cak logo

Elektronická kniha úschov

Tato stránka pojednává o tom, jak mohou advokáti požádat o přístup do Elektronické knihy úschov a jak se do ní mají následně přihlásit.

Hledáte-li informace o úschovách jako klient advokáta, vše potřebné naleznete na tomto odkazu: Advokátní úschovy

 

Elektronická kniha úschov (dále též jen EKÚ) je systém sloužící ke kontrole povinností advokáta při provádění úschov peněz ve smyslu čl. 2a usnesení č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen usnesení). Kniha se vede jako průběžně číslovaný registr úschov, které byly Komoře nahlášeny v souladu s tímto stavovským předpisem.

 

Elektronická kniha úschov je přístupná přes portál Moje ČAK aniž by advokát musel o přístup žádat, bude mu vytvořen automaticky.

 

Níže v tomto textu je postup získání přístupu přes dříve používané rozhraní, které je zatím nadále podporované.

 

Přidělení přístupu

 

Advokát, který bude do elektronické knihy zapisovat, potřebuje přihlašovací jméno, heslo. Údaje mu budou přiděleny na základě vyplněné žádosti o přístup do elektronické knihy úschov (formulář níže). Formulář se odešle Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem na epodatelna@cak.cz.

 

 

 

Přihlášení do EKÚ

 

Do elektronické knihy úschov se přihlaste zde: www.eku-cak.cz

 

Zápis do EKÚ

 

Do elektronické knihy úschov advokát hlásí tyto údaje:

 

• značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž advokát vede příslušnou úschovu peněz

• číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny

• datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, datum přijetí prvního plnění

• adresa klienta pro doručování elektronické pošty, na kterou Komora oznámí klientovi informace o odeslání údajů do EKÚ (maximálně 5 adres)

 

Poznámka je nepovinná (slouží např. jako vysvětlivka k chybně zadané úschově)

 

Po ukončení úschovy je advokát povinen bez zbytečného odkladu odeslat do knihy datum vyplacení prostředků klienta; je-li vyplacení prostředků klienta provedeno více převody, uvede advokát datum posledního převodu.

 

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

Informační povinnost advokáta

Od 23. 7. 2023 jsou advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá (viz čl. 2c usnesení).

To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy.

 

Advokáti mohou v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ.

 

Pro více informací kontaktujte odbor matriky ČAK, e-mail: matrika@cak.cz