Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Kárná komise - Judikatura

2019 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát ve smlouvě o depozitu nepravdivě potvrdí převzetí listiny.  (1-2/76)
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem, a to dokonce ani jako povinný v exekučním řízení. (3/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nenahlásí bez zbytečného odkladu úschovu do elektronické knihy úschov, a dále, jestliže po splnění podmínek smlouvy poukáže část úschovy na úhradu daně opožděně. (5/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát ponechá knihu o prohlášení pravosti podpisu v zaparkovaném vozidle, s následkem odcizení. (6/65)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o výzvě k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a sám jeho pohledávku nepřihlásí. (7-8/88)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby společnosti s ručením omezeným, a za stavu, kdy dochází k rozporům mezi jednateli, nadále opakovaně zastupuje s. r. o., avšak prosazuje přitom zájmy jednoho z jednatelů, kterého posléze také zastupuje proti s. r. o. (9/74)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako přihlášený věřitel převezme zastoupení dlužníků v tomtéž insolvenčním řízení. (10/69)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát oslovuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena advokátem, a přestože nemá od tohoto zástupce souhlas. (11/75)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce zmešká soudní jednání, podá odvolání bez pokynu a vědomí klienta, nepřevezme poštu, klienta o tom všem, i o doručení rozsudku, neinformuje. (12/74)


 

2018 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví stvrzenku o přijetí zálohy, kterou však nepřijal. (1-2/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem. (3/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce věřitele promešká přihlášení jeho pohledávky v insolvenčním řízení. (4/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce nesplní slib, že návrh katastrálnímu úřadu podá bezodkladně. (6/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce nesplní pokyn klienta k podání odvolání. (7-8/96)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní závazek zaplatit zaměstnanci dlužnou mzdu, a dále, jestliže smírčí komisi ČAK neodpovídá na výzvu k vyjádření, a smírčí řízení tím zmaří. (9/75)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poruší své povinnosti ze smlouvy o úschově tím, že po splnění podmínek k výplatě vyplácí po částech, po vymáhání. (11/72)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát podá žalobu opožděně, na dotazy klienta odpovídá vyhýbavě a navíc neinformuje klienta o došlé námitce promlčení. (12/73)
   

   

   

2017 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o inkasu vymožené částky, později ani po slibu mu ji nepoukáže a zčásti ji složí do soudní úschovy a tento postup odůvodňuje údajným nárokem třetí osoby. (1-2/76)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce přestane navštěvovat klienta ve věznici, neinformuje ho a nevyúčtuje obdrženou zálohu. (3/62)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát započte peníze, které inkasoval pro klienta, bez dohody s ním na palmární pohledávku. (4/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, aniž by byl svým klientem zproštěn povinnosti mlčenlivosti, uvádí, navíc do protokolu Policie ČR, informace o jeho obhajobě a o jejich vzájemných vztazích. (5/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy v pracovněprávní věci poskytoval právní služby zaměstnanci, převezme v téže věci právní zastoupení zaměstnavatele. (6/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o specifikaci vyúčtování, postoupí palmární pohledávku, zastupuje pak postupníka proti bývalému klientovi, vyhrožuje bývalému klientovi. (7-8/88)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce klienta zůstane nečinným. (9/63)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát připustí, aby advokátní koncipient, vykonávající u něho právní praxi, zastupoval klienta jako obecný zmocněnec. (10/70)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vstupuje do soudní budovy se zbraní, a navíc tuto skutečnost popře. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po skončení zastupování nevyhoví žádosti klienta o vyúčtování své odměny. (12/67)

 

 

2016 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po určení rozhodnutím předsedy ČAK podle § 18 zákona o advokacii s klientem ve výkonu trestu, který byl vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti, nejedná a vady neodstraní. (1-2/76)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako ustanovený obhájce převezme a klientovi ve vazbě bez kontroly předá dopis od spoluobviněného. (3/56)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokátní koncipient, jemuž byl pozastaven výkon právní praxe, přijme substituční plnou moc a je činný jako právní zástupce, a dále, jestliže neodevzdá bez zbytečného odkladu identifikační průkaz advokátního koncipienta a navíc se jím prokáže před soudem. (4/60)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po převzetí zastoupení a zálohy na odměnu je nečinný a po odvolání plné moci nereaguje na žádost o vydání dokladů. (5/54)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, který ví o zastoupení, kontaktuje protistranu bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje. (6/64)
   
 • Je kárným proviněním, když advokát převádí peníze z depozitního účtu na svůj účet za účelem získání úroků. (7-8/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nepodá za klienty k výzvě soudu vyjádření, ani pak odvolání do rozsudku pro uznání, klienty neinformuje, s důsledkem zahájení exekuce proti klientům. (9/64)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví vyúčtování právních služeb s nepřezkoumatelným seznamem úkonů a bez úplného započtení záloh. (10/70)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce bez souhlasu klienta vezme zpět žalobu a klienta o tom, i o dalším vývoji neinformuje, a to ani na jeho žádost.
  Kárně obviněnému advokátovi s pozastaveným výkonem advokacie se doručuje poštou do sídla. (11/60)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, jako obhájce, na výzvu k přednesu závěrečné řeči, byť subjektivně neočekávanou, reaguje žádostí o odročení a opustí jednací síň. (12/60)

 

 

2015 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a vyúčtování.  (1-2/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nepoužívá datovou schránku k přijímání dokumentů od orgánů veřejné moci. (3/64)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nedodrží přesně postup při vyplňování knihy o prohlášení o pravosti podpisu a jestliže zaplněnou knihu odevzdá ČAK opožděně. (4/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a navíc část dokladů vydá jiné osobě. (5/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce převezme od klienta, bez kontroly Vězeňskou službou, dopis pro jeho spoluobviněného a zařídí jeho předání. (6/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní řádně svoji vyživovací povinnost. (7-8/87)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jedná přímo s protistranou, zastoupenou advokátem, bez jeho předchozího souhlasu, a navíc s odůvodněním, že nepředložil plnou moc. (9/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát zadrží část plnění určeného klientovi s odůvodněním, že čeká na konečné vyúčtování. (10/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy poskytoval právní služby rodičům k poměrům jejich nezletilých dětí, začne ve věci týkající se těchto nezletilých dětí poskytovat právní služby jednomu z nich proti druhému. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje řádně klienta o stavu jeho věci a nevyhoví jeho žádosti o vydání dokladů a o vyúčtování. (12/68)

 

  

2014 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po poskytování právních služeb obchodní společnosti zastupuje bývalého předsedu jejího představenstva ve sporu proti nástupnické obchodní společnosti. (1-2/76)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát neplní řádně své povinnosti správce konkursní podstaty. (3/69)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o návštěvu ve vazbě k rozhovoru o dovolání a dovolání nepodá. (4/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát na plnou moc, kterou nesepsal a jejímuž podpisu nebyl přítomen, připojí prohlášení o pravosti podpisu. (5/57)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy a navíc, když předmět úschovy vyplatí, aniž by byly dohodnuté podmínky splněny. (6/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora, tuto částku mu nevydá a navíc s ním přeruší kontakt a stane se pro klienta nedostupným;
  - uzavře smlouvu o poskytování právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté vyúčtuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb. a bez dohody s klientem započte částku, která mu byla poukázána soudním exekutorem, jako plnění vrácené pro klienta;
  - neinformuje klienta o inkasu částek vymožených exekutorem a dokonce mu nepravdivě tvrdí, že peníze mu nebyly poukázány;
  - bez ujednání o smluvní odměně vyfakturuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb.;
  - neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora a přijatou platbu si ponechá. (7-8/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy zastupoval správkyni konkursní podstaty a v souvislosti s tím získal informace, následně převzal obhajobu úpadce. (9/65)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - neinformuje soud o zániku plné moci,
  - neinformuje bývalého klienta o doručení výzvy k odstranění vad podání a o povinnostech vyplývajících z doručeného rozsudku. (10/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy neuzavře dohodu o smluvní odměně a neinformuje řádně klienta o předpokládané výši mimosoudní odměny, předloží vyúčtování mimosoudní odměny bez uvedení tarifní hodnoty a specifikace úkonů právní služby, a to přestože byl klientem o řádné zdůvodnění způsobu výpočtu odměny požádán. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  • vrátí klientovi přeplatek zálohy se zpožděním a dokonce po urgencích,
  • nesplní pokyn klienta k podání odvolání a ani jej o tom neinformuje,
  • jestliže klienta řádně neinformuje o stavu jeho věcí a po ukončení právních služeb nereaguje na žádost o vydání dokladů,
  • neinformuje klienta o došlé výzvě exekutora, ani sám zálohu na náklady exekuce nezaplatí a navíc po zastavení exekuce neinformuje klienta o vzniklé povinnosti zaplatit náklady exekuce. (12/82)

   


 

2013 (č. BA/strana)

 • Jde o kárná provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smlouvy o úschově provede převod až se zpožděním a jestliže včas nesplní závazek k náhradě nákladů právního zastoupení advokátem. (1-2/78)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže soudem ustanovená advokátka jako zástupkyně nekontaktuje klientku, věc s ní neprojedná, a dokonce ji neinformuje o termínu soudního jednání. (3/56)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokátka, jako zástupkyně, podá kasační stížnost opožděně. (4/61)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako ustanovený zástupce, neinformuje klienta o doručení usnesení odvolacího soudu. (5/67)
   
 • Jde o kárná provinění, jestliže advokát, určený ČAK ve věci ústavní stížnosti, neumožní klientce schůzku k projednání věci a jestliže advokát jako právní zástupce neinformuje klienta o doručení výzvy k doplnění blanketního odvolání, sám je nedoplní, a poté neinformuje klienta o vykonatelnosti rozsudku. (6/59)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát převzetím a výplatou nadlimitní částky v hotovosti poruší povinnost podle zákona č. 254/2004 Sb. (7-8/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát v rozporu se skutečným právním stavem zpochybňuje práva protistrany, byť by tak činil v zájmu klientů. (10/65)
   
 • Je kárným proviněním, pokud advokát neodůvodní včas blanketní odvolání, a to ani po soudní výzvě. (11/69)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako nájemce, neplní své převzaté závazky. (12/69)
   


 

2012 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v průběhu jednání o uzavření dohody o úschově kupní ceny tuto kupní cenu převezme, a poté ji převede v rozporu s navrženými ujednáními. (1-2/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a převzetí zálohy zůstane nečinný, a po skončení této smlouvy zálohu nevyúčtuje. (3/50)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o stavu exekučního řízení a zadržuje vymoženou částku, dokonce i po opakovaných žádostech klienta o její vydání. (4/57)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže
     – neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti podat odvolání, sám odvolání nepodá s následkem exekučního vymáhání proti klientovi a jestliže novému právnímu zástupci na jeho žádost o vydání dokladů nereaguje a doklady nevydá;
     – neinformuje své klienty o tom, že jednal s protistranou, převzal od ní plnění a přistoupil na její návrh na smírné vyřízení věci, neinformuje o tom, že soud nařídil jednání, že při něm byl vynesen rozsudek, že tento rozsudek mu byl doručen, odvolání nepodá, takže klienti se o rozsudku dozvědí až z výzvy protistrany k zaplacení nákladů řízení;
     – nereaguje na výzvu Ústavního soudu k předložení kopie napadených rozhodnutí a sdělení, na jakém základě při koncepci petitu dospěl k závěru, že jeho ústavní stížnost je včasná, a poté neinformuje klienta, že ústavní stížnost byla odmítnuta. (5/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní svůj závazek ze smlouvy o úschově. (6/59)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže
  • jako obhájce ustanovený klientovi ve výkonu trestu odnětí svobody nevyhoví výzvě soudu k odstranění vad odvolání ani ve stanovené lhůtě, ani do konání neveřejného zasedání,
  • nepřebírá ve svém sídle písemnosti,
  • jako ustanovený obhájce řádně a včas neodůvodní odvolání s následkem odmítnutí,
  • poté, co je zproštěn funkce správce konkurzní podstaty, nesplní soudem uloženou povinnost předat nově ustanovenému správci doklady, peněžní prostředky a informace ve lhůtě stanovené soudem a splní tyto povinnosti až s velkým zpožděním po opakovaných výzvách nového správce. (7-8/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  • aniž je zproštěn povinnosti mlčenlivosti, poskytne rozhovor, otištěný v týdeníku, ve kterém popisuje finanční situaci klienta v době uzavírání mandátní smlouvy, předmět právních služeb i ujednání o odměně;
  • vydá tiskové prohlášení, zveřejněné na internetovém serveru, kde na adresu předsedy svého klienta se neslušně vyjádří. (9/55)
   
 • Je kárným proviněním,
  - jestliže advokát, který se zavázal klientovi podat do určité lhůty žalobu, nepravdivě ubezpečuje, že ji podal, a poté, když klient zjistí skutečný stav, odstoupí od smlouvy a vyzve k vrácení záloh a dokladů, těmto výzvám nevyhoví,
  - jestliže po splnění podmínek smlouvy o úschově nepoukáže deponovanou částku správci daně, a to ani přes opakované výzvy klienta a přes své opakované sliby,
  - jestliže klienta neinformuje řádně o stavu věci a nepřebírá od něho písemnosti ve svém sídle. (10/59)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - nesplní dohodu s klientem, že podá odvolání do rozsudku po jeho doručení;
  - po dohodě na smluvní odměně ve výši poloviny paušální náhrady podle vyhl. č. 484/2000 Sb. vyúčtuje odměnu podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (11/63)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smluv o úschově kupních cen neprovede převody prodávajícím a finančním úřadům. (12/63)

   

 

2011 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže částku, kterou převzal na úhradu jistoty k později neuskutečněnému návrhu na předběžné opatření, nevrátí, dokonce ani na výzvu, klientovi, a naopak oznámí, že ji použil na úhradu své odměny. (1-2/87)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže substitučně zmocní svého zaměstnance, přestože ten byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů před dobou kratší než tři roky. (3/61)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže nepravdivě informuje klienta o stavu exekučního řízení, zatají inkaso vymožené částky a výzvě o její vydání nevyhoví. (4/55)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu žaloby chybně provede výpočet odstupného, jestliže neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti odvolání, jestliže neoznámí klientovi inkaso přisouzeného odstupného a náhrady nákladů řízení, jestliže neprovede závěrečné vyúčtování včetně vyúčtování zálohy, jestliže neoznámí ČAK do jednoho týdne změnu svého sídla. (5/63)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v subjektivní týdenní lhůtě neoznámí, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. (6/63)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jiného advokáta osočí neslušným dopisem. (7-8/82)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže inkasovanou vymoženou částku nevyplatí bez odkladu klientovi. (9/55)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klientovi neoznámí doručení rozsudku a neinformuje ho o možnosti podat odvolání, ani sám odvolání nepodá. (10/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při činění prohlášení o pravosti podpisu se od přesného postupu podle zákona o advokacii a podle stavovského předpisu odchýlí, byť i nesprávným zápisem data v knize o prohlášeních o pravosti podpisů. (11/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta jestliže klienta nesprávně poučí o délce zákonné lhůty, konkrétně lhůty k podání ústavní stížnosti. (12/59)   

2010 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá opravný prostředek za klienta opožděně, a navíc tak učiní elektronickou poštou bez elektronického podpisu. (1-2/91)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neodmítne vymáhání pohledávky za osobou, které dříve byla poskytnuta k řešení jejích majetkoprávních záležitostí právní služba některým z jeho kolegů v téže advokátní kanceláři. (3/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svému zaměstnanci dluží dohodnutou mzdu. (4/53)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce jednoho z manželů ve sporu o vypořádání zúženého SJM, poté, kdy je ustanoven správcem konkurzní podstaty majetku druhého z manželů, neučiní žádné opatření, směřující k odstranění vzniklé kolize, a jestliže pak jako tento správce jedná proti zájmům prvého z manželů. (5/57)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže převezme do své úschovy v hotovosti částku převyšující hodnotu 15 000 eur a jestliže navíc neuzavře řádnou smlouvu o úschově. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ve svém sídle není v pravidelné době přítomen a nepřebírá v něm písemnosti. (7-8/73)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, jestliže nezaplatí dobrovolně svůj dluh, a to i přesto, že mu tato povinnost byla uložena soudem. (9/73)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže vyplatí částku přesahující hodnotu 15 000 eur v hotovosti, a dále, jestliže poruší povinnosti, ke kterým se zavázal ve smlouvě o úschově, dokonce tak, že část svěřených peněz vyplatí osobě neoprávněné. (10/61)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže advokátního koncipienta, který u něho vykonává právní praxi, nevede řádně k osvojování si norem upravujících povolání advokáta a nedohlíží nad jeho činností v pobočce v jiném městě a v rámci toho připustí, aby tento advokátní koncipient odmítl po ukončení poskytování právních služeb vrátit klientovi písemnosti do doby, než klient zaplatí údajný nedoplatek na odměně za poskytnuté právní služby.

  Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže po převzetí záloh a po ukončení poskytování právních služeb dohodou (obojí v tomto případě prostřednictvím advokátního koncipienta) nevyhoví bez odkladu žádosti klienta o vyúčtování záloh. (11/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pověří advokátního koncipienta obhajobou při úkonu v rozporu s příslušným ustanovením trestního řádu, a zmaří tak veřejné zasedání soudu. (12/54)
   

2009 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže zastupováním u soudu pověří osobu bez právnického vzdělání. (1-2/75)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce neodstraní vady žaloby a navíc na dotazy klienta reaguje bezdůvodnou výpovědí plné moci. (3/55)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se nedostaví na dohodnutou schůzku s klientem, nepodá dohodnutý důkazní návrh, nedostaví se bez omluvy k soudnímu jednání a klienta neinformuje řádně o průběhu řízení. (4/53)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže náhradu nákladů řízení nevydá klientovi. (5/49)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže během zastupování klienta je nečinný, nepodává mu informace a po ukončení zastupování nevyúčtuje složenou zálohu a nevydá zapůjčené doklady. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nereaguje na výzvu ESLP k doplnění stížnosti. (7-8/77)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o termínu jednání nařízeného soudem, o doručeném rozsudku, a jestliže nepodá odvolání, které si klient přeje. (11/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže umožní, aby v jeho advokátní kanceláři poskytovala právní služby neoprávněná osoba, a navíc její činnost ponechá bez důsledné kontroly. (12/59)
    

2008 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje řádně klienta, dokonce přes jeho opakované žádosti, o stavu jeho věci a jestliže po ukončení zastupování nevyhoví písemným žádostem advokáta, který zastupování bývalého klienta převzal, o vydání dokladů. (1/71)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastupování zůstane nečinný, a navíc poté nepravdivě tvrdí, že žalobu podal a že k průtahům dochází na straně soudu a po odvolání plné moci žalobu podá a na výzvy k vrácení dokladů a zálohy a k vyúčtování jak od bývalého klienta, tak i od jeho nového zástupce, nereaguje. (3/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení zůstane nečinný a navíc klientovi tvrdí opak, slíbené podání žaloby provede až po připomínkách od klienta, žalobu podá bez zaplacení soudního poplatku z přijaté zálohy a pak po odvolání plné moci nevyhoví žádosti o vyúčtování a vrácení dokladů a v jiném případě, když po převzetí zastoupení neprovede opakovaně slíbený úkon, neinformuje klienta a poté nevyúčtuje složenou zálohu. (4/60)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako zástupce konkurzního věřitele převezme zastupování správce konkurzní podstaty ve věcech týkajících se předmětného konkurzního řízení. (5/54)
   
 • Jde o závažná porušení povinnosti advokáta, když nepředložením plné moci soudu způsobí, že není soudem vyrozumíván, a v důsledku toho se nedostaví k jednání, a když v jiném případě při vyrozumění klienta o termínu jednání uvede nesprávné datum. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže včas neoznámí ČAK, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení. (7-8/89)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá ústavní stížnost zatíženou vadami, které navíc ani po výzvě neodstraní, a navíc zatají klientovi, že v důsledku neodstraněných vad byla ústavní stížnost odmítnuta. (9/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči dlužníkovi uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu k zajištění údajné pohledávky vůči této třetí osobě jejími nemovitostmi a zároveň uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou stejné nemovitosti, a jestliže pak, ještě před splatností půjčky od dlužníka, podá návrh na vklad vlastnického práva z této kupní smlouvy. (10/59)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený obhájce nenavštíví klienta ve vazbě, aby s ním projednal, zda si přeje podat odvolání, a navíc nesplní slib, že odvolání, které podal klient sám, dodatečně odůvodní, a po odmítnutí odvolání nereaguje na žádosti klienta o podání informace.

  Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek se dopustí chyb, které navíc na výzvu katastrálního úřadu včas neodstraní, a navíc s klientem nekomunikuje. (11/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže bez odkladu neoznámí ČAK změnu svého sídla. (12/55) 

2007 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze převzaté do úschovy nevyplatí řádně a včas po splnění dohodnutých podmínek. (1/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže
  I. ač řádně vyrozuměn o termínu hlavního líčení a soudem upozorněn, že jeho omluva nebyla uznána, hlavní líčení zmaří tím, že se k němu nedostaví, a nezajistí obhajobu ani substitučně;
  II. nesplní řádně a včas povinnost, ke které se zavázal v dohodě o správě finančních prostředků.
  (2/58)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako bývalý zástupce účastníků darovací smlouvy převezme zastoupení jednoho z těchto účastníků ve sporu proti druhému účastníkovi o určení vlastnického práva k věci, která byla předmětem darovací smlouvy. (3/68)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientku, jíž byl ustanoven k ochraně zájmů ve věci žaloby proti ČSSZ, neinformuje o možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. (4/74)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený správce konkurzní podstaty převezme obhajobu úpadce v jeho trestní věci. (5/52)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v rozporu s pokyny klientky neprovede úkony a dokonce na žádosti klientky o informace nepravdivě tvrdí, že konkrétní úkony provedl a dále, jestliže po skončení zastupování zadržuje písemnosti klientky a tvrdí, že jí písemnosti již zaslal. (6/50)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá žalobu k rozhodčímu institutu, přestože tento postup není podložen rozhodčí smlouvou účastníků a přestože předseda rozhodčího institutu je současně advokátním koncipientem zaměstnaným u tohoto advokáta a navíc advokát sám je místopředsedou rozhodčího institutu. (7-8/97)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce oprávněného neuplatní nárok na náhradu nákladů řízení a jestliže, dokonce po upomínání, vyúčtuje právní služby tak, že požaduje odměnu za úkony, které vyhláška č. 177/1996 Sb. nezná, a dokonce vyúčtuje odměnu podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (9/68)
   
 • Jde o závažná porušení povinnosti advokátního koncipienta, jestliže bez vědomí advokáta, u kterého je zaměstnán, se uvede jako jeho zástupce na základě údajné substituční plné moci, převezme právní zastoupení, přičemž navíc při zastupování neplní pokyny klienta.

  Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže již jako advokát v témže případě v zastupování pokračuje tak, že se nedostaví k jednání před soudem, neinformuje klienta o rozhodnutí soudu a o lhůtě k podání opravného prostředku a poté ignoruje žádost klienta o vydání svěřených písemností. (10/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako obhájce podá dovolání proti rozsudku soudu I. stupně. (11/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po sepisu smlouvy o půjčce pro oba účastníky začne zastupovat věřitele proti dlužníkovi z této půjčky. (12/59)
   
2006 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se s klientem, kterému byl určen Českou advokátní komorou, osobně nesetká a jedná s ním pouze prostřednictvím svého zaměstnance. (1/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze, které převzal do depozita, neopatruje tak, aby mu nebyly odcizeny, a pokud se tak stane, nezajistí oprávněným náhradu, jestliže v dalším případu depozita splní povinnost vyplatit depozitum pouze částečně, jestliže škodu, kterou způsobil při výkonu advokacie, navíc zajištěnou vlastními směnkami s doložkou „bez protestu“, nenahradí, jestliže v dalším případu depozita zatají splnění podmínky pro vydání depozita a na pozdější urgence odpovídá nepravdivě o svém postupu při údajném převodu, jestliže v dalším případu depozita sám zmaří splnění podmínky pro výplatu depozita, které pak nevydá. (2/53)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže zmeškáním lhůty pro písemné vyjádření k žalobě způsobí vydání rozsudku pro uznání. (3/59)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže svého klienta, byť ho aktivně obhajuje, neinformuje a nenaváže s ním spojení. (4/49)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v případě nutné obhajoby, pokud je smlouva o plné moci ukončena, tuto skutečnost neoznámí bez odkladu soudu. (5/74)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, zapsaného do seznamu advokátů podle § 5a zákona č. 85/96 Sb., v platném znění, a tedy oprávněného poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního, jestliže poskytuje právní služby v oblasti práva jiného státu, než ve kterém získal oprávnění, konkrétně v oblasti práva ČR. (6/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, vykonávajícího advokacii ve sdružení, jestliže při převzetí obhajoby nerespektuje tu skutečnost, že osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, je již zastupována advokátem vykonávajícím advokacii v témže sdružení. (7-8/70)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování nevrátí klientovi doklady, které od něho převzal a které během zastupování ve věci vznikly a nevrátí nevypořádanou zálohu, a to dokonce ani poté, kdy jsou mu tyto povinnosti uloženy rozsudkem a kdy je o splnění povinností podle rozsudku upomínán. (9/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže při zastupování ve věci náhrady škody je přes urgence klienta i pojišťovny nečinný, žalobu vypracuje až po stížnosti a klienta řádně neinformuje. (10/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k výzvě soudu v uložené lhůtě nedoplní kasační stížnost a způsobí tak její odmítnutí. (11-12/116)
   
2005 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči klientovi prodá bez vědomí klienta jeho věc a prodejní cenu drží na svém účtu s úmyslem započíst ji proti své tvrzené palmární pohledávce. (1/76)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže disponuje svěřenými peněžitými prostředky v rozporu s ustanoveními zákona o konkurzu a vyrovnání. (2/80)
   
 • 1. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce klienta přes vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů převezme zastoupení další osoby v související věci a dokonce pak jedná proti zájmu prvého klienta.
  2. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se řádně nevěnuje vyřizování převzaté věci a neposkytuje klientovi informace o tom, jak vyřizování probíhá, neinformuje ho o rozhodnutí soudu a o možnosti opravného prostředku. (3/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klienta, se kterým jedná o jeho nespokojenosti s pravomocným správním rozhodnutím, neupozorní na možnost soudního přezkumu a na lhůtu k podání žaloby. (4/58)
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže sám provede opravu v textu smlouvy, která je již podepsána jejími účastníky.( 6/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže si z peněz, převzatých do depozita, ponechá část na úhradu své palmární pohledávky. (7-8/83)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže věci, převzaté od klienta do úschovy, neopatruje tak, aby je klientovi mohl v dohodnuté době vrátit. (10/67)
   
2004 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientovi ve vazbě předá zásilku v rozporu s platnou právní úpravou. 1/71
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže výzvu k úhradě své pohledávky podpoří nabídkou na zpětvzetí konkurzní přihlášky proti dlužníkům. 2/78
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v době, kdy má výkon advokacie pozastaven, advokacii vykonává. 3/75
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování odkládá vyúčtování právní služby a předání podstatných informací a písemností z klientského spisu bývalému klientovi nebo jeho zmocněnému zástupci. 4/87
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po ukončeném zastupování neinformuje soud a neinformuje bývalého klienta o doručené zásilce. 5/73
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nedbá o to, aby byl nepřetržitě pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb a jestliže navíc neoznámí ČAK, že pojištěn není. 6/69
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže použije před svým jménem a příjmením akademický titul, přestože mu nebyl udělen. 7/100
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svého klienta nepravdivě informuje o zákonné úpravě vztahu mezi advokátem a klientem a jestliže navrhne, aby jeho klient byl kázeňsky potrestán, přičemž ředitele věznice informuje o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. 9/90
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže – i když pod vlivem změny jednatelství klienta – odmítne informovat klienta o poskytování svých dřívějších právních služeb. 10/87
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta zůstává nečinný, klienta neinformuje nebo dokonce informuje nepravdivě a jestliže po ukončení zastupování nevrátí doklady, které převzal nebo které při zastupování vznikly. 11/952003 (č. BA/strana)
 

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako právní zástupce neodůvodní podané odvolání.
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení předá klientce spisový materiál v průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti. 1/102
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže poruší smlouvu o úschově nevrácením depozita bez odkladu po splatnosti. 3/106
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, když fakturuje odměnu za právní služby v rozporu s dohodou s klientem i v rozporu s advokátním tarifem a navíc přes upozornění klientem na pochybení trvá na úhradě a klientovi, s odůvodněním, že se vyhýbá zaplacení takto vystavené faktury, vypoví plnou moc. 4/90
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže svým jménem a razítkem potvrdí listiny, sepsané v pochybné kvalitě, jestliže použije nevhodné formy projevů vůči státním orgánům, jestliže v oznámení o vypovězení plné moci pomlouvá bývalého klienta, jestliže zadrží věci klienta do doby, než ten vůči němu vyrovná své závazky, jestliže při hlavním líčení předá vazebně stíhanému klientovi bez povolení peníze. 5/64
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pozve k jednání protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem. 6–7/139
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže koncept podání, připravený klientem, pouze podepíše a podá u soudu, aniž by odstranil vady podání. 8/97
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže předá klientovi podání, aniž by ho jasně poučil o lhůtě, ve které je nutno podání odeslat nebo doručit. 9/71
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže převezme zastoupení a obhajobu bývalého jednatele společnosti v rozporu se zájmy této společnosti, které poskytoval právní služby. 10/75
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení přes žádost klienta nevyúčtuje převzatou zálohu. 11–12/93
2002 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nezaplatí za právní službu, kterou pro svého klienta objednal u jiného advokáta. 1/64
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže klientovi předstírá slíbené podání žaloby, a poté, když klient zjistí skutečný stav, nevrátí mu doklady a složenou zálohu, jestliže se jako obhájce dostaví do jednací síně soudu v tak podnapilém stavu, že není schopen komunikovat a při vyvedení příslušníkem justiční stráže vyvolá konflikt, jestliže pozdní informací o doručení správního rozhodnutí zbaví klienta možnosti podat žalobu na přezkoumání správního rozhodnutí. 2/86
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nesplní, byť pouze částečně doloženou, žádost klienta o uplatnění nároku na odškodnění za vazbu a náhradu ušlého výdělku. 3/85
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy s klientem neuzavřel dohodu o smluvní odměně, vyúčtuje odměnu za právní službu v rozporu s ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně. 4/84
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, když, byť jednorázově, jedná jako obecný zmocněnec. 5/82
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k podání odvolání do usnesení okresního soudu a jestliže po ustanovení obhájcem nenaváže s klientem spojení, tj. ani ho nenavštíví, ani ho dopisem nevyzve ke schůzce. 6–7/111
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po výpovědi plné moci neučiní potřebné kroky k zajištění jednání u soudu, o kterém byl vyrozuměn. 8/89
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v souvislosti s výkonem advokátní praxe vystaví směnku vlastní, kterou po její splatnosti neproplatí. 10/101
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svoji advokátní kancelář přestěhuje a svoji novu adresu bezodkladně neoznámí ČAK. 11–12/127
   2001 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta se podílí na založení a na jmění subjektu, který navíc s aktivní pomocí advokáta levně převezme jmění klienta a je s klientem v kolizi zájmů, a jestliže advokát převezme pak zastoupení osob s tímto subjektem spojených proti původnímu klientovi. 1/96
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže klientovi vyplatí deponovanou částku, přestože nejsou splněny podmínky, kterými byla tato výplata podmíněna v dohodě mezi klientem a protistranou. 2/71
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže se při zastupování klienta neúčastní ústních jednání u soudu, klienta neinformuje, jeho stanoviska nezjišťuje a v důsledku toho provede úkon, který si klient nepřál a navíc mu tento úkon vyúčtuje. 3/95
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže dohodu o zaplacení odstupného, uzavřenou při ukončení zastupování, nesplní, a to ani poté, kdy je mu tatáž povinnost uložena pravomocným rozsudkem soudu. 4/93
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v právním rozboru poskytne klientovi názor, který je v rozporu se zákonem. 5/86
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže ohrozí důslednou ochranu práv a zájmů klienta kolizním zastupováním, když neodmítne právní službu obviněnému, přestože již poskytuje právní služby dědicům poškozeného, a to i ve věci vypořádání majetku, vloženého do obchodní společnosti, v níž byli poškozený i obviněný společníky. 6–7/101
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy je proti němu uplatňován nárok na náhradu škody klientem, neposkytuje potřebnou součinnost při jednání s pojišťovnou o uplatnění náhrady, jestliže nepravdivými informacemi o postupu soudu zakrývá tu skutečnost, že klienta neinformoval o doručení rozsudku a jestliže klientovi nevrátí částku získanou na náhradě nákladů řízení, přestože klient mu již odměnu zaplatil. 8/81
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodá dohodnutou žalobu, klienta nepravdivě ujišťuje, že je vše v pořádku a že jednání bude nařízeno, jestliže klientovi neumožní telefonický kontakt, jestliže nevyzvedává na poště dopisy a v důsledku toho neodpovídá na výzvy kontrolního oddělení ČAK a jestliže po přestěhování své advokátní kanceláře neoznámí bezodkladně novou adresu ČAK ani soudům, takže zmaří doručování písemností. 9/68
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže kontaktuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem, sjedná s ní schůzku a účastní se jí, aniž by jejího zástupce informoval a jestliže v dopise, adresovaném protistraně, jejího právního zástupce – advokáta, osočuje. 10/81
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže peníze, svěřené mu klientem a určené po splnění podmínky k výplatě druhému klientovi, použije, byť dočasně, k jinému účelu. 11–12/159
2000 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k výplatě svěřených peněz jeho věřitelům. 1/75
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, když rozšiřuje leták, který informuje a nabízí právní službu, např. ve věci náhrady škody. 3/107
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže neodmítne poskytnutí obhajoby jednateli, přestože ve věci související již poskytl právní služby společnosti, s níž se tento její jednatel dostal do rozporu zájmů. 4/93
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodnikne po několik měsíců žádné kroky, o které byl klientem požádán, jestliže po odvolání plné moci nevyhoví žádostem o vyúčtování složených záloh a vrácení dokladů a jestliže nevyhoví opakované výzvě kontrolního oddělení ČAK o předložení klientského spisu stěžovatele. 5/86
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže po převzetí právního zastoupení tvrdí klientovi, že sepsal žalobu, a že je vše v pořádku, ačkoliv ještě dva roky po převzetí zastoupení nebyla žaloba k soudu podána a dále jestliže advokát nevyhověl žádostem ČAK o předložení klientského spisu ve věci stížnosti. 6-7/108
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v klientské věci nevede dokumentaci o poskytování právní služby tak, aby kdykoli umožnil kontrolu správnosti postupu a neuchovává tuto dokumentaci po dobu pěti let. 8/90
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže neplní své závazky z úvěrové smlouvy ani ze směnky. 9/88
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže při obhajobě nevyužívá iniciativně a důsledně všechny zákonné prostředky, nepodá stížnost do usnesení o vzetí do vazby, nepodává stížnosti a návrhy, neodůvodňuje úkony podané klientem, klienta nenavštěvuje ve vazbě a neinformuje jej o průběhu trestního řízení. 10/88

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi