Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

>>> Projekt Skype obhajoby

Tisícovka skype rozhovorů mezi advokáty a jejich klienty. To je prozatimní sumarizace projektu Skype obhajoby, který zahájila Vězeňská služba společně s Českou advokátní komorou 16. dubna 2020. Projekt umožňuje všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně, nyní i z koluzní vazby a také za přítomnosti tlumočníka. Podle nejnovějšího sdělení obhájci mohou pořádat video návštěvy podle běžných pravidel, advokáti (tedy v netrestních věcech) se souhlasem orgánu činného v trestním řízení. 

Délka jednoho videohovoru se umožní v rozsahu až na 2 hodiny (dle obsazenosti příslušné místnosti) v časovém rozmezí od 7:00 do 15:00 hod. (o realizaci videohovoru delším než 2 hodiny a realizaci mimo stanovené časové rozmezí rozhoduje ředitel věznice na základě předchozí žádosti obhájce/advokáta).

Na jedné straně vězeň přímo ve věznici, na straně druhé obhájce ve své kanceláři. To je možnost, jak může probíhat komunikace, aniž by advokáti museli dojíždět za svými klienty do věznic. 

„S pilotním projektem jsme začínali letos v lednu ve vazebních věznicích v Liberci a v Brně. Okolnosti spojené s onemocněním COVID -19 však postupnou realizaci projektu posunuly tak, že jsme v krátké době technicky vybavili všech deset vazebních věznic a další čtyři věznice. V souvislosti s přijatými opatřeními tak mohou advokáti bezkontaktně hovořit s vězni, což je jeden z mnoha způsobů, jak eliminujeme možný průnik onemocnění do věznic,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Na projektu se od počátku aktivně podílela Česká advokátní komora v čele s jejím místopředsedou Tomášem Sokolem. „Potřeba klientů komunikovat se svými advokáty přetrvává i v době současných zdravotních opatření a právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti. Přidanou hodnotou této formy vzdálené komunikace je to, že eliminuje neproduktivní čas advokáta při cestě do věznice a čekání na předvedení klienta. To může znamenat stovky ušetřených hodin ročně,“ dodává k projektu.

 

„Pro komunikaci byla prozatím vybrána platforma Skype, která je běžně dostupná a Vězeňská služba s ní má bohaté zkušenosti při zajištění vzdálené komunikace mezi vězni a jejich rodinnými příslušníky. Stačí tedy, aby advokát měl svůj počítač vybaven webkamerou, mikrofonem a reproduktory, což splňují běžné notebooky, měl nainstalovaný Skype a pak už jen bude stačit, aby si rezervoval termín v konkrétní věznici,“ vysvětluje Jiří Novák ml., advokát pověřený koordinací projektu za ČAK.

Jiří Novák ml. poskytl podrobné informace například o tom, jaká jsou pravidla nově spouštěného projektu a jak by to vše mělo probíhat v praxi: 

Podle jeho vyjádření budou moci využívat pravidel projektu pracovně nazvaného „Skype obhajoba“ advokáti a za ně i jejich koncipienti a vzdáleně tak komunikovat se svými klienty, kteří jsou omezeni na osobní svobodě, a to ve všech vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech. Aktuálním cílem je především usnadnit komunikaci mezi advokáty a jejich klienty za současné ztížené pandemické situace v ČR. Již nyní jsou ke komunikaci připraveny všechny vazební věznice a věznice Břeclav, Ostrov, Plzeň, a Znojmo. Spuštění projektu ve zbylých zařízeních Vězeňské služby se očekává postupně.

Co připravit před první videonávštěvou?

K uskutečnění videonávštěvy je nezbytné, aby s touto formou komunikace a jejími pravidly souhlasil advokát i jeho klient. Vzor formuláře s poučením a souhlasem advokáta je k dispozici ZDE. 

Před samotným uskutečněním první videonávštěvy s klientem je nezbytné, aby advokát formulář předložil příslušné věznici. To lze učinit prostřednictvím datové schránky. Nezbytné je též, aby věznice disponovala doklady obhájce či advokáta, které osvědčují zastoupení klienta (např. plná moc, rozhodnutí soudu o ustanovení). U obviněných v koluzní vazbě je dále vyžadován souhlas orgánu činného v trestním řízení. Souhlas si předem vyžádá obhájce a předloží jej věznici před prvním videohovorem. Poučení a souhlas klienta s videonávštěvou zajistí Vězeňská služba.

Jak rezervovat termín?

Rezervaci termínu videohovoru, resp. videonávštěvy provede advokát alespoň jeden pracovní den před zamýšleným termínem porady s klientem, a to prostřednictvím telefonních čísel, která jsou pro tyto účely zveřejněna na webových stránkách jednotlivých zařízení Vězeňské služby, a to v sekci „kontakt“ pod „Kontaktní spojení pro obhájce a advokáty“ nebo zde níže. O termín videohovoru může požádat též přímo klient.

Mohou být hovory přes Skype delší než jen jednu hodinu tak, aby advokát ex offo mohl poradu s obviněným vyúčtovat jako úkon právní služby podle advokátního tarifu?

Hovory delší, než jednu hodinu jsou možné. Pouze pro účely rezervace jsou uvažovány hodinové bloky, ale vše je otázkou dohody s věznicí. Dokonce se počítá s tím, že potvrzení o úkonu bude věznice zasílat advokátovi do datové schránky. Počítáme s tím, že v průběhu času budeme systém vylepšovat a jakékoliv podněty samozřejmě uvítáme. 

Lze službu užít jen u odsouzených anebo i u osob vazebně stíhaných?

Videokonferenční přístup je k dispozici advokátům bez ohledu na to, zda je jejich klient odsouzený nebo obviněný. Služba je již nyní dostupná ve všech zařízeních, kde jsou umístěni obvinění a během krátké doby dojde k rozšíření i do výkonů trestů odnětí svobody a detencí.

Lze službu užít i v případě koluzní anebo předstižné vazby? Co když bude vedle advokáta sedět jiná osoba, která se do rozhovoru s obviněným zapojí poté, co Vězeňská služba opustí místnost, v níž se obviněný nachází?

Videohovor lze uskutečnit i s obviněnými v předstižné nebo koluzní vazbě. Jediným rozdílem u koluzní vazby je, že je nezbytné, aby s touto formou komunikace souhlasil orgán činný v trestním řízení. Tento souhlas by měl k rezervaci videohovoru zajistit obhájce a doručit jej věznici, například do datové schránky. Stejně jako u běžné komunikace obhájce s obviněným klientem po telefonu, která je běžná již nyní, je kladen důraz na morální kredit obhájců a pevně věřím, že nikdo z našich kolegů by se takového zneužití videohovoru nedopustil. Koneckonců, v poučení, které musí advokát před videohovorem podepsat, je jednoznačně upozorněn na možnost kárného postihu v případě porušení pravidel.

V jakých situacích byste tuto službu konkrétně využil Vy sám?

Myslím, že ve většině případů. Rozhodně je videohovor manou z nebes, když kvůli čtvrthodinové poradě s klientem odstraní dvě neproduktivní hodiny strávené na cestě do a z věznice a zdlouhavé čekání na předvedení klienta. Nechť si čtenáři z řad advokátů vzpomenou na všechny cesty, které takto museli až do teď absolvovat. Čtenáři z řad daňových poplatníků, nechť si uvědomí, kolik peněžních prostředků bude takto ušetřeno ze státního rozpočtu na ex offo obhajoby.

 

Kontaktní telefonní čísla do zařízení VS, kde je nyní služba k dispozici:

ZAŘÍZENÍ

ADRESA

TEL.Č. PRO REZERVACI VIDEOHOVORU

Brno
(VV a ÚpVZD)

Jihlavská 12 
625 99 Brno
543 515 210
543 515 212

Břeclav
(V)

Za Bankou 3087 
690 02 Břeclav
519 368 140
519 368 143
519 368 144

České Budějovice (VV)

Goethova 1
371 56 České Budějovice
386 706 252

Hradec Králové (VV)

Hradební 860
500 01 Hradec Králové
495 758 207

Liberec (VV)

Pelhřimovská 3
460 62 Liberec
482 426 211
(zástup 482 426 216)

Litoměřice (VV)

Veitova 1 
412 81 Litoměřice
416 720 167
416 720 218

Olomouc
(VV)

Švermova 2,
771 57 Olomouc
585 525 218

Ostrava
(VV)

Havlíčkovo nábř. 34a
701 28 Moravská Ostrava
595 139 352
595 139 216
595 139 217

Ostrov
(V)

Vykmanov 22 
363 50 Ostrov
353 240 642

Plzeň
(V)

Klatovská 202
306 35 Plzeň
377 660 397

Praha Pankrác (VV)

Soudní 988/1
140 57 Praha 4
261 032 120
261 032 110

Praha Ruzyně (VV)

Staré náměstí 3
161 02 Praha 6
220 184 421

Teplice
(VV)

Daliborova stezka 2233
415 00  Teplice
417 593 212

Znojmo
(V)

Dyjská 4
669 02 Znojmo
515 212 310
515 212 283

Uživatelský účet na Skypu a příprava videorozhovoru

Spojení videohovoru bude probíhat tak, že pracovník Vězeňské služby zavolá advokáta na jeho Skype uživatelský účet. Zde je důležité, aby advokát byl přihlášen ke svému Skype účtu a připraven přijmout hovor již 15 minut před plánovaným termínem. To poskytne dostatek času k navázání a vyladění komunikace. Po navázání komunikace pracovník Vězeňské služby ověří totožnost advokáta (advokát ukáže svůj průkaz ČAK na kameru) a následně předvede klienta do místnosti, kterou posléze opustí. Podle pravidel projektu „Skype obhajoby“ je průběh videohovoru ze strany pracovníků Vězeňské služby monitorován pouze vizuálně bez odposlechu a záznamu komunikace mezi advokátem/obhájcem a vězněnou osobou. Fakticky tedy stejně jako při osobní poradě ve věznici. Délka jednoho videohovoru se umožní v rozsahu až na 2 hodiny (dle obsazenosti příslušné místnosti) v časovém rozmezí od 7:00 do 15:00 hod. (o realizaci videohovoru delším než 2 hodiny a realizaci mimo stanovené časové rozmezí rozhoduje ředitel věznice na základě předchozí žádosti obhájce/advokáta).

Po technické stránce je pro uskutečnění videohovoru nezbytné v zásadě běžně dostupné počítačové vybavení s webkamerou, mikrofonem a reproduktory (či sluchátky) a samozřejmě odpovídajícím přístupem k internetu. Videohovor je uskutečněn přes aplikaci Skype. Ke stažení je ZDE.

Jsme si vědomi toho, že zvolené komunikační rozhraní je jedním z možných a vychází ze zkušeností Vězeňské služby ČR s jeho použitím při vzdálené komunikaci vězněných osob s osobami blízkými (viz například https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-olomouc/uncategorized-cs/skype-pro-veznene-osoby/). Ostatně platí, že při veškeré komunikaci mezi advokátem a jeho klientem by měl být brán zřetel na povinnost mlčenlivosti a konkrétnímu obsahu komunikace přizpůsobena i její forma. Přirozeně si lze si představit situaci, kdy bude vhodnější poradu s klientem uskutečnit osobně než prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace, ať je jimi Skype porada, telefonní hovor či písemný styk.

Pravidla projektu jsou dostupná ZDE.

Případné dotazy k projektu a jeho fungování směřujte na e-mailovou adresu help@cak.cz. K často kladeným dotazům postupně vytvoříme odpovědi. 

Česká advokátní komora a všichni, kteří se na projektu Skype obhajob podíleli, doufají, že tato možnost vzdálené komunikace bude ku prospěchu všem advokátům i jejich klientům. Jistě přispěje k omezení šíření nákazy Covid-19, ale také významným způsobem ušetří čas ztracený při cestě do věznice a zpět a při čekání na předvedení klienta.

Česká advokátní komora děkuje Vězeňské službě ČR za promptní a otevřený přístup k realizaci tohoto projektu, což s sebou jistě přinese ulehčení situace advokátů, ale také spoustu dotazů a potřebu „vychytat“ slabá místa. To však lze při jisté míře shovívavosti jistě už za procesu.

 

 

SOUHLAS OBHÁJCE/ADVOKÁTA s realizací videohovorů s vězněnou osobou prostřednictvím komunikační platformy „Skype“ v rámci projektu „Skype – obhajoba“, docx 21kB
Pravidla (metodika) realizace projektu „Skype – obhajoba“ v běžném provozu, pdf 157kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi