Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko sekce pro advokátní tarif ČAK (ad zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.)

Dne 7. 5. 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován nález ÚS ČR, sp. zn. Pl. 25/12, který zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „paušální vyhláška“).

Jde o výsledek dlouhodobé kritiky dvojkolejnosti, která představovala rozdílnou výši skutečně vynaložených nákladů na právní zastoupení účastníkem řízení a částkou, kterou stanovil soud jako náhradu nákladů na právní zastoupení. Na takové nebezpečí ČAK upozorňovala při samém zrodu citované vyhlášky, a proto vítá, jak už sdělila, rozhodnutí ÚS ČR.

Přestože se zrušení paušální vyhlášky dotýká zejména oprávněných nároků účastníků řízení, kterým byla soudem přiznána náhrada nákladů řízení, zaujímá sekce pro advokátní tarif ČAK ve snaze předejít pochybnostem při přiznávání nákladů řízení v občanském soudním řízení toto doporučující stanovisko.

S účinností od 7. 5. 2013 se vypočte náhrada nákladů řízení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění. Takto vypočtená odměna za právní zastoupení je nárokem procesně úspěšné strany a tvoří její právo na náhradu nákladů řízení.

Blanketová norma uvedená v § 151, odst. 2 o.s.ř. odkazující na zrušenou paušální vyhlášku, nemůže být důvodem pro to, aby nebyly přiznávány náklady řízení vůbec.

Absence paušální vyhlášky v právním řádu je přinejmenším těmi okolnostmi případu, které má na mysli druhá část první věty § 151 odst.2 o.s.ř. Jiný výklad by byl v rozporu s duchem nálezu ÚS ČR. To nalézá svůj odraz iv tom, že se tímto nálezem zrušuje nejen paušální vyhláška, ale i novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., kterou se ustanovení § 1 odst. 2 doplnilo o odkaz na použití paušální vyhlášky při přiznávání odměn (viz věta poslední za čárkou tohoto ustanovení). Pokud by ÚS ČR zastával jiný názor, zcela jistě by nezrušil citovaný právní předpis s účinností jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Za účelem zcela jednoznačné aplikace ustanovení § 151 o.s.ř. bude ČAK usilovat o změnu tohoto ustanovení, stejně jako o změnu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb. To pochopitelně do doby případného vydání nové paušální vyhlášky.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi