cak logo

Regionální střediska

Statut regionálních středisek

Představenstvo České advokátní komory v souladu s ustanovením § 4l odst. 2 zákona č. 85/l996 Sb., o advokacii, v platném znění a čl. 27 odst.3 usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v platném znění jmenuje regionální představitele a jejich zástupce pro jednotlivé oblasti dle působnosti krajských soudů, se zmocnění zajišťovat činnosti uvedené v čl. 27 odst. 3, 5 usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v platném znění:

 

Oddíl osmý

Regionální střediska Komory a jiné orgány Komory

 

Čl. 27

 

Regionální středisko Komory

 

(1) Představenstvo je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen “regionální středisko”); regionální středisko není právnickou osobou.

 

(2) Představenstvo v usnesení o zřízení regionálního střediska zejména vymezí území, na které se vztahuje působnost regionálního střediska (dále jen “region”), stanoví podrobněji činnosti, které regionální středisko zajišťuje, a upraví způsob jeho financování.

 

(3) V čele regionálního střediska stojí regionální představitel Komory (dále jen “regionální představitel”); regionální představitel je ze své činnosti odpovědný představenstvu. Představenstvo je oprávněno jmenovat zástupce re gio nálního představitele, který zastupuje regionálního představitele, nemůže-li svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat; zástupců regionálního představitele může být jmenováno i více.

 

(4) Představenstvo je oprávněno zřídit stálý regionální úřad Komory, který organizačně a technicky zajišťuje činnost regionálního představitele.

 

(5) Regionální středisko zejména

 

a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů,

 

b) zprostředkovává informace mezi advokáty a advokátními koncipienty v regionu a představenstvem, popřípadě i jinými orgány Komory,

 

c) v součinnosti s předsedou reprezentuje Komoru ve vztahu k soudním orgánům, státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů,

 

d) podílí se na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem (§ 18 odst. 2 zákona),

 

e) podává předsedovi podněty k ustanovení zástupce advokáta nebo určení nástupce advokáta podle § 27 zákona, popřípadě k přijetí jiných vhodných opatření za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů klientů,

 

f) podává na žádost advokátů nebo advokátních koncipientů vyjádření k jejich žádostem o snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho splatnosti, jakož i k žádostem o čerpání prostředků ze sociálního fondu Komory,

 

g) vykonává další činnosti stanovené představenstvem nebo stavovským předpisem.

 

Regionální střediska nezajišťují advokátní či poradenské služby pro veřejnost.

 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Od 1. července 2018 agendu určování advokátů k poskytování právní pomoci administrativně zpracovává pro celé území České republiky pobočka ČAK v Brně.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

Region Praha

Regionální představitel JUDr. Petr Meduna
Zástupci
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

 

Region Jižní Morava

 

Region Jižní Čechy

 

Region Západní Čechy

Region Severní Čechy

 

Region Střední Morava

 

Region Severní Morava

Regionální představitel Mgr. Pavel Otipka
Zástupci JUDr. Marek Kříž, Ph.D.
Mgr. Jakub Vepřek

 

Region Východní Čechy

Regionální představitel JUDr. Jan Malý
Zástupci JUDr. Jiří Dobýval
Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

 

Region Střední Čechy

Regionální představitel JUDr. Roman Premus
Zástupce Mgr. Ondřej Malovec

 

Zápisy ze zasedání výboru regionálních představitelů

Regionální střediska

Animace načítání