Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nepřehlédněte: K problematice datových schránek advokátů

Stanovisko legislativního odboru ČAK k problematice datových schránek advokátů, vykonávajících advokacii jako společníci společnosti nebo zaměstnaní advokáti

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje celkem 4 druhy datových schránek – datové schránky fyzických osob, datové schránky podnikajících fyzických osob, datové schránky právnických osob a datové schránky orgánů veřejné moci. Zřízení jednotlivých datových schránek je upraveno v zákoně tak, že v některých případech je datová schránka zřizována obligatorně ze zákona a v ostatních případech fakultativně na základě žádosti. Obligatorně zřizované datové schránky jsou datové schránky právnických osob, datové schránky orgánů veřejné moci a datové schránky vybraného okruhu podnikajících fyzických osob, mezi které řadí zákon advokáty, daňové poradce a insolvenční správce. Na rozdíl od daňových poradců a insolvenčních správců však povinné zřizování datových schránek advokátům způsobuje výkladové problémy, neboť zákon hovoří o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby; advokacie však může být vykonávána několika různými způsoby, přičemž pouze advokát vykonávající advokacii samostatně nebo ve sdružení může být považován za podnikající fyzickou osobu. V ostatních případech – tj. v případě, že advokát vykonává advokacii jako společník společnosti (zahraniční společnosti) nebo v pracovním poměru – nejde o podnikající fyzické osoby ve vlastním slova smyslu, neboť podnikatelem je zde samotná společnost a nikoli její společníci nebo zaměstnanci.
Z dikce ustanovení § 4 odst. 3 zákona je však možné dovodit, že datová schránka podnikající fyzické osoby se zřídí každému advokátovi bez ohledu na to, zda se ve skutečnosti jedná o podnikající fyzickou osobu či nikoli. Hovoří-li zákon o doručování prostřednictvím datových schránek, má tím zřejmě na mysli datové schránky, které byly daným fyzickým osobám zřízeny, a to bez ohledu na to, zda se jedná o datovou schránku fyzické osoby nebo o datovou schránku podnikající fyzické osoby. Žádné ustanovení zákona přitom neupravuje otázku, do jaké konkrétní datové schránky má být doručováno v jednotlivých konkrétních případech, tj. zda do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky podnikající fyzické osoby, má-li jedna fyzická osoba zřízeny oba druhy datových schránek. Zákon hovoří pouze o doručování do zřízené datové schránky; z hlediska doručování je tudíž v tomto směru irelevantní, o jakou kategorii datové schránky jde a jedinou podmínkou pro úspěšné doručení je samotná existence datové schránky. Stanoví-li proto zákon, že advokátům (bez ohledu na způsob výkonu advokacie) se zřizuje datová schránka podnikající fyzické osoby, nemá to žádný vliv na právní účinky doručování do takovéto datové schránky.
S ohledem na výše řečené lze zároveň dojít i k odpovědi na otázku, zda se advokátům, kteří jsou společníky nebo zaměstnanci společnosti, může účinně doručovat do datové schránky právnické osoby. Bylo již řečeno, že zákon autoritativně zřizuje datové schránky všem advokátům; úmyslem zákonodárce tedy bylo obdařit veškeré advokáty možností (resp. povinností) doručovat jim prostřednictvím datových schránek, a to bez ohledu na způsob výkonu advokacie. Z toho plyne, že má-li každý advokát zřízenu datovou schránku, doručuje se mu do této datové schránky, a nikoli do datové schránky právnické osoby – tam se bude doručovat pouze v případě, že adresátem bude samotná právnická osoba, např. v rámci daňového řízení atp., ovšem nikoli v případě, že adresátem je advokát, vykonávající advokacii jako společník této společnosti nebo její zaměstnanec. Na této skutečnosti jistě nemění nic ani ustanovení § 31 odst. 3 zákona, které oddaluje povinné zřízení datových schránek advokátům o tři roky. Tím zákonodárce toliko stanovil, že do této doby mohou o zřízení datové schránky požádat advokáti dobrovolně; systém doručování se však ani po tuto přechodnou dobu nijak nemění, tzn. advokátům-společníkům a zaměstnaným advokátům se může doručovat pouze do datových schránek, které jim byly zřízeny na základě jejich žádosti a nikoli do datových schránek právnické osoby.

Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi