Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Mezinárodní vztahy - Advokát a EU - Tarif v EU

Odměna advokáta ve vybraných zemích Evropské Unie

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k významnému rozšíření volného pohybu služeb a osob a tedy i k významnému rozšíření volného pohybu právních služeb ve formě krátkodobějšího poskytování těchto služeb a i možnosti dlouhodobého poskytování právních služeb, a to ve formě usazení - zřízení si advokátní kanceláře na území některé ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska.

Povědomí o způsobech a možnostech odměňování advokátů v Evropské unii se proto dostalo do popředí zájmu advokátní veřejnosti, a proto zde odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory předkládá tuto komparativní studii o odměňování advokátů, která je nicméně vodítkem, nikoliv kompletním přehledem veškerých aspektů právní úpravy odměňování advokátů ve vybraných zemích.

 

Země

ANGLIE & WALES

Zdroje

http://www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct/rule2.page

Section 57 of the Solicitor´s Act 1974

 

Právní úprava

Tarif neexistuje. V případě ale, že jde o práci placenou z veřejných fondů, musí být odměny schváleny Komisí právních služeb (Legal Services Commisssion), patřící Law Society. Dále existuje etický požadavek na  solicitory, aby informovali klienty o ceně svých služeb – Pravidlo 2.03 Etických pravidel, http://www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct/rule2.page. Pactum de Quota Litis viz Sekce 57 Solicitorského zákona z r. 1974, ale  jen pro věci nesporné.

 

Druhy odměny

a) smluvní

 

 

 

 

 

 

 

b) mimosmluvní

 

Sjednáním smlouvy mezi smluvními stranami, nebo ustavením nesmluvní právní směrnice (regulation). Pro věci sporné smlouvy o podmíněné odměně (CFAs) ( tj. uplit fee)  z výsledku věci, na rozdíl od nepředvídaných odměn (contingency fees), které mohou sestávat z procent ze škod. Uplit fee může dosáhnout maxima 100% běžných odměn solicitorů, v závislosti na jejich vyhodnocení risku zráty.

 

Odměnovými tabulkami, podle hodnoty předmětu sporu.

Pactum de quota litis

Pactum de Quota Litis upravuje Sekce 57 Solicitorského zákona 1974, kde se solicitorům dovoluje sjednat si Pactum de Quota Litis v nesporných věcech. Pro věci sporné jsou povoleny smlouvy o podmíněné odměně (CFAs), což je případná „povzbuzující odměna“ (uplit fee) z výsledku věci,na rozdíl od nepředvídaných odměb (contingency fees), které mohou sestávat z procent ze škod. Tato povzbuzující odměna může dosáhnout maxima 100% běžných odměn solicitorů, v závislosti na jejich vyhodnocení risku ztráty.

 

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

 

 

 

Země

BELGIE

Zdroje

http://www.avocat.be/l-avocat/combien-coute-t-il,fr,25.html

Právní úprava

- Soudní řád (Code judiciaire);

- zákon z 21. dubna 2007 (Loi du 21 avril 2007);

- nařízení O.B.F.G.[1] ze dne 27. listopadu 2004 (R?glement de l´O.B.F.G. du 27 novembre 2004).

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

Odměna advokáta se stanoví smluvně, a to buď paušálně pro určitý soubor úkonů (např. určení otcovství, zastupování před přestupkovým soudem apod.), jako klasická paušální odměna, hodinová odměna, či procentuálně z předmětu sporu.

V Belgii neexistuje právní předpis, který by stanovil tarifní odměny, tak jak je známe u nás. Advokát si stanoví odměnu volně, přihlíží přitom zejména k majetkovým poměrům klienta, závažnosti sporu, své specializaci, zkušenostem, dobré pověsti, dosaženému výsledku apod..

Advokát má dle deontologických pravidel povinnost pečlivě informovat klienta o způsobu výpočtu odměny a hotových výdajů. Poskytnutí této informace nemusí být písemné. Porušení uvedené povinnosti může být postiženo disciplinárně, případně i jinou sankcí. Advokát by měl klientovi vystavit jasnou a pokud možno detailní fakturu. Musí v ní být odděleně uvedeny odměna a hotové výdaje (hotovými výdaji advokáta se míní veškeré výdaje advokáta vynaložené v souvislosti s řešením sporu). Faktura by měla obsahovat výpočet poskytnutých služeb. Advokátovi může být předem poskytnuta záloha, kterou musí při uzavření věci řádně vyúčtovat.

Pactum de quota litis

Výsledek sporu nesmí být východiskem pro stanovení výše odměny. Zákon zakazuje, aby odměna advokáta byla stanovena výlučně v závislosti na obdrženém výsledku; jinými slovy, aby odměna byla vyplacena jen v případě výhry sporu.

Různé

Náklady soudního řízení:

Od 1. ledna 2008 platí, že strana, která spor prohraje, musí straně, která spor vyhrála, zaplatit určitou paušální náhradu na hotové výdaje a odměnu advokáta. Paušální náhrady jsou stanoveny podle typu řízení královským nařízením. Konkrétní výši paušální náhrady však určuje soud v závislosti zejména na finanční situaci stran.

Pokud jde o ostatní náklady řízení (např. úkony soudního doručovatele, soudního zapisovatele, cena případného soudního posudku apod.), tyto mohou být hrazeny prohravší stranou sporu, avšak záleží na rozhodnutí soudu. O tom, kdo ponese tyto ostatní náklady soudního řízení, rozhoduje vždy na konci řízení soud.

 

 

Země

FRANCIE

Zdroje

Dokument R?gles de la profession d’avocat en France obdržený od Delegace francouzských advokátních komor (Délégation des barreaux de France) působící v Bruselu.

Níže citované právní předpisy stažené z internetového serveru www.legifrance.gouv.fr.

Právní úprava

- Článek 10 zákona č. 71-1130 z 31. prosince 1971 o reformě určitých soudních a právnických profesí (Loi n°71-1130 1971-12-31 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques);

 

- články 27 - 29 zákona č. 91-647 z 10. července 1991 o bezplatné právní pomoci (Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative ? l'aide juridique);

 

- články 174 - 179 nařízení č. 91-1197 z 27. listopadu 1991 o advokacii (Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat);

 

- články 10 – 12 a 19 nařízení č. 2005-790 z 12. července 2005 stanovícího advokátní etická pravidla (Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux r?gles de déontologie de la profession d'avocat);

 

- články 9-3, 11, 21-3 až 21-337 a 21-5-7 národního interního předpisu o advokacii (R?glement Intérieur National de la profession d´avocat – RIN).

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

Odměna advokáta se stanoví smluvně.

Smluvní odměně podléhají právní konzultace a porady poskytnuté advokátem, jakož i sepisování soukromoprávních listin a obhajob. V případě, že se advokát s klientem na odměně nedohodnou, stanoví se odměna podle zvyklostí, v závislosti na majetkových poměrech klienta, složitosti případu, hotových výdajích advokáta, dobré pověsti (jménu) advokáta či rychlosti vyřízení věci.

 

Při stanovení odměny advokáta se podle zvyklostí přihlíží zejména k:

-         času věnovanému věci,

-         prováděným rešerším,

-         povaze a obtížnosti věci,

-         významu řešených zájmů,

-         výdajům kanceláře, jíž je advokát členem,

-         dobré pověsti advokáta, jeho titulům, délce praxe, zkušenostem a specializaci,

-         výhodám a výsledkům dosaženým ve prospěch klienta, jakož i poskytnutým službám,

-         majetkovým poměrům klienta. 

Advokát při převzetí věci informuje svého klienta o způsobech určení odměny a o předpokládaném vývoji její výše. Advokát tyto informace poskytuje pravidelně také v průběhu vyřizování dané věci. Tyto údaje jsou případně uvedeny ve smlouvě o odměně. Smlouva o odměně je povinná, pokud je advokát placen zcela nebo z části z titulu pojištění právní ochrany, vyjma případu, že advokát jedná před soudem v naléhavé věci.

 

Advokát smí s klientem sjednat paušální odměnu.

 

Advokát může svému klientovi vyúčtovat odměnu za úkony, které ve věci, která mu byla svěřena, provedl, přestože věc celkově nedokončil.

 

Advokát může po převzetí věci požádat svého klienta o zálohu na pokrytí svého honoráře a nákladů spojených s vyřízením věci. Záloha nesmí být neúměrně nadhodnocená. Pokud klient požadovanou zálohu nesloží, je advokát oprávněn zastupování klienta odmítnout. Advokát je povinen klienta o tomto informovat.

Pactum de quota litis

Pactum de quota litis, tedy dohoda, kterou advokát s klientem uzavřou před ukončením soudního řízení a v níž je odměna advokáta sjednána výhradně odvozením od výsledku soudního řízení, je zakázána.  

Povolena je pouze dohoda, která stanoví vedle odměny za poskytnuté služby doplňkovou odměnu v závislosti na dosaženém výsledku či poskytnuté službě.

Různé

Honorářové spory

Honorářové spory řeší předseda advokátní komory, a to ve lhůtě 4 měsíců. Pokud v dané lhůtě nerozhodne, postoupí věc k vyřízení předsedovi apelačního soudu. Předseda apelačního soudu je zároveň přezkumnou instancí rozhodnutí předsedy advokátní komory. Honorářové spory týkající se předsedy advokátní komory řeší tribunal de grande instance.

 

Bezplatná právní pomoc

Potřebným občanům poskytují advokáti ve Francii tzv. bezplatnou právní pomoc za odměnu, na niž přispívá stát. Stát přizná každoročně každé advokátní komoře dotaci pro tyto účely. Výše dotace se jednak odvíjí od počtu poskytnutých bezplatných právních pomocí advokáty jedné advokátní komory, jednak se určuje příslušným koeficientem. Výši odměny advokáta za poskytnutou bezplatnou právní pomoc stanoví advokátní komory svými vnitřními předpisy.

 

 

Země

IRSKO

Zdroje

www.irishstatutebook.ie/ZZA27Y1994S68.html

http://www.lawlibrary.ie/ViewDoc.asp?fn=/documents/direct_professional_access/howmuch.htm&CatID=10&m=d

http://www.barristers.ie/viewdoc.asp?DocID=2533&m=f

http://www.lawsociety.ie/Documents/committees/conduct2.pdf

Právní úprava

„Zákon o solicitorech“ 1994, sekce 681 (Solicitors (amendment) Act, 1994 Section 68

„Etický kodex“ (Code of Conduct (section Fees))

„Doporučení o profesní etice pro solicitory v Irsku“ (Guide to professional conduct of solicitors in Ireland)

Etický kodex irské advokátní komory - baristři (Code of Conduct of the Bar of Ireland)

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

a) smluvní

Odměna advokáta a obhájce (solicitor a barister) je vždy předmětem dohody klienta a advokáta/obhájce. Při stanovování odměny se přihlíží zejména ke komplexnosti případu, druhu a složitosti případu, vynaloženému času či významu řešeného případu.

 

V případě rozsáhlých a zdlouhavých záležitostí může advokát (solicitor) i obhájce (barister) předložit klientovi průběžné vyúčtování.

 

Advokát a obhájce jsou povinni informovat svého klienta o způsobech určení odměny a o předpokládaném vývoji její výše, stejně tak jako v případě navýšení již stanovených nákladů. Advokát tyto informace poskytuje pravidelně i v průběhu vyřizování dané věci.

 

b) mimosmluvní - ne

Pactum de quota litis

Pactum de quota litis. Obhájce (barister) nemůže stanovit odměnu na základě dohody „pactum de quota litis“.

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

-

 

Země

ITÁLIE

Zdroje

http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Tariffe.html

Informace od kontaktní osoby ze CCBE (Itálie)

Právní úprava

Vyhláška č. 127 ze dne 8. dubna 2004 týkající se úpravy odměn advokáta

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

a) smluvní

Odměna advokáta je předmětem dohody klienta a advokáta. Při stanovování odměny se přihlíží zejména ke komplexnosti případu, druhu a složitosti případu, vynaloženému času či významu řešeného případu.

V případě úspěchu v řízení může dále advokát požadovat navýšení odměny „tzv. odměnu za úspěch“ („Success Fee“)

 

Advokát může uzavřít dohodu o poskytování právních služeb stanovící, že se v případě „neúspěchu“, vzdává nároku na odměnu („No cure no pay“)

 

b) mimosmluvní

Advokát může využít vyhlášky č. 127 v případě, že nemá sjednanou smluvní odměnu. Vyhláškou č. 223 byl zrušen obligatorně určený či minimální tarif.

Pactum de quota litis

Advokát může uzavřít dohodu „Pactum de quota litis“

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

-

 

Země

MAĎARSKO

Zdroje

podklady a informace  Andrász Szeczkay, Národní delegace Maďarska v CCBE

 

Právní úprava

Maďarský civilní zákoník (mandátní smlouva) a § 9 , § 73 odst. 3 Maďarského zákona o advokacii (Act XI of 1998 on Attorneys at Law

§ 2 a § 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 32/2003, o nákladech advokátů stanovitelných v soudních řízeních (na základě zmocnění uvedeného v zákoně č. XI/1998 o advokacii , § 131)

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 7/2002 o odměnách a nákladech pro patronátní  advokáty a ustanovené obhájce

Zákon CXXX z r. 2009 o rozpočtu Maďarské republiky na rok 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Maďarska BH2008.185 - neplatnost "sjednání odměny za úspěšnost" v mandátní smlouvě

Zákon č. IV z r. 1959, § 239 a § 478    

 

Druhy odměny

 

 

 

 

a) smluvní

 

 

 

b) mimosmluvní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje, nicméně se liší podle toho, zda je o běžný klientský případ, nebo zda je o právní pomoc, kdy soud obhájce či zástupce určí. Tabulky odměn podle hodnoty sporu vyplývají z Nařízení ministra spravedlnosti č. 32/2003.

 

Existují – řídí se Maďarským civilním zákoníkem (mandátní smlouva), a § 9 zákona o advokacii (Act XI of 1998 on Attorneys at Law)

 

Stanoví je § 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 32/2003, o nákladech advokátů, stanovitelných v soudních řízeních (na základě zmocnění uvedeném v zákoně č. XI/1998 o advokacii, § 131).( Právní zástupce úspěšné strany je oprávněn obdržet mandátní odměnu dojednanou s klientem v mandátní smlouvě, a náklady související s případe)/.  Soud může snížit dohodnutou odměnu, jak je uvedena, pokud je shledána nepatřičně vysoká ve srovnání s odvedenou prací, nebo hodnotou sporu).

 

Pokud podle  § 3 vyhlášky MS č. 32/2003, o nákladech advokátů, stanovitelných v soudních řízeních (viz shora),  není sjednána dohoda o odměně mezi právním zástupcem a klientem, nebo když to právní zástupce požaduje, je oprávněn obdržet odměnu určenou hodnotou sporu, a náročností procesu:

 

a)      pokud sporná částka nepřesahuje 10.000.000 forintů (cca 37.735 EUR), jde o 5 % z hodnoty sporu, a pokud tato částka není nižší, než 10.000 forintů (cca 37 EUR)

b)      pokud hodnota sporu přesáhne hodnotu 10.000.000 forintů (cca 37,735 EUR), ale nepřesáhne 100.000.000 forintů (cca 3777,350 EUR), je shora kalkulovaná odměna ad a) zvýšena o 3% sporné částky

c)      pokud sporná částka přesáhne 10.000.000 forintů (cca 377,350 EUR), s minimem alespoň 1.000.000 forintů (cca 3.773 EUR), je odměna ad b) ještě dále zvýšena o další 1 % hodnoty sporu.

 

Někdy nelze hodnotu sporu definovat. V tom případě hodinová odměna advokáta je 5,000 forintů (cca 19 EUR), ale minimálně 10.000 forintů (cca 38 EUR).

 

V nesporných civilních případech a obnovených případech je odměna stanovena na maximum 50 % odměny, kalkulované pro sporné případy.

 

U odvolacího soudu a soudního přezkumu je odměna stanovena na 50 % odměny v první instanci, ve sporných i nesporných věcech.

 

Shora uvedené odměny neobsahují DPH a proto advokát nemusí soud informovat, zda je advokát povinen DPH platit.

 

Poznámky:

 

 • Výše odměny advokáta neobsahuje DPH, zatěžující protihodnotu advokátní činnosti. Daň je třeba připočítat

 

Pactum de quota litis

Podle Maďarského práva není zakázáno dohodnout si tento druh odměny. Rámcová pravidla vyplývají z judikatury. Například, na jejím základě, pokud advokát nepřebírá současně riziko v souvislosti se závazkem dosáhnout určitého výsledku, extrémně vysoká odměna není považována za platnou. Taková dohoda nesmí odporovat dobrým mravům.

 

Podle Maďarského práva je v zásadě dovoleno domluvit se na tomto druhu odměny. Jeho obsah a rozsah vyplývá z judikatury. Např. pokud advokát nepřebírá aktuální riziko, aby skutečně dosáhl požadovaného výsledku (zisku), extrémně vysoká odměny není považována za platnou. Taková úmluvy nesmí být proti dobrým mravům. (Rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 185/2008)

 

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

Specifické odměny advokátů poskytujících právní pomoc:

 

Rozlišují se odměny za právní pomoc v mimosoudních věcech a v soudních věcech

 

1.  Odměny za mimosoudní právní pomoc

 

Podle Nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 7/2002, jsou hodinové odměny poskytovatelů právní pomoci upraveny Parlamentem v zákoně o státním rozpočtu. Hodinová odměny v mimosoudních věcech je současně 3,000 forintů (asi 11 EUR). 15 % z celkové hodinové odměny (cca 450 forintů) je hrazeno jako náklady. Je-li advokát povinen platit DPH (zřejmě to v Maďarsku není jako u nás, obecně) je 25% DPH placeno nad uvedenou odměnu.. K tomu dále vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 7/2002 (30.3.) o odměnách a nákladech advokátů a obhájců, ustanovených k poskytnutí právní pomoci, podrobně specifikuje, jakým způsobem může advokát formulovat svoje náklady, jak má účtovat cestovné a náhrady za ubytování, hotové výdaje vzniklé během řízení (hotové výdaje během řízení určí soud,  v případech bezplatné právní pomoci Justiční úřad, na základě advokátem předloženého výkazu podle jednotlivých položek). Zvlášť jsou pojednány odměny ustanoveného obhájce.

 

 

 1. Odměny za zastupování před soudem (justiční případy)

 

Opět je to upraveno zmíněnou vyhláškou č. 7/2002 a ustanovením § 73 odst. 3 zákona o státním rozpočtu.

 

Advokáti jsou oprávnění jednak dostat zaplacenu odměnu za právní pomoc a náklady (telefony, cestovné, parkovací poplatky, náklady kopírování dokumentů).

 

Odměna za právní pomoc je kalkulována na základě hodinové odměny advokátů, jak stanoví Zákon o státním rozpočtu. Je to současně 3,000 forintů (cca 11 EUR).

 

Náklady jsou počítány na základě členěného prohlášení o úkonech advokáta. Bez tohoto prohlášení je advokát oprávněn obdržet 25% poplatku za právní pomoc, pokrývající jeho náklady.

 

Citované Nařízení obsahuje poplatky a náklady, bez DPH . Proto musí advokát informovat soud, státního zástupce, nebo vyšetřovací místa o poplatcích a nákladech právní pomoc s uvedením, zda platí DPH či ne.

 

 

V civilních věcech:

 

a)

Pokud stát nese náklady advokáta (Nařízení č. 7/2002 a § 73 odst. 3 zákona o advokacii), na konci civilního řízení v první instanci

·        ve sporných věcech může účtovat 6 x hodinovou odměnu (18.000 forintů, i.s. cca 68 EUR)

·        v nesporných věcech 3 x hodinovou sazbu 9.000 forintů, i.e. cca 34 EUR a

·        v trestních věcech 6 x hodinovou sazbu, i.e. 18.000 forintů, tj. cca 68 EUR)

 

V odvolacím řízení, v dovolacím řízení a v obnoveném řízení by měl být poplatek 50%  poplatků definovaných pro řízení v první instanci.

 

b)

Pokud nese odměny advokáta v řízení jiná strana, jsou používána obecná pravidla na základě Nařízení č. 32/2003 ministra spravedlnosti.

 

V trestních věcech:

 

Odměny hrazené advokátovi, jmenovanému soudem, např.

 • při revizi dokumentů, hodinová odměna za každých 100 stran, ale ve výši  max.30 základních hodinových odměn
 • konzultace s obžalovaným: 50 % hodinové odměny za každou započatou hodinu
 • příprava návrhu na soudní přezkum: nejméně hodinová odměna, ale maximálně desateronásobná.

 

 

Země

NĚMECKO

Zdroje

www.brak.de

Právní úprava

-„Zákon o  advokacii“ 1 (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO)

-„Zákon o advokátních odměnách advokátek a advokátů“1 (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – RVG) ·

Druhy odměny

 

 

 

 

a) smluvní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) mimosmluvní

Zásadně platí zásada smluvní odměny. Minimální podmínky pro možnost úpravy advokátní odměny dohodou stanoví § 4 RVG. V případě, že nebyla dohodnuta smluvní odměna, aplikuje se zákonem stanovená advokátní odměna dle RVG.

 

§ 4 RVG stanoví:

-Smluvní odměnu lze dohodnout jen písemnou formou.

-Smluvní odměna nesmí být nižší než mimosmluvní odměna. Výjimkou jsou odměny za úkony při mimosoudním řešení sporů.

-Dohoda o smluvní odměně musí být jako taková expressis verbis  označena.

-Smluvní odměna ve smyslu pactum de quota litis je nepřípustná (s výjimkou §4a RVG)

-Výše smluvní odměny nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Spolkový soudní dvůr uznal smluvní odměnu za v rozporu s dobrými mravy při 17-násobné výši mimosmluvní odměny.

 

Celková mimosmluvní advokátní odměna se skládá  z advokátní odměny jako takové (sazba) a náhrady za hotové výdaje. Advokátní odměna se určuje podle druhu úkonu, výše sazby a násobku sazby za jednotlivé úkony. Za právní úkony před soudem není povoleno sjednat nižší odměnu než tu, která je upravena v RVG.

Přitom je u zákonem upravených odměn nutno rozlišovat tři druhy:

1. „Odměna závislá na hodnotě předmětu tzv. jednotlivé služby/věci“1 (§ 13 RVG). Odměna se zásadně odvozuje od hodnoty sporu (tabulka fixních poplatků)

2. „Rámcová odměna“1   14 RVG)

3. „Paušální odměna“1

V převážné většině případů jde o „odměny závislé na hodnotě předmětu tzv. jednotlivé služby/věci“. Výklad pojmu „jednotlivá služba/věc“ je i přes částečné vymezení v § 16, 17,18 a 19 RVG přenechán soudům. Zásadně lze pojem definovat jako „právní vztah, který byl advokátovi svěřen ke zpracování“

Pactum de quota litis

Nepřípustná (s výj. § 4 a RVG)

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

Přílohou 1 k RVG je seznam sazeb, který jednotlivým úkonům přiřazuje násobek sazby.

 

Přílohou 2 k RVG je tabulka, která určuje výši sazeb podle hodnoty předmětu služby/věci u „odměn závislých na hodnotě předmětu tzv. jednotlivé služby/věci“ dle § 13 RVG

 

Podmínkou uplatnění nároku na advokátní odměnu je vystavení faktury, která přehledným způsobem uvádí m.j. poskytnutou službu/věc a zákonem stanovený druh úkonu.

 

Ustanovení § 34 RVG upravuje, že při poskytování služeb advokátem-mediátorem, by se měl advokát snažit o dohodu o smluvní odměně. Ohledně výše odměny za služby v rámci mediace ustanovení odkazuje na ustanovení „Občanského zákoníku“1 (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), t.j. že podle § 612 BGB dluží klient advokátovi „běžnou odměnu“. Zákonodárce tímto ustanovením zejména potvrdil, že mediace může být poskytovaná advokátem.

 

Země

NIZOZEMÍ

Zdroje

http://www.advocatenorde.nl/english/legislation/vademecum.asp

Informace ze zastupitelského úřadu v Haagu

Právní úprava

„Vyhláška o výkonu povolání advokáta („By-law on the exercise of a legal practice“ (Contingency fees section))

„Etický kodex advokátů 1992 - sekce finančních pravidel“1 („The Code of Conduct of Advocates 1992“ (Financial rules section))

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

a) smluvní

Dle etického kodexu advokátů by měl advokát účtovat klientovi rozumnou částku a brát v úvahu veškeré s případem související okolnosti. Vyúčtování se provádí na hodinovém základě. Hodinová sazba advokáta se pohybuje okolo 200,- EUR.

 

Advokát nesmí uzavřít dohodu o poskytování právních služeb stanovící, že se v případě „neúspěchu“, vzdává nároku na odměnu (A no win no fee arrangement“)

 

b) mimosmluvní

Neexistuje právní úprava advokátního tarifu.

Pactum de quota litis

Advokát nesmí uzavřít dohodu o poskytování právních služeb stanovící, že jeho odměna bude úměrná k jeho dosaženým výsledkům, popř. stanovená procentem z vysouzené částky. Jedinou výjimkou jsou výhradně případy vymáhání pohledávek, pokud je odměna vypočítána podle obecně užívaných profesních sazeb.

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

Při vymáhání pohledávek lze též dohodnout odměnu za právní zastoupení na základě speciální sazby dle standardních pravidel Nizozemské advokátní komory. Tato sazba je degresivně odstupňovaná a záleží na výši nároku, ať je úspěšně či neúspěšně vymožen.

 

Advokáti, kteří byli určeni k zastupování klienta soudem, neobdrží a ani si nenárokují odměnu za odvedenou práci v souvislosti s tímto zastupováním s výjimkou odměny, kterou hradí klient a dále finančních výloh v souvislosti s obecně užívanými pravidly.

 

 

Země

POLSKO

Zdroje

http://www.nra.pl/nra.php?id=568&rtnl=1

http://www.nra.pl/nra.php?id=569&rtnl=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631348

http://www.kirp.pl/O-Samorzadzie/Ustawa-o-Radcach-Prawnych

http://www.kirp.pl/Konferencje-i-Szkolenia/Kodeks-etyki-radcy-prawnego

Právní úprava

„Zákon o advokacii ze dne 26. května 1982“

(Ustawa z dnia 26.5. 1982 r. Prawo o adwokaturze)

 

„Zákon o právních rádcích ze dne 6. července 1982“

(Ustawa z dnia 6.7. 1982 r. o Radcach Prawnych)

 

„Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 28. září 2002 (Sb.zák. 2002.163.1348) ve věci odměn za advokátní úkony při poskytování bezplatné právní pomoci ustanovené ex offo, ve znění vyhlášky ze dne 28.října 2005“1

(Rozporzadzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28. września 2002 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U.02.163.1348))

 

„Etický kodex právního rádce“ (Kodeks etyki radcy prawnego)

„Etický kodex advokáta“ (Kodeks Etyki Adwokackiej)

 

Druhy odměny

a) smluvní

b) mimosmluvní

a) smluvní

Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o advokacii a ustanovení čl. 225 odst. 1 zákona o právních rádcích stanoví, že platby za právní služby se řídí dohodou mezi advokátem a klientem.

 

b) mimosmluvní

Ustanovení § 29 odst. 2 zákona o advokacii a ustanovení § 223 odst. 2 zákona o právních rádcích stanoví, že odměny při poskytování bezplatné právní pomoci ustanovené ex offo stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

 

Ustanovení § 16 odst. 2 zákona o advokacii a § 225 odst. 2 zákona o právních rádcích stanoví, že ministerstvo spravedlnosti upraví vyhláškou odměny za úkony advokátů před orgány spravedlnosti; soud může, je-li to odůvodněno druhem a stupněm složitosti věci a nezbytným vkladem práce advokáta, rozhodnout o vyšší než minimální sazbě odměny; zvýšená odměna nemůže být vyšší než šestinásobek minimální sazby.

 

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona o advokacii a § 225 odst. 3 zákona o právních rádcích stanoví, že ministerstvo spravedlnosti upraví vyhláškou minimální sazby odměn advokátů a právních rádců a vezme při tom v úvahu druh, stupeň, složitost věci a nezbytný vklad práce advokáta a právního rádce.

Výše minimální sazby je závislá na hodnotě předmětu sporu nebo druhu věci; minimální sazby jsou určeny částkami v polských zlotých, event. jejich procentem či násobkem.

Pactum de quota litis

Advokát (adwokat ani rádca prawny) nemůže uzavřít dohodu „Pactum de quota litis“, nicméně je oprávněn se domluvit s klientem, že v případě kladného vyřízení věci (tj. ve prospěch klienta) se již sjednaná odměna navýší o dohodnutou částku.

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

-

 

 

 

Země

RAKOUSKO

Zdroje

www.rechtsanwaelte.at, www.getFile.php?id=81, www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht

Právní úprava

-„Advokátní řád“1 (Rechtsanwaltsordnung - RAO), zejména §16-19a a

§45 a násled. RAO

-„Zákon o advokátních tarifech“1 (Rechtsanwaltstarifgesetz - RATG)

-„Směrnice pro výkon advokacie“1 (Richtlinien für die Berufsausübung - RL-BA)  §50 - 52

-„Všeobecná kritéria pro advokátní odměny“1 (Allgemeine Honorarkriterien – AHK) – pro případy nekryté RATG

-„Občanský zákoník“ 1 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB), zejména §1004 a §1152 ABGB

 

Druhy odměny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) smluvní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) mimosmluvní

Zásadně platí podle § 16 odst. 1 RAO a § 2 odst. 1 RATG zásada smluvní odměny.

I v případě, že odměna nebyla smluvně dohodnuta, dluží klient podle § 1004 a 1152 ABGB advokátovi přiměřenou odměnu. Při stanovení přiměřené odměny aplikoval Nejvyšší soudní dvůr ve své stálé judikatuře dříve platné „Autonomní směrnice pro odměny advokátů“– AHK. Nyní uplatňují advokátní komory při určování přiměřenosti smluvní odměny sazby dle § 5 AHK.

„Zákon o advokátních tarifech“ – RATG upravuje v právních oblastech, uvedených v § 1 odst. 1 RATG, mimosmluvní odměnu, nebyla-li i v těchto oblastech dohodnuta smluvní odměna, jak umožňuje § 2 odst.1 RATG. RATG se vztahuje zejména na věci civilní a arbitrážní (§1 odst.1 RATG).

Tarifní ustanovení „směrnic pro výkon advokacie“ - AHK platí u výkonů, na které se RATG nevztahuje, nebo v případě, že byla jejich aplikatelnost v souladu s § 2 odst. 1 RATG smluvně dohodnuta i přes to, že jde o právní oblast, u které je odměna upravena zákonem – RATG.

Odměny advokátů se tudíž vyměřují buď podle RATG  nebo podle AHK nebo podle smluvní dohody.

 

 

-Dle ustanovení § 50 RL-BA nesmí být smluvní odměna v evidentním nepoměru  k hodnotě předmětu, k pravděpodobnému výkonu advokáta nebo žádoucímu výsledku.

-Advokát může účtovat smluvní odměnu podle skutečně vynaloženého času, vede-li příslušnou evidenci.

-V případě dohody jsou přípustné „příplatky podle výsledku procesu“, odměny podle výsledku procesu, tzv. pactum de quota litis jsou dle § 879 odst. 2 ABGB, § 16 odst. 1 RAO nepřípustné .

 

„Zákon o advokátních tarifech“-RATG rozděluje úkony advokáta do devíti tarifových skupin. Výše mimosmluvní advokátní odměny pro jednotlivé úkony se následovně určuje podle tarifové skupiny a na základě hodnoty předmětu sporu. Čím je vyšší hodnota sporu, tím je vyšší odměna. Za určité standardní úkony se odměna může dle § 23 RATG navýšit o tzv. „jednotnou položku za vedlejší úkony“1     (Einheitssatz für Nebenleistungen) V případě soudního rozhodnutí je strana, která prohrála ve sporu, povinna uhradit vítězné straně náklady podle soudního rozhodnutí (čl. 41-55 ZPO a čl. 77 AVG). Zde se postupuje podle RATG. To nemá nic společného s dohodou ´klienta a advokáta o odměně advokáta.

V trestních věcech musí obžalovaný zaplatit náklady svého advokáta sám. Pokud soud rozhodl o jeho nevinně nebo zamítl žalobu, obžalovaný má právo na částečnou úhradu nákladů od státu.

Pactum de quota litis

Nepřípustná (dle § 879 odst. 2 ABGS; § 16 odst. 1 RAO)

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

Za určité standardní úkony se mimosmluvní odměna může dle § 23 RATG navýšit o tzv. „jednotnou položku za vedlejší úkony“1     (Einheitssatz für Nebenleistungen). Hotové výdaje (soudní poplatky, poštovní poplatky a jiné výdaje) uplatňuje advokát zvlášť podle § 16 RATG.

 

-Splatnost advokátní odměny je upravena v § 1170 ABGB, který se vztahuje na smlouvu o díle, přestože u smlouvy mezi advokátem a klientem jde o mandátní smlouvu, kterou upravují zejména ustanovení RAO. Advokátní odměna není splatná do té doby, do které nebyl ukončen právní vztah mezi advokátem a klientem. Může-li ještě nastat situace, za které by byl advokát povinen jednat v zájmu klienta, není právní vztah mezi klientem a advokátem ukončen a tudíž do té doby není advokátní odměna splatná.

 

-§ 52 RL-BA doporučuje advokátovi uzavření dohody, která ho opravňuje k vyžadování zálohy a mezivyúčtování minimálně  jednou ročně.

-Promlčecí lhůta nároku na advokátní odměnu jsou tři roky.

 

-Dle judikatury Nejvyššího soudního dvora má advokát povinnost upozornit klienta na druh a očekávanou výši advokátní odměny.

-Předmětem úpravy RATG je odměna domácího (rakouského)  advokáta. Zastoupení strany zahraničním advokátem v rámci řízení před rakouským soudem platí § 1 RATG analogicky, t.j odměna se určuje podle ustanovení RATG, nezávisle na tom, jaký nárok na odměnu má zahraniční advokát vůči svému klientovi podle tarifu svého domovského státu. Odměna zahraničního advokáta za úkony před zahraničním soudem se řídí příslušnými zahraničními úpravami.

 

 

Země

SKOTSKO

Zdroje

www.lawscot.uk

 

Právní úprava

Solicitors (Scotland) Act 1980, Rule 42.17 of the Court of Session rules and SI 1992/1879 (Act of Sederunt/Fees of Solicitors in Speculative Action/1992) Solicitors (Scotland) (Client Communications) Practice Rules 2005

 

Druhy odměny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif byl  vytvořen samotnými solicitory, publikovaný  Law Society. Zároveň vstoupila v platnost nová Praktická pravidla o podmínkách služeb klientům pro nové věci. Byly do nich začleněny také průvodní poznámky o tom, jak poskytovat informace o odměnách klientům. Tam se vyžaduje, aby solicitoři poskytovali informace klientům písemně, o určitých specifických věcech, zejména:

 

 1. detaily o službě, která má být  poskytnuta
 2. odhad celkové odměny, včetně DPH a vydání, anebo základ, z něhož bude odměna vypočítána, včetně DPH a vydání
 3. detaily o jakémkoliv přínosu k právní poradě a asistenci, nebo právní pomoci a detaily o efektu zachování nebo náhradě jakéhokoliv majetku, je-li to relevantní
 4. kdo bude službu provádět
 5. koho má klient kontaktovat, pokud chce vyjádřit zájem na způsobu, jakým by měla být služba provedena.

 

Pactum de quota litis

 1. Solicitoři ve Skotsku mohou konat na spekulativním základě. Odpovídající ustanovení je v sekci 61A Solicitors (Scotland) Act 1980, Pravidlo 42.17 pravidel zasedání soudu (Court of Session rules) a Sl 1992/1879 (Act of Sederunt 1992 – odměny solicitorů ve spekulativních postupech. Pactum de Quota Litis se týká jen práce solicitorů u soudů
 2. Bez ohledu na ad 1. shora, je ve Skotsku možné a solicitorům povolené sjednat smlouvu o podmínkách odměny na bázi výsledku
 3. Taková smlouva musí být dohodnuta v počátečním stadiu obchodním dopisem, včetně základu, na jehož základě bude odměna vypočítána (Solicitors /Scotland/ Practice Rules 2005)
 4. Na rozdíl od nahodile sjednaných odměn, není odměna advokáta procentem ze soudem stanovené náhrady škody, ale spíše procentem z poplatků v závislosti na práci, která se musí udělat. Musí být o tom sjednána dohoda na samém začátku, a to písemná
 5. Odměna se sjednává volně, mezi dvěma stranami, není závislá na souhlasu třetích stran. Proti ní se nelze odvolávat ke třetí straně, pokud  je ovšem dohoda a způsob stanovení odměny opřen o nějaký výchozí základ, např. hodinovou sazbu.. Jinak lze věc napadnout (patrně soudně, není výslovně uvedeno)
 6. Je pravděpodobné, že Skotská vláda bude revidovat „contigency fees“, volné odměny, v rámci úvah o implementaci doporučení souvisejícího s nedávnou revizí civilních soudů. Bylo doporučeno, aby byl ustaven institut procesu multi-stranných žalob. Z pohledu Skotské vlády by měl obsahovat i proces konzultací který – v závislosti na výsledku – může vyústit v budoucí legislativní změny o contingency fees.

 

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

 

 

 

Země

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zdroje

ASPI

Právní úprava

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. z 10. novembra 2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služeb, ve znění změn a doplnění (dále jen: vyhláška)

 

Druhy odměny

 

 

 

 

a) smluvní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) mimosmluvní

Odměna advokáta se určuje na základě dohody mezi advokátem a jeho klientem (smluvní odměn ) (§ 2 až 8 vyhlášky);jestliže nedojde k dohodě, k určení odměny advokáta se použijí ustanovení vyhlášky o tarifní odměně (§ 9 až 14 vyhlášky).

 

Smluvní odměna je určena na základě dohody advokáta a jeho klienta.

 

Při uzavírání smlouvy o poskytování právních služeb může advokát dohodnout s klientem způsob a výši smluvní odměny; výše smluvní odměny nemůže být v rozporu s dobrými mravy.

Vyhláška stanoví i způsoby určení smluvní odměny, a to hodinovou odměnu, paušální odměnu, podílovou odměnu, tarifní odměnu dohodnutou jinak než základní sazbou tarifní odměny; s tím, že způsoby určení smluvní odměny mohou být kombinované.

(§ 2 až 8 vyhlášky)

 

Základní sazba tarifní odměny se stanoví podle tarifní hodnoty věci nebo podle druhu věci nebo podle práva a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci provedl. Úkony právní služby jsou definovány § 14 vyhlášky. Základní sazba se může zvýšit nebo snížit podle § 13 vyhlášky.

 

Základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby se stanoví dle výše peněžitého plnění nebo ceny věci nebo práva, kterých se právní služba týká (viz 5.Tabulky).

 

Je-li předmětem právní služby opakující se plnění, tarifní hodnota se určí součtem hodnot těchto plnění; jde-li o plnění po dobu delší než pět let nebo o plnění po dobu neurčitou, tarifní hodnotou je pětinásobek ročního plnění.

 

Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je tarifní hodnotou cena požadovaného podílu.

 

Ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je tarifní hodnotou polovina hodnoty všech věcí, pohledávek a závazků, které jsou předmětem vypořádání.

 

Za správu majetku přísluší tarifní odměna ve výši 10% hrubého ročního příjmu ze spravovaného majetku.

 

Není-li možné hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích, anebo ji lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby je jedna třináctina výpočtového základu (viz 8.Různé).

 

Ve věcech zastupování před Ústavním soudem Slovenské republiky, když předmět sporu není možné ocenit penězi, základní sazba tarifní odměny je jedna šestina výpočtového základu; v ostatních případech se základní sazba tarifní odměny určí podle § 10 vyhlášky (tzn. viz 5.Tabulky).

 

Při obhajobě v trestním řízeni ve věcech, v nichž soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, je základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby jedna čtyřiadvacetina výpočtového základu.

 

Při zastupování v řízení o přestupcích je základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby jedna čtyřiadvacetina výpočtového základu.

 

Při obhajobě v trestním řízení, v němž soud prvního stupně nerozhoduje v neveřejném zasedání, je základní sazbou tarifní odměny za jeden úkon právní služby, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jedna dvanáctina výpočtového základu; převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let, jedna osmina výpočtového základu; převyšuje deset let anebo lze uložit výjimečný trest, jedna šestina výpočtového základu. Přihlíží se k zákonnému zvýšení trestní sazby u zvlášť nebezpečných recidivistů při ukládání trestu za více trestných činů a při ukládání trestu podle zvláštního předpisu (podle trestního zákona). Nepřihlíží se k zákonnému snížení trestní sazby u mladistvých. Nepřihlíží se ke změně kvalifikace trestného činu v trestním řízení.

 

(§ 9až12 vyhlášky)

 

Pactum de quota litis

Je možné sjednat do výše 20% z hodnoty věci, která

je předmětem řízení soudem nebo jiným orgánem.

Předpoklady:

1. výsledek řízení je velmi nejistý a advokát o tom

    klienta poučil.

2. klient měl plný úspěch ve věci (částečný úspěch →

    poměrná část podílové odměny; žádný úspěch ve

    věci → pouze náhrada hotových výdajů)

 

Různé (tabulky, náklady řízení aj.)

Základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty je

 

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

do 165,97 eura                                                          16,60 eura,

nad 165,97 eura do 663,88 eura                                          16,60 eura

                                                                       + 1,66 eura

                                     za každých aj začatých             33,19 eura

                                     prevyšujúcich sumu                165,97 eura,

nad 663,88 eura do 6 638,78 eura                                        41,49 eura

                                                                       + 9,96 eura

                                     za každých aj začatých            331,94 eura

                                     prevyšujúcich sumu                663,88 eura,

nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura                                    220,74 eura

                                                                      + 16,60 eura

                                     za každých aj začatých          1 659,70 eura

                                     prevyšujúcich sumu              6 638,78 eura,

nad 33 193,92 eura                                                     486,29 eura

                                                                       + 6,64 eura

                                     za každých aj začatých          3 319,39 eura

                                     prevyšujúcich sumu             33 193,92 eura.

 

Výpočtovým základem pro účely vyhlášky je průměrná mzda zaměstnance hospodářství Slovenské republiky za první pololetí předcházejícího kalendářního roku.

 

V odměně jsou zahrnuty i odměny za administrativní  práce a jiné práce vykonané v souvislosti s poskytováním právních služeb.

 

Je-li advokát plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tarifní odměna o daň z přidané hodnoty.

 

Advokát se může dohodnout s klientem, který je cizincem, na smluvní odměně v takové výši, jaká je obvyklá ve státě jeho bydliště či sídla, anebo která se obvykle požaduje za obdobné právní služby v cizině. K této dohodě se nepřihlíží při přiznání náhrady nákladů řízení jiné fyzické osobě nebo právnické osobě; na tuto skutečnost musí advokát klienta upozornit.

 

Pokud je předmětem řízení nárok na zaplacení v cizí měně a pokud tomu nebrání zvláštní předpisy (např. devizový zákon),může se odměna advokáta dohodnout i v této měně.

 

Vyhláška obsahuje zvláštní ustanovení o tarifní odměně advokáta za zastupování osoby v hmotné nouzi v občanském soudním řízení (část druhá, hlava třetí vyhlášky).

 

 

 

Prameny:

Webové stránky jednotlivých advokátních komor

Právní předpisy zemí EU regulující odměňování advokátů

Konzultace se zástupci advokátních komor a se zastupitelskými úřady

Poznámka:

Odbor mezinárodních vztahů ČAK byl v mnohém závislý na informacích, které poskytly/neposkytly dožádané kontaktní osoby, proto jsou v rámci některých zemí informace stručnější.

 

 [1] O.B.F.G = Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique

1 pracovní překlad

1 Pracovní překlad

1 Pracovní překlad

1 pracovní překlad

1  pracovní překlad

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi