Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další vzdělávání advokátů – nejčastější otázky a odpovědi

? Potřebuje advokát shromažďovat nějaká potvrzení, pokud se vzdělává u České advokátní komory?
Odpověď: Nikoliv. Účast advokátů na všech akcích pořádaných Komorou (v Praze, v Brně nebo v jednotlivých regionech, pokud je pořádají regionální představitelé) Komora sama eviduje na základě podepsaných prezenčních listin.

? Jak se dá Komoře prokázat, že advokát absolvoval vzdělávání u jiné vzdělávací agentury?
Odpověď: Advokát požádá vzdělávací instituci o vystavení potvrzení o účasti, na kterém musí být uvedeno datum konání akce, délka trvání školení či semináře v hodinách, jméno/a lektora a přednesené téma.

? Kdy může advokát požádat o vystavení osvědčení?
Odpověď: Po uplynutí 36 měsíců od první absolvované vzdělávací akce a po získání minimálně 36 kreditů, z čehož nejméně 4 kredity musí získat v oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb.

? Lze v dalším vzdělávání zohlednit účast na seminářích či přednáškách v předcházejících letech (2018 či dříve)?
Odpověď: Nikoliv. Projekt byl spuštěn 1. ledna 2019. První kredity lze získat až v letošním roce.

? Jak lze získat kredity za přednáškovou činnost nebo seminární výuku?
Odpověď: Žádosti bude individuálně posuzovat Komora. Podmínkou získání kreditů je vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie pro advokáty a advokátní koncipienty, popř. pro odbornou právnickou veřejnost. Nelze získat kredity za výuku na střední či vysoké škole, pro zdravotnická zařízení, pro výrobní závody apod.

? Lze získat kredity za vnitropodnikové vzdělávání?
Odpověď: Ano, kredity lze získat i za vzdělávání, které pořádá pro své zaměstnance a spolupracovníky advokátní kancelář. Žádosti bude individuálně posuzovat Komora, která zohlední zejména lektorské kvality přednášejících.

? Co když vzdělávací akci pořádanou ČAK advokát absolvoval, ale zapomněl se podepsat do prezenční listiny?
Odpověď: Advokát dbá o to, aby se na prezenční listinu podepsal. Jednotlivé případy chybějícího podpisu bude řešit Česká advokátní komora individuálně.

? Kde najde advokát formulář, kterým požádá o vystavení osvědčení?
Odpověď: Formulář bude zveřejněn na webových stránkách ČAK na konci roku 2021.

? Kdy začne Komora vystavovat osvědčení o dalším vzdělávání?
Odpověď: Projekt se rozběhl 1. ledna 2019, advokáti mohli první školení absolvovat 2. ledna 2019, tříletý cyklus jim v takovém případě skončí 2. ledna 2022. Advokát následně požádá o vystavení osvědčení, Komora zkontroluje získání kreditů a poté osvědčení vyhotoví a zašle advokátovi.

Stav ke dni 16. ledna 2019   Zpracovaly: Mgr. L. Danilišin, JUDr. D. Kovářová

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi