Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Změna pokladních hodin ČAK od 1. ledna 2023

Vydáno dne: 29.12.2022

Upozorňujeme advokátní veřejnost, že od 1. ledna 2023 bude pokladna ČAK v Praze (Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1) otevřena takto:

pondělí a středa

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Hodiny pro advokátní veřejnost se nemění. Veškeré další informace naleznete např. ZDE.

Vyšel Věstník ČAK č.4/2022

Vydáno dne: 23.12.2022

Věstník č. 4/2022 obsahuje mj. nový stavovský předpis o vyznamenáních České advokátní komory, změnu pravidel pro podávání žádostí o prominutí příspěvků na činnost Komory a upřesnění povinností advokátní společnosti při vedení dokumentace. Nalezenete v něm rovněž rozpočty na rok 2023 a také termíny advokátních zkoušek, vypsaných pro rok 2023.

POVINNOST SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY NA KONVERZE SE OD 1.1.2023 NA ADVOKÁTY NEVZTAHUJE!

Vydáno dne: 14.12.2022

Zástupci vedení České advokátní komory (ČAK) a Ministerstva vnitra (MV) se dne 14. prosince 2022 shodli na interpretačním stanovisku k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, v oblasti provádění autorizované konverze dokumentů advokáty.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

Manuál k prohlášení o pravosti podpisu

Vydáno dne: 01.12.2022

Česká advokátní komora připravila pro advokáty manuál věnující se prohlášení advokáta o pravosti podpisu. Manuál nabízí advokátům odpovědi na často kladené dotazy a provede je krok za krokem vyhotovením prohlášení a vyplněním knihy o prohlášeních.

manuálu jsou zahrnuty také informace o změnách právní a stavovské úpravy v prohlášení, k nimž došlo během letošního roku a které nabývají účinnosti 1. prosince 2022.

Advokátní úschovy - možnost nahlížení do historie EKÚ

Vydáno dne: 08.11.2022

Advokáti nyní mají možnost v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ. 

Více informací ZDE.

Právní praxe - Právnická fakulta UK

Vydáno dne: 02.11.2022

Registrace advokátů či advokátních kanceláří do programu PRÁVNÍ PRAXE byla pro letní semestr 2023 ukončena. O možnostech zapojení se v zimním semestru 2023/2024 budeme včas informovat zde. 


Program je založen na spolupráci České advokátní komory a Právnické fakulty Univerzity Karlovy při výkonu odborné praxe studentů práv.
Smyslem a cílem tohoto projektu je seznámit studenty s advokacií, jako jednou z významných právních profesí. Studenti nyní mohou strávit 80 hodin v jednom semestru svého studia v magisterském programu „Právo a právní věda“ v advokátní kanceláři, která se ke spolupráci s budoucí generací advokacie přihlásí. Sylabus tohoto předmětu a další informace v přílohách níže.

 

Oznámení o zkrácení hodin pro advokátní veřejnost 27. října 2022

Vydáno dne: 26.10.2022

Upozorňujeme, že dne 27. října 2022 jsou hodiny
pro advokátní veřejnost České advokátní komory stanoveny takto:

 

QR kód, povinné platby a pojistné ČAK

Vydáno dne: 12.10.2022

Vážené advokátky, vážení advokáti,

letos poprvé můžete povinné platby na rok 2023, tedy příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu ČAK, a případně též pojistné, uhradit platebním QR kódem. Ten byl v polovině října 2022 rozeslán každému z vás do datové schránky a pro každého jednotlivého advokáta/tku byl unikátně generován.

Pokud preferujete standardní platební model, případně budete žádat o snížení či prominutí některé z plateb, nebo jste změnili způsob výkonu advokacie, postupujte, prosím, klasickým způsobem platby pomocí převodního příkazu na účet Komory č. 12432011/0100

Věstník ČAK č. 3/2022

Vydáno dne: 10.10.2022

Vyšel Věstník ČAK č. 3/2022, který kromě jiného obsahuje novely usnesení představenstva ČAK o advokátních úschovách, usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu, podrobnosti k rozpočtu Komory, a zejména termíny písemných testů, advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a uznávacích zkoušek pro rok 2023, včetně termínů vstupních školení pro advokátní koncipienty a rámcový program seminářů pro koncipienty v roce 2023. 

Informace pro klienty pozastavené advokátky JUDr. Hany Sukové

Vydáno dne: 20.09.2022

Vzhledem k množícím se dotazům Česká advokátní komora (ČAK) sděluje, že JUDr. Haně Sukové, advokátce z Prahy, byl ke dni 13. září 2022 pozastaven výkon advokacie, a to v návaznosti na zahájení jejího trestního stíhání z důvodu možné zpronevěry finančních prostředků uložených v její advokátní úschově. Ze stejných důvodů má k témuž dni pozastaven výkon právní praxe její koncipientka Mgr. Pavla Marešová.

JUDr. Suková nemůže nadále poskytovat právní služby.

Na ochranu zájmů jejích klientů určila ČAK okamžitě, tak, jak jí ukládá zákon o advokacii, zástupce JUDr. Sukové z řad ostatních advokátů, kteří zajistí kontinuitu poskytování služeb. Těmito zástupci se stali:

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka ev. č. ČAK 15231,

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát, ev. č. ČAK 15955,

oba jsou společníky advokátní kanceláře KGS legal se sídlem v Paláci Platýz, Národní 416/37, Praha 1.

Funkční spojení pro klienty JUDr. Sukové:
advokatsukova@kgslegal.cz;
mobil: 774 178 440

Klienti mohou najít veškeré potřebné informace – jak ve svém případě postupovat – zřetelně publikované na webu: www.kgslegal.cz


Další informace týkající se advokátních úschov JUDr. Sukové mohou její klienti získat též na České advokátní komoře, tel.: 273 193 111.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 15.09.2022

Mgr. Lenka Červinková (ev.č. ČAK 19929) tímto oznamuje, že byly zneužity její údaje jakožto advokátky. "Dne 10. srpna 2022 mi byl doručen přípis podepsaný osobou pana Miloslava Doležala, coby reakce na předžalobní výzvu, údajně sepsanou mou osobou, v údajném zastoupení paní Stanislavy Sobotkové, bytem Brno-Lesná. Od této výzvy a právního vyjádření se zcela distancuji, neboť jsem ji nevypracovala a osoba paní Sobotkové není mým klientem," uvádí Mgr. Červinková.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ČAK za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Vydáno dne: 16.08.2022

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 24. 6. 2022 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi