Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Ochrana klientů


Dopustí-li se advokát porušení povinností stanovených právními předpisy, popř. smlouvou mezi jím a klientem, může v návaznosti na intenzitu porušení dojít ke vzniku disciplinární (kárné) odpovědnosti, popř. odpovědnosti hmotněprávní, tj. odpovědnosti advokáta za škodu.Kárná odpovědnost

Advokát je kárně odpovědný za kárné provinění, kterým je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění rozhoduje na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem kárný senát, popř. odvolací kárný senát, podá-li advokát nebo kárný žalobce odvolání. Podrobnosti upravuje § 32 a násl. zákona a advokátní kárný řád. Za kárné provinění může být advokátovi uloženo některé z následujících kárných opatření:

  • napomenutí

  • veřejné napomenutí

  • pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy (tj. 800 tisíc Kč)

  • dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let

  • vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Má-li někdo pochybnosti o správném jednání advokáta, může na něj podat Komoře stížnost. Přijímání, evidování a vyřizování stížností (a to nejen na advokáty, ale i na advokátní koncipienty a zaměstnance Komory) zajišťuje kontrolní oddělení Komory, které se stará i o to, aby stěžovatel byl o postupu při vyřizování stížností pravidelně vyrozumíván.Odpovědnost za škodu


Způsobí-li advokát při poskytování právních služeb klientovi škodu, je za ni odpovědný v celém rozsahu (nejde-li o okolnosti vylučující protiprávnost); pro případ povinnosti náhrady takto vzniklé škody je advokát povinen být pojištěný, ať už hromadně v rámci hromadného pojištění advokátů, nebo individuálně. Minimální výši pojistného plnění stanoví stavovský předpis, a to ve výši 3 mil. Kč. Poskytuje-li advokát právní služby, při kterých může dojít ke způsobení větší škody, než na kolik je pojištěn, je povinen se pro tento případ připojistit na míru odpovídající riziku.


V případě, kdy je klientovi způsobena škoda, je klient oprávněn požadovat po advokátovi její náhradu. Odmítá-li advokát náhradu škody uznat, je klient oprávněn obrátit se na soud a náhradu škody po advokátovi vymáhat soudní cestou. Komora nemůže klientovi v tomto směru jakkoli pomoci, a to ani v případě, kdy je advokát kárně postižen. O případném nároku klienta na náhradu škody musí v případě sporu rozhodnout soud.Uplatnění náhrady škody v rámci pojištění


Pokud je advokát povinen nahradit klientovi škodu, jde o pojistnou událost; v takovémto případě se advokát obrátí na příslušnou pojišťovnu se žádostí o vyřízení této pojistné události. Postup při výplatě pojistného plnění je závislý na smlouvě s příslušnou pojišťovnou. Je-li advokát účasten hromadného pojištění advokátů, uplatňuje advokát požadavek na pojistné plnění prostřednictvím pojišťovacího makléře, kterým je společnost WI-ASS, s.r.o. (Ostružnická 362/3, 779 00, Olomouc). Klient sám není oprávněn pojistnou událost hlásit, neboť není smluvní stranou pojistné smlouvy; odmítá-li advokát součinnost, musí se klient obrátit na soud.


Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi