Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1999, č. 3

Ročník 1999

 

VĚSTNÍK

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Částka 3

Rozeslána dne 3. listopadu 1999

 

OBSAH:

Část normativní

1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. října 1999, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku

2. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. října 1999, kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení

Část oznamovací

Oznámení o nové pojistné smlouvě uzavřené s Kooperativou, pojišťovna a. s. ve prospěch advokátů za účelem pojištění jejich odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, které se konají v prvním pololetí roku 2000

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2000

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 2000

Zápisy v seznamu advokátů od 24. července 1999 do 18. října 1999

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 24. července 1999 do 18. října 1999

 

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

1

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 12. října 1999,

kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 7 odst. 1 a § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon"), takto:

Čl. 1

Poplatek za advokátní zkoušku nebo uznávací zkoušku (dále jen “zkouška") se stanoví ve výši 4 000 Kč.

Čl. 2

Poplatek ve výši stanovené v čl. 1 je povinen uhradit i žadatel o umožnění vykonání

a) opakované zkoušky (§ 7 odst. 2 zákona),

b) zkoušky konané podle § 7 odst. 3 zákona.

Čl. 3

Poplatek se platí v hotovosti v kanceláři České advokátní komory (dále jen “Komora") nebo na účet Komory č. 12432-011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Pra ha 1, Spálená 51.

Čl. 4

Doklad o zaplacení poplatku je součástí přihlášky ke zkoušce.

Čl. 5

Zrušuje se usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/1997 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/1997 Věst níku.

Čl. 6.

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda

České advokátní komory

 

 

2

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 12. října 1999,

kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 33a odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon”), takto:

Čl. 1

Jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení se stanoví ve výši 3 000 Kč.

Čl. 2

Zrušuje se čl. 15 usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/1997 Věstníku, o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona č. 85/1996 Sb, o advokacii.1)

Čl. 3

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda

České advokátní komory

1) Tímto usnesením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 5. listopadu 1991, jímž se stanoví paušální částka nákladů kárného řízení.

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Oznámení o nové pojistné smlouvě uzavřené s Kooperativou, pojišťovna, a. s. ve prospěch advokátů za účelem pojištění jejich odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie

Česká advokátní komora (dále jen”Komora”) jako pojistník uzavřela dne 14. 10. 1999 s Kooperativou, pojišťovnou a. s. rámcovou pojistnou smlouvu, kterou jsou pojištěni advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném Komorou pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie a za škodu způsobenou jejich zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud s obsahem této pojistné smlouvy projeví souhlas.

V přílohách této rámcové pojistné smlouvy byly dohodnuty podmínky připojištění a navýšení pojistné částky, podmínky pojištění advokátů, kteří vykonávají advokacii jako společníci veřejných obchodních společností, podmínky připojištění advokátů vykonávajících advokacii ve sdružení a podmínky pojištění zahraničních advokátů poskytujících právní služby v České republice. Tyto druhy pojištění se sjednávají individuálně.

Rámcovou pojistnou smlouvu uveřejňujeme, aby se advokáti s jejím obsahem seznámili. Tato pojistná smlouva je přesnější, pokud jde o specifikaci pojistné události, než pojistná smlouva dosavadní, vzhledem k nepříznivému škodnímu průběhu minulých let však v ní pojišťovna přikročila ke zvýšení pojistného.

Jak již bylo uvedeno, podmínkou pojištění advokátů na základě této rámcové pojistné smlouvy je, že s jejím obsahem advokát, který jí bude pojištěn, projeví souhlas.

Za účelem odstranění administrativní náročnosti spojené se zpracováním agendy pojištění zaměstnanci Komory na základě písemných souhlasů advokátů, lze souhlas s obsahem rámcové pojistné smlouvy projevit v souladu s § 35 obč. zák. pouze konkludentním způsobem, a to zaplacením pojistného. Pojištěni nebudou pouze ti advokáti, kteří sdělí Komoře do 15. prosince 1999, že si nepřejí být touto rámcovou pojistnou smlouvou pojištěni.

Pojistné ve výši 2 500 Kč za pojistný rok 2000 je třeba zaplatit do 15. prosince 1999 buď převodem na účet Komory č. 12432-011/0100 vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51 nebo přiloženou poštovní poukázkou, anebo v hotovosti v pokladně kanceláře Komory. Při platbě převodním příkazem i poštovní poukázkou je třeba uvést jako konstantní symbol 308 a variabilní symbol, kterým je sedmimístné číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem a sestávající se z číslice 286 a čtyřmístného regis tračního čísla advokáta.

 

 

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, které se konají v prvním pololetí roku 2000

Oddělení výchovy kanceláře České advokátní komory oznamuje termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, t.j. pro koncipienty, zapsané do seznamu advokátních koncipientů v roce 1998 a v roce 1999 již zařazených ke dni 20. října 1999 do seminárních skupin.

Témata povinných seminářů byla uveřejněna v částce 4/1998 Věstníku České advokátní komory (dále jen “Věstník”); oddělení výchovy sděluje, že u tématu 3a došlo ke změně a obsahem tohoto semináře bude obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů.

Povinných seminářů se mohou zúčastnit i ti advokátní koncipienti, kteří nejsou do níže uvedených seminárních skupin zařazeni, pokud hodlají požádat o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta a z toho důvodu vykonávají právní praxi advokátního koncipienta kratší tří let.

Advokátní koncipient, který se nemůže z vážných důvodů zúčastnit semináře ve vlastní skupině, může ho vyjímečně absolvovat ve skupině jiné.

Oddělení výchovy sděluje, že školící místa jsou: Česká advokátní komora, Praha 1, Národní tř. 16, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno a Právnická fakulta, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

Oddělení výchovy též upozorňuje, že informace týkající se výchovy jsou kromě Věstníku uveřejňovány též v Bulletinu advokacie, a to včetně přihlášek na vstupní a závěrečná školení.

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO PRAHA, budova České advokátní komory, Národní 16
zasedací místnost 3. p., 9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina A/II/98

datum: témata:

Út 04. 1. – 1a, 1b

Út 11. 1. – 2a, 2b

Út 18. 1. – 3a, 3b

Út 25. 1. – 4a, 4b

Seminární skupina B/II/98

datum: témata:

Po 10. 1. – 1a, 1b

Po 17. 1. – 2a, 2b

Po 24. 1. – 3a, 3b

Po 31. 1. – 4a, 4b

Seminární skupina C/II/98

datum: témata:

Po 07. 2. – 1a, 1b

Po 14. 2. – 2a, 2b

Po 21. 2. – 3a, 3b

Po 28. 2. – 4a, 4b

Seminární skupina D/II/98

datum: témata:

Út 01. 2. – 1a, 1b

Út 08. 2. – 2a, 2b

Út 15. 2. – 3a, 3b

Út 22. 2. – 4a, 4b

Seminární skupina E/II/98

datum: témata:

Po 06. 3. – 1a, 1b

St 08. 3. – 2a, 2b

Po 13. 3. – 3a, 3b

St 15. 3. – 4a, 4b

Seminární skupina F/II/98

datum: témata:

Út 07. 3. – 1a, 1b

Út 14. 3. – 2a, 2b

Čt 16. 3. – 3a, 3b

Čt 23. 3. – 4a, 4b

Seminární skupina G/II/98

datum: témata:

Čt 09. 3. – 1a, 1b

Čt 06. 4. – 2a, 2b

Čt 13. 4. – 3a, 3b

Čt 27. 4. – 4a, 4b

ŠKOLÍCÍ MÍSTO BRNO, budova Právnické fakulty MU, Veveří 70
9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina H/II/98

datum: témata:

Čt 13. 1. – 1a, 1b

Čt 20. 1. – 2a, 2b

Čt 27. 1. – 3a, 3b

Čt 03. 2. – 4a, 4b

Seminární skupina CH/II/98

datum: témata:

St 09. 2. – 1a, 1b

St 16. 2. – 2a, 2b

St 23. 2. – 3a, 3b

St 01. 3. – 4a, 4b

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO OLOMOUC, budova Právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6,
9–12, 13–16 hod.

Seminární skupiny I/II/98

datum: témata:

St 12. 1. – 1a, 1b

St 19. 1. – 2a, 2b

St 26. 1. – 3a, 3b

St 02. 2. – 4a, 4b

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO PRAHA, budova České advokátní komory, Národní 16
zasedací místnost 3. p., 9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina A/II/99

datum: témata:

Út 25. 4. – 1a, 1b

Út 09. 5. – 2a, 2b

Po 15. 5. – 3a, 3b

Po 29. 5. – 4a, 4b

Seminární skupina B/II/99

datum: témata:

St 17. 5. – 1a, 1b

Čt 25. 5. – 2a, 2b

St 31. 5. – 3a, 3b

Čt 01. 6. – 4a, 4b

Seminární skupina D/II/99

datum: témata:

Út 16. 5. – 1a, 1b

Út 30. 5. – 2a, 2b

Po 12. 6. – 3a, 3b

Út 20. 6. – 4a, 4b

Seminární skupina F/II/99

datum: témata:

St 03. 5. – 1a, 1b

St 10. 5. – 2a, 2b

Po 19. 6. – 3a, 3b

Po 26. 6. – 4a, 4b

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO BRNO, budova Právnické fakulty MU, Veveří 70,
9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina C/II/99

datum: témata:

Po 10. 4. – 1a, 1b

Pá 28. 4. – 2a, 2b

Út 02. 5. – 3a, 3b

Út 09. 5. – 4a, 4b

Seminární skupina E/II/99

Termíny a témata povinných seminářů v této seminární skupině budou advokátním koncipientům písemně sděleny s dostatečným časovým předstihem oddělením výchovy kanceláře Komory.

 

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2000

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky v prvním pololetí roku 2000 se budou konat ve dvou termínech, a to

20. až 22. března 2000 (písemná část advokátní zkoušky)

3. až 5. dubna 2000 (ústní část advokátní zkoušky)

a

22. až 24. května 2000 (písemná část advokátní zkoušky)

5. až 7. června 2000 (ústní část advokátní zkoušky).

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek do 31. ledna 2000

na druhý termín advokátních zkoušek do 31. března 2000.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”), a že uhradil poplatek za zkoušku, stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst.1 zákona ve výši 3000,– Kč.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c/ zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432–011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit v jazyce českém nebo slovenském.

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 2000

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky v prvním pololetí roku 2000 se budou konat dne

27. dubna 2000.

Přihlášku k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

do 29. února 2000.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení některého z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku, ve kterém uchazeč hodlá uznávací zkoušku složit.

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku, stanoveného Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 3000,– Kč. Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432–011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách a jejich organizaci a průběhu poskytne kancelář České advokátní komory na základě žádosti uchazeče.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 24. července 1999 do 18. října 1999

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

04476 Cehák Jiří, JUDr. 01.09.99 Nový Bor, Gen.Svobody 788 0424/31919

04987 Doktorová Alena, Mgr. 01.09.99 Praha 3, Koněvova 141, IMADOS 02/67108264

04994 Gatík Pavel, JUDr. 01.09.99 Dolní Benešov, P. Bezruče 493 0653/651311

04757 Grochalová Renata, JUDr. 01.10.99 Opava, Růžová 14

02463 Horák Karel, Mgr. 01.09.99 Litoměřice, Velká Krajská 1 0416/733264

04963 Hostinská Blanka, JUDr. 01.08.99 Brno, Husova 16 05/42122424

04848 Huleš Karel, Mgr. 01.10.99 Praha 8, Křižíkova 48/346 02/2329455

04968 Kafková Naděžda, JUDr. 01.09.99 Plzeň, ul. Politických vězňů 9

04970 Kollár Pavel, JUDr. 05.08.99 Ostrava, Nogova 12

04140 Křivánek Jan, JUDr. 01.09.99 Praha 6, Na Malovance 12 02/20510461

04988 Logesová Jitka, Mgr. 06.08.99 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111

04989 Maršíková Dagmar, Mgr. 05.08.99 Zlín, Rašínova 522 067/7212835

04939 Mrázová Jana, Mgr. 01.09.99 Praha 2, V tůních 10 02/96202077

04990 Novák Petr, JUDr. 01.09.99 Polevsko, Polevsko 183 0424/32179

04943 Pavlovská Lenka, Mgr. 01.09.99 Praha 5, Plzeňská 4 02/548839

04941 Pilečková Šárka, Mgr. 01.09.99 Praha 2, Fügnerovo nám.č.3 02/24498327

04991 Píchová Irena, JUDr., Dr. 01.09.99 Brno, Erbenova 13 05/575010

04992 Řehák David, Mgr. 05.08.99 Praha 1, Maiselova 15 02/24812301

04948 Šašková Iveta, JUDr. 01.09.99 Turnov, Pekařova 909 0436/22664

04993 Tögel Vladimír, JUDr. 05.08.99 Praha 6-Řepy, Makovského 1177

04954 Vrbová Dagmar, Mgr. 01.09.99 Příbram II, Dlouhá 138 0306/27021

04955 Vyoralová Eva, Mgr., LL.M. 01.09.99 Brno, Smetanova 8 05/41556155

04983 Zámarský Igor, JUDr. 01.09.99 Opava, E. Beneše 5 0653/213846

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

07462 Fiala Josef, Doc.JUDr., CSc. 05.10.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01484 Chromý Josef, JUDr. 22.09.99 § 8 odst. 1 pís. a)

07865 Krajczy Jan, JUDr. 25.07.99 § 8 odst. 1 pís. a)

90090 Moore-Williams Anne Elisabeth 01.09.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01131 Novotný Jaroslav, JUDr. 24.09.99 § 8 odst. 1 pís. a)

00486 Pepřík František, JUDr. 14.09.99 § 6 odst. 1 pís. e)

05496 Pohlová Alena, JUDr. 04.10.99 § 8 odst. 1 pís. h)

00505 Pokorný Zdeněk, JUDr. 12.09.99 § 8 odst. 1 pís. a)

07161 Skalický Ivo, JUDr. 04.10.99 § 8 odst. 1 pís. h)

07501 Sojková Libuše, JUDr. 01.10.99 § 8 odst. 1 pís. a)

03276 Šaar Zdeněk, JUDr. 29.09.99 § 8 odst. 1 pís. a)

07657 Vrubel René, JUDr. 21.09.99 § 8 odst. 1 pís. a)

90129 Weigl Bernhard, Dr. 31.07.99 § 8 odst. 1 pís. h)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

02295 Hink Ivan, JUDr. 01.08.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04867 Chlád Vladimír, Mgr. 15.08.99 § 9 odst. 1 pís. a)

02179 Koziel Zbyhněv, JUDr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04799 Křivánková Jaroslava, Mgr. 01.08.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04299 Laňková Miroslava, Mgr. 25.08.99 § 9 odst. 2 pís. a)

04774 Löfflerová Andrea, Mgr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08424 Nedorost Libor, JUDr., Ph.D. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. a)

01945 Olšáková Hana, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. a)

06405 Pechar Petr, Mgr. 01.08.99 § 9 odst. 1 pís. a)

03238 Petrilaková Eva, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. a)

03380 Randlová Nataša, JUDr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01497 Stránská Helena, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c)

04844 Šídlová Lenka, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c)

04545 Vít Aleš, JUDr. 15.09.99 § 9 odst. 1 pís. c)

07657 Vrubel René, JUDr. 28.07.99 § 9 odst. 1 pís. b)

08081 Zajíček Zdeněk, Mgr. 31.07.99 § 9 odst. 1 pís. a)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

08525 Adamík Petr, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

01281 Belling Jaroslav, JUDr. 30.09.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/90 Sb.

08324 Belšan Marek, JUDr. 01.08.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

08355 Bělohlávková Blanka, JUDr. 31.08.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

05716 Černý Jiří, JUDr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

08259 Doležalová Martina, JUDr. 31.07.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

07462 Fiala Josef, Doc.JUDr., CSc. 05.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

08526 Hüblerová Jana, JUDr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

04767 Javůrková Judita, Mgr. 30.08.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

08495 Kantorová Jana, JUDr. 30.09.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

05013 Kasal Ivo, JUDr. 18.08.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

03961 Kudrna Jiří, Mgr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

06796 Lexová Jana, JUDr. 30.09.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

04774 Löfflerová Andrea, Mgr. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

07525 Nagy Petr, JUDr. ing. 31.07.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08424 Nedorost Libor, JUDr., Ph.D. 01.09.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

05496 Pohlová Alena, JUDr. 04.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08569 Růžičková Bohuslava, JUDr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07161 Skalický Ivo, JUDr. 04.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

03240 Skulník Ladislav, JUDr. 01.10.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

00721 Vávra František, JUDr. 09.09.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/90 Sb.

07657 Vrubel René, JUDr. 21.09.99 § 9 odst. 1 pís. b) zák.č.85/96 Sb.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů
od 24. července 1999 do 18. října 1999

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K10273 Balcarová Martina, Mgr. 06.10.97 Dvorná Helena Praha 2, Americká 18

K11301 Batuna Adam, Mgr. 01.09.99 Mokrý Antonín, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11187 Beková Lucie, Mgr. 09.08.99 Syrůčková Ivana, JUDr. Praha 5, Plzeňská 4

K11184 Benešová Petra, Mgr. 01.09.99 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

K11265 Bezděk Adam, Mgr. 01.09.99 Bedroš Milan, JUDr. Brno, Kounicova 10

K11326 Bidrmannová Kateřina, Mgr. 04.10.99 Mráz Ivo, JUDr. Praha 2, V tůních 10

K11225 Bilavčíková Dagmar, JUDr., Phd. 01.09.99 Otčenášková Miroslava, JUDr. Praha 3, Vinohradská 184

K11300 Bílek Stanislav, Mgr. 01.09.99 Staš Zdeněk, JUDr. České Budějovice, Klauricova 19

K11198 Bochová Markéta, Mgr. 25.08.99 Gebauer František, JUDr. Praha 2, Tyršova 7

K11275 Boudná Helena, Mgr. 01.09.99 Kafka Petr, JUDr. Znojmo, Kovářská 6

K11336 Broďáni Petr, Mgr. 01.10.99 Čihák Libor, Mgr. Sokolov, K.H.Borovského 63

K11251 Brožovičová Petra, Mgr. 01.08.99 Snášelová Marie, JUDr. Brno, Úvoz 54

K11203 Bureš Vít, Mgr. 01.08.99 Bedroš Milan, JUDr. Brno, Kounicova 10

K11212 Byzovová Martina, Mgr. 02.08.99 Hanák Jiří, JUDr. Olomouc, Horní lán 9

K11298 Cagašová Denisa, Mgr. 01.09.99 Advokátní kancelář Pyšný, Weber and partneři, v. o. s. Slezská Ostrava, Občanská 18

K11266 Cenknerová Dagmar, Mgr. 06.09.99 Rokyta Lubomír, JUDr. Bílovec, Dukelská 16

K11320 Cogan Josef, Mgr. 01.10.99 Kudynová Zuzana, JUDr. Jičín, Šafaříkova 842

K11220 Černý Norbert, Mgr. 16.08.99 Vodičková Kateřina, JUDr. Praha 1, Vodičkova 40

K11185 Čtvrtlík Libor, Mgr. 01.08.99 Fiala Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 30

K11240 Dobřichovský Tomáš, Mgr. 01.09.99 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11291 Doležel Radek, Mgr. 01.09.99 Malaníková Zuzana, JUDr. Brno, Příkop 2a

K11264 Dostál Aleš, Mgr. 01.09.99 Hospůdka Stanislav, JUDr. Ústí nad Labem, Velká hradební 2800

K11350 Eichinger Lukáš, Mgr. 11.10.99 Tögel Vladimír, JUDr. Praha 6-Řepy, Makovského 1177

K11224 Epstein Marek, Mgr. 01.09.99 Doleček Rostislav, JUDr. Praha 3, Seifertova 9

K11351 Fabián Ondřej, Mgr. 01.10.99 Vojta Roman, Mgr. Praha 4, Podolská 3

K11324 Fiala Petr, Mgr. 01.08.99 Konečný Libor, JUDr. Brno, Příční 4c

K11305 Filipčík Pavel, Mgr. 16.08.99 Muzikář Vladimír, JUDr. Brno, Havlíčkova 13

K11260 Firkušná Simona, Mgr. 01.09.99 Libová Zdenka, JUDr. Tachov, Nádražní 779

K11276 Franc Marian, Mgr. 01.09.99 Víška Petr, JUDr. Plzeň, nám. Republiky 37

K11248 Frolíková Kateřina, Mgr. 01.09.99 Urban Zdeněk, JUDr. Praha 8, Na kopečku 1273/4

K11146 Fučíková Karolína, Mgr. 27.07.99 Kubíček Kolja, JUDr. Praha 4, Urbánkova 3360

K11205 Galia Petr, Mgr. 09.08.99 Wenzlová Irena, JUDr. Litoměřice, Sovova 709/5

K11166 Görges Marek, Mgr. 01.09.99 Kocina Jan, JUDr. Plzeň, Malá č. 6, PO BOX 265

K11312 Gregorová Zuzana, Mgr. 01.09.99 Baštýř Miloslav, JUDr. České Budějovice, Lannova 63

K11140 Hanáková Kateřina, Mgr. 01.08.99 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K11241 Havel Lukáš, Mgr. 01.09.99 Kutiš Ladislav, JUDr. Trutnov, Na vrchu 98

K11344 Havránková Petra, Mgr. 07.10.99 Skalák Oldřich, Mgr. Čáslav, Žižkovo nám.78

K11256 Hájková Martina, Mgr. 23.08.99 Hrachy Petra, Mgr. Brno, Cihlářská 19

K11246 Hebký Robert, Mgr.Ing. 01.09.99 Rendl Dušan, JUDr. Most, J. Skupy bl. 87/2320

K11328 Hejlová Romana, Mgr. 01.10.99 Hejl Ivan, JUDr. Praha 2, Rašínovo nábř. 10/71

K11226 Herczeg Jiří, Mgr. 01.09.99 Růžička Michal, JUDr. Praha 7, Nad Štolou 12

K11201 Hladký Radek, Mgr. 16.08.99 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

K11273 Homolová Milena, Mgr. 01.09.99 Soldánová Věra, JUDr. Brno, Orlí 14

K11242 Hostaš Jan, Mgr. 01.09.99 Hostaš Karel, Mgr. Plzeň, Máchova 29

K11321 Hrabec Lukáš, Mgr. 06.09.99 Zouplna Pavel, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Smetanovo nám.7

K11285 Hrbek Lubomír, Mgr. 01.09.99 Benešová Jitka, JUDr. Ústí nad Labem, Revoluční 8

K11231 Hrubá Daniela, Mgr. 01.09.99 Barthelemy Eliška, Mgr. Praha 1, Petrská 12

K11334 Hruš Jiří, Mgr.Ing. 01.10.99 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K11283 Hřebíčková Marcela, Mgr. 08.09.99 Pezlarová Dobroslava, Mgr. Jihlava, Jiráskova 32

K11211 Hudeček Michal, Mgr. 09.08.99 Xinopulosová Julie, JUDr. Olomouc, Dolní nám. 16

K11199 Chaloupecký Josef, Mgr. 16.08.99 Skopeček Vlastimil, JUDr. Plzeň, Na Roudné 18

K11286 Charvátová Lenka, Mgr. 01.09.99 Vorel Miloš, JUDr. Liberec, tř. 1. máje 50

K11346 Chum Václav, Mgr. 01.10.99 Brož Jan, JUDr. Praha 2, Sokolská 60

K11209 Jakubík Marek, Mgr. 01.08.99 Kubiczek Vlastislav, Mgr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11316 Janás Jiří, Mgr. 01.09.99 Sadílek Jiří, JUDr. Brno, Bašty 6

K11309 Ječmínková Jana, Mgr. 01.10.99 Wetzlerová Monika, Mgr. Plzeň, B. Smetany 2

K11152 Jonáková Silvie, Mgr. 01.08.99 Bláha Dušan, JUDr. Praha 6, Šlikova 18

K11216 Kaczynská Beata, Mgr. 01.08.99 Kubiczek Vlastislav, Mgr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11238 Kadlec Karel, Mgr. 01.09.99 Uhlíř David, JUDr. Praha 1, Opletalova 5

K11341 Kalčíková Kateřina, Mgr. 01.10.99 Soukupová Regina, JUDr. Praha 1, Konviktská 12

K11313 Kašparová Kateřina, Mgr. 01.09.99 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11214 Kaván Jan, Mgr. 02.08.99 Neubert Jaroslav, JUDr. Vrchlabí, Krkonošská 27

K11332 Klail Jan, Mgr. 22.09.99 Hrušovská Naděžda, JUDr. Plzeň, E.Beneše 70-72

K11294 Klimtová Veronika, Mgr. 01.10.99 Král Tomáš, JUDr. Plzeň, U Zvonu 11

K11325 Klvaňová Martina, Mgr. 27.09.99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11200 Kňáva Jiří, Mgr. 01.09.99 Marešová Eva, JUDr. Olomouc, Horní lán 9

K11343 Kocourek Tomáš, Mgr. 20.09.99 Chytil Ivan, Mgr. Praha 1, Maiselova 15

K11261 Kohoutek Augustin, Mgr. 18.08.99 Nevimová Dagmar, Mgr. Olomouc, Riegerova 15

K11306 Kolísková Ivana, Mgr. 01.09.99 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11235 Korvasová Šárka, Mgr. 01.09.99 EISELSBERG NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K11349 Kráčalík Jaromír, Mgr. 18.10.99 Josef Jaromír, JUDr. Hodonín, Masarykovo nám.8

K11304 Krejčí Tomáš, Mgr. 01.10.99 Herda Jan, JUDr. Praha 2, Americká 18

K11342 Krejčová Hana, Mgr. 01.10.99 Pekárek Jan, Mgr. Praha 6, Parléřova 10

K11249 Křivánek Jan, Mgr. 16.08.99 Gallivoda Jan, JUDr. Plzeň, Bezručova 9

K11258 Kučerová Helena, Mgr. 01.09.99 Courton Ivan, Mgr. Praha 10, Slovinská 23

K11160 Kuděj František, JUDr. 01.08.99 Pánek Jiří, JUDr. České Budějovice, Lannova 63

K11322 Kudratová Zuzana, Mgr. 01.10.99 Stečínský Karel, JUDr. Praha 4, Ohradní 1352

K11186 Kvapilová Vendula, JUDr. 01.08.99 Vacek Petr, JUDr. Praha 6, Liborova 11

K11252 Kvasnička Karel, Mgr. 01.09.99 Zellner Josef, JUDr. Plzeň, Na Jíkalce 13

K11280 Lagová Jaroslava, Mgr. 02.08.99 Orbesová Bronislava, JUDr. Zlín, Osvoboditelů 91

K11147 Lhotáková Jana, Mgr. 02.08.99 Anděl Roman, JUDr. Praha 2, Na Výtoni 12

K11318 Liška Jan, Mgr. 27.09.99 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9

K11279 Lotterová Eva, Mgr. 01.09.99 Kubiczek Vlastislav, Mgr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11271 Lubas Martin, Mgr. 01.09.99 Kubeček Jan, JUDr. Náchod, nám. T. G. Masaryka 19

K11181 Mareš Ondřej, Mgr. 01.08.99 Marešová Marcela, JUDr. Praha 1, Senovážné nám. 23

K11272 Marešová Dana, Mgr. 01.09.99 Zábrž Milan, JUDr. Brno, Rerychova 6

K11268 Matzner Jiří, Mgr. 15.09.99 Choděra Oldřich, JUDr.PhDr. Praha 1, Národní 25

K11308 Maxová Andrea, Mgr. 01.09.99 Radil Jaroslav, JUDr. Praha 2, Anglická 242/16

K11311 Michálková Jitka, Mgr. 01.07.99 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11289 Mikotová Michaela, Mgr. 06.09.99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11317 Mixová Pavlína, Mgr. 01.10.99 Janoušek Milan, JUDr. Kolín 2, Politických vězňů 44

K11340 Morávková Karla, Mgr. 04.10.99 Večeřa Jaroslav, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 15

K11278 Navrátil Martin, Mgr. 01.09.99 Císař Miloš, JUDr. Znojmo, Dělnická 9

K11208 Němečková Markéta, Mgr. 01.08.99 Knoll František, JUDr. Konice, Masarykovo nám.64

K11221 Novotná Kateřina, Mgr. 01.09.99 Toms Miloš, JUDr. Praha 1, Celetná 11

K11227 Opletal Tomáš, Mgr. 01.09.99 Dobrohrušková Eva, JUDr. Praha 2, Mánesova 5

K11302 Pavlů Michaela, Mgr. 20.09.99 EISELSBERG NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K11223 Peakeová Karolina, Mgr. 02.08.99 Baker & McKenzie v.o.s. Praha 1, Klimentská 46

K11206 Pejšek Vít, Mgr. 01.08.99 Koubík Josef, JUDr. Hradec Králové, Letců 1005

K11250 Pekárková Radana, Mgr. 02.08.99 Tománek Richard, JUDr. Brno, Vinohrady 43

K11213 Pixa Martin, Mgr. 01.08.99 Krček Pavel, JUDr. České Budějovice, Senovážné nám. 2

K11293 Plotová Kamila, Mgr. 15.09.99 Lehocký Martin, JUDr. Praha 4, Jažlovická 1316/36

K11310 Podpěra Jiří, Mgr. 27.09.99 Santar Petr, JUDr. Praha 10, Bří Čapků 17

K9892 Pravda Jan, Mgr. 01.08.99 Krejčík Rudolf, Mgr. Řevnice, nám.Jiřího z Poděbrad 24

K11329 Pravda Pavel, Mgr. 04.10.99 Rödl & Partner, v.o.s. Praha 1, Platnéřská 2

K10914 Prokopec Pavel, Mgr. 01.08.99 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K11297 Putna Jan, Mgr. 01.09.99 Kyncl Josef, JUDr. Česká Třebová, Masarykova 1293

K11296 Raida Lukáš, Mgr. 01.09.99 Svatoš Petr, JUDr. Ostrava 1, Sokolská 21

K11284 Rašková Lenka, Mgr. 01.09.99 Levora Vojtěch, Mgr. Ing. Plzeň, Slovanská třída 66

K11330 Ráb Luboš, Mgr. 01.10.99 Zámiška Milan, Mgr. Plzeň, Purkyňova 43

K11162 Roman Patrik, Mgr. 01.08.99 Randl Pavel, JUDr. Praha 1, Husova 7

K11292 Rotta Jan, Mgr. 13.09.99 David Jiří, JUDr. Praha 1, Žitná 25

K11299 Rybnikář Martin, Mgr. 03.09.99 Poledník Petr, JUDr. Brno, Příkop 4

K11236 Schneeweissová Sylvie, Mgr. 02.08.99 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K11244 Skýpalová Alena, Mgr. 01.09.99 Luňáková Soňa, JUDr. Praha 6, Ve Střešovičkách 60

K11222 Slavík Jiří, Mgr. 01.09.99 Žatecký Jan, JUDr. Praha 2, Bělehradská 92

K11282 Slezáková Tereza, Mgr. 01.09.99 Tobiška Josef, JUDr. Brno, Stará osada 43

K11204 Smékal Radim, Mgr. 01.08.99 Mrkývka Petr, JUDr. Brno, Tř. kpt. Jaroše 25

K11295 Sobotka Bohuslav, Mgr. 01.09.99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11155 Sochor Stanislav, Mgr. 01.08.99 Minařík Lubomír, JUDr. Olomouc, Ostružnická 14

K11307 Součková Milena, JUDr. 01.09.99 Dostálová Jiřina, JUDr. Hradec Králové, Štefánikova 323

K11347 Soukup Martin, Mgr. 01.10.99 Tuma Pavel, JUDr. Praha 2, Na Rybníčku 16

K11333 Stavinoha Zbyněk, Mgr. 01.10.99 Vokál Jan, JUDr. Brno, Bratislavská 12

K11159 Stádníková Lenka, Mgr. 01.08.99 Vladař Václav, JUDr. Plzeň, Schwarzova 49

K11156 Surga Ondřej, Mgr. 02.08.99 Oškrdal Jan, JUDr. Praha 5, Štefánikova 65

K11331 Sušková Jekatěrina, Mgr. 04.10.99 Chňoupek Tomáš, JUDr. Praha 1, Dlouhá 16

K11234 Ševítová Jaroslava, Mgr. 03.09.99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11337 Šimeček Jiří, Mgr. 02.08.99 Krejčí Květoslav, Mgr. Praha 8, Na Rokytce 4

K11196 Šipka Miroslav, Mgr.Ing. 01.09.99 Šendera Richard, JUDr. Sokolov, K.H.Borovského 63

K11274 Škarabela Michal, Mgr. 01.09.99 Urbánková Alena, JUDr. Lipník n.Bečvou, Bratrská 358

K11218 Škeřík Jan, Mgr. 02.08.99 Economy, v.o.s. Brno, Cejl 99

K11277 Škvrna Pavel, Mgr. 01.09.99 Bařina Zdeněk, JUDr. Troubsko, Nár. odboje 99

K11247 Šmerda Martin, Mgr. 01.09.99 Ježová Radka, Mgr. Vyškov, Dobrovského 1

K11348 Štěpánek Stanislav, Mgr. 01.09.99 Hartmann Jiří, JUDr. Hradec Králové, Vrchlického 834/24

K11338 Tejnora Ondřej, Mgr. 05.10.99 Souček Jan, JUDr. Praha 5, Janáčkovo nábř. 57

K11335 Temlová Marie, Mgr. 01.10.99 Winter Filip, JUDr. Praha 1, Sněmovní 7

K11319 Tesáková Karin, Mgr. 02.08.99 Podrápský Martin, Mgr. Brno, Vlhká 20

K11339 Tichá Denisa, Mgr. 01.09.99 Doležalová Blanka, Mgr. Praha 4, nám.gen.Kutlvašra 6

K11157 Tichý Petr, Mgr. 02.08.99 Šedivcová Vlasta, JUDr. Plzeň, Havlíčkova 20

K11345 Tischerová Kateřina, Mgr. 06.09.99 Pavlů Ladislav, Mgr. Praha 1, Hradební 3

K11239 Tuháček Miloš, Mgr. 01.09.99 Mlčoch Svatomír, JUDr. České Budějovice, K. Tomana 9

K11281 Turek Tomáš, Mgr. 01.09.99 Pohanka František, Mgr. České Budějovice, Na sadech 21

K9079 Urban Jan, Mgr. 01.08.99 Aschenbrenner Martin, Mgr. Praha 1, Husova 7

K11245 Vacek Pavel, Mgr. 01.09.99 Kopáček Václav, JUDr. Praha 5, Vodní 7

K11237 Valentová Ivana, Mgr. 07.09.99 Stejskal Zdeněk, JUDr. Praha 2, Budečská 1

K11259 Vašek René, Mgr. 01.09.99 Klimeš Zdeněk, JUDr. Havířov-Město, Horní 2a/1433

K11180 Váverka Petr, Mgr. 02.08.99 Hromádka Zdeněk, JUDr. Zlín, Rašínova 522

K11262 Veselá Markéta, Ing.Mgr. 01.09.99 Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v. o. s. Praha 2, Vinohradská 37

K11267 Vidura Pavel, Mgr. 13.09.99 Chyla Petr, JUDr. Ostrava, ul.28.října 150

K11290 Vild Jan, Mgr. 02.08.99 Krejčí Květoslav, Mgr. Praha 8, Na Rokytce 4

K11323 Vincík Pavel, Mgr. 04.10.99 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7

K11232 Vláčil David, Mgr. 01.09.99 Doleček Rostislav, JUDr. Praha 3, Seifertova 9

K11233 Vlková Svitlana, Mgr. 01.08.99 Hrádela Karol, JUDr. Praha 6, Českomalínská 27

K11197 Vojáček Marek, Mgr. 01.09.99 Šrámek Petr, JUDr. Ing. Praha 1, Jáchymova 2

K11287 Voldřichová Monika, Mgr. 01.09.99 Voldřich Karel, JUDr. Praha 7, Skalecká 7

K11327 Vondrouš Martin, Mgr. 01.10.99 Šoljak Alexander, JUDr. Liberec 1, Tovaryšský vrch 1358/3

K11263 Vozdecká Magda, Mgr. 01.09.99 Rujbrová Eva, JUDr. Brno, Vídeňská 55

K11161 Vyplel Jakub, Mgr. 01.08.99 Vlček Martin, JUDr. Praha 2, Anglická 4

K11352 Zahradník Ladislav, Mgr. 01.10.99 Zahradník Ladislav, JUDr. Jindřichův Hradec, Sládkova 351/II

K11169 Zavrtálek Milan, Mgr. 01.08.99 Daniel Rudolf, JUDr. Zlín, Kvítková 3687

K10631 Zejda Daniel, Mgr. 01.09.99 Burns Schwartz, v.o.s. Praha 1, Senovážné nám. 3

K11158 Zemanová Věra, Mgr. 01.08.99 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11163 Zikmund Martin, Mgr. 01.09.99 Vovsík Jaroslav, JUDr. Plzeň, Malá č. 6, PO BOX 265

K11269 Zídková Iveta, Mgr. 01.08.99 Beránek Jaroslav, JUDr. Pardubice, Pardubice-Semtín

K11314 Žatecký Jan, Mgr. 01.10.99 Becker a Poliakoff, v.o.s. Praha 2, Apolinářská 6

K11228 Žižková Blanka, Mgr. 15.08.99 Kasalová Alena, JUDr. Plzeň, Františkánská 7

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K10050 Adámková Petra, Mgr. 24.08.99

K9514 Adámková Věra, JUDr. 16.09.99

K10793 Ambrož Marek, Mgr. 01.10.99

K9847 Aschenbrennerov Jitka, Mgr. 05.08.99 04988

K9616 Časta Radek, Mgr. 13.09.99

K10011 Činková Vanda, Mgr. 01.09.99

K9789 Doktorová Alena, Mgr. 31.08.99 04987

K10567 Hart Jan, Mgr. 01.08.99

K10577 Havliš Radek, Mgr. 30.09.99

K9603 Hostinská Blanka, JUDr. 31.07.99 04963

K11090 Hrudová Jitka, Mgr. 01.08.99

K10673 Jabůrková Hana, Mgr. 18.10.99

K10982 Jandová Romana, Mgr. 01.10.99

K10733 Jiráková Miroslava, Mgr. 31.08.99

K10999 Jurčenko Andrej, Mgr. 01.10.99

K9027 Láníček Dušan, Mgr. 01.09.99

K911 Maršíková Dagmar, Mgr. 04.08.99 04989

K11093 Matulík Jan, Mgr. 26.07.99

K10959 Mrázová Erika, Mgr. 01.09.99

K9074 Mrázová Jana, Mgr. 31.08.99 04939

K9206 Pavlovská Lenka, Mgr. 04.08.99 04943

K10032 Pešat Petr, Mgr. 01.09.99

K10572 Peťule Patrik, Mgr. 29.09.99

K9369 Pilečková Šárka, Mgr. 31.08.99 04941

K63 Pilný Petr, JUDr. 01.08.99

K10613 Polišenská Veronika, Mgr. 01.09.99

K9934 Rabanová Michaela, Mgr. 01.09.99

K9587 Řehák David, Mgr. 04.08.99 04992

K10650 Schopf Petr, Mgr. 26.08.99

K10699 Spurný Marek, Mgr. 01.08.99

K10021 Škařupa Hynek, Mgr. 01.09.99

K9416 Škornička Roman, Mgr. 01.10.99

K11044 Šopek Jiří, Mgr. 10.09.99

K10214 Tisovský Vladan, Mgr. 01.10.99

K10340 Tögel Vladimír, JUDr. 31.07.99 04993

K9852 Vaisová Vanda, Mgr. 01.09.99

K11054 Voneš Jiří, Mgr. 01.09.99

K9364 Vrbová Dagmar, Mgr. 31.08.99 04954

K9521 Vymětalíková Zita, Mgr. 20.09.99

K9569 Vyoralová Eva, Mgr. 31.08.99 04955

K593 Zámarský Igor, JUDr. 31.08.99 04983

K10271 Zubkovský Robert, Mgr. 01.09.99

K10674 Žáčková Renata, JUDr. 01.09.99

K10751 Žák Jiří, Mgr. 25.09.99

 

 

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi