Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Kárná komise - Judikatura

2020

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako ustanovený obhájce se bez omluvy nedostaví k hlavnímu líčení ani nezajistí obhajobu substitučně, a také jestliže advokát po ukončení právních služeb vyhoví žádostem o vrácení dokladů se zpožděním. (Ba2020/1-2, str. 82)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát umožnil, aby podpis, o jehož pravosti pak podepsal své prohlášení, byl učiněn bez jeho přítomnosti, navíc na podpisové straně nespojené se smlouvou, a jestliže navíc před svázáním obsah smlouvy změnil. (Ba2020/3, str. 74)

 • Pokud advokát převzal právní zastoupení zaměstnankyně svého bývalého klienta, jemuž mj. poskytoval právní služby i v oblasti pracovněprávní, ve sporu o ručení neplatnosti výpovědi této zaměstnankyně z pracovního poměru, dopustil se kárného provinění spočívajícího v porušení povinností stanovených v § 19 odst. 1 písm. a), c) ve spojení s § 16 odst. 1, 2 zákona o advokacii. (Ba2020/4, č. 1, str. 71)

 • Je kárným proviněním, pokud advokát použije prostředky klienta, ať už v souladu s předchozí dohodou či pokynem klienta, nebo protiprávně v rozporu s nimi, na úhradu své odměny, aniž by splnil povinnost bez zbytečného odkladu vystavit klientovi vyúčtování a odpovídající daňový doklad, pokud se tak nestalo již před použitím prostředků klienta.(Ba2020/4, č. 2, str. 71 – 72)

 • Pokud advokát převzal právní zastoupení zaměstnankyně svého bývalého klienta, jemuž mj. poskytoval právní služby i v oblasti pracovněprávní, ve sporu o ručení neplatnosti výpovědi této zaměstnankyně z pracovního poměru, dopustil se kárného provinění spočívajícího v porušení povinností stanovených v § 19 odst. 1 písm. a), c) ve spojení s § 16 odst. 1, 2 zákona o advokacii. (Ba2020/5, č. 1, str. 71)

 • Je kárným proviněním, pokud advokát použije prostředky klienta, ať už v souladu s předchozí dohodou či pokynem klienta, nebo protiprávně v rozporu s nimi, na úhradu své odměny, aniž by splnil povinnost bez zbytečného odkladu vystavit klientovi vyúčtování a odpovídající daňový doklad, pokud se tak nestalo již před použitím prostředků klienta. (ba2020/5, č. 2, str. 71 – 72)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zmocněnec přijal zmocnění klienta, a to na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi ním a společností C., s. r. o., která se prezentuje jako „CELOSTÁTNÍ VYMÁHACÍ CENTRUM“, k zasílání předžalobních upomínek dlužníkům pro pohledávky klienta, předané tímto klientem do správy společnosti C., s. r. o., ačkoliv mu bylo známo, že předmětem podnikání této společnosti není poskytování právních služeb, a za tuto společnost zaslal dlužníku, Ing. J. S., předžalobní upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky, přičemž předžalobní upomínku sepsal na papíře s logem společnosti L., a. s., v níž byl prokuristou a v níž měl majetkový podíl ve výši 30 %, s korespondenční adresou a dalšími kontaktními údaji na tuto společnost, opatřil ji otiskem svého razítka jako advokáta a vlastnoručním podpisem, ačkoliv ani tato společnost není oprávněna poskytovat právní služby.(Ba2020/5, č. 1, str. 80)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že umístil na svůj facebookový profil videopříspěvek, jehož obsahem je mimo jiné tato citace: „Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně muže – všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu.“ (Ba2020/5, č. 2, str. 80 – 81)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokátka poté, co převzala na základě písemné plné moci zastoupení společnosti B. jako dlužníka v insolvenčním řízení a tuto společnost v insolvenčním řízení zastupovala, následně převzala na základě písemné plné moci zastoupení paní K. jako věřitelky dlužníka – společnosti B. v uvedeném insolvenčním řízení při uplatnění dvou pohledávek paní K., v zastoupení této věřitelky podala přihlášku uvedených pohledávek, účastnila se přezkumného jednání insolvenčního soudu a schůze věřitelů, kde zároveň zastupovala dlužníka, společnost B., podala v zastoupení věřitelky proti insolvenčnímu správci dlužníka, společnosti B., žalobu na určení pravosti pohledávky poté, co ji insolvenční správce popřel, podala v zastoupení věřitelky návrh na změnu v osobě věřitele a poté, co usnesením insolvenční soud tento návrh zamítl, podala stejný návrh později. (Ba2020/6, č. 1, str. 79)

 • Je závažným porušením povinností advokáta, a tedy i kárným proviněním, pokud advokát poté, co převzal právní zastoupení A. S. ml. a její matky A. S. st. v jejich několika právních věcech, a v této souvislosti mu A. S. ml. a A. S. st. složily zálohu na odměnu za poskytnuté právní služby v celkové výši 47 044 Kč, a poté, co mu A. S. ml. vypověděla veškeré plné moci k jejímu zastupování a k zastupování její matky A. S. st. a současně ho požádala o vrácení nevyčerpané složené zálohy týkající se věci zvýšení výživného na jejího nezletilého syna a dále o předložení celkového vyúčtování s úplným vysvětlením a o předání veškerých dokladů k jejich věcem se vztahujících, této její žádosti nevyhověl a nejméně do podání kárné žaloby jí nevydal požadované doklady, nepředložil vyúčtování své odměny za poskytnuté právní služby ani jí nevrátil nevyčerpanou složenou zálohu. (Ba2020/6, č. 1, str. 79)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokátka 1. poté, co bylo ve věci jejích klientů v řízení vedeném před Ministerstvem spravedlnosti ČR o přiznání odškodnění ve výši 115 000 Kč, stanoviskem MSp ČR jejím klientům přiznáno odškodnění ve výši 115 000 Kč a tato částka vyplacena k jejím rukám jako jejich právní zástupkyni, přijetí této částky klientům zamlčela a odškodnění ve výši 115 000 Kč jim do současné doby nevyplatila, 2. poté, co v přesně nezjištěný den uzavřela jako dlužník s týmiž klienty jako věřiteli smlouvu o půjčce finančních prostředků a tyto zapůjčené finanční prostředky klientům řádně a včas nevrátila, a poté, co v řízení vedeném proti ní u OS Praha 8 žalobou klientů o zaplacení částky 165 000 Kč s přísl. při jednání byl mezi účastníky řízení uzavřen smír, ve kterém se zavázala klientům dlužnou částku splácet v měsíčních splátkách po 10 000 Kč, přičemž smír byl schválen usnesením tohoto soudu v roce 2013, tento svůj závazek do současné doby nesplnila, když jej splnila pouze částečně.(Ba2020/7-8, č. 1, str. 81)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, co ho na základě plné moci zmocnila klientka k jejímu zastoupení ve všech jejích právních věcech, zejména ve věci týkající se úpravy péče a změny výživného na jejího nezletilého syna, a toto zmocnění přijal, v rámci svého pověření dne 27. 3. 2017 udělil pro své zastoupení generální zmocnění a/nebo pověření svému zaměstnanci JUDr. D., a umožnil mu tak skrytý výkon advokacie. .(Ba2020/7-8, č. 2, str. 81)

 • Advokátka jako obhájkyně obviněného, t. č. vazebně stíhaného, se dopustila kárného provinění tím, že v jeho trestní věci vystavila na žádost tohoto svého klienta čestné prohlášení, ve kterém vědomě nepravdivě uvedla, že jako advokátka používá konkrétní v prohlášení uvedené telefonní číslo, přičemž byla srozuměna s tím, že obviněný toto nepravdivé prohlášení předloží Vězeňské službě ČR se žádostí o zanesení uvedeného účastnického čísla do seznamu telefonních čísel jeho obhájců, přičemž poté, co jeho žádosti bylo ze strany Vězeňské služby ČR vyhověno, obviněný toto telefonní číslo, které bylo registrované na jeho obchodní společnost, opakovaně využíval ke komunikaci se svojí sestrou a zprostředkovaně přes ni s dalšími osobami, které si určil, v důsledku čehož se obviněnému podařilo ovlivnit svědkyni, předvolanou v uvedené trestní věci k výslechu, která se po jeho opakovaných žádostech z tohoto výslechu omluvila.(Ba2020/9, č. 1, str. 75)

 • Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že ačkoliv jí rozsudkem obvodního soudu byla ve výroku I. uložena povinnost zaplatit společnosti S., s. r. o., částku 36 000 Kč s přísl. a ve výroku III. na náhradě nákladů řízení částku 15 268 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, přičemž toto nabylo právní moci dne 5. 4. 2016, soudem uložené povinnosti vůči společnosti S., s. r. o., do současné doby nesplnila, a to ani poté, co se společnost S., s. r. o., domáhá jejich splnění cestou exekučního řízení. (Ba2020/9, č. 2, str. 75 - 76)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co uzavřel jako schovatel smlouvu o úschově peněz a listin s manželi D. jako složiteli a s Ing. L. a Mgr. J. jako oprávněnými, na základě níž nejpozději dne 12. 8. 2019 převzal do úschovy od složitelů finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč, které se zavázal po splnění dohodnutých podmínek vyplatit oprávněným, a to každému ve výši 750 000 Kč, a poté, co byly dohodnuté podmínky pro výplatu úschovy splněny a každému z oprávněných měl vyplatit částku 750 000 Kč nejpozději dne 26. 9. 2019, tyto částky vyplatil oprávněným přes jejich opakované výzvy a přes své opakované sliby až po uplynutí dohodnuté lhůty, a to Mgr. J. dne 2. 10. 2019 a Ing. L. až dne 3. 12. 2019, přičemž tuto provedenou úschovu finančních prostředků do současné doby nenahlásil do elektronické knihy úschov zřízené Českou advokátní komorou. (BA2020/10, č. 1, str. 75)

 • Advokát se kárného provinění dopustil tím, že jako právní zástupce J. R. v její právní věci o ukončení nájmu bytu a vypořádání vzájemných práv a povinností mezi klientkou jako nájemcem a Ing. K. jako pronajímatelem, zaslal Ing. K., který je starostou města M., na jeho e-mailovou adresu veřejného funkcionáře a v kopii dalším osobám, a to zaměstnancům Městského úřadu M. na jejich úřední e-mailové adresy, dopis obsahující předžalobní výzvu v uvedené právní věci, ačkoliv se jednalo o soukromou věc J. R. a Ing. K. a ačkoliv zaměstnanci Městského úřadu M. neměli s uvedenou věcí nic společného. (BA2020/10, č. 2, str. 75)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co advokátka Mgr. B. uzavřela jako schovatel s D. P. jako příjemcem úschovy a s E. G. jako složitelem svěřeneckou smlouvu o advokátní úschově peněz, v níž uvedla číslo jeho účtu úschov, podle níž měl složitel z vlastních zdrojů složit částku 1 220 000 Kč na tento účet úschov a podle níž, po splnění dohodnutých podmínek, měla být částka 1 220 000 Kč vyplacena D. P., a poté, co svým jménem nahlásil záznam o úschově do elektronické knihy úschov,

  • uzavřel s Mgr. B. dohodu o zapůjčení svého bankovního účtu úschov za účelem realizace uvedené úschovy, kterou antedatoval,

  • uzavřením dohody o zapůjčení bankovního účtu jednal v rozporu s touto svěřeneckou smlouvou, když dohoda o zapůjčení bankovního účtu nebyla opatřena podpisy všech smluvních stran,

  • ačkoliv nebyl oprávněn poskytnout právní služby týkající se uvedené úschovy finančních prostředků, přijal na uvedený účet úschov částku 1 223 000 Kč, a to od osoby, která nebyla účastníkem uvedené svěřenecké smlouvy a nebyla v této smlouvě jednoznačně identifikována jako osoba svěřující mu peníze do úschovy,

  • po splnění dohodnutých podmínek pro výplatu úschovy D. P. uvedených ve svěřenecké smlouvě v rozporu s touto smlouvou vyplatil úschovu ve výši 1 220 000 Kč neoprávněné osobě. (BA2020/10, č. 3, str. 75-76)

 • Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co v rámci prováděné úschovy finančních prostředků, a to na základě smlouvy o advokátní úschově, kterou jako schovatel uzavřela s osobami p. P. a p. K. a na základě níž přijala na svůj účet částku 500 000 Kč, neidentifikovala přijatou platbu jako úschovu prostředků klienta a pro úschovu peněz u každého klienta nezřídila samostatný účet. (BA2020/11, č. 1, str. 78)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ačkoliv dne 9. 7. 2019 uzavřel s Okresní správou sociálního zabezpečení K. dohodu o uhrazení nedoplatku na pojistném, v níž se zavázal dluh na pojistném uhradit v pravidelných splátkách v dohodnuté výši, tuto dohodu nedodržuje, když dohodnuté splátky řádně neplatí. (BA2020/11, č. 2, str. 78)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co uzavřel s M. L. smlouvu o poskytování právních služeb, na základě níž převzal jeho zastoupení v několika jeho právních věcech, a to a) jako žalovaného v soudním sporu s O., a. s., b) jako povinného proti P., a. s., jako oprávněnému v exekučním řízení, c) jako povinného proti C., s. r. o., jako oprávněnému v exekučním řízení, d) ve sporu proti J. K. o zaplacení 350 000 Kč s příslušenstvím s tím, že se zavázal v jeho zastoupení jako žalobce podat žalobu proti J. K. jako žalovanému, přičemž na jeho výzvu mu klient v této věci zaplatil dne 11. 8. 2017 částku 11 000 Kč určenou na úhradu soudního poplatku ze žaloby a dne 28. 11. 2017 částku 10 000 Kč jako zálohu na odměnu za poskytnuté právní služby, e-mailem ze dne 13. 11. 2017 klientovi sdělil ve věci ad a) „... zaslali jsme na příslušný soud vyjádření, ve kterém se domáháme zrušení rozhodnutí z důvodu nesprávného doručování…“, ačkoliv toto vyjádření k soudu nezaslal, ve věci ad b) „... podali jsme návrh na zastavení exekuce společně s návrhem na odklad exekuce...“, ačkoliv tento návrh nepodal, ve věci ad c) „... jsem v kontaktu se soudním exekutorem ohledně případného splácení…“, ačkoliv s tímto exekutorem nejednal o splátkovém kalendáři, jak se k tomu zavázal, ve věci ad d) „... ve Vašem případě jsme podali žalobu na pana K. ...“, ačkoliv tuto žalobu k soudu nepodal, a poté, co v této věci ukončil poskytování právních služeb, klientovi do současné doby nepředložil vyúčtování své odměny za poskytnuté právní služby a nevrátil mu částku 11 000 Kč určenou na úhradu soudního poplatku ze žaloby, přičemž od začátku roku 2018 s ním nekomunikoval, ani nereagoval na jeho SMS zprávy a telefonáty. . (BA2020/11, č. 2, str. 78-79)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co v rámci právního zastoupení p. H. jako žalovaného v řízení vedeném u obvodního soudu o určení vlastnictví a vzájemné žalobě na vyklizení a zaplacení smluvní pokuty, při jednání u tohoto soudu v reakci na tvrzení právního zástupce žalobců mimo protokol učinil poznámku k právnímu zástupci žalobců, která zněla „debile“, a poté, co ho právní zástupce žalobců vyzval, ať ho neuráží, uvedl, že nic takového neřekl, soudcem byl však vyzván, aby se choval slušně v jednací síni a kolegovi netykal, přičemž tohoto nevhodného chování se dopustil přesto, že v minulosti v rámci projednávání jiné stížnosti směřující proti němu byl dopisem předsedy Kontrolní rady ČAK upozorněn na neodpovídající a nevhodné chování a vyzván k důslednému plnění povinností uložené mu zákonem o advokacii a Pravidly profesionální etiky. (BA12/2020, č. 1, str. 81)

 • Advokát se dopustil kárného provinění tím, že při vstupu do budovy soudu se pokusil o vstup se střelnou zbraní, přičemž držení zbraně oznámil až poté, co byl justiční stráží vyzván, aby se podrobil kontrole věcí a zavazadel. (BA12/2020, č. 2, str. 81)


 

2019 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát ve smlouvě o depozitu nepravdivě potvrdí převzetí listiny.  (1-2/76)
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem, a to dokonce ani jako povinný v exekučním řízení. (3/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nenahlásí bez zbytečného odkladu úschovu do elektronické knihy úschov, a dále, jestliže po splnění podmínek smlouvy poukáže část úschovy na úhradu daně opožděně. (5/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát ponechá knihu o prohlášení pravosti podpisu v zaparkovaném vozidle, s následkem odcizení. (6/65)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o výzvě k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a sám jeho pohledávku nepřihlásí. (7-8/88)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby společnosti s ručením omezeným, a za stavu, kdy dochází k rozporům mezi jednateli, nadále opakovaně zastupuje s. r. o., avšak prosazuje přitom zájmy jednoho z jednatelů, kterého posléze také zastupuje proti s. r. o. (9/74)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako přihlášený věřitel převezme zastoupení dlužníků v tomtéž insolvenčním řízení. (10/69)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát oslovuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena advokátem, a přestože nemá od tohoto zástupce souhlas. (11/75)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce zmešká soudní jednání, podá odvolání bez pokynu a vědomí klienta, nepřevezme poštu, klienta o tom všem, i o doručení rozsudku, neinformuje. (12/74)


 

2018 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví stvrzenku o přijetí zálohy, kterou však nepřijal. (1-2/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem. (3/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce věřitele promešká přihlášení jeho pohledávky v insolvenčním řízení. (4/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce nesplní slib, že návrh katastrálnímu úřadu podá bezodkladně. (6/68)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce nesplní pokyn klienta k podání odvolání. (7-8/96)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní závazek zaplatit zaměstnanci dlužnou mzdu, a dále, jestliže smírčí komisi ČAK neodpovídá na výzvu k vyjádření, a smírčí řízení tím zmaří. (9/75)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poruší své povinnosti ze smlouvy o úschově tím, že po splnění podmínek k výplatě vyplácí po částech, po vymáhání. (11/72)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát podá žalobu opožděně, na dotazy klienta odpovídá vyhýbavě a navíc neinformuje klienta o došlé námitce promlčení. (12/73)
   

   

   

2017 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o inkasu vymožené částky, později ani po slibu mu ji nepoukáže a zčásti ji složí do soudní úschovy a tento postup odůvodňuje údajným nárokem třetí osoby. (1-2/76)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce přestane navštěvovat klienta ve věznici, neinformuje ho a nevyúčtuje obdrženou zálohu. (3/62)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát započte peníze, které inkasoval pro klienta, bez dohody s ním na palmární pohledávku. (4/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, aniž by byl svým klientem zproštěn povinnosti mlčenlivosti, uvádí, navíc do protokolu Policie ČR, informace o jeho obhajobě a o jejich vzájemných vztazích. (5/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy v pracovněprávní věci poskytoval právní služby zaměstnanci, převezme v téže věci právní zastoupení zaměstnavatele. (6/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o specifikaci vyúčtování, postoupí palmární pohledávku, zastupuje pak postupníka proti bývalému klientovi, vyhrožuje bývalému klientovi. (7-8/88)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce klienta zůstane nečinným. (9/63)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát připustí, aby advokátní koncipient, vykonávající u něho právní praxi, zastupoval klienta jako obecný zmocněnec. (10/70)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vstupuje do soudní budovy se zbraní, a navíc tuto skutečnost popře. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po skončení zastupování nevyhoví žádosti klienta o vyúčtování své odměny. (12/67)

 

 

2016 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po určení rozhodnutím předsedy ČAK podle § 18 zákona o advokacii s klientem ve výkonu trestu, který byl vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti, nejedná a vady neodstraní. (1-2/76)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako ustanovený obhájce převezme a klientovi ve vazbě bez kontroly předá dopis od spoluobviněného. (3/56)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokátní koncipient, jemuž byl pozastaven výkon právní praxe, přijme substituční plnou moc a je činný jako právní zástupce, a dále, jestliže neodevzdá bez zbytečného odkladu identifikační průkaz advokátního koncipienta a navíc se jím prokáže před soudem. (4/60)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po převzetí zastoupení a zálohy na odměnu je nečinný a po odvolání plné moci nereaguje na žádost o vydání dokladů. (5/54)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, který ví o zastoupení, kontaktuje protistranu bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje. (6/64)
   
 • Je kárným proviněním, když advokát převádí peníze z depozitního účtu na svůj účet za účelem získání úroků. (7-8/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nepodá za klienty k výzvě soudu vyjádření, ani pak odvolání do rozsudku pro uznání, klienty neinformuje, s důsledkem zahájení exekuce proti klientům. (9/64)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví vyúčtování právních služeb s nepřezkoumatelným seznamem úkonů a bez úplného započtení záloh. (10/70)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce bez souhlasu klienta vezme zpět žalobu a klienta o tom, i o dalším vývoji neinformuje, a to ani na jeho žádost.
  Kárně obviněnému advokátovi s pozastaveným výkonem advokacie se doručuje poštou do sídla. (11/60)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát, jako obhájce, na výzvu k přednesu závěrečné řeči, byť subjektivně neočekávanou, reaguje žádostí o odročení a opustí jednací síň. (12/60)

 

 

2015 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a vyúčtování.  (1-2/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nepoužívá datovou schránku k přijímání dokumentů od orgánů veřejné moci. (3/64)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát nedodrží přesně postup při vyplňování knihy o prohlášení o pravosti podpisu a jestliže zaplněnou knihu odevzdá ČAK opožděně. (4/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a navíc část dokladů vydá jiné osobě. (5/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce převezme od klienta, bez kontroly Vězeňskou službou, dopis pro jeho spoluobviněného a zařídí jeho předání. (6/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní řádně svoji vyživovací povinnost. (7-8/87)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát jedná přímo s protistranou, zastoupenou advokátem, bez jeho předchozího souhlasu, a navíc s odůvodněním, že nepředložil plnou moc. (9/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát zadrží část plnění určeného klientovi s odůvodněním, že čeká na konečné vyúčtování. (10/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy poskytoval právní služby rodičům k poměrům jejich nezletilých dětí, začne ve věci týkající se těchto nezletilých dětí poskytovat právní služby jednomu z nich proti druhému. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje řádně klienta o stavu jeho věci a nevyhoví jeho žádosti o vydání dokladů a o vyúčtování. (12/68)

 

  

2014 (č. BA/strana)

 • Je kárným proviněním, jestliže advokát po poskytování právních služeb obchodní společnosti zastupuje bývalého předsedu jejího představenstva ve sporu proti nástupnické obchodní společnosti. (1-2/76)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát neplní řádně své povinnosti správce konkursní podstaty. (3/69)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o návštěvu ve vazbě k rozhovoru o dovolání a dovolání nepodá. (4/69)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát na plnou moc, kterou nesepsal a jejímuž podpisu nebyl přítomen, připojí prohlášení o pravosti podpisu. (5/57)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy a navíc, když předmět úschovy vyplatí, aniž by byly dohodnuté podmínky splněny. (6/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora, tuto částku mu nevydá a navíc s ním přeruší kontakt a stane se pro klienta nedostupným;
  - uzavře smlouvu o poskytování právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté vyúčtuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb. a bez dohody s klientem započte částku, která mu byla poukázána soudním exekutorem, jako plnění vrácené pro klienta;
  - neinformuje klienta o inkasu částek vymožených exekutorem a dokonce mu nepravdivě tvrdí, že peníze mu nebyly poukázány;
  - bez ujednání o smluvní odměně vyfakturuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb.;
  - neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora a přijatou platbu si ponechá. (7-8/74)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy zastupoval správkyni konkursní podstaty a v souvislosti s tím získal informace, následně převzal obhajobu úpadce. (9/65)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - neinformuje soud o zániku plné moci,
  - neinformuje bývalého klienta o doručení výzvy k odstranění vad podání a o povinnostech vyplývajících z doručeného rozsudku. (10/66)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy neuzavře dohodu o smluvní odměně a neinformuje řádně klienta o předpokládané výši mimosoudní odměny, předloží vyúčtování mimosoudní odměny bez uvedení tarifní hodnoty a specifikace úkonů právní služby, a to přestože byl klientem o řádné zdůvodnění způsobu výpočtu odměny požádán. (11/68)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  • vrátí klientovi přeplatek zálohy se zpožděním a dokonce po urgencích,
  • nesplní pokyn klienta k podání odvolání a ani jej o tom neinformuje,
  • jestliže klienta řádně neinformuje o stavu jeho věcí a po ukončení právních služeb nereaguje na žádost o vydání dokladů,
  • neinformuje klienta o došlé výzvě exekutora, ani sám zálohu na náklady exekuce nezaplatí a navíc po zastavení exekuce neinformuje klienta o vzniklé povinnosti zaplatit náklady exekuce. (12/82)

   


 

2013 (č. BA/strana)

 • Jde o kárná provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smlouvy o úschově provede převod až se zpožděním a jestliže včas nesplní závazek k náhradě nákladů právního zastoupení advokátem. (1-2/78)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže soudem ustanovená advokátka jako zástupkyně nekontaktuje klientku, věc s ní neprojedná, a dokonce ji neinformuje o termínu soudního jednání. (3/56)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokátka, jako zástupkyně, podá kasační stížnost opožděně. (4/61)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako ustanovený zástupce, neinformuje klienta o doručení usnesení odvolacího soudu. (5/67)
   
 • Jde o kárná provinění, jestliže advokát, určený ČAK ve věci ústavní stížnosti, neumožní klientce schůzku k projednání věci a jestliže advokát jako právní zástupce neinformuje klienta o doručení výzvy k doplnění blanketního odvolání, sám je nedoplní, a poté neinformuje klienta o vykonatelnosti rozsudku. (6/59)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát převzetím a výplatou nadlimitní částky v hotovosti poruší povinnost podle zákona č. 254/2004 Sb. (7-8/75)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát v rozporu se skutečným právním stavem zpochybňuje práva protistrany, byť by tak činil v zájmu klientů. (10/65)
   
 • Je kárným proviněním, pokud advokát neodůvodní včas blanketní odvolání, a to ani po soudní výzvě. (11/69)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako nájemce, neplní své převzaté závazky. (12/69)
   


 

2012 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v průběhu jednání o uzavření dohody o úschově kupní ceny tuto kupní cenu převezme, a poté ji převede v rozporu s navrženými ujednáními. (1-2/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a převzetí zálohy zůstane nečinný, a po skončení této smlouvy zálohu nevyúčtuje. (3/50)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o stavu exekučního řízení a zadržuje vymoženou částku, dokonce i po opakovaných žádostech klienta o její vydání. (4/57)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže
     – neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti podat odvolání, sám odvolání nepodá s následkem exekučního vymáhání proti klientovi a jestliže novému právnímu zástupci na jeho žádost o vydání dokladů nereaguje a doklady nevydá;
     – neinformuje své klienty o tom, že jednal s protistranou, převzal od ní plnění a přistoupil na její návrh na smírné vyřízení věci, neinformuje o tom, že soud nařídil jednání, že při něm byl vynesen rozsudek, že tento rozsudek mu byl doručen, odvolání nepodá, takže klienti se o rozsudku dozvědí až z výzvy protistrany k zaplacení nákladů řízení;
     – nereaguje na výzvu Ústavního soudu k předložení kopie napadených rozhodnutí a sdělení, na jakém základě při koncepci petitu dospěl k závěru, že jeho ústavní stížnost je včasná, a poté neinformuje klienta, že ústavní stížnost byla odmítnuta. (5/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní svůj závazek ze smlouvy o úschově. (6/59)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže
  • jako obhájce ustanovený klientovi ve výkonu trestu odnětí svobody nevyhoví výzvě soudu k odstranění vad odvolání ani ve stanovené lhůtě, ani do konání neveřejného zasedání,
  • nepřebírá ve svém sídle písemnosti,
  • jako ustanovený obhájce řádně a včas neodůvodní odvolání s následkem odmítnutí,
  • poté, co je zproštěn funkce správce konkurzní podstaty, nesplní soudem uloženou povinnost předat nově ustanovenému správci doklady, peněžní prostředky a informace ve lhůtě stanovené soudem a splní tyto povinnosti až s velkým zpožděním po opakovaných výzvách nového správce. (7-8/67)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  • aniž je zproštěn povinnosti mlčenlivosti, poskytne rozhovor, otištěný v týdeníku, ve kterém popisuje finanční situaci klienta v době uzavírání mandátní smlouvy, předmět právních služeb i ujednání o odměně;
  • vydá tiskové prohlášení, zveřejněné na internetovém serveru, kde na adresu předsedy svého klienta se neslušně vyjádří. (9/55)
   
 • Je kárným proviněním,
  - jestliže advokát, který se zavázal klientovi podat do určité lhůty žalobu, nepravdivě ubezpečuje, že ji podal, a poté, když klient zjistí skutečný stav, odstoupí od smlouvy a vyzve k vrácení záloh a dokladů, těmto výzvám nevyhoví,
  - jestliže po splnění podmínek smlouvy o úschově nepoukáže deponovanou částku správci daně, a to ani přes opakované výzvy klienta a přes své opakované sliby,
  - jestliže klienta neinformuje řádně o stavu věci a nepřebírá od něho písemnosti ve svém sídle. (10/59)
   
 • Je kárným proviněním, jestliže advokát
  - nesplní dohodu s klientem, že podá odvolání do rozsudku po jeho doručení;
  - po dohodě na smluvní odměně ve výši poloviny paušální náhrady podle vyhl. č. 484/2000 Sb. vyúčtuje odměnu podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (11/63)
   
 • Jde o kárné provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smluv o úschově kupních cen neprovede převody prodávajícím a finančním úřadům. (12/63)

   

 

2011 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže částku, kterou převzal na úhradu jistoty k později neuskutečněnému návrhu na předběžné opatření, nevrátí, dokonce ani na výzvu, klientovi, a naopak oznámí, že ji použil na úhradu své odměny. (1-2/87)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže substitučně zmocní svého zaměstnance, přestože ten byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů před dobou kratší než tři roky. (3/61)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže nepravdivě informuje klienta o stavu exekučního řízení, zatají inkaso vymožené částky a výzvě o její vydání nevyhoví. (4/55)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu žaloby chybně provede výpočet odstupného, jestliže neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti odvolání, jestliže neoznámí klientovi inkaso přisouzeného odstupného a náhrady nákladů řízení, jestliže neprovede závěrečné vyúčtování včetně vyúčtování zálohy, jestliže neoznámí ČAK do jednoho týdne změnu svého sídla. (5/63)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v subjektivní týdenní lhůtě neoznámí, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. (6/63)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jiného advokáta osočí neslušným dopisem. (7-8/82)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže inkasovanou vymoženou částku nevyplatí bez odkladu klientovi. (9/55)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klientovi neoznámí doručení rozsudku a neinformuje ho o možnosti podat odvolání, ani sám odvolání nepodá. (10/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při činění prohlášení o pravosti podpisu se od přesného postupu podle zákona o advokacii a podle stavovského předpisu odchýlí, byť i nesprávným zápisem data v knize o prohlášeních o pravosti podpisů. (11/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta jestliže klienta nesprávně poučí o délce zákonné lhůty, konkrétně lhůty k podání ústavní stížnosti. (12/59)   

2010 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá opravný prostředek za klienta opožděně, a navíc tak učiní elektronickou poštou bez elektronického podpisu. (1-2/91)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neodmítne vymáhání pohledávky za osobou, které dříve byla poskytnuta k řešení jejích majetkoprávních záležitostí právní služba některým z jeho kolegů v téže advokátní kanceláři. (3/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svému zaměstnanci dluží dohodnutou mzdu. (4/53)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce jednoho z manželů ve sporu o vypořádání zúženého SJM, poté, kdy je ustanoven správcem konkurzní podstaty majetku druhého z manželů, neučiní žádné opatření, směřující k odstranění vzniklé kolize, a jestliže pak jako tento správce jedná proti zájmům prvého z manželů. (5/57)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže převezme do své úschovy v hotovosti částku převyšující hodnotu 15 000 eur a jestliže navíc neuzavře řádnou smlouvu o úschově. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ve svém sídle není v pravidelné době přítomen a nepřebírá v něm písemnosti. (7-8/73)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, jestliže nezaplatí dobrovolně svůj dluh, a to i přesto, že mu tato povinnost byla uložena soudem. (9/73)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže vyplatí částku přesahující hodnotu 15 000 eur v hotovosti, a dále, jestliže poruší povinnosti, ke kterým se zavázal ve smlouvě o úschově, dokonce tak, že část svěřených peněz vyplatí osobě neoprávněné. (10/61)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže advokátního koncipienta, který u něho vykonává právní praxi, nevede řádně k osvojování si norem upravujících povolání advokáta a nedohlíží nad jeho činností v pobočce v jiném městě a v rámci toho připustí, aby tento advokátní koncipient odmítl po ukončení poskytování právních služeb vrátit klientovi písemnosti do doby, než klient zaplatí údajný nedoplatek na odměně za poskytnuté právní služby.

  Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže po převzetí záloh a po ukončení poskytování právních služeb dohodou (obojí v tomto případě prostřednictvím advokátního koncipienta) nevyhoví bez odkladu žádosti klienta o vyúčtování záloh. (11/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pověří advokátního koncipienta obhajobou při úkonu v rozporu s příslušným ustanovením trestního řádu, a zmaří tak veřejné zasedání soudu. (12/54)
   

2009 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže zastupováním u soudu pověří osobu bez právnického vzdělání. (1-2/75)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce neodstraní vady žaloby a navíc na dotazy klienta reaguje bezdůvodnou výpovědí plné moci. (3/55)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se nedostaví na dohodnutou schůzku s klientem, nepodá dohodnutý důkazní návrh, nedostaví se bez omluvy k soudnímu jednání a klienta neinformuje řádně o průběhu řízení. (4/53)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže náhradu nákladů řízení nevydá klientovi. (5/49)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže během zastupování klienta je nečinný, nepodává mu informace a po ukončení zastupování nevyúčtuje složenou zálohu a nevydá zapůjčené doklady. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nereaguje na výzvu ESLP k doplnění stížnosti. (7-8/77)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o termínu jednání nařízeného soudem, o doručeném rozsudku, a jestliže nepodá odvolání, které si klient přeje. (11/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže umožní, aby v jeho advokátní kanceláři poskytovala právní služby neoprávněná osoba, a navíc její činnost ponechá bez důsledné kontroly. (12/59)
    

2008 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje řádně klienta, dokonce přes jeho opakované žádosti, o stavu jeho věci a jestliže po ukončení zastupování nevyhoví písemným žádostem advokáta, který zastupování bývalého klienta převzal, o vydání dokladů. (1/71)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastupování zůstane nečinný, a navíc poté nepravdivě tvrdí, že žalobu podal a že k průtahům dochází na straně soudu a po odvolání plné moci žalobu podá a na výzvy k vrácení dokladů a zálohy a k vyúčtování jak od bývalého klienta, tak i od jeho nového zástupce, nereaguje. (3/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení zůstane nečinný a navíc klientovi tvrdí opak, slíbené podání žaloby provede až po připomínkách od klienta, žalobu podá bez zaplacení soudního poplatku z přijaté zálohy a pak po odvolání plné moci nevyhoví žádosti o vyúčtování a vrácení dokladů a v jiném případě, když po převzetí zastoupení neprovede opakovaně slíbený úkon, neinformuje klienta a poté nevyúčtuje složenou zálohu. (4/60)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako zástupce konkurzního věřitele převezme zastupování správce konkurzní podstaty ve věcech týkajících se předmětného konkurzního řízení. (5/54)
   
 • Jde o závažná porušení povinnosti advokáta, když nepředložením plné moci soudu způsobí, že není soudem vyrozumíván, a v důsledku toho se nedostaví k jednání, a když v jiném případě při vyrozumění klienta o termínu jednání uvede nesprávné datum. (6/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže včas neoznámí ČAK, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení. (7-8/89)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá ústavní stížnost zatíženou vadami, které navíc ani po výzvě neodstraní, a navíc zatají klientovi, že v důsledku neodstraněných vad byla ústavní stížnost odmítnuta. (9/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči dlužníkovi uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu k zajištění údajné pohledávky vůči této třetí osobě jejími nemovitostmi a zároveň uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou stejné nemovitosti, a jestliže pak, ještě před splatností půjčky od dlužníka, podá návrh na vklad vlastnického práva z této kupní smlouvy. (10/59)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený obhájce nenavštíví klienta ve vazbě, aby s ním projednal, zda si přeje podat odvolání, a navíc nesplní slib, že odvolání, které podal klient sám, dodatečně odůvodní, a po odmítnutí odvolání nereaguje na žádosti klienta o podání informace.

  Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek se dopustí chyb, které navíc na výzvu katastrálního úřadu včas neodstraní, a navíc s klientem nekomunikuje. (11/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže bez odkladu neoznámí ČAK změnu svého sídla. (12/55) 

2007 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze převzaté do úschovy nevyplatí řádně a včas po splnění dohodnutých podmínek. (1/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže
  I. ač řádně vyrozuměn o termínu hlavního líčení a soudem upozorněn, že jeho omluva nebyla uznána, hlavní líčení zmaří tím, že se k němu nedostaví, a nezajistí obhajobu ani substitučně;
  II. nesplní řádně a včas povinnost, ke které se zavázal v dohodě o správě finančních prostředků.
  (2/58)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako bývalý zástupce účastníků darovací smlouvy převezme zastoupení jednoho z těchto účastníků ve sporu proti druhému účastníkovi o určení vlastnického práva k věci, která byla předmětem darovací smlouvy. (3/68)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientku, jíž byl ustanoven k ochraně zájmů ve věci žaloby proti ČSSZ, neinformuje o možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. (4/74)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený správce konkurzní podstaty převezme obhajobu úpadce v jeho trestní věci. (5/52)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v rozporu s pokyny klientky neprovede úkony a dokonce na žádosti klientky o informace nepravdivě tvrdí, že konkrétní úkony provedl a dále, jestliže po skončení zastupování zadržuje písemnosti klientky a tvrdí, že jí písemnosti již zaslal. (6/50)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá žalobu k rozhodčímu institutu, přestože tento postup není podložen rozhodčí smlouvou účastníků a přestože předseda rozhodčího institutu je současně advokátním koncipientem zaměstnaným u tohoto advokáta a navíc advokát sám je místopředsedou rozhodčího institutu. (7-8/97)
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce oprávněného neuplatní nárok na náhradu nákladů řízení a jestliže, dokonce po upomínání, vyúčtuje právní služby tak, že požaduje odměnu za úkony, které vyhláška č. 177/1996 Sb. nezná, a dokonce vyúčtuje odměnu podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (9/68)
   
 • Jde o závažná porušení povinnosti advokátního koncipienta, jestliže bez vědomí advokáta, u kterého je zaměstnán, se uvede jako jeho zástupce na základě údajné substituční plné moci, převezme právní zastoupení, přičemž navíc při zastupování neplní pokyny klienta.

  Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže již jako advokát v témže případě v zastupování pokračuje tak, že se nedostaví k jednání před soudem, neinformuje klienta o rozhodnutí soudu a o lhůtě k podání opravného prostředku a poté ignoruje žádost klienta o vydání svěřených písemností. (10/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako obhájce podá dovolání proti rozsudku soudu I. stupně. (11/65)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po sepisu smlouvy o půjčce pro oba účastníky začne zastupovat věřitele proti dlužníkovi z této půjčky. (12/59)
   
2006 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se s klientem, kterému byl určen Českou advokátní komorou, osobně nesetká a jedná s ním pouze prostřednictvím svého zaměstnance. (1/61)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze, které převzal do depozita, neopatruje tak, aby mu nebyly odcizeny, a pokud se tak stane, nezajistí oprávněným náhradu, jestliže v dalším případu depozita splní povinnost vyplatit depozitum pouze částečně, jestliže škodu, kterou způsobil při výkonu advokacie, navíc zajištěnou vlastními směnkami s doložkou „bez protestu“, nenahradí, jestliže v dalším případu depozita zatají splnění podmínky pro vydání depozita a na pozdější urgence odpovídá nepravdivě o svém postupu při údajném převodu, jestliže v dalším případu depozita sám zmaří splnění podmínky pro výplatu depozita, které pak nevydá. (2/53)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže zmeškáním lhůty pro písemné vyjádření k žalobě způsobí vydání rozsudku pro uznání. (3/59)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže svého klienta, byť ho aktivně obhajuje, neinformuje a nenaváže s ním spojení. (4/49)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v případě nutné obhajoby, pokud je smlouva o plné moci ukončena, tuto skutečnost neoznámí bez odkladu soudu. (5/74)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, zapsaného do seznamu advokátů podle § 5a zákona č. 85/96 Sb., v platném znění, a tedy oprávněného poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního, jestliže poskytuje právní služby v oblasti práva jiného státu, než ve kterém získal oprávnění, konkrétně v oblasti práva ČR. (6/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, vykonávajícího advokacii ve sdružení, jestliže při převzetí obhajoby nerespektuje tu skutečnost, že osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, je již zastupována advokátem vykonávajícím advokacii v témže sdružení. (7-8/70)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování nevrátí klientovi doklady, které od něho převzal a které během zastupování ve věci vznikly a nevrátí nevypořádanou zálohu, a to dokonce ani poté, kdy jsou mu tyto povinnosti uloženy rozsudkem a kdy je o splnění povinností podle rozsudku upomínán. (9/57)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže při zastupování ve věci náhrady škody je přes urgence klienta i pojišťovny nečinný, žalobu vypracuje až po stížnosti a klienta řádně neinformuje. (10/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k výzvě soudu v uložené lhůtě nedoplní kasační stížnost a způsobí tak její odmítnutí. (11-12/116)
   
2005 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči klientovi prodá bez vědomí klienta jeho věc a prodejní cenu drží na svém účtu s úmyslem započíst ji proti své tvrzené palmární pohledávce. (1/76)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže disponuje svěřenými peněžitými prostředky v rozporu s ustanoveními zákona o konkurzu a vyrovnání. (2/80)
   
 • 1. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce klienta přes vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů převezme zastoupení další osoby v související věci a dokonce pak jedná proti zájmu prvého klienta.
  2. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se řádně nevěnuje vyřizování převzaté věci a neposkytuje klientovi informace o tom, jak vyřizování probíhá, neinformuje ho o rozhodnutí soudu a o možnosti opravného prostředku. (3/64)
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klienta, se kterým jedná o jeho nespokojenosti s pravomocným správním rozhodnutím, neupozorní na možnost soudního přezkumu a na lhůtu k podání žaloby. (4/58)
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže sám provede opravu v textu smlouvy, která je již podepsána jejími účastníky.( 6/67)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže si z peněz, převzatých do depozita, ponechá část na úhradu své palmární pohledávky. (7-8/83)
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže věci, převzaté od klienta do úschovy, neopatruje tak, aby je klientovi mohl v dohodnuté době vrátit. (10/67)
   
2004 (č. BA/strana)

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientovi ve vazbě předá zásilku v rozporu s platnou právní úpravou. 1/71
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže výzvu k úhradě své pohledávky podpoří nabídkou na zpětvzetí konkurzní přihlášky proti dlužníkům. 2/78
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v době, kdy má výkon advokacie pozastaven, advokacii vykonává. 3/75
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování odkládá vyúčtování právní služby a předání podstatných informací a písemností z klientského spisu bývalému klientovi nebo jeho zmocněnému zástupci. 4/87
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po ukončeném zastupování neinformuje soud a neinformuje bývalého klienta o doručené zásilce. 5/73
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nedbá o to, aby byl nepřetržitě pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb a jestliže navíc neoznámí ČAK, že pojištěn není. 6/69
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže použije před svým jménem a příjmením akademický titul, přestože mu nebyl udělen. 7/100
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svého klienta nepravdivě informuje o zákonné úpravě vztahu mezi advokátem a klientem a jestliže navrhne, aby jeho klient byl kázeňsky potrestán, přičemž ředitele věznice informuje o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. 9/90
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže – i když pod vlivem změny jednatelství klienta – odmítne informovat klienta o poskytování svých dřívějších právních služeb. 10/87
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta zůstává nečinný, klienta neinformuje nebo dokonce informuje nepravdivě a jestliže po ukončení zastupování nevrátí doklady, které převzal nebo které při zastupování vznikly. 11/952003 (č. BA/strana)
 

 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako právní zástupce neodůvodní podané odvolání.
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení předá klientce spisový materiál v průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti. 1/102
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže poruší smlouvu o úschově nevrácením depozita bez odkladu po splatnosti. 3/106
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, když fakturuje odměnu za právní služby v rozporu s dohodou s klientem i v rozporu s advokátním tarifem a navíc přes upozornění klientem na pochybení trvá na úhradě a klientovi, s odůvodněním, že se vyhýbá zaplacení takto vystavené faktury, vypoví plnou moc. 4/90
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže svým jménem a razítkem potvrdí listiny, sepsané v pochybné kvalitě, jestliže použije nevhodné formy projevů vůči státním orgánům, jestliže v oznámení o vypovězení plné moci pomlouvá bývalého klienta, jestliže zadrží věci klienta do doby, než ten vůči němu vyrovná své závazky, jestliže při hlavním líčení předá vazebně stíhanému klientovi bez povolení peníze. 5/64
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pozve k jednání protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem. 6–7/139
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže koncept podání, připravený klientem, pouze podepíše a podá u soudu, aniž by odstranil vady podání. 8/97
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže předá klientovi podání, aniž by ho jasně poučil o lhůtě, ve které je nutno podání odeslat nebo doručit. 9/71
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže převezme zastoupení a obhajobu bývalého jednatele společnosti v rozporu se zájmy této společnosti, které poskytoval právní služby. 10/75
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení přes žádost klienta nevyúčtuje převzatou zálohu. 11–12/93
2002 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nezaplatí za právní službu, kterou pro svého klienta objednal u jiného advokáta. 1/64
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže klientovi předstírá slíbené podání žaloby, a poté, když klient zjistí skutečný stav, nevrátí mu doklady a složenou zálohu, jestliže se jako obhájce dostaví do jednací síně soudu v tak podnapilém stavu, že není schopen komunikovat a při vyvedení příslušníkem justiční stráže vyvolá konflikt, jestliže pozdní informací o doručení správního rozhodnutí zbaví klienta možnosti podat žalobu na přezkoumání správního rozhodnutí. 2/86
   
 • Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nesplní, byť pouze částečně doloženou, žádost klienta o uplatnění nároku na odškodnění za vazbu a náhradu ušlého výdělku. 3/85
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy s klientem neuzavřel dohodu o smluvní odměně, vyúčtuje odměnu za právní službu v rozporu s ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně. 4/84
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, když, byť jednorázově, jedná jako obecný zmocněnec. 5/82
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k podání odvolání do usnesení okresního soudu a jestliže po ustanovení obhájcem nenaváže s klientem spojení, tj. ani ho nenavštíví, ani ho dopisem nevyzve ke schůzce. 6–7/111
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po výpovědi plné moci neučiní potřebné kroky k zajištění jednání u soudu, o kterém byl vyrozuměn. 8/89
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v souvislosti s výkonem advokátní praxe vystaví směnku vlastní, kterou po její splatnosti neproplatí. 10/101
   
 • Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svoji advokátní kancelář přestěhuje a svoji novu adresu bezodkladně neoznámí ČAK. 11–12/127
   2001 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta se podílí na založení a na jmění subjektu, který navíc s aktivní pomocí advokáta levně převezme jmění klienta a je s klientem v kolizi zájmů, a jestliže advokát převezme pak zastoupení osob s tímto subjektem spojených proti původnímu klientovi. 1/96
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže klientovi vyplatí deponovanou částku, přestože nejsou splněny podmínky, kterými byla tato výplata podmíněna v dohodě mezi klientem a protistranou. 2/71
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže se při zastupování klienta neúčastní ústních jednání u soudu, klienta neinformuje, jeho stanoviska nezjišťuje a v důsledku toho provede úkon, který si klient nepřál a navíc mu tento úkon vyúčtuje. 3/95
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže dohodu o zaplacení odstupného, uzavřenou při ukončení zastupování, nesplní, a to ani poté, kdy je mu tatáž povinnost uložena pravomocným rozsudkem soudu. 4/93
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v právním rozboru poskytne klientovi názor, který je v rozporu se zákonem. 5/86
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže ohrozí důslednou ochranu práv a zájmů klienta kolizním zastupováním, když neodmítne právní službu obviněnému, přestože již poskytuje právní služby dědicům poškozeného, a to i ve věci vypořádání majetku, vloženého do obchodní společnosti, v níž byli poškozený i obviněný společníky. 6–7/101
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy je proti němu uplatňován nárok na náhradu škody klientem, neposkytuje potřebnou součinnost při jednání s pojišťovnou o uplatnění náhrady, jestliže nepravdivými informacemi o postupu soudu zakrývá tu skutečnost, že klienta neinformoval o doručení rozsudku a jestliže klientovi nevrátí částku získanou na náhradě nákladů řízení, přestože klient mu již odměnu zaplatil. 8/81
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodá dohodnutou žalobu, klienta nepravdivě ujišťuje, že je vše v pořádku a že jednání bude nařízeno, jestliže klientovi neumožní telefonický kontakt, jestliže nevyzvedává na poště dopisy a v důsledku toho neodpovídá na výzvy kontrolního oddělení ČAK a jestliže po přestěhování své advokátní kanceláře neoznámí bezodkladně novou adresu ČAK ani soudům, takže zmaří doručování písemností. 9/68
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže kontaktuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem, sjedná s ní schůzku a účastní se jí, aniž by jejího zástupce informoval a jestliže v dopise, adresovaném protistraně, jejího právního zástupce – advokáta, osočuje. 10/81
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže peníze, svěřené mu klientem a určené po splnění podmínky k výplatě druhému klientovi, použije, byť dočasně, k jinému účelu. 11–12/159
2000 (č. BA/strana)
 

 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k výplatě svěřených peněz jeho věřitelům. 1/75
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, když rozšiřuje leták, který informuje a nabízí právní službu, např. ve věci náhrady škody. 3/107
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže neodmítne poskytnutí obhajoby jednateli, přestože ve věci související již poskytl právní služby společnosti, s níž se tento její jednatel dostal do rozporu zájmů. 4/93
   
 • Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodnikne po několik měsíců žádné kroky, o které byl klientem požádán, jestliže po odvolání plné moci nevyhoví žádostem o vyúčtování složených záloh a vrácení dokladů a jestliže nevyhoví opakované výzvě kontrolního oddělení ČAK o předložení klientského spisu stěžovatele. 5/86
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže po převzetí právního zastoupení tvrdí klientovi, že sepsal žalobu, a že je vše v pořádku, ačkoliv ještě dva roky po převzetí zastoupení nebyla žaloba k soudu podána a dále jestliže advokát nevyhověl žádostem ČAK o předložení klientského spisu ve věci stížnosti. 6-7/108
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v klientské věci nevede dokumentaci o poskytování právní služby tak, aby kdykoli umožnil kontrolu správnosti postupu a neuchovává tuto dokumentaci po dobu pěti let. 8/90
   
 • Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže neplní své závazky z úvěrové smlouvy ani ze směnky. 9/88
   
 • Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže při obhajobě nevyužívá iniciativně a důsledně všechny zákonné prostředky, nepodá stížnost do usnesení o vzetí do vazby, nepodává stížnosti a návrhy, neodůvodňuje úkony podané klientem, klienta nenavštěvuje ve vazbě a neinformuje jej o průběhu trestního řízení. 10/88

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi