, advokátní kancelář PRK Partners a společnost Legito interaktivní dotazník, který tento proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Dotazník byl zpracován se zohledněním hodnocení rizik zpracovaného Komorou (viz METODICKÁ INFORMACE k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) a jeho použití je omezeno mírou jeho obecnosti, proto je třeba identifikaci a kontrolu provádět vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem obchodu nebo obchodního vztahu.

Dotazník je určen pouze pro advokáty, protože je přizpůsoben vypracovanému hodnocení rizik pro sektor advokacie, a tudíž není použitelný pro jiné povinné osoby. Dotazník neobsahuje všechny v úvahu přicházející možnosti, pouze ty běžné nebo předpokládané. Může se tedy stát, že jej bude nutné po vyexportování ještě upravit.

Za úplnost údajů a kompletní identifikaci a kontrolu odpovídá vyplňující advokát.

Komora za jeho využití nenese žádnou odpovědnost.

Dotazník je spuštěn ve zkušebním režimu, dotazy nebo připomínky k jeho fungování je možné napsat a poslat na e-mailovou adresu aml@cak.cz.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 01.04.2022

JUDr. Marcela Kleinbauerová (ev.č. ČAK 18224) upozorňuje, že neznámou osobou byly zneužity její údaje jakožto advokátky. Neznámá osoba jejím jménem odeslala dopis jednateli rehabilitačního zařízení v Českém Krumlově a požadovala vyplacení nevyčíslené peněžité částky neidentifikovanému zaměstnanci. "V případě, že postup a/ + b/ nebude naplněn do 30 dnů o obdržení tohoto vyrozumění, bude případ postupovat dle právního řízení," stálo v dopise, podepsaném JUDr. Kleinbauerovou. 

Advokátka Kleinbauerová se od napsání a odeslání tohoto dopisu rezolutně distancuje. "Uvedené kontaktní údaje a ani e-mailová adresa, ze které byl dopis poslán, nejsou moje," zdůraznila. JUDr. Kleinbauerová zvažuje podání trestního oznámení v této věci.

Jak postupovat při uplatňování opatření vůči Rusku při výkonu advokacie?

Vydáno dne: 21.03.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině a zejména opatřeními přijatými v této souvislosti vůči Rusku a Bělorusku orgány EU vyvstala otázka, jak a nakolik má advokát zkoumat své klienty z pohledu, zda na ně dopadají vyhlášené sankce. Jde především o otázku, jaké povinnosti a jaká omezení vyplývají pro advokáty ze zjištění, že jejich klient, protistrana nebo kdokoliv ve vlastnické struktuře klienta nebo třetí osoby, s níž jedná, je osobou podléhající mezinárodním sankcím, v jakém okamžiku by to měl zjišťovat a co by mělo následovat. Nejde a nemůže jít o vyčerpávající analýzu dopadů, spíše jde o obecný návod, čeho se v takové situaci zachytit. 
 

GARANČNÍ SYSTÉM ZAČAL VYPLÁCET VKLADY ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV U SBERBANK CZ

Vydáno dne: 16.03.2022

Garanční systém finančního trhu začal dne 16. března prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ.

Dále je možné v případě splnění podmínek ust. § 41ea a § 41eb ZoB žádat taktéž o tzv. zvýšenou náhradu vkladů, nejvýše však do výše odpovídající 100.000 EUR (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů z Garančního systému finančního trhu vyplacena částka ve výši 4. 999. 000,- Kč (ekvivalent částky 200.000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).

Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný i na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022

Praktický průvodce k přijatelnosti stížností k ESLP v češtině

Vydáno dne: 07.03.2022

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje advokátům dokument PRAKTICKÝ PRŮVODCE K PŘIJATELNOSTI STÍŽNOSTÍ DO ŠTRASBURKU v češtině. Na konkrétních příkladech z praxe Evropského soudu pro lidská práva popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat. 

Další informace k podání stížností v češtině jsou dostupné na internetových stránkách ESLP v sekci pro stěžovatele, uvádí ministerstvo na portálu justice.cz.

 

Upozornění: Dopravní omezení Okresní soud v Hradci Králové od 1. dubna 2022

Vydáno dne: 07.03.2022

Okresní soud v Hradci Králové upozorňuje, že od 1. dubna do 31. srpna 2022 bude kvůli rekonstrukci přilehlé křižovatky Fortna výrazně omezena doprava, parkování a přístup do budovy okresního soudu. 

Dopravní opatření a další informace ZDE.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi