cak logo

Vzdělávání a zkoušky

 

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK

Odbor výchovy a vzdělávání v Praze a pobočka ČAK v Brně zajišťují organizaci advokátních zkoušek a pořádání výchovných a vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty a advokáty. 

 

Odbor výchovy a vzdělávání v Praze dále organizuje uznávací zkoušky, zkoušky způsobilosti a mediační zkoušky. 

 

V rámci agendy vzdělávání jsou administrovány projekty „Další vzdělávání advokátů“, „Advokáti do škol“, „Advokáti do dětských domovů“ a „Právní praxe v advokátních kancelářích“. 

 

Bližší informace k jednotlivým agendám naleznete v odkazech níže.

 

PRO ADVOKÁTY

 

Vzdělávací akce ČAK

 

Vzdělávací akce s mezinárodním prvkem

 

Další vzdělávání advokátů

Dobrovolný projekt České advokátní komory zahájený 1. ledna 2019, kterým si advokáti mohou rozšířit vzdělání a zvýšit svou konkurenceschopnost na českém trhu.

 

Aktualizovaná pravidla projektu dalšího vzdělávání advokátů naleznete zde.

 

 

Advokát v prvním cyklu projektu, který získal kredity v požadovaném množství a skladbě ke dni podání žádosti, nejdéle

pak v průběhu tří let, má nárok na vydání osvědčení o absolvování projektu. 

 

Interaktivní formulář žádosti o vystavení osvědčení

 

Účast na akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky ve vnitřním systému, doklady o získání dalších kreditů (osvědčení

o absolvování vzdělávacích akcí u externích vzdělavatelů a doklady o publikační a přednáškové činnosti) zašlete na e-mail: projekt.dva@cak.cz

 

Absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ získá:
* reprezentativní osvědčení s platností tři roky odeslané buď na adresu sídla advokáta nebo předané při slavnostním aktu v sídle ČAK v Praze, popř. na pobočce ČAK v Brně
* od 1. 4. 2022 finanční zvýhodnění ve výši 20% (po dobu platnosti vydaného osvědčení) na vzdělávací akce pořádané odborem výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočkou ČAK v Brně za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře
* uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali (s jejich souhlasem uveřejněném na webových stránkách ČAK)
* možnost sjednání pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem a z důvodu požáru, bližší informace naleznete zde

 

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

Nejčastěji kladené dotazy

 

Nabídka vzdělávacích akcí:

 

Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK v Brně. Osvědčení o absolvování projektu počínaje lednem 2022 vystavuje pobočka ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz, tel.: 513 030 115.

 

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Radim Miketa (kontakty zde).


Vzdělávejte se s námi!

 

Uznávací zkouška

Uznávací zkoušku skládají advokáti, kteří získali oprávnění k poskytování právních služeb mimo země EU či států Dohody. Úspěšný adept je následně oprávněn na území České republiky poskytovat právní služby jako zahraniční advokát pouze v oblasti mezinárodního práva a práva své domovské země.

 

PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE

 

ZÁKON O ADVOKACII (zákon č. 85/1996 Sb.) naleznete ZDE.

 

Zkouška způsobilosti

Zkoušku způsobilosti skládají advokáti, kteří jsou oprávněni poskytovat právní služby dle některého domovského státu Evropské unie či smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostou nebo Švýcarské konfederace. Úspěšným složením zkoušky jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky ve stejném rozsahu jako český advokát.

PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE

 

Aktuální ADVOKÁTNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD (vyhláška č. 197/1996 Sb.) naleznete ZDE.

 

 

 

Mediace

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

 

Výhody mediačního řízení:

Mediační řízení vedené takto vyškolenými a v rejstříku Ministerstva spravedlnosti zapsanými mediátory staví promlčecí a prekluzivní doby. Strany si zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul. Zákon se vztahuje jak na vnitrostátní, tak na přeshraniční mediaci.

Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

 

Článek o mediaci ZDE.

 

Dokumenty a formuláře k mediaci ZDE.

 

Pro další informace kontaktujte vedoucí sekce ADR JUDr. Annu Márovou, e-mail: amara@attorney.cz 

 

Aktuální informace

 

IMI QAP
 
Zkoušky mediátora
 
Absolventi zkoušek mediátora

 

Advokáti do škol a do dětských domovů

Právní praxe

 

 

PRO KONCIPIENTY

 

 

 

Semináře a školení

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK. Automatický přihlašovací systém Vám, advokátním koncipientům, umožňuje snadné přihlašování na školení a semináře, které pro Vás pořádáme ve školících prostorách v Praze a v Brně prezenčně či online (prostřednictví aplikace Cisco Webex).

 

Postup pro přihlášení se na školení či seminář

  1. Registraci provedete zadáním svého evidenčního čísla advokátního koncipienta. 
  2. Po jeho uvedení se v zadávací masce předvyplní Vaše základní přihlašovací údaje.
  3. Pokud chcete uvést jinou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o registraci (případně pozvánka na událost Webex), vypište ji.
  4. Po úspěšném dokončení registrace (objeví se zpráva „Děkujeme Vám za registraci na akci.“) Vám bude zaslán potvrzovací e-mail; tento nemažte, obsahuje link na automatické odhlášení.
  5. Odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovací linku v případě prezenčně pořádaných akcí můžete provést do jedné hodiny před zahájením semináře (tedy u dopoledního semináře do 8:00 hodin, u odpoledního semináře do 12:00 hodin).
  6. Odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovacího linku u online pořádaných akcí můžete provést pouze do 24 hodin před zahájením semináře
  7. Po provedení automatického odhlášení Vám bude na zadanou e-mailovou adresu doručeno potvrzení o odhlášení.
  8. Odhlášení nebo případnou omluvu po hodině uzávěrky můžete sdělit odpovídající osobě (kontakty viz níže) buď telefonicky nebo emailem.

AUTOMATICKÝ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM

 

Při pořádání seminářů online Vám bude cca den před konáním zaslána pozvánka do události Webex. Pokud se uvolní v době před konáním online semináře kapacita, může být obsazena dalším zájemcem. 

 

Mail se žádosti o případné přihlášení na seminář zašlete nejpozději hodinu před konáním semináře odpovědné osobě – viz níže uvedené kontakty.

Upozorňujeme: po zahájení události ve Webexu již nelze přihlášení nového účastníka provést, neboť by byl připojen jako neregistrovaný uživatel a nebylo by možné mu absolvování semináře uznat.

 

 

Při pořádání seminářů prezenční formou Vás upozorňujeme na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst.

Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být, v případě velkého zájmu, již vpuštěni.

 

Upozorňujeme Vás, že neomluvená neúčast advokátního koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

 

Kontakty:

 

Semináře pořádané odborem výchovy a vzdělávání – Helena Adamová, tel.: 273 193 254, e-mail: adamova@cak.cz, Myslíkova 258/8, Praha 2

 

Semináře pořádané pobočkou ČAK v Brně - Mgr. Lenka Danilišin, tel.: 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno

 

Prezentace ze seminářů naleznete ZDE.

 

 

 

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY

 

Advokátní zkoušky – písemný test

Advokátní zkouška má tři samostatné části – písemný test, písemnou část a ústní část. Složení písemného testu je podmínkou pro účast uchazeče na písemné a ústní části advokátní zkoušky. 

 

PŘIHLÁŠKY NALEZNETE ZDE

 

Přihlášku k písemnému testu vyplňte elektronicky a předejte na podatelnu ČAK nebo zašlete na dodejku na adresu: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00, Praha 1. Formulář přihlášky k danému termínu písemného testu je ke stažení níže.

 

Potvrzení o přijetí přihlášky k písemnému testu ČAK nevydává. Jako potvrzení přijetí zásilky slouží uchazeči buď potvrzená dodejka a podací lístek od České pošty, nebo potvrzení z podatelny ČAK.

 

Výzva k úhradě poplatku 2000 Kč bude všem uchazečům, kteří splnili zákonné podmínky pro přijetí na tento test, zaslána e-mailem po ukončení termínu pro podání přihlášek a následném zpracování žádostí. Termín pro úhradu poplatku bude v e-mailu upřesněn. Potvrzení o platbě poplatku zašlete prosím do 3 dnů na e-mail: andelova@cak.cz

 

Pozvánky na písemný test budou uchazečům, kteří splnili podmínky pro přijetí a uhradili výše uvedený poplatek v termínu, zaslány automaticky e-mailem, vždy cca 14 dní před termínem konání písemného testu. Pozvánka bude obsahovat místo, datum a čas konání písemného testu. V případě, že pozvánku z nějakého důvodu uchazeč, který splnil výše uvedené podmínky neobdrží, kontaktujte prosím Odbor výchovy a vzdělávání, kontaktní osoba: Monika Andělová, tel: 273 193 252, e-mail: andelova@cak.cz

 

Kapacita na vstupní písemný test je neomezená, není tedy třeba zasílat „Rezervační formulář“, který tímto pozbývá platnosti. 

 

UPOZORNĚNÍ:

Vyhrazujeme si právo na změnu v rozvrhu dne konání písemného testu v případě velkého počtu uchazečů na tento konkrétní test.

 

 

 

 

Advokátní zkoušky – písemná a ústní část

Přihlášku k písemné a ústní části advokátní zkoušky může podat pouze uchazeč, který složil písemný test. Lhůta pro podání přihlášky je 6 měsíců od data vykonání písemného testu.

 

PŘIHLÁŠKY NALEZNETE ZDE

 

Poplatek za písemnou a ústní část advokátní zkoušky ve výši 8.000 Kč je uchazeč povinen uhradit nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky. Podrobnosti o hrazení poplatku jsou uvedeny v pokynech pro vyplnění přihlášky.

 

Pozvánku na písemnou a ústní část advokátní zkoušky obdrží uchazeč nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná. Současně s pozvánkou obdrží uchazeč jména členů zkušebního senátu.

 

V případě dotazů k písemné a ústní části advokátní zkoušky kontaktujte Odbor výchovy a vzdělávání, kontaktní osoba: Adriána Markeševičová, tel: 273 193 255, e-mail: markesevicova@cak.cz

 

 

Aktuální ADVOKÁTNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD (vyhláška č. 197/1996 Sb.) naleznete ZDE.

 

 

 

 

KNIHOVNY ČAK

 

Knihovna a informační centrum - PRAHA

                      ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY KNIHOVNY V DOBĚ DOVOLENÝCH:

 

                          V OBDOBÍ OD 15. 7. – 18. 7. a 12. 8. – 15. 8. BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA

 

                            V OSTATNÍCH DNECH MEZI 8. 7. – 30. 8. BUDE PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY ZKRÁCENA TAKTO:

  PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00 - 12.00 hodin

   STŘEDA 9.00 - 17.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí 9.00 - 17.00
Úterý 9.00 - 16.00
Středa 9.00 - 18.00
Čtvrtek 9.00 - 16.00
Pátek -----------

 

Knihovna a informační centrum v Praze (KIC) sídlí v Kaňkově paláci, v 2. patře nádvorní budovy na Národní třídě 16, Praha 1 a je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb členům České advokátní komory.

 

Čtenáři i pracovnice KIC se řídí Knihovním řádem, který je ke stažení níže.

Knihovní fond obsahuje výběr nejnovějších právních publikací a periodik a je průběžně aktualizován tak, aby pružně a v souladu s knižní produkcí reagoval na vývoj právní legislativy.

V KIC je evidováno více než 12.000 svazků. Tento fond je zpracován v knihovním systému Clavius a uživatelé si mohou jednotlivé dokumenty dle vlastního zadání sami vyhledat prostřednictvím služby ON-LINE katalogu – klikněte ZDE.

 

KIC odebírá řadu českých i zahraničních periodik, k dispozici jsou kompletní ročníky BA a Věstníku ČAK.

 

Tuzemské časopisy

Zahraniční časopisy

Bulletin advokacie

Věstník ČAK

 

Významnou součástí knižního fondu KIC Praha je historický fond, o němž bližší informace poskytnou pracovnice knihovny.

Knihovna a informační centrum pravidelně informuje o nakoupených knižních novinkách. 

KIC klade velký důraz především na elektronické zdroje informací. Požadované adresné informace jsou získávány z veřejně přístupných elektronických databází. Čtenářům jsou k dispozici právní informační systémy ASPI (i slovenské zákony) a C.H.Beck-online. Samozřejmostí je přístup na internet. Od května 2012 je v KIC možnost WiFi připojení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE

Po dobu rekonstrukce Paláce Dunaj je historický archiv matriky ČAK deponován na badatelsky nepřístupném místě. Proto, prosím, veškeré bádání odložte na dobu po znovuotevření Paláce Dunaj v roce 2024.

Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt:

Mirka Pátková

tel.: 273 193 166


Alena Karlová

tel.: 273 193 167

 

e-mail: knihovna@cak.cz

 

 

Knihovna a informační centrum - BRNO

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Úterý 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Čtvrtek 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek --------------------

Knihovna a informační centrum pobočky Brno (dále jen KIC) sídlí v prostorách pobočky Brno ve 4. patře Kleinova paláce, Brno, nám. Svobody 84/15 a je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb členům České advokátní komory.

 

Knihovní fond obsahuje výběr nejnovějších právních publikací a periodik a je průběžně aktualizován tak, aby pružně a v souladu s knižní produkcí reagoval na vývoj právní legislativy

Přehled publikací je zpracován v knihovním systému Clavius a uživatelé si mohou jednotlivé dokumenty dle vlastního zadání sami vyhledat prostřednictvím služby ON-LINE katalogu – klikněte ZDE.

Seznam odebíraných periodik je uveden v přílohách.

Knihovna a informační centrum pravidelně informuje o nakupovaných knižních novinkách. 

KIC klade velký důraz především na elektronické zdroje informací. Požadované adresné informace jsou získávány z veřejně přístupných elektronických databází. K dispozici jsou také právní informační systémy ASPI a C.H.Beck-online.    

Ve studovně jsou k dispozici tři pracovní místa, jedno z nich s počítačem a přístupem na internet.

 

Kontakt:

 

Mgr. Lenka Danilišin, vedoucí knihovník

tel: 513 030 115

e-mail: danilisin@cak.cz

 

 

 

Vzdělávání a zkoušky

Animace načítání