cak logo

FAQ (často kladené dotazy)

Stanovisko ČAK k otázce Brexitu

 

Co potřebujete pro zápis do seznamu evropských usazených advokátů?

1. Pokud žadatel posílá podklady poštou, je nutné doložit:

 

 • žádost s uvedením adresy budoucího sídla advokátní kanceláře v České republice - včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt - a data zápisu (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)
 • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie)
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského usazeného advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)
 • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu)

2. Pokud žadatel přinese podklady osobně na podatelnu ČAK, Kaňkův palác, Národní 16, je nutné doložit:

 

 • žádost s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice -  včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt - a data zápisu (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)
 • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie, případné osobně donést originál)
 • dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského usazeného advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)
 • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu, případně osobně přinést originál – vidimaci provede pověřený pracovník matriky).

 

 

Může tzv. "zahraniční advokát" působit v ČR jako zástupce v řízení před soudem podobně jako evropský advokát?

Zahraniční advokát dle §5a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nesmí poskytovat právní služby v oblasti českého práva (na rozdíl od evropského advokáta). Zahraniční advokát je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního a nemůže tedy působit ani v řízení před soudem na rozdíl od advokáta evropského.

 

Znění § 5a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii naleznete ZDE.

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský hostující advokát?

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dočasně či příležitostně, může tam působit jako evropský hostující advokát. Při dočasném a příležitostném poskytování právních služeb není český advokát zapisován do seznamu advokátů u Slovenské advokátní komory (tomuto zápisu podléhá pouze ten advokát, který chce na území Slovenska poskytovat právní služby dlouhodobě, bez podstatných přerušení – tj. evropský usazený advokát).

 

Spolupracující advokát

 

Evropský hostující advokát je povinen spolupracovat se slovenským advokátem zapsaným v seznamu slovenských advokátů u Slovenské advokátní komory v případě, že zastupuje účastníka v řízení před soudem, ve kterém musí být účastník řízení zastoupený advokátem anebo ve kterém může být zástupce pouze advokát a při obhajobě obviněného v trestním řízení, jinak není oprávněn účastníka (či obviněného) zastupovat jako advokát. Na adresu tohoto slovenského spolupracujícího advokáta se evropskému hostujícímu advokátovi doručují písemnosti jemu určené.

 

Vzájemnou spolupráci si evropský hostující advokát a slovenský advokát – spolupracující advokát upraví písemnou smlouvou.

 

Předložení dokladů po vyžádání Slovenskou advokátní komorou, soudem či jiným orgánem veřejné moci.

 

Pokud je o to požádán Slovenskou advokátní komorou, soudem či jiným orgánem veřejné moci, je evropský hostující advokát povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat právní služby jako advokát na území svého domovského státu. Dále je povinen předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb na území Slovenska. Pokud by tyto doklady evropský hostující advokát na požádání nedoložil, není oprávněn poskytovat právní služby na území Slovenska.

 

Překlad dokladů do slovenského jazyka

 

Tyto doklady nesmí být, v okamžiku jejich předložení, starší 3 měsíců. Slovenská advokátní komora po českých advokátech nevyžaduje ověřené překlady dokladů (písemností).

 

Omezení při poskytování právních služeb

 

Hostující evropský advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí. Nemá právo hlasovat na sněmu advokátů a být volen do orgánů Slovenské advokátní komory. 

 

Pojištění

 

Je nutné, aby evropský hostující advokát byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu; jeho pojištění musí zahrnovat i území Slovenska.

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský usazený advokát?

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit jako evropský usazený advokát.

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše českého advokáta do seznamu evropských usazených advokátů na Slovensku do dvou měsíců od doručení písemné žádosti, ke které je nutno doložit:

 

  • originál potvrzení nebo ověřenou kopii potvrzení členského státu, že je evropský advokát zapsán v advokátní komoře, tj. osvědčení o zapsání do seznamu advokátů v České republice
  • doklad o profesní zkoušce
  • čestné prohlášení, že v České republice není proti advokátovi vedeno žádné trestní ani kárné řízení
  • kopii pasu
  • výpis z trestního rejstříku domovského státu, ze kterého pochází, tj. České republiky (ne starší než 3 měsíce) a výpis z trestního rejstříku Slovenské republiky (ne starší než 3 měsíce)
  • adresu sídla na Slovensku, kde bude advokát vykonávat advokacii
  • foto 3 x 3,5 cm na průkaz
  • pojištění výkonu povolání
  • úhrada registračního poplatku

 

Úřední překlad dokladů do slovenského jazyka

 

Slovenská advokátní komora po českých advokátech nevyžaduje ověřené překlady dokladů (písemností) do slovenského jazyka.

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku přímo jako slovenský advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát)?

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit přímo jako slovenský advokát a být zapsán do seznamu slovenských advokátů.

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše advokáta do seznamu slovenských advokátů na základě písemné žádosti, pokud dotyčný advokát prokáže, že:

  • je zapsaný v seznamu evropských usazených advokátů na Slovensku
  • složil advokátní slib na Slovenské advokátní komoře
  • po dobu tří let poskytoval právní služby na území Slovenska
  • poskytoval právní služby v oblasti právního řádu Slovenské republiky

 

Advokát, který je zároveň evropským usazeným advokátem na Slovensku, předloží Slovenské advokátní komoře informace podpořené spisovou dokumentací o právních službách, které poskytoval v oblasti právního řádu Slovenské republiky a poskytne počet a druh právních služeb, které poskytoval.

 

Upuštění od (prominutí) podmínky poskytování právních služeb po dobu tří let v oblasti právního řádu Slovenské republiky

 

Slovenská advokátní komora upustí od této podmínky (promine tuto podmínku), pokud se advokát žádající o zápis do seznamu slovenských advokátů zúčastní pohovoru před tříčlennou komisí a prokáže, že pravidelně poskytoval právní služby v oblasti právního řádu Slovenské republiky a je způsobilý poskytovat právní služby i nadále. Slovenská advokátní komora přihlédne při pohovoru k účasti advokáta na přednáškách, seminářích a konferencích o právním řádu Slovenské republiky.

 

Po zapsání do seznamu slovenských advokátů je původně evropský usazený advokát oprávněn užívat při poskytování právních služeb profesní označení, které získal ve státě registrace. Pokud je společníkem zahraniční právnické osoby anebo slovenské právnické osoby oprávněné poskytovat právní služby, může se ke svému profesnímu označení připojit obchodní firmu nebo právní formu této právnické osoby.

 

Po zápisu evropského usazeného advokáta do seznamu slovenských advokátů je advokát vyškrtnut ze seznamu evropských usazených advokátů.

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku přímo jako slovenský advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát) bez splnění podmínky zápisu do seznamu evropských usazených advokátů a tříletého poskytování právních služeb v oblasti právního řádu Slovenské republiky?

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit přímo jako slovenský advokát a být zapsán do seznamu slovenských advokátů.

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše advokáta do seznamu slovenských advokátů na základě písemné žádosti, pokud dotyčný advokát prokáže, že:

  • je občanem státu Evropské unie anebo jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru
  • splnil podmínku odborného vzdělání a praxe požadované v domovském státě, ve kterém je oprávněn vykonávat profesi advokáta pod příslušným profesním označením (osvědčení při jeho předložení nesmí býtstarší 3 měsíců)
  • složil zkoušku způsobilosti, což je zkouška zaměřená na posouzení odborných znalostí evropského advokáta o znalosti právního řádu Slovenské republiky a stavovských předpisů Slovenské advokátní komory; zkouška se koná ve slovenském jazyce
  • složil slib

 

Po zapsání do seznamu slovenských advokátů je evropský advokát oprávněn užívat při poskytování právních služeb profesní označení, které získal ve státě registrace. Pokud je společníkem zahraniční právnické osoby anebo slovenské právnické osoby oprávněné poskytovat právní služby, může se ke svému profesnímu označení připojit obchodní firmu nebo právní formu této právnické osoby.

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice jako evropský hostující advokát?

V případě, že chce evropský advokát poskytovat právní služby na území České republiky příležitostně, může zde působit jako evropský hostující advokát.

 

Nahlášení u České advokátní komory

 

Evropský hostující advokát, který poskytuje právní služby na území České republiky příležitostně, nikoliv dlouhodobě, nepodléhá zápisu ani nahlášení u České advokátní komory. Pokud však poskytuje evropský hostující advokát na území České republiky právní služby bez podstatnějších přerušení po dobu jednoho měsíce, je povinen oznámit Komoře adresu místa v České republice pro doručování písemností Komory.

 

Používání profesního označení

 

Evropský hostující advokát je povinen používat při poskytování právních služeb profesní označení, které je oprávněn používat při poskytování právních služeb ve svém domovském státu. Toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu. Pokud je o to požádán, je evropský hostující advokát povinen prokázat Komoře, soudu nebo jinému orgánu příslušným dokladem nebo doklady vydanými v domovském státě své oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii; průkaz oprávnění musí být hostujícím evropským advokátem předložen s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

 

Omezení

 

Evropský hostující advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, a smlouvy o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, pokud se týkají nemovitosti; evropský hostující advokát není oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu.

 

Evropský hostující advokát nemůže být členem sdružení ani společníkem společnosti.

 

Evropský hostující advokát není oprávněn účastnit se sněmu a nemůže být volen do orgánů Komory.

 

Konzultant v otázkách procesního práva

 

Poskytuje-li evropský hostující advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský hostující advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny.

 

Zmocněnec pro doručování písemností

 

Poskytuje-li evropský hostující advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, je povinen ustanovit advokáta jako svého zmocněnce pro doručování písemností. Evropský hostující advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla zmocněnce pro doručování při prvním úkonu, který vůči němu učiní; soud nebo jiný orgán zasílá písemnosti, včetně rozhodnutí, na adresu sídla zmocněnce pro doručování. Pokud evropský hostující advokát tuto povinnost nesplní, soud nebo jiný orgán písemnost uloží s tím, že účinky doručení písemnosti (rozhodnutí) nastávají třetím dnem po uložení; to platí i v případě písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou evropského hostujícího advokáta.

 

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice jako evropský usazený advokát?

V případě, že chce evropský advokát poskytovat právní služby na území České republiky dlouhodobě, může zde působit jako evropský usazený advokát.

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských usazených advokátů v České republice po předložení:

 

Korespondenčně

 • písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice - včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt - a data zápisu (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)
 • dokladu osvědčujícím oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie)
 • dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)
 • dokladu o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu)

 

Osobně na podatelnu ČAK

 

 • písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice -  včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt - a data zápisu (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)

 

 • dokladu osvědčujícím oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie, případné osobně donést originál)

 

 • dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)

 

 • dokladu o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu, případně osobně přinést originál – vidimaci provede pověřený pracovník matriky).

 

Pro zápisy evropských usazených advokátů je příslušný odbor matriky České advokátní komory, kontaktní osobou je vedoucí odboru, JUDr. Petr Svoboda: E-mail: svoboda@cak.cz; Tel: +420 273 193 220.

 

Po splnění výše uvedených podmínek a úhradě poplatku stanoveného ČAK za zápis obdrží advokát oznámení o zápise a Osvědčení.

Na území České republiky se advokát prokazuje průkazem evropského usazeného advokáta. K vyhotovení průkazu evropského advokáta se evropský usazený advokát objednává na tel. č. 273 193 226 e-mail: lacina@cak.cz nebo na pobočce Komory v Brně: 513 030 111.

 

ČAK oznámí domovské advokátní komoře, že advokát byl zapsán do seznamu evropských usazených advokátů ČAK.

 

 

Používání profesního označení

 

Evropský usazený advokát je povinen používat při poskytování právních služeb profesní označení, které je oprávněn používat při poskytování právních služeb ve svém domovském státu. Toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu. K tomuto označení je evropský usazený advokát povinen uvádět odkaz na jeho zápis do seznamu evropských advokátů.

 

 

Konzultant v otázkách procesního práva

 

Poskytuje-li evropský usazený advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský usazený advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny.

 

Jaké podmínky musí splnit evropský usazený advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice přímo jako český advokát?

V případě, že chce evropský usazený advokát poskytovat právní služby na území České republiky dlouhodobě, může zde působit přímo jako český advokát a být zapsán do seznamu advokátů.

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše advokáta do seznamu advokátů na základě písemné žádosti (tato písemná žádost nemá žádnou předepsanou formu), pokud dotyčný advokát prokáže, že:

 

 • poskytoval v České republice bez podstatnějších přerušení právní služby jako evropský usazený advokát po dobu alespoň tří let
 • tyto právní služby poskytoval v oblasti práva České republiky
 • splňuje podmínky uvedené v zákoně o advokacii v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)

 

 

Prominutí podmínky tříletého poskytování právních služeb

 

Prokáže-li žadatel o zápis do seznamu advokátů, který nesplňuje podmínku tříletého poskytování právních služeb, v pohovoru před tříčlennou komisí jmenovanou předsedou Komory, že jeho znalosti o právu České republiky a stavovských předpisů, jakož i zkušenosti získané v průběhu dosavadního poskytování právních služeb jsou dostatečné k výkonu advokacie, může Komora splnění této podmínky zcela nebo zčásti prominout.

 

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice přímo jako český advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát) bez splnění podmínky tříletého poskytování právních služeb v oblasti právního řádu České republiky?

Česká advokátní komora zapíše po složení slibu do seznamu advokátů státního příslušníka některého z domovských států Evropské unie nebo státního příslušníka jiného státu trvale usazeného v některém z domovských států Evropské unie do seznamu advokátů na základě písemné žádosti (tato písemná žádost nemá žádnou předepsanou formu), pokud dotyčný advokát prokáže, že: 

 

 • splnil podmínky profesního vzdělání a praxe stanovené v tomto státě k získání oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením svého domovského státu (Evropské unie)
 • složil zkoušku způsobilosti (Zkouškou způsobilosti se ověřují znalosti z právního řádu České republiky, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o její vykonání již v některém z domovských států splnil podmínky k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením toho domovského státu). Zkoušku způsobilosti lze vykonat pouze v jazyce českém nebo slovenském.
 • splnil podmínky uvedené v zákoně o advokacii v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)

 

Jaké podmínky musí splnit zahraniční advokát (pocházející ze zemí mimo EU), aby mohl poskytovat právní služby v České republice?

Zahraniční advokát, který není příslušníkem některého ze států Evropské unie, je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky.

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše zahraničního advokáta do seznamu advokátů poté, co:

 

 • složí uznávací zkoušku - uznávací zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb a základní znalosti o právním řádu České republiky; účelem uznávací zkoušky je i ověření znalostí stavovských předpisů. Uznávací zkoušku lze vykonat v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.
 • předloží písemnou žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (ZDE, FORM IN EN), s uvedením adresy budoucího sídla advokátní kanceláře v ČR.
 • předloží oprávnění poskytovat právní služby ve svém státě původu

 

Omezení (při poskytování právních služeb)

 

Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů jako zahraniční advokát, je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.

 

K zápisu zahraničních advokátů do seznamu advokátů České advokátní komory je příslušný odbor matriky České advokátní komory. Pro zápis zahraničního advokáta do seznamu advokátů kontaktuje zahraniční advokát Odbor matriky na e-mailu: matrika@cak.cz či telefonicky na tel. č. +420 273 193 221.

 

Uznávání notářských zápisů jiných členských států EU českým rejstříkovým soudem

Vzhledem k opakovaným dotazům advokátů i notářů k tomuto problému, zaujalo ministerstvo spravedlnosti následující stanovisko :

 

1)      S ohledem na různorodé pojetí profese notáře v různých státech a veřejných listin, které vyhotovují, není myslitelné vykládat pojem "notářského zápisu" bez dalšího jako určitý obecný termín prostupující různé právní řády jako je tomu např. u pojmu soudního rozhodnutí. Pokud by zákonodárce zamýšlel možnost použití listin vyhotovených zahraničními notáři, které vykazují podobné rysy jako notářské zápisy, lze předpokládat, že by tuto otázku výslovně upravil.

 

2)      Notářské zápisy (ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku nebo třeba zákona o přeměně obchodních společností) nepovažujeme za takový druh veřejných listin, u nichž by bylo možné předpokládat oběh mezi státy, tj. uznávání a výkon (a to na rozdíl třeba od notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, které se mohou stát exekučními tituly a plní tak obdobnou funkci jako soudní rozhodnutí či soudní smíry). Jde o výstupy jednoho orgánu veřejné moci, které slouží jako podklad pro práci druhého orgánu veřejné moci. Jde o výsledek toho, že na notáře byly přeneseny některé pravomoci, které by jinak příslušely výlučně českým soudům v rámci řízení o zápisu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že se jedná o přenesené pravomoci, jejich výkon je omezen na území České republiky.

 

3)      Tento výklad je zcela v souladu s logikou některých předpisů EU z oblasti práva obchodních společností, které předpokládají, že členské státy určí veřejný orgán (zmiňován např. právě notář či soud) příslušný ke kontrole zákonnosti vybraných postupů obchodních společností dle vnitrostátního práva daného státu. Např. směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností předpokládá určení takového orgánu v každém členském státě pro kontrolu zákonnosti přeshraniční fúze s ohledem na část postupu týkající se každé fúzující společnosti, která se řídí jeho vnitrostátním právem. Obdobně nařízení č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti předpokládá, že členské státy určí soudy, notáře jiné orgány jako orgány příslušné pro vydání osvědčení potvrzujícího splnění všech úkonů a formalit, které musejí být provedeny před fúzí, jíž bude vytvořena budoucí evropská (akciová) společnost. I tyto předpisy EU tedy vycházejí z toho, že zákonnost vybraných postupů kolem obchodních společností má zkoumat příslušný vnitrostátní orgán; v ČR byl v těchto případech zvolen právě notář a jako forma notářský zápis.

 

4)      Jestliže zákon (např. Obchodní zákoník) pro nějaký právní úkon předepisuje formu notářského zápisu nebo stanoví, že nějaká skutečnost musí být osvědčena notářským zápisem, míní se tím notářský zápis podle českého notářského řádu pořízený notářem, který byl jmenován českým státem podle pravidel stanovených českým zákonem (Bílek, P., Fiala, R., Jindřich, M, Wawerka, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář 4. vydání, Praha : C.H.Beck, 2010, s. 27-28).