Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/)

Administrativním pochybením kanceláře České advokátní komory (ČAK) byl v pátek 23. dubna 2021 na webových stránkách ČAK publikován nesprávný text k zahájení výběrového řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/).
Toto nedopatření nyní ČAK napravuje a zveřejňuje výzvu způsobem, který schválilo představenstvo ČAK na své schůzi 13. dubna 2021 pod bodem 7a) pořadu jejího jednání.  
Lhůtu k podávání nabídek stanovenou v odst. 8. 1. Výzvy k podání nabídky – podmínek výběrového řízení prodlužuje ČAK do 26. května 2021 ve 12.00 hodin. Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Za možné komplikace se jménem kanceláře ČAK omlouvám.
JUDr. Petr Čáp
tajemník ČAK

 

Výzva k podání nabídky – podmínky výběrového řízení

vypracovaná jako podklad pro podání nabídek navrhovatelů v rámci výběrového řízení ve smyslu  článku 65 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory (usnesení č. 3/1999 Věstníku České advokátní komory v platném znění)

1.    Identifikační údaje vyhlašovatele
Název vyhlašovatele:                Česká advokátní komora
IČ/DIČ vyhlašovatele:               66000777 / CZ66000777
Sídlo vyhlašovatele:                  Národní 118/16
                                               110 00 Praha
Oprávněný zástupce vyhlašovatele:                             JUDr. Vladimír Jirousek, předseda
Kontaktní osoba vyhlašovatele:                                   Mgr. Miroslava Sedláčková (sedlackova@cak.cz)
Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech technických:  Josef Fiala (fiala@cak.cz)

2.    Název předmětu plnění
Internetové stránky České advokátní komory (https://www.cak.cz/)

3.    Výzva k podání nabídky

3.1.    Vyhlašovatel tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější nabídku (dále též jen „soutěž“) všem dodavatelům (dále též jen „navrhovatelé“), kteří mají zájem se soutěže zúčastnit a splňují dále uvedené požadavky. Vyhlašovatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.2.    Navrhovatelé podají svou nabídku ve stanovené lhůtě a místě formou návrhu. 

3.3.    Nabídka bude sestavena způsobem stanoveným dále. Pokud nabídka nebude obsahovat dokumenty stanovené v této výzvě, je vyhlašovatel oprávněn nabídku odmítnout.

3.4.    Vyhlašovatel je povinen dodržovat zásady rovného a poctivého přístupu ke všem podaným nabídkám.

3.5.    Vyhlašovatel umožňuje využití poddodavatele. Navrhovatel ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů, které dostatečně identifikuje, a uvede, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

3.6.    Vyhlašovatel může podmínky soutěže měnit bez povinnosti prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to nejdéle deset (10) pracovních dnů před konečným termínem pro podání nabídek. V případě změny podmínek soutěže vyhlašovatel tuto změnu zveřejní stejným způsobem, kterým uveřejnil tyto podmínky soutěže.

3.7.    Navrhovatelé jsou oprávněni vznášet k soutěžním podmínkám dotazy, a to nejpozději do konce šestého pracovního dne před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později podané dotazy nebude vyhlašovatel brát zřetel, nebude na ně odpovídat ani je jinak zohledňovat v rámci vyhlášené soutěže.

3.8.    Na základě dotazu k soutěžním podmínkám poskytne vyhlašovatel navrhovateli vysvětlení soutěžních podmínek, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení dotazu. Tato vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění dotazu, poskytne vyhlašovatel rovněž všem ostatním navrhovatelům, kteří ke dni vysvětlení soutěžních podmínek podali nabídku do soutěže. Vysvětlení soutěžních podmínek budou zasílána emailem na kontaktní email navrhovatelů a zveřejněna na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

3.9.    Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku způsobem uvedeným v čl. 9. této výzvy. Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže prostřednictvím zveřejnění oznámení na internetových stránkách https://www.cak.cz/ do pěti dnů po rozhodnutí vyhlašovatele o výsledku soutěže. S vybraným navrhovatelem bude bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže uzavřena smlouva obsahující náležitosti dle těchto podmínek, přičemž její přesný obsah bude specifikován na základě dohody vyhlašovatele a vítězného navrhovatele.

3.10.    Proti rozhodnutí vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky není přípustný opravný prostředek.

3.11.    Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost odmítnout bez uvedení důvodu všechny podané nabídky prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

3.12.    Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost soutěž bez uvedení důvodu zrušit, a to až do konečného termínu pro podání návrhů.

3.13.    Navrhovatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

3.14.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům předložené návrhy ani jejich části.

3.15.    Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné na internetových stránkách https://www.cak.cz/.

4.    Předmět plnění

4.1.    Předmět plnění se skládá z těchto tří dílčích částí:
a)    vytvoření internetových stránek České advokátní komory vč. jejich designu (dále jen „nové internetové stránky“), a jejich technická podpora po dobu alespoň tří let od jejich předání;
b)    výběr, popř. vytvoření redakčního systému pro správu obsahu zveřejňovaného na nových internetových stránkách vč. jeho implementace a proškolení personálu vyhlašovatele v jeho užívání;
c)    modernizace vyhledávače advokátů nyní dostupného na http://vyhledavac.cak.cz/ a jeho implementace přímo do nových internetových stránek;

Bližší specifikace všech tří dílčích částí předmětu plnění je uvedena v příloze tohoto dokumentu nazvaném „Technické požadavky“.
Po realizaci všech tří částí předmětu plnění bude tento podroben dvoutýdennímu zkušebnímu provozu, během kterého bude mít navrhovatel možnost odstranit případné nedostatky předmětu plnění, které by způsobovaly obtíže či nemožnost jeho použití.

5.    Doba a místo plnění

5.1.    Předpokládaný termín zahájení realizace předmětu plnění je stanoven na 1. červen 2021 s tím, že vyhlašovatel si vyhrazuje právo tento termín změnit v případě prodloužení zadávacího řízení. 

5.2.    Ukončení realizace předmětu plnění je stanoveno nejpozději do 31. července 2021, a to včetně zkušebního provozu.

5.3.    Místo plnění si volí na své náklady navrhovatel, s výjimkou školení personálu vyhlašovatele, které bude probíhat v sídle vyhlašovatele, v jeho kancelářích v Praze (nyní Myslíkova 8, Praha 2, posléze Národní 10, Praha 1 – Palác Dunaj) a v jeho brněnské pobočce (nám. Svobody 84/15 Brno – Kleinův palác).

6.    Maximální cena za realizaci předmětu plnění

6.1.    Maximální cena za realizaci předmětu plnění byla stanovena částkou 500.000,00 Kč bez DPH za všechny tři dílčí části předmětu plnění a zkušební provoz.

6.2.    Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady navrhovatele nutné k řádné realizaci předmětu plnění a její součástí jsou rovněž veškeré softwarové licence potřebné pro provoz předmětu plnění po dobu pěti let a výhradní, časově neomezená, bezplatná licence k užití autorského díla, kterým se předmět plnění (odst. 4.1. písm. a) a c) podmínek) stane.

6.3.    Nabídkovou cenu uvede navrhovatel v krycím listě (viz příloha podmínek).

6.4.    Nabídková cena nezahrnuje náklady technickou podporu nových internetových stránek. Zde vyhlašovatel stanovuje maximální paušální cenu 5.000,00 Kč za měsíc a dále 2.000,00 Kč za osobohodinu služeb poskytovaných nad rámec měsíčního paušálu, jak je blíže uvedeno v technických požadavcích. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

6.5.    Navrhovatel má právo na to, aby na nových internetových stránkách bylo uvedeno jeho autorství k nim.

7.    Požadavky na prokázání kvalifikace navrhovatele

7.1.    Způsobilým pro podání nabídky není dodavatel, který

a)    byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před vyhlášením této soutěže pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla navrhovatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)    má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)    má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)    má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)    je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

f)    nemá živnostenské či jiné oprávnění k realizaci předmětu plnění dle těchto podmínek.

7.2.    Je-li navrhovatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 7.1. písm. a) těchto podmínek splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a)    tato právnická osoba,
b)    každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c)    osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.3.    Je-li navrhovatelem pobočka závodu
a)    zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.1. písm. a) podmínek splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)    české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.1. písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 7.2 podmínek a vedoucí pobočky závodu.

7.4.    Navrhovatel prokazuje splnění podmínek způsobilosti dle odst. 7.1., 7.2. a 7.3. podmínek předložením
a)    výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 7.1 písm. a) podmínek,
b)    písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 7.1. písm. b), c), d) podmínek,
c)    výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 7.1. písm. e) a f) podmínek,
d)    výpisu z živnostenského rejstříku, nebo obdobného seznamu, který prokazuje, že je oprávněn k realizaci předmětu plnění dle těchto podmínek ve vztahu k odst. 7.1. písm. f) podmínek.

7.5.    Vyhlašovatel požaduje, aby součástí nabídky byla identifikace vedoucího pracovníka, který bude mít realizaci předmětu plnění na starosti. Tento vedoucí pracovník musí mít minimálně 3 roky praxe v oboru IT (tvorba internetových stránek), což navrhovatel prokáže pracovněprávním vztahem nebo jiným potvrzením zaměstnavatele/odběratele anebo dokladem o provozování samostatné výdělečné činností (např. živnostenské oprávnění), ze kterého je zřejmé, že vedoucí pracovník vykonával odbornou činnost alespoň 3 roky.

7.6.   Vyhlašovatel požaduje, aby navrhovatel předložil seznam alespoň dvou referenčních zakázek, kterých se účastnil buď přímo navrhovatel, nebo vedoucí pracovník. Seznam referenčních zakázek musí obsahovat alespoň:
a)    identifikační údaje objednatele;
b)    předmět a rozsah referenční zakázky;
c)    dobu realizace referenční zakázky s uvedením počátku a konce realizace zakázky;
d)    celkové finanční náklady referenční zakázky;
e)    podíl navrhovatele či vedoucího pracovníka na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění)
f)    kontaktní osobu objednatele (včetně uvedení telefonu a e-mailové adresy), za účelem ověření reference.

7.7.   V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se úředně přeloženými doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném vyhlašovatelem.

7.8.   Navrhovatel předkládá ve své nabídce doklady prokazující splnění kvalifikace dle tohoto článku v elektronické podobě.

8.    Podání nabídek

8.1.    Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. května 2021 ve 12:00 hod., 

8.2.    Navrhovatelé nabídky činí v elektronické podobě prostřednictvím USB flash disku, a to ve lhůtě dle odst. 8.1. podmínek doručí do sídla vyhlašovatele. Vyhlašovatel navrhovatelům na jejich žádost USB flash disk poskytne.

8.3.    Vyhlašovatel nepřipouští variantní nabídky, pokud jde o výši nabídkové ceny.

8.4.    Nabídky lze v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat, a to vždy jen formou podání nové kompletní nabídky. Akceptována a hodnocena bude vždy poslední podaná nabídka za podmínky, že bude přijata podatelnou vyhlašovatele ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Opravu písařských či početních chyb vzniklých při vyhotovování nabídky lze provést kdykoliv.

8.5.    Podané nabídky jsou odvolatelné do konce lhůty pro podání nabídek, po tomto termínu je navrhovatel svou nabídkou vázán nejméně po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

8.6.    Vyhlašovatel požaduje, aby dodavatel předložil níže uvedené doklady a dokumenty a zároveň doporučuje, aby dodavatel zpracoval nabídku v následující struktuře:

8.7.    krycí list (viz příloha)

8.8.    seznam referencí

8.9.    doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace (čl. 7)

8.10.    prohlášení o poddodavatelích (viz příloha)

8.11.    návrh řešení (viz technické požadavky)

9.    Otevírání a hodnocení nabídek

9.1.    Hodnocení nabídek proběhne pro všechny části předmětu plnění dohromady.

9.2.    Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií hodnocení:

  Kritérium Váha v %
č.1 Nabídková cena 30 %
č.2 Počet referencí  5 %
č.3 Nabídková cena za technickou podporu nových internetových stránek   10 %
č.4 Hodnocení designu internetových stránek  20 %
č.5 Hodnocení redakčního systému  15 %
č.6 Hodnocení řešení vyhledávače advokátů  20 %

9.3.    Pro dílčí hodnotící kritérium č. 1. získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro hodnocení nabídek se použije cena bez DPH. Komise použije tento výpočtový vzorec:

Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nejvýhodnější nabídky / hodnota nabídky

9.4.    Pro dílčí hodnotící kritérium č. 2. získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Komise použije tento výpočtový vzorec:

Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky

9.5.    Pro dílčí hodnotící kritérium č. 3. získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro stanovení hodnoty nabídky se použije součet paušální ceny a dvou osobohodin (odst. 6.4 podmínek). Pro hodnocení nabídek se použije cena bez DPH. Komise použije tento výpočtový vzorec:

Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nejvýhodnější nabídky / hodnota nabídky

9.6.    Hodnotící komice bude dílčí hodnotící kritéria č. 4., 5. a 6. posuzovat tak, že každý z jejích členů přidělí na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí každé nabídce hodnocení v rozmezí 1 až 5, kdy 5 značí nejvhodnější nabídku. Součtem hodnocení všech členů komise vznikne hodnota nabídky. Hodnota nabídky se pak vynásobí stem a vydělí hodnotou nejlépe hodnocené nabídky v daném kritériu. Komise tak použije tento výpočtový vzorec:

Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky

9.7.    Jednotlivým dílčím kritériím jsou vyhlašovatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

9.8.    Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek budou sečteny. Nejúspěšnější bude ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. V případě, že vyhlašovatel obdrží pouze jednu nabídku, tuto nehodnotí a tato se v případě splnění veškerých náležitostí stává vítěznou.

9.9.    Nabídky otevře a vyhodnotí pětičlenná komise ve složení:
a)    JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
b)    JUDr. Irena Schejbalová
c)    Mgr. Daniel Mika
d)    Josef Fiala
e)    JUDr. Petr Čáp,
která rozhodne podle kritérií uvedených výše a o výsledku své činnosti vyrozumí představenstvo vyhlašovatele. 

9.10.    Otevírání nabídek je veřejné a bude se konat následující pracovní den po skončení lhůty k podávání nabídek v sídle vyhlašovatele. Nabídky podané po lhůtě se neotevírají.

9.11.    V případě, že bodové hodnocení dvou a více nabídek dle výše uvedených vzorců bude shodné, bude vítěz vybrán losováním, když datum a místo oznámí komise navrhovatelům, jejichž nabídky se budou losovat, minimálně pět pracovních dnů před losováním.

Výzva k podání nabídky, pdf 207kB
Technické požadavky, pdf 245kB
Krycí list nabídky, docx 24kB
Prohlášení o poddodavatelích, docx 23kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi