Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK radí, jak na reklamace advokátních služeb

11.2.2016, ceska-justice.cz, (ire)

Stejně jako lze uplatnit reklamaci na službu v autoservisu, vysokou cenu za telefon, nákup shnilé zeleniny nebo drahých hrnců, je nově možné uplatnit také spotřebitelskou reklamaci na služby advokáta. Řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a jeho spotřebitelem byla Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Česká advokátní komora.

Nemá to nic společného s právem na obhajobu, nejde o stížnost na advokáta ani podnět ke kárné komisi České advokátní komory. Jde o aplikaci dynamicky se rozvíjejícího oboru, tzv. spotřebitelských práv: kdo nechce platit za telefon stěžuje si u Českého telekomunikačního úřadu, na klamavou praktiku s dranými hrnci si stěžuje u České obchodní inspekce, na trhovce u Celní správy, na hospodského u hygieniků, na plynaře a energetické koncerny u Českého energetického úřadu, na poskytovatele úvěru u České národní banky - jen služby advokátů neměli jejich konzumenti dosud kde reklamovat.

To se nyní mění: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb,“ ohlásila Česká advokátní komora. Jde o realizaci novely zákona 634/1992 o ochraně spotřebitelů o kterém již Česká justice informovala.

Jak dále informuje ČAK, každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli, případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje, dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Novela spotřebitelského zákona vstoupila v účinnost už 28. prosince 2015, nové je pověření České advokátní komory řešením spotřebitelských sporů mezi konzumenty práva a poskytovateli právního servisu – advokáty.

Novela dnem účinnosti ukládá advokátům vůči jejich konzumentům následující povinnosti:

- Uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Obchodní sdělení uvádí informace o službě a ceně a umožňuje spotřebiteli uskutečnit koupi služby. Neuvádění ceny za službu by mohlo být považováno za tzv. klamavé opomenutí (klamavá obchodní praktika) dle §5a zákona. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky jeho uplatnění.

- Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí využívat pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

- Dále je advokát povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu. Jestliže advokát provozuje internetové stránky, uvede tyto informace též na těchto internetových stránkách. Tyto informace spotřebiteli poskytne i v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, pokud nedojde mezi nimi k přímému urovnání sporu.

Tímto orgánem se stala Česká advokátní komora. Jak vyplývá z její prosincové zprávy, sama o statut tzv. pověřeného subjektu mimosoudního řešení sporů Ministerstvo obchodu a průmyslu požádala. Ministerstvo její žádosti nyní vyhovělo.


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi