Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kompetence ČAK k uznávání zahraničního právnického studia

V minulých dnech v souvislosti se jmenováním nové vlády začali někteří politikové zpochybňovat vysokoškolské vzdělání dnešní ministryně spravedlnosti Taťány Malé.  Rovněž média začala tyto pochyby spojovat s Českou advokátní komorou.

Česká advokátní komora nikomu, tedy ani médiím, informace o údajném zpochybňování vysokoškolského vzdělání ministryně spravedlnosti v této souvislosti neposkytla, a proti takovým tvrzením se ohrazuje. 

České advokátní komoře je uloženo zákonem o advokacii hodnotit dosažené vzdělání pouze u uchazečů žádajících o zápis do seznamu advokátních koncipientů, u jiných osob jí to nepřísluší.

Zcela obecně lze říci, že řádného úplného vysokoškolského vzdělání v oboru právo dosáhl ten, kdo vystudoval v tomto oboru vysokou školu v České republice v magisterském studijním programu. Dále ten, kdo vystudoval takovou školu v zahraničí a toto vzdělání je podle mezinárodní smlouvy, vážící Českou republiku, považováno za rovnocenné tuzemskému vzdělání, nebo je takto uznáno Ministerstvem školství nebo některou tuzemskou vysokou školou. Zpochybňování úplnosti takto získaného vzdělání není proto na místě.

Pouze pro účely vstupu do některých právnických profesí, mimo jiné i do advokacie, jsou vyžadovány ještě další podmínky, konkrétně aby toto vzdělání získané v zahraničí odpovídalo svým obsahem a rozsahem vzdělání, které poskytují tuzemské vysoké školy.  Protože pro výkon profese advokáta v České republice je zapotřebí znalost českého práva, které se zpravidla na zahraničních vysokých školách nevyučuje, požaduje Česká advokátní komora po uchazečích, aby si vzdělání v českém právu v základním rozsahu doplnili, např. mimořádným studiem na některé tuzemské vysoké škole.

Při posuzování splnění podmínky vzdělání Česká advokátní komora posuzuje žádosti o zápis do seznamu advokátních koncipientů individuálně a nerozlišuje mezi státními a soukromými vysokými školami ani mezi zeměmi, v kterých bylo zahraniční vzdělání získáno.


Odbor vnějších vztahů ČAK
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi