cak logo

Matrika

PRO ADVOKÁTY

 

Zápis

Zápis do seznamu advokátů je možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději

do 3 měsíců po složení slibu. Zápisu předchází povinnost splnění podmínek daných v ust. § 5

odst. 1 ZA a doložením následujících dokumentů, pro uvedené žadatele:

 

1. Advokátní koncipienti po složení advokátní zkoušky

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce od data slibu)
 • vyplněné formuláře pro zápis údajů do matriky ZDE a ZDE (formuláře je možno odevzdat kdykoli do zahájení výkonu advokacie)

 

2. Žadatelé, kteří složili jinou odbornou zkoušku, pokládanou za zkoušku advokátní

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřené kopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva
 • ověřenou kopii osvědčení o příslušné odborné zkoušce
 • vyplněné formuláře pro zápis údajů do matriky ZDE ZDE (formuláře je možno odevzdat kdykoli do zahájení výkonu advokacie)

 

3. Zahraniční advokáti, kteří složili uznávací zkoušku v ČAK

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (ZDE, FORM IN EN) s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR
 • osvědčení o složení uznávací zkoušky ČAK
 • potvrzení z domovské komory
 • vyplněný formulář pro zápis údajů do matriky ZDE

 

4. Žadatelé o zápis do seznamu evropských usazených advokátů

 • žádost s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR a datem zápisu
 • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru
 • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtiny
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského advokáta na území ČR

 

Změny

 

Změna matričních údajů

 

Advokát je povinen oznámit změnu do jednoho týdne ode dne, kdy nastala (formulář ke stažení ZDE).

 

 • v případě změny jména, příjmení je třeba doložit kopii dokladu (např. oddací list)
 • v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu
 • změnu adres je třeba oznámit písemně, datovou zprávou, nebo e-mailem na adresu epodatelna@cak.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Změna způsobu výkonu advokacie

 

1. Samostatný advokát se stal společníkem s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR + kopií smlouvy o pojištění.

 

2. Společník s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti se stal samostatným advokátem

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR.

 

3. Samostatný advokát se stal účastníkem sdružení advokátů

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.

 

4. Účastník sdružení advokátů se stal samostatným advokátem

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.

 

5. Advokátovi vzniká nebo zaniká pracovní poměr se subjektem vykonávajícím advokacii

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží pracovní smlouvou, resp. dokladem o skončení pracovního poměru.

6. Trvalá spolupráce advokáta

 • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

 

 

Pozastavení, vyškrtnutí

 

Pozastavení výkonu advokacie

 

Vznikne-li advokátovi překážka ve výkonu advokacie (§9 odst.1 ZA), oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

Pokud překážka pomine, advokát pokud překážka pomine, advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ZDE).

 

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

 

Pokud chce advokát požádat o vyškrtnutí ze seznamu advokátů (§7b odst. 1 písm. g) zašle žádost (žádost ke stažení ZDE) a bude vyškrtnut k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bude žádost na ČAK doručena. 

 

Zemře-li advokát, je třeba oznámit tuto skutečnost písemně (DS, e-mail), připojit dokument (úmrtní, ohledací list) a osobu a adresu, na kterou bude zasláno oznámení o vyškrtnutí.

 

 

Průkazy

 

Identifikační průkazy (dále jen ID průkazy) vydává odbor matriky a pobočka ČAK v Brně.

 

Vydání

 

Pro vydání ID průkazu je třeba se vždy objednat pomocí níže uvedených kontaktů. Vyhotovit

průkaz je možné až po zápisu do seznamu advokátních koncipientů / složení slibu advokáta.

 • vydání prvního průkazu advokáta/ koncipienta je bezplatné
 • vydání nového průkazu z důvodu změny matričních údajů je bezplatné (změna jména, titulů)
 • vydání duplikátu průkazu z důvodu ztráty, odcizení, zničení – 600,- Kč (lze zaplatit na místě)

 

Vrácení, výměna

 

Vrátit průkaz je nutné vždy v případě pozastavení výkonu advokacie, vyškrtnutí ze seznamu

advokátů a advokátních koncipientů.

 

Na výměnu průkazu z důvodu změny matričních údajů je třeba se objednat.

 

Úřední hodiny pro vydávání průkazů

 

Praha, Kaňkův palác, Národní 16 (po předchozím telefonickém objednání na tel.: 273 193 226):

 

Pondělí - Čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 12.00

 

Brno, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15 (po předchozím telefonickém objednání na tel.: 513 030 111):

 

Pondělí - Čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 12.00

 

Informace a rezervace ID průkazy

 

Praha: 

tel: 273 193 226 – Pavel Lacina, email: lacina@cak.cz

 

Brno:

tel: 513 030 111 – Iveta Hoskovcová, email: brno@cak.cz

 

 

Ověřovací knihy

 

Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „Knihy“) vydává odbor matriky a pobočka ČAK v Brně. 

 

Pro vydání, výměnu, vrácení a opětovné vydání knih je třeba se vždy z kapacitních důvodů objednat (platí pro vydávání knih v Praze).

 

Vydání první knihy advokátovi

 

Pro vydání první knihy je třeba předložit:

 • žádost, kterou lze zaslat e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou
 • podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem 

 

Podpisový vzor se předkládá pouze před vydáním první knihy, nebo v případě změny jména,

popř. podpisu. Při změně příjmení je kromě podpisového vzoru potřeba předložit knihu pro

provedení změny.

 

Výměna

 

Pro vrácení či výměnu knihy je třeba předložit: 

 • žádost, kterou lze zaslat e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou

 

Cena jedné knihy je stanovena na 3630,- Kč včetně DPH. Platby ve prospěch České advokátní komory, včetně úhrad za knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, prosíme provádět bezhotovostně

 

Na základě předem zaslané žádosti obdrží advokát fakturu se všemi potřebnými údaji o úhradě. Knihu si může převzít pouze advokát osobně nebo jeho zmocněnec na základě prosté plné moci.

 

Úřední hodiny pro vydávání knih

 

Praha, Národní 16, Kaňkův palác – Nádvorní budova, Národní:

 

Pondělí - Čtvrtek: 

8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Pátek:                    8.00 - 12.00 

 

Brno, nám. Svobody 84/15, Kleinův palác:

 

Pondělí - Čtvrtek:  8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Pátek:       8.00 - 12.00 

 

Informace o vydávání knih

 

Praha: 

tel: 273 193 227 – Klára Sanders, email: sanders@cak.cz

 

Brno: 

tel: 513 030 112 – Jana Tomečková, email: tomeckova@cak.cz

 

 

Výpisy, potvrzení, osvědčení

 

O vydání dokumentu lze požádat na emailové adrese matrika@cak.cz. Žadatel uvede celé jméno, příjmení, evidenční číslo ČAK a druh dokumentu, který má být vydán.

 

Dokument lze zaslat poštou při platbě předem na č.ú. 12432011/0100 variabilní symbol: 34 a evidenční číslo advokáta/koncipienta.

 

Dokument si může převzít advokát osobně, nebo zmocněnec na základě prosté plné moci (neověřené) a uhradit poplatek při převzetí.

 

Výpis

 

Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů slouží jako doklad např. k:

 

 • jednání se státními institucemi (parkovací karty, datové schránky)
 • účasti advokáta ve výběrovém řízení
 • žádosti o leasing, úvěr aj.

 

Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

 

Potvrzení

 

Potvrzení slouží ke stejným účelům jako výpis, není určené pro jednotlivé advokáty, ale pouze pro celé advokátní kanceláře (s.r.o., sdružení, v.o.s., aj.).

 

Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

 

Opis osvědčení

 

V případě ztráty, odcizení vydává ČAK opis osvědčení advokáta. Osvědčení vymezuje rozsah poskytování právních služeb advokáta a společně s průkazem opravňuje advokáta k poskytování právních služeb.

 

Náklady spojené s vyhotovením činí 300,- Kč. Změna osvědčení z důvodu změny příjmení, titulu není zpoplatněna.

 

Kopie dokumentů

 

Pořízení kopií dokumentů vedených Komorou (např. součásti advokátních spisů). Paušální částka na úhradu nákladů spojených činí 100 Kč/dokument.

 

 

 

PRO KONCIPIENTY

 

Zápis, změny

 

PRVNÍ ZÁPIS

 

Zápis do seznamu advokátních koncipientů je možný nejdříve ke dni podání kompletní žádosti prokazující splnění podmínek stanovených v § 37 odst. 1 zákona o advokacii. Tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru.

 

K žádosti o zápis do seznamu koncipientů je třeba předložit: 

 • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • kopii pracovní smlouvy (smlouva musí obsahovat: druh práce - advokátní koncipient, týdenní pracovní doba - 40 hodin)
 • ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení o  absolvovaném vysokoškolském studiu (magisterském, v oboru právo) ve smyslu § 57 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách
 • ověřenou kopii diplomu (další tituly)

 

OPĚTOVNÝ ZÁPIS

K žádosti o opětovný zápis do seznamu koncipientů je třeba předložit: 

 

 • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • kopii pracovní smlouvy (smlouva musí obsahovat: druh práce - advokátní koncipient, týdenní pracovní doba - 40 hodin)
 • ověřenou kopii diplomu (u titulů, které koncipient nemá zapsány)

 

 

Změna zaměstnavatele

 

1. Pokud v případě změny zaměstnavatele na sebe pracovní poměry koncipienta navazují, je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník změn koncipienta, ke stažení ZDE                        
 • kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
 • kopie nové pracovní smlouvy

 

2. Pokud v případě změny zaměstnavatele na sebe pracovní poměry koncipienta nenavazují, je třeba předložit:

 • žádost o vyškrtnutí, ke stažení ZDE
 • kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
 • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE
 • výpis z rejstříku trestů
 • kopie pracovní smlouvy

 

Změna školitele

Jedná se o změnu školitele v rámci advokátní kanceláře. Změnu lze oznámit volnou formou elektronicky.

 

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pokud je pracovní poměr koncipienta sjednán na dobu určitou, je třeba v dostatečném časovém předstihu předložit kopii dodatku o prodloužení pracovního nebo kopii nové pracovní smlouvy. V opačném případě dojte po uplynutí sjednané doby k vyškrtnutí koncipienta ze seznamu. 

 

Změna matričních údajů

 

Advokátní koncipient je povinen oznámit změnu údajů do jednoho týdne ode dne, kdy nastala. Pro provedení změny je třeba doručit Komoře písemnou žádost o změnu nebo vyplněný dotazník změn koncipienta (ke stažení ZDE). 

 

V případě změny jména nebo příjmení doklad osvědčující tuto skutečnost (např. oddací list), v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu.

 

 

Přerušení, pozastavení

Přerušení právní praxe

 

Při přerušení praxe advokátního koncipienta musí trvat pracovní poměr. Přerušení nastává pouze v případě, že advokátní koncipient pobírá peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, nebo je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. K přerušení praxe je třeba doložit:

 • žádost o přerušení praxe, ke stažení ZDE
 • kopie žádosti o PPM, kopie dokladu o pobírání RP, kopie neschopenky

 

Zánik přerušení je třeba písemně oznámit, formulář ke stažení ZDE.

 

Pozastavení právní praxe

 

Při pozastavení praxe advokátního koncipienta musí trvat pracovní poměr. Pozastavit právní praxi lze např. z důvodu zahraniční stáže. K pozastavení praxe je třeba doložit:

 • žádost o pozastavení (s úředně ověřeným podpisem), ke stažení ZDE

 

Zánik pozastavení je třeba písemně oznámit, formulář ke stažení ZDE.

 

Vyškrtnutí

 

Vyškrtnutí je nutné v případě, že koncipientovi skončí pracovní poměr s advokátem. Koncipient je povinen tuto změnu nahlásit do týdne poté, co nastala. K vyškrtnutí je třeba doložit:

 

 • žádost o vyškrtnutí, ke stažení ZDE
 • kopie dohody o rozvázání prac. poměru, popř. výpověď;
 • průkaz koncipienta.

 

 

Zápis absolventů zahraničních VŠ

Kritéria stanovená Českou advokátní komorou pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o advokacii).

 

Podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o advokacii platí, že Česká advokátní komora zapíše do seznamu advokátů, resp. seznamu advokátních koncipientů žadatele, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána nebo pokud bylo takové vzdělání uznáno podle zvláštního právního předpisu a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

 

V souladu s citovanými ustanoveními zákona o advokacii, nálezem Ústavního soudu II. ÚS 443/16 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 As 305/2020 stanoví Česká advokátní komora následující kritéria pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým:

 

a) Míra znalostí relevantních oblastí práva

 

Vzhledem k tomu, že zahraniční vysokoškolské vzdělání v oboru právo se může od tuzemského vzdělání podstatně lišit, je uchazeč povinen doložit rozsah a obsah jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci daného studijního programu na zahraniční vysoké škole. Dokládá se rozhodnutím některé z právnických fakult vysoké školy v České republice o srovnatelnosti zahraničního studijního programu s požadavky magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, event. Osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Prokázat požadovanou míru znalostí relevantních oblastí práva může každý uchazeč rovněž předložením dokladů o absolvování mimořádného studia na právnické fakultě v České republice s vykonáním zkoušek z předmětů Trestní právo, Správní právo, Obchodní právo, Ústavní právo a státověda, Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní.

 

b) Úroveň získaného zahraničního vzdělání

 

Při posuzování, zda je zahraniční právnické vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na právnické fakultě v České republice, hodnotí Česká advokátní komora úroveň zahraničního vzdělání zejména podle vědeckých publikací, výzkumů, programů a jiných odborných projektů, na kterých se zahraniční vysoká škola podílí nebo které pořádá. Přihlíží rovněž k obecně dostupným referencím o této škole a informacím o vysokoškolských pedagozích, kteří na dané vysoké škole působí, včetně jejich publikační činnosti.

 

c) Míra právních dovedností

 

Míru právních dovedností žadatel osvědčuje tím, jak se orientuje v právní problematice a v českém právu. Dokládá se informacemi o účasti žadatele na právních jednáních, písemnými právními dokumenty, jež žadatel zpracoval, informacemi o dalších právních krocích, kterých se žadatel zúčastnil nebo na kterých významným způsobem participoval a při kterých osvědčil znalost českého práva.

 

Průkazy, potvrzení

 

Identifikační průkazy (dále jen ID průkazy) vydává odbor matriky v Praze a pobočka ČAK v Brně.

 

Vydání

 

Pro vydání ID průkazu je třeba se vždy objednat pomocí níže uvedených kontaktů. Vyhotovit průkaz je možné až po zápisu do seznamu advokátních koncipientů / složení slibu advokáta.

 • vydání prvního průkazu advokáta/ koncipienta je bezplatné
 • vydání nového průkazu z důvodu změny matričních údajů je bezplatné (změna jména, titulů)
 • vydání duplikátu průkazu z důvodu ztráty, odcizení, zničení – 600,- Kč (lze zaplatit na místě)

 

Vrácení, výměna

 

Vrátit průkaz je nutné vždy v případě pozastavení výkonu advokacie, vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů.

 

Na výměnu průkazu z důvodu změny matričních údajů je třeba se objednat.

 

Úřední hodiny pro vydávání průkazů

 

Praha, Kaňkův palác, Národní 16 (po předchozím telefonickém objednání na tel.: 273 193 226):

 

Pondělí - Čtvrtek:    

8.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00
Pátek: 8.00 - 12.00

 

Brno, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15 (po předchozím telefonickém objednání na tel.: 513 030 111):

 

Pondělí - Čtvrtek: 8.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00
Pátek: 8.00 - 12.00

 

Informace a rezervace ID průkazy

 

Praha:

tel: 273 193 226 – Pavel Lacina, email: lacina@cak.cz

 

Brno:

tel: 513 030 111 – Iveta Hoskovcová, email: brno@cak.cz

 

 

Potvrzení praxe koncipienta

 

ČAK vydává výpis ze seznamu advokátních koncipientů, který tuto skutečnost dokládá. Více informací ZDE.

 

 

Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 2. srpna 2024

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (ZDE) doručte společně se všemi přílohami nejpozději 18. července 2024 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

 

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 18. červenci 2024  již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.

 

Agendu advokátních slibů má na starosti pracovnice odboru matriky Magda Šťastná: tel.: 273 193 221, mail: stastna@cak.cz.

 

 

Matrika

Animace načítání