cak logo

Právní pomoc

Dostali jste se do situace, kdy si nevíte rady a myslíte, že by Vám mohl pomoct advokát? 

 

Jste ve finanční tísni a nemůžete si ho dovolit?

 

Nebo byste ho i dokázali zaplatit, ale nevíte, který by Vám uměl pomoct nejlépe, jakou vlastně potřebujete specializaci?

 

 

Česká advokátní komora Vám může pomoct tím, že pro Vás správného advokáta určí. Znamená to, že ho pro Vás vyhledá a požádá ho, aby Vám pomohl.

 

Tato pomoc může být dvojího druhu: 

 

 • právní porada - Advokát si vyslechne Váš problém a poradí, jak ho řešit. 
 • právní služba - Advokát pro Vás může učinit různé právní úkony, může Vás např. zastupovat u soudů, v řízeních před orgány veřejné správy, sepisovat právní rozbory a stanoviska či různá podání nejen k soudům, ale i k jiným úřadům.

 

Na Komoru se mohou obrátit nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby.

 

Povinnost určit advokáta k právní službě či poradě ČAK ukládá zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (ZA).

 

 

- Určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní porady - § 18a ZA

Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní porady musí být podána na tomto formuláři:

 

Forma podání žádosti:

 

 • Písemně na adresu: Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno;
 • Elektronickým podáním, opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na epodatelna@cak.cz;
 • Do datové schránky ČAK – ID datové schránky n69admd;

 

Poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100,- Kč žadatel uhradí spolu s podáním žádosti, a to:

 

 • Bezhotovostně na účet číslo 6724361052/2700
 • Složenkou (poštovní poukázka A)

 

Doklad o zaplacení poplatku přiloží žadatel k žádosti (vyplněnému formuláři).

 

 

Žadatelé, kteří poplatek nehradí:

 

 • cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu;
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P - je třeba k žádosti přiložit kopii průkazu;
 • osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi (nutno doložit);
 • osoby mladší 15 let;
 • osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách (nutno doložit);
 • osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách (nutno doložit);

 

V žádosti žadatel uvede průměrný měsíční příjem za posledních 6 měsíců před podáním žádosti, včetně příjmů všech osob žijících se žadatelem v jedné domácnosti.

 

 

Délka právní porady: max. 120 min. v kalendářním roce

 

Právní porada neslouží k sepisu listin, podání k soudům, právním rozborům předpokládajícím sepis listiny apod.

 

 

- Určení advokáta k poskytnutí právní služby bezplatně - § 18c odst. 4 věta první ZA

Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby bezplatně musí být podána na jednom z těchto formulářů:

 

 

Forma podání žádosti:

 

 • Písemně na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno
 • Elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na epodatelna@cak.cz;
 • Do datové schránky ČAK – ID datové schránky n69admd

 

 

Poplatek za vyřízení žádosti se nehradí.

 

K žádosti žadatel doloží:

 

 • Doklady o příjmech za uplynulých 6 měsíců před podáním žádosti, včetně příjmů všech osob žijících se žadatelem v jedné domácnosti.
 • Je-li žadatelem právnická osoba, dokládá skutečnosti týkající se jejích celkových majetkových poměrů (daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období, zůstatky na účtech za uplynulých 6 měsíců).
 • Má-li právní služba spočívat v zastoupení v řízení u soudu nebo obhajobě v trestním řízení, dokládá žadatel pravomocné usnesení soudu nebo opatření soudce o žádosti o ustanovení obhájce v trestním řízení, zástupce v civilním řízení a řízení o kasační stížnosti.
 • O ustanovení zástupce nebo obhájce žádá žadatel příslušný soud a v přípravné fázi trestního řízení příslušný orgán činný v trestním řízení na formulářích, jež jsou k dispozici na podatelnách příslušných soudů nebo budou žadateli-účastníkovi řízení zaslány soudem na základě písemné žádosti o osvobození od soudních poplatků nebo přiznání bezplatné obhajoby.

 

Nejedná-li se o zastoupení v řízení u Ústavního soudu nebo před orgánem veřejné správy (např. přestupková řízení, správní řízení), přiloží žadatel k žádosti doklady prokazující, že se pokusil zajistit si právní službu nejméně 2 advokáty a byl jimi odmítnut.

 

 

- Určení advokáta k poskytnutí právní služby za úplatu - § 18c odst. 4 věta druhá ZA

Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby bezplatně musí být podána na jednom z těchto formulářů:

 

 

Forma podání žádosti:

 

 • Písemně na adresu: Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno;
 • Elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na epodatelna@cak.cz;
 • Do datové schránky ČAK – ID datové schránky n69admd;

 

Poplatek za vyřízení žádosti se nehradí.

 

K žádosti žadatel doloží bez ohledu na předmět požadované právní služby doklady prokazující, že se pokusil zajistit si právní službu nejméně 2 advokáty a byl jimi odmítnut.

 

 

Kompletní informace pro žadatele i advokáty k určování advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci nebo za úplatu jsou uvedeny v příloze: