cak logo

Mezinárodní vztahy

Aktuality z mezinárodního prostředí

 

 

Mezinárodní vzdělávací akce a projekty

ČAK klade důraz na vzdělávání a prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů pořádá mnoho vzdělávacích a společenských akcí s mezinárodním prvkem. Mnohé z těchto akcí a studijních pobytů jsou pravidelného rázu a jsou pořádány každý rok.

ČAK udržuje úzkou spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) (viz i ZDE), se kterou pro české advokáty a koncipienty vyjednala 25% slevu na vzdělávací akce ERA po celé Evropě. ČAK prostřednictvím Odboru MEZ však zajišťuje pravidelně i konference a semináře ERA v Praze.
Odbor MEZ zajišťuje i další přednášky v cizích jazycích. Pro frankofonní zájemce pořádáme česko-francouzské semináře, např. i ve spolupráci s Asociací Masaryk (viz i ZDE).

Pro příznivce němčiny (ale nejen pro ně, neboť je zajištěno tlumočení do českého jazyka) se na podzim připravuje tradiční každoroční Česko-německo-slovenské advokátní fórum   ČAK se ujímá organizace jednou za čtyři roky.

Pro zájemce o americké právo pořádáme semináře s profesorem Michaelem Sengem a dalšími profesory působícími na University of Illinois v Chicagu.

Rozvoj moderních technologií přináší nové postupy také v rámci vzdělávání - ČAK proto realizuje i tzv. distanční vzdělávání v rámci programu HELP Rady Evropy.

ČAK se také zapojuje do rozličných evropských projektů.

A konečně, aby měli čeští advokáti možnost načerpat  praktické zkušenosti přímo v zahraničí, nabízí ČAK každým rokem Advokátní stáž ve Francii  a Advokátní stáž v Německu  – částečně hrazenou z finančních prostředků zahraničních partnerů.

Odbor MEZ též pořádá oblíbený studijní pobyt pro advokáty a advokátní koncipienty u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku  nebo u SDEU v Lucemburku.

ČAK je rovněž partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní komory „Grande Bibliothèque du Droit“, v níž mohou čeští advokáti zveřejňovat své příspěvky, a to v češtině, francouzštině a angličtině.

ČAK prostřednictvím Odboru MEZ organizuje i mnoho dalších vzdělávacích akcí s mezinárodním prvkem  a též klade důraz na informovanost advokátů o mezinárodním dění.

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu zajišťují pravidelný tok  informací z Evropské unie ve formě shrnutí nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí a legislativních aktů, jež se dotýkají advokátů - Aktuality z Evropské Unie jsou kromě webu ČAK zveřejňovány také v Advokátním deníku.  

 

 

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu prostřednictvím své stálé zástupkyně Mgr. Alžběty Dvořákové Recové prosazuje zájmy a hodnoty české advokátní profese:

 

   • Reprezentuje české advokáty před evropskými institucemi
   • Monitoruje a intervenuje v rámci rozhodovacího procesu evropských institucí
   • Poskytuje podporu české delegaci při Radě evropských advokátních komor (CCBE)
   • Vytváří a udržuje privilegované pracovní vztahy s advokátní komorou v Bruselu a ostatními advokátními komorami členských zemí EU zastoupenými v Bruselu, evropskými institucemi a českými institucemi, jež mají zastoupení v Bruselu

 

CELOEVROPSKÝ VÝZNAM

 

Značná část českých právních předpisů má svůj původ v evropské legislativě. Pro ilustraci, Evropská unie vydává ročně kolem 2500 právních předpisů a každým rokem tento počet narůstá. Proto je na místě přistupovat aktivně a zapojit se do evropského legislativního procesu. ČAK jako samosprávná stavovská organizace tak prostřednictvím své bruselské pobočky, která je nezávislá na politických či jiných vlivech, samostatně hájí zájmy českých advokátů a ve spolupráci s ostatními národními komorami prosazuje celoevropské principy advokacie. ČAK se tak řadí k moderním, progresivním advokátním komorám otevřeným mezinárodní spolupráci a evropskému prostoru, a to vedle ostatních národních komor se stálým zastoupením v Bruselu, jako jsou komory Německa (BRAK, DAV), Francie, Rakouska, Velká Británie, Maďarska, Španělska, Itálie, Lucemburska a dalších zemí.

 

ČINNOST

   • Pravidelný a průběžný monitoring evropské legislativy, judikatury a jednání na evropské úrovni
   • Využití informací pro mezinárodní komparační studie
   • Včasná detekce přípravy a stavu evropských právních předpisů, jež se dotýkají advokátů a možnost ovlivnění jejich obsahu
   • Lobbování
   • Navazování spolupráce s europoslanci, komisaři a se Stálým zastoupením ČR v Bruselu
   • Získávání aktuálních, neformálních, běžně nedostupných informací
   • Úzká spolupráce s Radou evropských advokátních komor (CCBE), jež má sídlo v Bruselu a  jejímž je ČAK řádným členem
   • Monitoring evropských grantů
   • Reprezentace ČAK na evropské úrovni
   • Účast na relevantních jednáních, seminářích a konferencích v Bruselu

 

VÝHODY 

   • Primární zdroj informací na evropské úrovni
   • Přístup k nejaktuálnějším, běžně nedostupným informacím, a to i od ostatních evropských advokátních komor, jež jsou taktéž v Bruselu zastoupeny
   • Úspora na nákladech zahraničních cest
   • Viditelnost ČAK na evropské úrovni
   • Ovlivňování právních předpisů ve prospěch českých advokátů

 

PŘÍKLADY LOBBOVÁNÍ A MONITORINGU

   • obecné nařízení a směrnice o ochraně osobních údajů
   • směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení
   • směrnice o odborných kvalifikacích
   • úřad evropského veřejného žalobce
   • právní pomoc v přeshraničních sporech
   • směrnice o praní špinavých peněz

 

Stálá zastoupení advokátních komor v Bruselu:
     

 

 

Program HELP a kurzy Rady Evropy

Program HELP Rady Evropy (Human Rights Education for Legal Professionals) je platformou poskytující kurzy ve formě e-learningu zaměřené na lidská práva. U tohoto způsobu vzdělávání se kurzy dělí na kurzy vedené tutorem (tzv. distance learning) v národním jazyce a samostudium (self-learning) v různých jazykových mutacích, především v anglickém jazyce.

 

 

Rada Evropy spouští zdarma online školení k Evropské úmluvě ochraně lidských práv

 

Program HELP je zaměřen zejména na soudce, státní zástupce, advokáty a jiné právníky ze zemí Rady Evropy, kteří ve své profesi aplikují Evropskou úmluvu o lidských právech.

 

HELP je jedinou pan-evropskou sítí sdružující národní vzdělávací instituce soudců, státních zástupců a advokátů ze všech 47 členských států Rady Evropy poskytující vzdělávání a metodologii v oblasti lidských práv prostřednictvím e-learningové platformy.

 

České FACEBOOKOVÉ stránky HELP

 

Česká advokátní komora prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů s HELP úzce spolupracuje a pořádá distanční online kurzy pro české advokáty. 

 

Zájemci o online kurzy HELP (i v českém jazyce) mohou vybírat z celé nabídky kurzů ZDE.

 

 

Mezinárodní advokátní organizace

ČAK je aktivním členem a/nebo má své zástupce v těchto hlavních mezinárodních advokátních organizacích:

 

Rada evropských advokátních komor (CCBE)

 

CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně 1 milion evropských advokátů prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 evropských zemí. Advokátní komory 32 zemí mají status řádných členů, komory z dalších 13 zemí pak mají status členů přidružených či pozorovatelských.

 

CCBE byla založena v roce 1960. Od té doby prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát.

 

CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak evropskými institucemi, a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé. Zástupci CCBE se pravidelně setkávají s  představiteli Evropské komise a Evropského parlamentu, se kterými řeší témata mající dopad na advokátní profesi. CCBE taktéž úzce spolupracuje s dalšími evropskými advokátními organizacemi.

 

ČAK je řádným členem od r. 2004 (status pozorovatelské země měla od r. 1992).

 

Prezidentem CCBE byl pro rok 2018 zvolen JUDr. Antonín Mokrý.

 

Členská základna a delegace ČAK v CCBE

 

Členské země (Full members): Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

 

Hybridní země (Affiliate members): Velká Británie

 

Přidružené země (Associate members): Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

 

Pozorovatelské země (Observer members): Andorra, Arménie, Bosna a Herzegovina, Gruzie, Moldávie, Rusko, San Marino, Ukrajina

 

 

Delegace advokátních komor při CCBE

 

Delegace jednotlivých advokátních komor při CCBE se skládají z vedoucího delegace, členů delegace a informačního úředníka.

 

Vedoucí delegace: zodpovídá za činnost národní delegace v CCBE a je oprávněn za národní delegaci hlasovat a činit závazná rozhodnutí.

 

Informační úředník: působí jako kontaktní bod mezi CCBE a advokátní komorou a zároveň, v případě potřeby, komunikuje s ostatními advokátními komorami.

 

Advokátní komory také vybírají své zástupce, kteří působí v jednotlivých výborech a pracovních skupinách.

 

Delegace České advokátní komory při CCBE

 

Vedoucí české delegace:

 

JUDr. Antonín Mokrý

advokát

 

Členové české delegace:

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

advokát a místopředseda ČAK

 

JUDr. Petr Čáp 

advokát a tajemník ČAK

 

JUDr. Stanislav Balík 

advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

 

JUDr. Jiří Novák 

advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

 

Informační úředník:

Mgr. Lenka Vojířová

email: vojirova@cak.cz

vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

email: recova@cak.cz

stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

 

 

Členové jednotlivých výborů a pracovních skupin

Výbor CCBE Český zástupce
Acces to Justice JUDr. Eva Ropková, JUDr. Martina Doležalová
Anti-Money Laundering JUDr. Antonín Mokrý; Mgr. Hana Gawlasová; Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
Company Law Mgr. Jakub Pohl
Corporate Social Responsibility Mgr. Kamil Blažek
Criminal Law Mgr. Miroslav Krutina; JUDr. Filip Seifert
Deontology JUDr. Petr Čáp
Environment and Climate Change JUDr. Petr Kališ
EU Lawyers Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
European Convention Mgr. Miroslav Krutina; Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
European Private Law Mgr. Kamil Blažek
European Transparency Register ---
Family and Succession Law ---
Future of Legal Profession and Legal Services Mgr. Alžběta Dvořáková Recová; JUDr. Jiří Novák; Mgr. Karol Laco
Human Rights JUDr. Stanislav Balík; Mgr. Lenka Vojířová
Insurance ---
International Legal Services Mgr. Kamil Blažek
IT Law JUDr. Jiří Novák (Chair); JUDr. Martin Maisner
Migration ---
PECO JUDr. Stanislav Balík
Patents ---
Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
Permanent Delegation to the European Court of Human Rights JUDr. Jiří Kmec; Mgr. Lenka Vojířová
Quality Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
Statutes Review ---
Surveillance JUDr. Jiří Novák; Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
Tax JUDr. Monika Novotná; Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
Training Mgr. Lenka Vojířová
Young Lawyers Committee JUDr. Eva Indruchová; Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

 

 

 

ERA (Academy of European Law) 

nadace, založená z iniciativy Evropského parlamentu v roce 1992 jako veřejnoprávní subjekt, na jehož financování se vedle Evropské komise a spolkové země Porýní-Vestfálsko podílejí např. ty evropské státy, které se postupně staly jejími členy (patrony). ERA poskytuje především kontinuální profesní a praktické vzdělávání v evropském právu a zároveň, díky koncentraci množství expertů a zkušeností, je schopna vlastního výzkumu v této oblasti. Sídlem Akademie je německý Trevír, nicméně již od roku 1998 má ERA pobočku i v Bruselu.

 

ERA a advokáti

Hlavní cílovou skupinou vzdělávacích akcí pořádaných ERA jsou právní praktici, zejména advokáti a soudci, ale i podnikoví právníci, státní zástupci a notáři. Potřebám těchto profesí, které tvoří základ fungujících justičních systémů, jsou každoročně nově přizpůsobována témata akcí ERA. Ty jsou jednak plánované, jednak jsou pořádané na vyžádání různých profesí a institucí.

 

ERA a ČAK

Počátky spolupráce ERA s Českou advokátní komorou (ČAK) započaly již záhy po vzniku Akademie. Od této doby ERA pravidelně ve spolupráci s ČAK pořádá společné semináře, a to nejméně jednou, někdy i dvakrát ročně. Témata byla v minulosti různorodá, např. mezinárodní právo rodinné, evropské trestní právo či problematika hospodářské soutěže. V roce 2008 ERA a ČAK své vztahy zformalizovaly a uzavřely Dohodu o spolupráci ustavující mj. 25% slevu pro české advokáty a advokátní koncipienty na vzdělávací akce ERA. Dohoda se však každoročně musela obnovovat. V roce 2013 byla dále podepsána Dohoda o spolupráci mezi ČAK a ERA při organizaci seminářů k evropskému právu pro české advokáty.

 

V únoru 2014 byla podepsána smlouva mezi ERA a ČAK, která nahrazuje výše uvedené dohody a jež bude automaticky prodlužována každý rok. Ve smlouvě je nadále zachováno mimořádné oprávnění pro české advokáty a advokátní koncipienty uplatnit slevu ve výši 25 % z účastnických poplatků na vzdělávací akce ERA. Slevu může však uplatnit pouze advokát nebo advokátní koncipient, který v přihlášce výslovně uvede, že je členem ČAK.

 

Společný seminář ČAK a ERA na téma "Počítačová forenzika v soudním řízení" (AD 3/2020)

 

Společný seminář ČAK a ERA na téma "Legislativa EU v oblasti rovnosti žen a mužů" (9/2019)

 

Společný seminář ČAK a ERA, tenktokrát na téma "Listina základních práv EU v praxi" (BA 6/2016)

 

Sleva 25 % pro advokáty a advokátní koncipienty

 

Slevu je nezbytné nárokovat již při přihlašování se na seminář (jinou vzdělávací akci) ERA.

K získání slevy použijte kód CzechBarERA.

 

V přihlášce uveďte mimo jiné i skutečnost, že jste advokátem nebo advokátním koncipientem registrovaným u České advokátní komory, nejlépe citujte i své evidenční číslo, pod nímž jste zapsáni v příslušném seznamu u ČAK. Pokud již z přihlášky nebude patrné Vaše členství v ČAK, nebude Vám sleva přiznána. Informaci o této slevě pro české advokáty a advokátní koncipienty nenaleznete na webu ERA, není zanesena do Obecných smluvních podmínek ERA. Sleva je totiž poskytována výlučně českému advokátnímu stavu na základě exkluzivní smlouvy.

 

Kontaktní osoba v ERA

Jaroslav OPRAVIL

e-mail: JOpravil@era.int

telefon: +49 651 93737 841

Vzdělávací materiály k problematice řízení před Soudním dvorem EU, které vznikly jako výstupy projektu Litigating EU Law, najdete ZDE

 

 

Mezinárodní advokátní komora (IBA) 

 

IBA byla založena v roce 1947 a je největší globální organizací sdružující individuální advokáty a zástupce dalších právnických profesí (podnikové právníky, soudce, akademiky a další) a advokátní komory. Aktuálně sdružuje cca 80 000 individuálních členů a přes 190 advokátních komor ve více než 160 zemích světa.

 

Mezi základní cíle IBA patří prosazovat a umožňovat výměnu informací mezi profesními organizacemi právníků na celém světě, podporovat nezávislost justice a právo advokátů na to, aby mohli svoji profesi vykonávat bez ovlivňování ze strany státu, prosazovat dodržování lidských práv a chránit příslušníky právnických profesí proti zásahům do jejich lidských práv. Těchto cílů IBA dosahuje svými aktivitami, které lze rozdělit do tří oblastí:

   • poskytování služeb individuálním členům prostřednictvím divizí a výborů,
   • podpora činností advokátních komor, zejména komor v rozvíjejících se zemích,
   • podpora lidských práv advokátů.

 

IBA má svou kancelář v Londýně, a dále v Soulu (pro Asii), v Sao Paulu (pro Latinskou Ameriku), ve Washingtonu (pro Severní Ameriku) a v Haagu (při Mezinárodním trestním soudu). Prezidentem IBA byl na dvouleté funkční období (2017 - 2018) zvolen JUDr. Martin Šolc. 

 

Zástupci ČAK v IBA jsou JUDr. Dagmar Dubecká a JUDr. Robert Němec LL.M.

 

 
Mezinárodní unie advokátů (UIA)

 

UIA existuje od r. 1927 a má sídlo v Paříži. Prostřednictvím jak kolektivních členů (advokátních komor, federací a asociací), tak individuálních členů (advokátů) sdružuje v současné době okolo 2 milionů advokátů z více než 120 zemí světa.

 

UIA je otevřená všem advokátům, nicméně členy jsou i jiní právníci – soudci, studenti práv, pedagogové  apod.

 

Členové UIA se široce věnují právním otázkám, a proto může UIA  prostřednictvím  svých pracovních komisí a skupin iniciovat diskuze na nejvyšších úrovních,  stejně jako přijímat rezoluce k aktuálním problémům, kterým čelí advokáti na celém světě.

 

UIA organizuje v průběhu celého roku na různých místech světa semináře, výukové programy a další akce, které slouží k celoživotnímu vzdělávání. Akce, které UIA organizuje, umožňuje rovněž účastníkům potkávat se s kolegy a navazovat obchodní vztahy.

 

Prostřednictvím lobbování a zastupování UIA také hájí advokáty, na které je vyvíjen nezákonný nátlak nebo čelí vyhrožování. V posledních letech např. UIA podrobně sledovala případy v Saúdské Arábii, Bělorusku, Kongu, Sýrii, Tunisu a Turecku. UIA rovněž pravidelně vystupuje proti překážkám, které brání řádnému fungování justičního systému a zákonně ustanovených advokátních komor. 

 

Zástupcem ČAK v UIA je Erwin Hanslík.

 

 
Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) 

 

AIJA je jedinou celosvětovou organizací pro advokáty a právníky do 45 let. Sídlí v Bruselu. a sdružuje přes 4000 individuálních členů a 60 kolektivních členů z 90 různých zemí.

 

Hlavní úlohou organizace AIJA, a to od jejího založení v r. 1962,  je podporovat na mezinárodní úrovni přátelství a spolupráci mezi mladými právníky. AIJA organizuje v průběhu roku mnoho seminářů, kurzů a kongresů, nejvýznamnější pak bývá tzv. výroční kongres AIJA. V roce 2014 skupina mladých českých advokátů - dobrovolníků uspořádala 52. výroční  kongres v Praze.

 

Národní zástupkyní v AIJA je Mgr. Karolína Křešová.

 

 
Evropská federace advokátních komor (FBE)

 

FBE je nezisková organizace, která sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku.

 

Popud k jejímu vzniku daly zejména francouzské advokátní komory a další významné evropské advokátní komory, které v r. 1986 založily Konferenci ústředních advokátních komor, jejímž nástupcem se v r. 1992 stala FBE.  Jejími členy jsou regionální nebo národní advokátní komory, individuální členství však neexistuje.   

 

V současné době FBE sdružuje cca 250 advokátních komor, reprezentujících přibližně 800 000 advokátů.   

 

Cílem FBE je spojovat advokátní komory členských států Rady Evropy a vytvářet v tomto rámci společné struktury, komunikovat a spolupracovat v euroregionu advokátní profese s Radou Evropy a mezinárodními advokátními organizacemi.

 

Dalším cílem je zastupování profese advokáta u evropských institucí, zejména u Rady Evropy a jejích orgánů. Proto FBE vytváří stálé vazby mezi komorami členských států Rady Evropy a pořádá pravidelně jejich setkání.

 

Zástupcem ČAK v FBE je JUDr. Lenka Vidovičová.

 

 

 
Evropská trestní advokátní komora (ECBA)  

 

ECBA sdružuje advokáty zabývající se obhajobou v trestním řízení z více než 35 evropských států. Hájí jejich zájmy na půdě orgánů EU v průběhu legislativního procesu, je zapojena do řady odborných projektů a dvakrát ročně pořádá konference o aktuálních trestněprávních otázkách.

 

Hlavním cílem ECBA je být lídrem nezávislých advokátů - obhájců, a to při prosazování základních práv osob v trestním řízení, osob podezřelých, obviněných a odsouzených. ECBA byla založena v r. 1997 a sídlo má v Londýně.

 

Zástupcem ČAK v ECBA je Mgr. Miroslav Krutina.

 

 

Zahraniční advokátní komory

 

ALBÁNIE

Doma kombetare e avokateve te shqiperise

Murat Toptani

Business center "EUROCOL"

AL-1000 TIRANE

Tel. +355 04 (2) 251876

E-mail: info@dhka.org.al

Website: dhka.org.al

 

 

ARMÉNIE

Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

7-2 Zakyan Street

AM-0010 YEREVAN

Tel. +374 10600701

Fax +374 10600703

E-mail: info@advocates.am

Website: www.advocates.am

 

 

BELGIE

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone de belgique

Rue Haute, 139 bte 20

BE-1000 BRUXELLES

Tel. +32 26482098

Fax +32 26481167

E-mail: info@avocats.be

Website: www.avocats.be

 

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraar 8

BE-1000 BRUSSEL

Tel. +32 22275470

Fax +32 22275479

E-mail: info@advocaat.be

Website: www.advocaat.be

 

 

BOSNA A HERCEGOVINA

Advokatska-odvjetnička komora Federacije Bosni i Hercegovini

Obala Kulina Bana 6

BA-71000 SARAJEVO

Tel. +387 33261090

Fax +387 33209976

E-mail: adkomfbh@bih.net.ba     

Website: www.advokomfbih.ba

 

BULHARSKO

Supreme Bar Council

Kalojan str. N°1-a

BG-1000 SOFIA

Tel. +359 29875513

Fax +359 29876514

E-mail: arch@vas.bg

Website: www.vas.lex.bg

 

 

ČÍNA

China Law Society

No. 63, Bing Ma Si Hutong

Xicheng District

CN-Beijing 100034

Tel. +86 106650410

E-mail: clsmail@chinalaw.org.cn

Website: www.chinalaw.org.cn

 

The Law Society of Hong Kong

3/F Wing On House

71 Des Voeux Road Central

Hong Kong

DX-009100 Central 1

Tel. +852 28460500

Fax +852 28450387

E-mail: sg@hklawsoc.org.hk

Website: www.hklawsoc.org.hk

 

ČERNÁ HORA

Advokatska komora Crne Gore

Bratrstva i jedinstva 7

ME-81000 PODGORICA

Tel. +382 20602805

Fax +382 20602807

E-mail: advkomora@t-com.me

Website: www.advokatskakomora.me

 

 

DÁNSKO

Det Danske Advokatsamfund

Kronprinsessgade 28

DK-1306 KØBENHAVN K

Tel. +45 33969798

Fax +45 33369750

E-mail: postkasse@advokatsamfundet.dk

Website: www.advokatsamfundet.dk

 

 

ESTONSKO

Eesti Advokatuur

Rävala pst 3

EE-10143 TALLINN

Tel. +372 6620665

E-mail: advokatuur@advokatuur.ee

Website: www.advokatuur.ee

 

 

FINSKO

Suomen Asianajajaliitto

Simonkatu 12 B 16

FI-00101 HELSINKI

Tel. +358 96866120

E-mail: info@asianajajaliitto.fi

Website: www.asianajajaliitto.fi

 

 

FRANCIE

Barreau de Paris

4, Boulevard du Palais CS 80420

FR-75053 PARIS CEDEX 01

Tel. +33 0180271920

Fax +33 144072674

E-mail: accueil_palais@avocatparis.org

Website: www.avocatparis.org

 

Conférence des Bâtonniers

12, Place Dauphine

FR-750001 PARIS

Tel. +33 144419910

Fax +33 143251269

E-mail: conference@conferencedesbatonniers.com

Website: www.conferencedesbatonniers.com

 

Conseil National des Barreaux

180 boulevard Haussmann

FR-75008 PARIS

Tel. +33 153308560

Fax +33 153308561

E -mail: cnb@cnb.avocat.fr

Website: www.cnb.avocat.fr

 

Association française des Avocats Conseils d'Entreprise

23, rue Lavoisier

FR-75008 PARIS

Tel. +33 147663007

E-mail: ace@avocats-conseils.com

Website: www.avocats-conseils.org

 

Confédération Nationale des Avocats

97 Boulevard Malesherbes

FR-75008 PARIS

Tél. +33 156811619

E-mail: cna@cna-avocats.fr

Website: www.cna-avocats.fr

 

Le Syndicat des Avocats de France

34, rue St-Lazare

FR-75009 PARIS

Tel. +33 142820126

E-mail: contact@lesaf.org

Website: www.lesaf.org

 

 

MAKEDONIE

Macedonian Bar Association

St. Dame Gruev No.3

MK-1000 SKOPJE

Tel. +389 23212452

Fax +389 23165409

E-mail: lawyermk@mba.org.mk

Website: www.mba.org.mk

 

 

GRUZIE

P.L.E. (Public Law Entity) Georgian Bar Association

Dzmebi Zubalashvilebi Str. N8

GE-TBILISI

Tel. +995 322987878

E-mail: info@gba.ge

Website: www.gba.ge

 

 

CHORVATSKO

Hrvatska odvjetnička komora

Koturaška 53/II

HR-10000 ZAGREB

Tel. +385 16165200

Fax +385 16170838

E-mail: hok-cba@hok-cba.hr

Website: www.hok-cba.hr

 

IRSKO

Bar Council of Ireland

Law Library

The Four Courts

Inns Quay

IE-DUBLIN 7

Tel. +353 18175000

E-mail: thebarofireland@lawlibrary.ie

Website: www.lawlibrary.ie

 

Law Society of Ireland

Blackhall Place

IE-DUBLIN 7

Tel. +353 16724800

Fax +353 16724801

E-mail: general@lawsociety.ie

Website: www.lawsociety.ie

 

 

ISLAND

Lögmannafélag Íslands

Álftamýri 9

IS-108 REYKJAVÍK

Tel. +354 5685620

E-mail: lmfi@lmfi.is

Website: www.lmfi.is

 

 

ITÁLIE

Consiglio Nazionale Forense

Via del Governo Vecchio, 3

IT-00186 ROMA

Tel. +39 06977488

E-mail: urp@consiglionazionaleforense.it

Website: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

IZRAEL

Israel Bar Association

10 Daniel Frish St.

IL-64731 TEL AVIV

Tel. +972 36362200

E-mail: vaadmerkazi@israelbar.org.il

Website: www.israelbar.org.il

 

 

JAPONSKO

Japan Federation of Bar Associations

1-1-3 Kasumigaseki, Chyioda-ku

JP-Tokyo 100-0013

Tel. +81 335812201

Fax. +82 335810865

Website: www.nichibenren.or.jp

 

 

JIŽNÍ KOREA

Korean Bar Association

18F, 124, Teheran-ro, Gangnam-gu

KR-Seoul, 06234 

Tel. +82 234764000

Fax +82 234764008

Email: international@koreanbar.or.kr

Website: www.koreanbar.or.kr

 

 

KYPR

Cyprus Bar Association

11 Florinis, off. 101

1st Floor

CY-1065 NICOSIA

Tel. +357 22873300

Fax +357 22873013

E-mail: cybar@cytanet.com.cy

Website: www.cyprusbarassociation.org

 

 

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Rechtsanwltskammer

Heiligkreuz 43

FL-9490 VADUZ

Tel. +423 2329932

Fax +423 2329933

E-mail: info@rak.li

Website: www.lirak.li

 

LITVA

Lithuanian Bar Association

Tilto g. 17

LT-01101 Vilnius

Tel. +370 52624546

E-mail: la@advokatura.lt

Website: www.advoco.lt

 

LOTYŠSKO

Latvian Council of Sworn Advocates

Elizabetes Street 63-1

LV-1050 RIGA

Tel. +371 67358487

Fax +371 67358488

E-mail: padome@advokatura.lv

Website: www.advokatura.lv

 

LUCEMBURSKO

Le Barreau de Luxembourg

2A, Boulevard Joseph II

LU-1840 LUXEMBOURG

Tél. +352 4672721

Fax +352 225646

E-mail: info@barreau.lu

Website: www.barreau.lu

 

MAĎARSKO

Magyar Ügyvédi Kamara

Szalay utca 7

HU-1055 BUDAPEST

Tel. +36 13119800

Fax +36 13117867

E-mail: muk@muknet.hu

Website: www.magyarugyvedikamara.hu

 

MALTA

The Chamber of Advocates

Courts of Justice

Republic Street

MT-2000 VALLETTA

Tel. +356 21248601

E-mail: info@avukati.org

Website: www.avukati.org

 

 

MOLDAVSKO

Baroul Avocatilor din Republica Moldova

str. Bucuresti, 46

MD-2012 Chisinau

Tel. +373 22226152

E-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com

Website: www.avocatul.md

 

NĚMECKO

Bundesrechtsanwaltskammer

Littenstraße 9

DE-10179 BERLIN

Tel. +49 302849390

Fax +49 3028493911

E-mail: zentrale@brak.de

Website: www.brak.de

 

Deutscher Anwaltverein e.V.

Littenstraße 11

D-10179 BERLIN

Tel. +49 307261520

Fax +49 30726152190

E-mail: dav@anwaltverein.de

Website: www.anwaltverein.de

 

NIZOZEMSKO

Nederlandse Orde van Advocaten

P.O. Box 30851

NL-2500 GW DEN HAAG

Tel. +31 703353535

E-mail: info@advocatenorde.nl

Website: www.advocatenorde.nl

 

NORSKO

Advokatforeningen

Juristen Hus

Kristian Augusts gate 9

NO-0164 OSLO

Tel. +47 22035050

E-mail: post@advokatforeningen.no

Website: www.advokatforeningen.no

 

POLSKO

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16

PL-00-202 WARSZAWA

Tel. +48 225052500

Fax +48 225052508

E-mail: nra@nra.pl

Website: www.adwokatura.pl

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

PL-00-478 WARSZAWA

Tel. +48 226220588

E-mail: kirp@kirp.pl

Website: www.kirp.pl

 

PORTUGALSKO

Ordem dos Advogados

Lg S Domingos 14 - 1°

PT-1169-060 LISBOA

Tel. +351 218823550

Fax +351 218862403

E-mail: cons.geral@cg.oa.pt

Website: www.oa.pt

 

RAKOUSKO

Österreischischer Rechtsanwaltskammertag

Wollzeile 1-3

AT-1010 WIEN

Tel. +43 153512750

Fax +43 1535127513

E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at

Website: www.rechtsanwaelte.at

 

 

RUMUNSKO

Uniunea Natională a Barourilor Din România

Palatul de Justiţie

Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5

RO-050091 BUCUREŞTI

Tel. +40 213134875

E-mail: unbr@unbr.ro

Website: www.unbr.ro

 

RUSKO

Federal Chamber of Lawyers of Russian Federation

Sivcev Vrazhek 43

RU-119002 Moscow

Tel. + 007 84957872835

Fax + 007 84957872836

E-mail: mail@fparf.ru

Website: www.fparf.ru

 

Chamber of Lawyers of Moscow

Sivcev Vrazhek 43

RU-119002 Moscow

Tel. + 007 4992412020

E-mail: info@advokatymoscow.ru

Website: www.advokatymoscow.ru

 

ŘECKO

Athens Bar Association

60 Academias Street

GR-106 79 ATHINAI

Tel. +30 21033981023

Fax +30 2103610537

E-mail: info@dsa.gr

Website: www.dsa.gr

 

SLOVENSKO

Slovenská Advokátska Komora

Kolárska 4

SK-813 42 BRATISLAVA

Tel. +421 220422742

E-mail: office@sak.sk

Website: www.sak.sk

 

SLOVINSKO

Odvetniška Zbornica Slovenije

Slovenska c. 58

SI-1000 LJUBLJANA

Tel. +386 13003420

Fax +386 13003432

E-mail: info@odv-zb.si

Website: www.odv-zb.si

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Anglie a Wales

The Law Society of England and Wales

The Law Society's Hall

113 Chancery Lane

UK-LONDON WC2A 1PL

Tel. +44 2072421222

Fax +44 2078310344

E-mail: international@lawsociety.org.uk

Website: www.lawsociety.org.uk

 

The Bar Council

289-293 High Holborn

UK-LONDON WC1V 7HZ

Tel. +44 2072420082

E-mail: ContactUs@BarCouncil.org.uk

Website: www.barcouncil.org.uk

 

Severní Irsko

The Law Society of Northern Ireland

96 Victoria Street

UK-BELFAST BT1 3GN

Tel. +44 2890231614

Fax +44 2890232606

E-mail: info@lawsoc-ni.org

Website: www.lawsoc-ni.org

 

General Council of the Bar of Northern Ireland

Chichester Street 91

UK-BELFAST BT1 3JQ

Tel. +44 2890241523

E-mail: chief.executive@barcouncil-ni.org.uk

Website: www.barlibrary.com

 

Skotsko

The Law Society of Scotland

Atria One, 144 Morrison Street

UK-EDINBURGH EH3 8EX

Tel. +44 1312267411

Fax +44 1312252934

E-mail: lawscot@lawscot.org.uk

Website: www.lawscot.org.uk

 

Faculty of Advocates

Parliament House

UK-EDINBURGH EH1 1RF

Tel. +44 1312265071

E-mail: info@advocates.org.uk

Website: www.advocates.org.uk

 

 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

American Bar Association

Chicago Headquarters

321 North Clark Street

US, Chicago, IL 60654

Tel. +1 3129885000

E-mail: Service@americanbar.org

Website: www.americanbar.org

 

 

SRBSKO

Advokatska komora Srbije

Dečanska 13/III

RS-11000 BEOGRAD

Tel. +381 11/32-39-072

Fax +381 11/32-32-203

E-mail: a.k.srbije@gmail.com

Website: www.aks.org.rs

 

 

ŠPANĚLSKO

Consejo General de la Abogacía Española

Paseo de Recoletos 13

ES-28004 MADRID

Tel. +34 915232593

Fax +34 915327836

E-mail: información@abogacia.es

Website: www.abogacia.es

 

 

ŠVÉDSKO

Sveriges Advokatsamfund

Box 27321

SE-102 54 STOCKHOLM

Tel. +46 84590300

Fax +46 86600779

E-mail: info@advokatsamfundet.se

Website: www.advokatsamfundet.se

 

 

ŠVÝCARSKO

Schweizerischer Anwaltsverband

Postfach 8321

Marktgasse 4

CH-3001 Bern

Tel. +41 313130606

Fax +41 313130616

E-mail: info@sav-fsa.ch

Website: www.sav-fsa.ch

 

 

TCHAI-WAN

Taipei Bar Association

9F, No 7, Sec. 1 Rooswelt Rd.

TW-Taipei, R.O.C

Tel. +886 223515071

E-mail: tbax@ms17.hinet.net

Website: www.tba.org.tw

 

 

TURECKO

TÜRKiYE BAROLAR BiRLiGi

Oguzlar Mahallesi Baris Manco Caddesi Av. Özdemir

Özok Sokak No: 8

TR-06520 Balgat – ANKARA

Tel +90 3122925900

Fax +90 3122863100

E-mail: barobirlik@barobirlik.org.tr

Website: www.barobirlik.org.tr

 

 

UKRAJINA

Ukrainian National Bar Association

Borysoglibska Street, house 3, 5th floor

UA-04070  KIEV

Tel. +380 44 3927371

Fax +380 44 3927370

E-mail: info@unba.org.ua

 

Website: unba.org.ua

 

 

 

FAQ (často kladené dotazy)

 

 

 

Zajímavé dokumenty

Mezinárodní vztahy

Animace načítání