cak logo

Statut regionálních středisek

REGIONÁLNÍ STŘEDISKA - STATUT

Představenstvo České advokátní komory v souladu s ustanovením § 4l odst. 2 zákona č.

85/l996 Sb., o advokacii, v platném znění a čl. 27 odst.3 usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v

platném znění jmenuje regionální představitele a jejich zástupce pro jednotlivé oblasti dle

působnosti krajských soudů, se zmocnění zajišťovat činnosti uvedené v čl. 27 odst. 3, 5

usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v platném znění:

 

Oddíl osmý

Regionální střediska Komory a jiné orgány Komory

 

Čl. 27

Regionální středisko Komory

(1) Představenstvo je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen “regionální

středisko”); regionální středisko není právnickou osobou.

(2) Představenstvo v usnesení o zřízení regionálního střediska zejména vymezí území, na

které se vztahuje působnost regionálního střediska (dále jen “region”), stanoví podrobněji

činnosti, které regionální středisko zajišťuje, a upraví způsob jeho financování.

(3) V čele regionálního střediska stojí regionální představitel Komory (dále jen “regionální

představitel”); regionální představitel je ze své činnosti odpovědný představenstvu.

Představenstvo je oprávněno jmenovat zástupce re gio nálního představitele, který zastupuje

regionálního představitele, nemůže-li svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat; zástupců

regionálního představitele může být jmenováno i více.

(4) Představenstvo je oprávněno zřídit stálý regionální úřad Komory, který organizačně a

technicky zajišťuje činnost regionálního představitele.

(5) Regionální středisko zejména

 

a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání

advokátů,

b) zprostředkovává informace mezi advokáty a advokátními koncipienty v regionu a

představenstvem, popřípadě i jinými orgány Komory,

c) v součinnosti s předsedou reprezentuje Komoru ve vztahu k soudním orgánům, státnímu

zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících

s výkonem advokacie a postavením advokátů,

d) podílí se na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí

právních služeb advokátem (§ 18 odst. 2 zákona),

e) podává předsedovi podněty k ustanovení zástupce advokáta nebo určení nástupce advokáta

podle § 27 zákona, popřípadě k přijetí jiných vhodných opatření za účelem ochrany práv a

právem chráněných zájmů klientů,

 f) podává na žádost advokátů nebo advokátních koncipientů vyjádření k jejich žádostem o

snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho splatnosti,

jakož i k žádostem o čerpání prostředků ze sociálního fondu Komory,

 g) vykonává další činnosti stanovené představenstvem nebo stavovským předpisem.

 

Regionální střediska nezajišťují bezplatné advokátní či poradenské služby pro

veřejnost.