Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK upozorňuje na činnost společnosti Legal Assistance, s.r.o.

Advokát XX informoval Českou advokátní komoru o podezření na neoprávněné poskytování právních služeb společnosti Legal Assistance, s. r. o., podle § 52d zákona o advokacii.

V dané věci se na něho obrátil pan YY, který se cítil poškozen výše uvedenou společností. Ta s ním uzavřela dvě smlouvy o financování sporů a spolupráci.
Předmětem právního vztahu vzniklého z obou smluv byla činnost Legal Assistance, s. r. o., která měla spočívat v tom, že posoudí obvinění z dopravního přestupku, obstará a bude financovat vhodného advokáta, bude financovat veškeré náklady spojené se správním řízením a bude poskytovat poradenskou a informační činnost.
To za odměnu 40 tisíc Kč za každou uzavřenou smlouvu.

K daným úkonům též pan YY podpisem plné moci výše uvedenou společnost zplnomocnil.

Je jednoznačně zřejmé, že postup Legal Assistance, s. r. o., který po uzavření výše uvedených smluv následoval, nemohl panu YY pomoci. Z obsahu předložené dokumentace v daném případě je pak ještě zcela patrné, že se na jejím obsahu žádným způsobem nepodílel advokát, ačkoliv se k tomuto Legal Assistance, s. r. o., smluvně zavázala. Pokud by byl v těchto věcech advokát jakkoliv aktivní a dokumentaci sepsal, pak by o tom pan YY věděl, protože by v takovém případě bylo advokátovou povinností obstarat si příkaz přímo od pana YY. Pokud jde o další činnosti, ke kterým se Legal Assistance, s. r. o., zavázala, jak je uvedeno výše, pak jednání společnosti po uzavření obou smluv dle doložené dokumentace odpovídá tomu, že to pouze zastíralo skutečnou činnost, tj. poskytování právních služeb – viz přílohy. Z obsahu dokumentace je patrné, že Legal Assistance, s. r. o., zřejmě od samého počátku neměla v úmyslu zajistit panu YY advokáta pro zastupování v obou správních řízeních, ale vylákat 2x 40 tisíc Kč nejen tím, že ho ujišťovala o tom, že bude mít v obou správních řízeních úspěch. V tomto ohledu se pan YY domnívá, že se mohl stát obětí přečinu podvodu a škoda, která mu byla v takém případě způsobena, je ve výši 80 000 Kč. Pan YY se rovněž domnívá, že by mohlo jít o neoprávněné podnikání Legal Assistance, s. r. o., v intencích § 251 odst. 1 trestního zákoníku.

Na základě doložené dokumentace lze tedy pravděpodobně dojít k závěru, že předmět činnosti, ke kterému se Legal Assistance, s. r. o. smluvně zavázala, skutečně odporuje zákonu.

VÝZVA K ZAPLACENÍ 80.000 Kč, pdf 2284kB
Plná moc pana YY pro Legal Assistance, pdf 200kB
SMLOUVA: LEGAL ASSISTANCE x pan YY, pdf 1638kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi