cak logo

Základní informace k advokátním úschovám

Co je to advokátní úschova?

Advokát je podle zákona o advokacii osobou oprávněnou spravovat cizí majetek, včetně přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Svěřením peněz nebo jiného majetku klienta advokátovi vzniká tzv. advokátní úschova. Tu advokát vykonává na základě smlouvy s klientem a podle jeho pokynů. Povinnosti týkající se úschovy jsou upraveny zákonem a stavovským předpisem.

 

Mám právo vybrat si advokáta pro provedení úschovy?

Ano. Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; to platí i pro advokátní úschovy. Nikdo nemůže klienta nutit, aby např. při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře uzavřel dohodu s předem stanoveným advokátem.

 

 

Jak se advokátní úschova provádí?

Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřenskou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran, včetně povinností advokáta, zejména pokud jde o vydání předmětu úschovy. Obsah smlouvy záleží vždy na individuálních potřebách klienta a jeho pokynech. Jde-li o úschovu peněz, ty mohou být předány advokátovi jak v české, tak i cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově max. 270 tisíc Kč), nebo složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem. Úschova listinných cenných papírů nebo jiných předmětů probíhá v bezpečnostní schránce na jméno advokáta u banky, výjimečně též v trezoru advokáta, je-li tímto způsobem zajištěna dostatečná ochrana.

 

Na jakém účtu jsou peníze uschovány?

Peněžní prostředky jsou vždy uloženy na zvláštním úschovním účtu označeném jako advokátní úschova. Účet musí být veden na jméno advokáta. Při výběru banky je advokát povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku jiných klientů i majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi.

 

Mám možnost sledovat pohyb na úschovním účtu?

Před přijetím peněžních prostředků na účet advokát písemně informuje klienty o možnosti sledování pohybu a zůstatku na účtu dle možností poskytovaných k danému účtu příslušnou bankou. Na základě pokynu klienta zajistí advokát u banky zasílání informací danému klientovi o pohybech a zůstatku na účtu. Souhlas se zasíláním informací klientům nesmí advokát během trvání úschovy zrušit. Pokud banka zasílání notifikací klientům advokáta neumožňuje, je advokát o tom povinen klienty informovat. Stále přitom platí, že při výběru banky přihlédne advokát k případným požadavkům klienta.

 

Co je to elektronická kniha úschov?

Česká advokátní komora vytvořila pro advokáty tzv. elektronickou knihu úschov, což je průběžně číslovaný registr úschov klientů konkrétního advokáta. Do této knihy jsou všichni advokáti povinni hlásit veškeré prováděné úschovy, čímž si Komora udržuje přehled o činnosti advokátů a umožňuje důslednější kontrolu při provádění úschov. Ohlášení podléhá jak převzetí prostředků do úschovy, tak jejich vyplacení.

 

Jaké mám další možnosti kontroly řádného plnění povinností advokáta?

Pokud si to klient přeje, je advokát povinen odeslat do elektronické knihy úschov také e-mailovou adresu klienta, na kterou Česká advokátní komora klientovi zašle potvrzení o tom, že advokát odeslal informace do elektronické knihy úschov.

 

Jaká je odměna advokáta?

Odměna advokáta za úschovu peněz je vždy smluvní; advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem vždy dohodnout.

 

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených prostředků klienta ve prospěch advokáta nebo jiných osob, zejména platba odměny advokáta, nejsou přípustné s výjimkou případů, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis nebo pokud klient, za něhož má být platba provedena, k ní dal písemný souhlas anebo to vyplývá ze smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě pokud platba byla nařízena rozhodnutím soudu nebo jiným k tomu oprávněným orgánem. Advokát nesmí přebírat ručení a poskytovat jakékoli půjčky nebo úvěry z prostředků klienta a provádět úschovu ve vlastní věci. Na úschovní účet nesmí advokát uložit vlastní peněžní prostředky.

 

Je advokát povinen vést o úschově nějakou dokumentaci?

O nakládání s peněžními prostředky, cennými papíry nebo jiným majetkem klienta v souvislosti s prováděním jejich úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Tato dokumentace musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta s tím, že se v ní odliší prostředky klienta od jiných prostředků, vedených na účtech advokáta. Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, kopie dokladů, plnou moc, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy.

 

Vyplývají pro advokáta nějaké povinnosti ze zákona proti praní špinavých peněz?

Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci klienta, a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem, např. nahlášení podezřelého obchodu, kontrola klienta aj.

 

Jak mám postupovat, pokud mi advokát způsobí při úschově škodu?

Pokud vám advokát způsobí při úschově škodu, např. pokud vám v termínu nevyplatí příslušné peněžní prostředky, okamžitě jej o této skutečnosti informujte a požadujte, aby splnil svoji povinnost a škodu nahradil. Pokud tak neučiní nebo pokud jej nelze kontaktovat, informujte Českou advokátní komorou, která provede kontrolu. Pokud se domníváte, že se advokát dopustil trestného činu, podejte na něj trestní oznámení. Zároveň s tím (zejména je-li obava, že advokát neoprávněně nakládá s peněžními prostředky) může klient podat u příslušného soudu žalobu na vydání věci s návrhem na předběžné opatření, kterým by soud zakázal advokátovi s peněžními prostředky nakládat.

 

Je advokát pojištěn pro případ, že klientovi způsobí škodu?

Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb, stejně jako např. notář. Advokát je povinen vhodným způsobem poučit klienta o rozsahu pojištění, které se vztahuje na předmět úschovy, včetně právní úpravy pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. Pokud klient oznámí advokátovi požadavek na náhradu škody, je advokát povinen o tom informovat svou pojišťovnu a poskytnout jí veškerou součinnost při šetření škodní události.

Ve vztahu k advokátním úschovám se však pojištění nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související s úschovou. Je potřeba si uvědomit, že žádná pojišťovna nepojistí nikoho pro případ úmyslného trestného činu! V tomto směru se advokátní úschova neliší od jakýchkoli jiných úschov – proti zpronevěře se nelze nijak pojistit!

 

Jak je to s odpovědností advokáta?

Advokát je odpovědný za veškerá pochybení. V případě, že poruší své povinnosti při advokátní úschově (např. provádí více úschov na společném účtu, použije peněžních prostředků klienta k jinému než sjednanému účelu atp.), dopustí se tím kárného provinění, za které je mu uloženo některé z kárných opatření (včetně pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Tím není dotčena jeho odpovědnost podle trestního zákona a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Advokát odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou při advokátní úschově způsobí!