Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Mezinárodní konference o míře důkazu

Datum konání: od 25.10.2017, 0:00 do 26.10.2017, 23:59

Praha, 26. a 27. října 2017, budova Právnické fakulty UK, Praha 1, nám. Curieových 7


Ú č e l
Předmětem konference je klíčová otázka hodnocení důkazů, tzv. míra důkazu. Jde
o myšlenkový proces, jenž na základě informací o jejich uskutečněné minulosti provádí jeho rekonstrukci. Událost z minulosti nelze zopakovat, ale jen se přiblížit k reálnému ději. Vždy jde o to, do jaké míry toto přiblížení lze pokládat za hodnověrné. Jinak řečeno, jde vždy o pravděpodobnost nezopakovatelné skutečnosti. K řešení tohoto problému existují v zásadě dva krajní přístupy. První, který lze nazvat hypotetickým či spekulativním, vychází z přesvědčení soudce. Používá termínů pravda, jistota, neexistence pochybností či vážných pochybností apod. Za prokázané se považuje to, co se soudci jeví přesvědčivě rekonstruované. Výsledkem je „vše anebo nic“. Druhý přístup je na první pohled exaktnější, neboť měří míru důvěryhodnosti rekonstrukce stupněm pravděpodobnosti. Za dokázané pokládá takové skutečnosti, jež se jeví pravděpodobnými například již z 51 % a v této míře lze uznat uplatňovaný nárok.
Účelem konference je především seznámit se s různým pojetím v relevantních jurisdikcích v Evropě, a to jak na úrovni národních právních řádů, tak i v případě evropských a mezinárodních soudů. Druhým účelem je pokus o stanovení adekvátního řešení. Konečně by měla konference sloužit k obecnému znalostnímu obohacení, a to nejen publika, ale i samotných referentů.

P r o g r a m

1. den, 26. října - Základy
14.00 – 18.30
Prof. Pavel Holländer (Brno), Důkaz, teorie pravdivosti a účel řízení
Prof. Mark Schweizer (Curych), Míra důkazu a míra rozhodování
Prof. Christoph Kern (Heidelberg), Pravděpodobnost jako prvek míry důkazu
Prof. Magne Strandberg (Bergen), Větší pravděpodobnost nežli standard – kritický pohled
Prof. Christoph Althammer (Regensburg), Důkaz kauzality v německém deliktním právu

2. den, 27. října - Národní zprávy
9.00 – 12.30
Prof. Walter Rechberger (Wien), Rakouský přístup a vztah mezi mírou důkazu a důkazním břemenem
Prof. Hans Jürgen Ahrens (Osnabrück), Míra důkazu -  německý přístup
Prof. Michael Stürner (Konstanz), Hodnocení důkazu a míra důkazu v pravidlech civilního procesu ELI/UNIDROIT
Mgr. Jan Balarin (Praha), Český přístup

12.30 – 13.30 přestávka na oběd
13.30 – 18.30
Prof. Emmanuel Jeuland (Paris I), Míra důkazu a francouzský přístup
Prof. Elisabetta Silvestri (Pavia), Italská koncepce míry důkazu
Prof. John Sorabji (London), Anglická koncepce míry důkazu
Prof. Luboš Tichý (Praha), Základní problémy z hlediska srovnávací analýzy

Praha, 26. a 27. října 2017

Zpět na kalendář akcí

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz