Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zápis

Zápis do seznamu advokátů je možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději do 3 měsíců po složení slibu. Zápisu předchází povinnost splnění podmínek daných v ust. § 5 odst. 1 ZA a doložením následujících dokumentů, pro uvedené žadatele:

• 1. Adv. koncipienti po složení advokátní zkoušky
-  žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
- doklad o ukončení pracovního poměru

• 2. Žadatelé, kteří složili advokátní zkoušku, ale již nejsou v pracovním poměru jako adv. koncipienti
- žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE 
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- doklad o ukončení pracovního poměru

• 3. Žadatelé, kteří složili jinou odbornou zkoušku, pokládanou za zkoušku advokátní
- žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE 
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřené fotokopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva
- ověřenou fotokopii osvědčení o příslušné odborné zkoušce
- doklad o ukončení pracovního poměru

• 4. Zahraniční advokáti, kteří složili uznávací zkoušku v ČAK
- žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (žádost ke stažení ZDE) s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR
- osvědčení o uznávací zkoušce z ČAK

• 5. Žadatelé o zápis do seznamu evropských usazených advokátů
- žádost s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR a datem zápisu
- doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru
- doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtiny
- doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského advokáta na území ČR


Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 18. října 2017.
Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 25. září 2017 na adresu odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 25. září 2017 již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz