Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 17.05.2022

JUDr. Jiří Vaníček (ev.č. ČAK 12152) tímto oznamuje, že byly zneužity jeho údaje jakožto advokáta, když byl jeho jménem odeslán e-mail ředitelce pražské mateřské školy, v němž jí bylo oznámeno, že na ní byla podána žaloba. JUDr. Vaníček takový mail nikdy neodeslal. "V této věci se nijak neangažuji a ani o ní nic nevím," 

Výběrové řízení integrace BankID

Vydáno dne: 14.04.2022

Interaktivní dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta podle AML - testovací fáze

Vydáno dne: 04.04.2022

Ve snaze advokátkám a advokátům ulehčit co nejvíce provádění administrativních kroků
při identifikaci a kontrole klienta podle AML předpisů, připravily Česká advokátní komora, advokátní kancelář PRK Partners a společnost Legito interaktivní dotazník, který tento proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Dotazník byl zpracován se zohledněním hodnocení rizik zpracovaného Komorou (viz METODICKÁ INFORMACE k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) a jeho použití je omezeno mírou jeho obecnosti, proto je třeba identifikaci a kontrolu provádět vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem obchodu nebo obchodního vztahu.

Dotazník je určen pouze pro advokáty, protože je přizpůsoben vypracovanému hodnocení rizik pro sektor advokacie, a tudíž není použitelný pro jiné povinné osoby. Dotazník neobsahuje všechny v úvahu přicházející možnosti, pouze ty běžné nebo předpokládané. Může se tedy stát, že jej bude nutné po vyexportování ještě upravit.

Za úplnost údajů a kompletní identifikaci a kontrolu odpovídá vyplňující advokát.

Komora za jeho využití nenese žádnou odpovědnost.

Dotazník je spuštěn ve zkušebním režimu, dotazy nebo připomínky k jeho fungování je možné napsat a poslat na e-mailovou adresu aml@cak.cz.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 01.04.2022

JUDr. Marcela Kleinbauerová (ev.č. ČAK 18224) upozorňuje, že neznámou osobou byly zneužity její údaje jakožto advokátky. Neznámá osoba jejím jménem odeslala dopis jednateli rehabilitačního zařízení v Českém Krumlově a požadovala vyplacení nevyčíslené peněžité částky neidentifikovanému zaměstnanci. "V případě, že postup a/ + b/ nebude naplněn do 30 dnů o obdržení tohoto vyrozumění, bude případ postupovat dle právního řízení," stálo v dopise, podepsaném JUDr. Kleinbauerovou. 

Advokátka Kleinbauerová se od napsání a odeslání tohoto dopisu rezolutně distancuje. "Uvedené kontaktní údaje a ani e-mailová adresa, ze které byl dopis poslán, nejsou moje," zdůraznila. JUDr. Kleinbauerová zvažuje podání trestního oznámení v této věci.

Jak postupovat při uplatňování opatření vůči Rusku při výkonu advokacie?

Vydáno dne: 21.03.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině a zejména opatřeními přijatými v této souvislosti vůči Rusku a Bělorusku orgány EU vyvstala otázka, jak a nakolik má advokát zkoumat své klienty z pohledu, zda na ně dopadají vyhlášené sankce. Jde především o otázku, jaké povinnosti a jaká omezení vyplývají pro advokáty ze zjištění, že jejich klient, protistrana nebo kdokoliv ve vlastnické struktuře klienta nebo třetí osoby, s níž jedná, je osobou podléhající mezinárodním sankcím, v jakém okamžiku by to měl zjišťovat a co by mělo následovat. Nejde a nemůže jít o vyčerpávající analýzu dopadů, spíše jde o obecný návod, čeho se v takové situaci zachytit. 
 

GARANČNÍ SYSTÉM ZAČAL VYPLÁCET VKLADY ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV U SBERBANK CZ

Vydáno dne: 16.03.2022

Garanční systém finančního trhu začal dne 16. března prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ.

Dále je možné v případě splnění podmínek ust. § 41ea a § 41eb ZoB žádat taktéž o tzv. zvýšenou náhradu vkladů, nejvýše však do výše odpovídající 100.000 EUR (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů z Garančního systému finančního trhu vyplacena částka ve výši 4. 999. 000,- Kč (ekvivalent částky 200.000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).

Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný i na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022

Praktický průvodce k přijatelnosti stížností k ESLP v češtině

Vydáno dne: 07.03.2022

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje advokátům dokument PRAKTICKÝ PRŮVODCE K PŘIJATELNOSTI STÍŽNOSTÍ DO ŠTRASBURKU v češtině. Na konkrétních příkladech z praxe Evropského soudu pro lidská práva popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat. 

Další informace k podání stížností v češtině jsou dostupné na internetových stránkách ESLP v sekci pro stěžovatele, uvádí ministerstvo na portálu justice.cz.

 

Upozornění: Dopravní omezení Okresní soud v Hradci Králové od 1. dubna 2022

Vydáno dne: 07.03.2022

Okresní soud v Hradci Králové upozorňuje, že od 1. dubna do 31. srpna 2022 bude kvůli rekonstrukci přilehlé křižovatky Fortna výrazně omezena doprava, parkování a přístup do budovy okresního soudu. 

Dopravní opatření a další informace ZDE.

 

ČAK apeluje na ministerstva kvůli ukrajinským uprchlíkům

Vydáno dne: 28.02.2022

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec se dnes, 28. února, obrátil dopisem na ministra vnitra ČR Víta Rakušana a ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského dopisy, v nichž apeluje na to, aby byly co nejvíce zjednodušeny procedury přijímání ukrajinských uprchlíků.

Předseda Komory oba ministry informoval o zveřejnění právního návodu, průvodce v ukrajinštině, obsahujícího výčet právních požadavků, které bude nezbytné pro žadatele o přechodný pobyt, event. azyl v České republice splnit. Informoval také o vytvoření seznamu advokátů, kteří jsou ochotní PRO BONO poskytovat právní služby a pomoc ukrajinským uprchlíkům a také o vytvoření speciální emailové adresy help.ukraine@cak.cz, na které se mohou advokáti, nabízející pomoc, hlásit. JUDr. Němec ministrům jménem ČAK nabídl jakoukoli další formu pomoci, která může být v této kritické době žádoucí a prospěšná.

Advokátní úschovy - upozornění a doporučení ČAK

Vydáno dne: 28.02.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V návaznosti na aktuální situaci v souvislosti se Sberbank, kteráčelí mezinárodním sankcím, si dovoluji poslat následující připomenutí týkající se některých povinností advokáta v souvislosti s advokátními úschovami:

V případě, že u uvedené banky máte vedeny účty advokátních úschov, ověřte si prosím, zda jste splnili povinnost podle § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili jste předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Tato informace je podstatná mj. i proto, aby osoby, které u Vás využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně benefitovat ze zákonného pojištění vkladů.

Upozorňuji, že v případě, že by ve smyslu § 41d odst. 1) písm. a) citovaného zákona o bankách rozhodla o neschopnosti banky nebo pobočky dostát závazkům z vkladů, je ve smyslu § 41d odst. 2 tento den také rozhodným dnem ve smyslu systému pojištění vkladů, a pozdější oznámení podle § 41d odst. 2 a 5 zákona o bankách se ve smyslu odst. 6 tohoto ustanovení nepřihlíží.

Nesplnění této povinnosti by bylo nezbytné považovat za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

Bližší informace naleznete ve starším článku na stránkách ČAK: Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov.


S pozdravem

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda ČAK
s poděkováním Mgr. Martinu Frolíkovi za spolupráci

ADVOKÁTI UKRAJINĚ: 123-5435840247/0100

Vydáno dne: 28.02.2022

Číslo transparentního účtu, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině, je: 123-5435840247/0100.
Komora vytvoření tohoto účtu, jehož výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely, avizovala ve své Výzvě advokátkám a advokátům k pomoci Ukrajině.

ČAK řeší aktuální situaci kolem advokátních úschov se Sberbank i ČNB

Vydáno dne: 27.02.2022

Česká advokátní komora zaznamenala, že prostředky advokátních úschov vedených na účtech advokátů u banky Sberbank CZ, a. s., jsou dočasně nedostupné. Vedení ČAK  tuto situaci operativně řeší jak s vedením banky Sberbank CZ, a. s., tak s Českou národní bankou.

Komora vyzývá advokáty, aby informovali ČAK, konkrétně JUDr. Petra Svobodu (tel: 273 193 225, e-mail: svoboda@cak.cz) o aktuálních advokátních úschovách vedených u Sberbank CZ, a. s.,  a zároveň  doporučuje, aby advokáti upozornili své klienty, že prostředky na účtech advokátních úschov mohou byt dočasně nedostupné a informovali je o tom, že nastalou situaci řeší ve spolupráci s ČAK.

Česká národní banka situaci kolem Sberbank CZ, a. s., v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem nejen monitoruje, ale především dohledově řeší. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty.

Aktuální informace Sberbank naleznete na: https://www.sberbank.cz/cs-cz/pobocky-a-bankomaty.


Česká advokátní komora

Výzva představenstva ČAK advokátům

Vydáno dne: 25.02.2022

Vážené kolegyně a vážení kolegové, situace na Ukrajině otřásla většinou z nás. Dá se očekávat, že přinese nejen spoustu složitých životy ohrožujících situací, ale také specifických a často úplně nových právních problémů. ČAK vnímá jako svou povinnost zajistit, aby na ně byla česká advokacie připravena a byla schopná účinné pomoci.

Proto:

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.02.2022

Zástupce ředitele TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. (ev.č. ČAK 43003) prostřednictvím ČAK oznamuje, že byly zneužity údaje této AK: "21. února 2022 obdržela naše advokátní kancelář podnět ze strany veřejnosti, který nás upozornil na distribuci dokumentu pod názvem „Předžalobní výzva“, jehož autorem má být společnost Digital Shop s.r.o. Dokument byl adresátovi doručen doporučenou poštou s obsahem, aby do určitého data bezhotovostně poukázal konkrétní finanční částku, jinak bude vymáhána prostřednictvím naší advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI. K tomuto uvádíme, že naše advokátní kancelář s touto výše uvedenou společností Digital Shop s.r.o. nikdy žádnou spolupráci nenavázala a zcela se tak od jejího jednání a postupů distancuje. Není vyloučeno, že může být více adresátů, kteří uvedenou písemnost obdrželi nebo obdrží, proto se na advokátní veřejnost obracíme s tímto upozorněním." uvedl JUDr. Sklenička. 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi