cak logo

Platby a pojištění

Vážené advokátky, vážení advokáti,

 

v rámci pokračující digitalizace činností České advokátní komory došlo k oddělení povinných plateb stanovených v § 30 zákona
o advokacii, tedy příspěvku na činnost Komory a příspěvku do sociálního fondu Komory na rok 2024 od hromadného pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii, sjednaného Komorou podle § 24c odst. 1 zákona o advokacii. S tím souvisí změna variabilních symbolů uvedená níže.

 

Dále upozorňujeme na zvýšení pojistného o 500 Kč na částku 7.200 Kč ročně, k němuž dochází od 1. ledna 2024 za současného zvýšení pojistného limitu o 500.000 Kč na 7.500.000 Kč.

 

 

Příspěvek na činnost Komory za rok 2024

 

Výše příspěvku advokáta na činnost Komory za rok 2024 činí

 

a) 10 600 Kč;

b) 3 800 Kč, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie;

c) 1/12 příspěvku uvedeného v bodě a) za každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů v průběhu roku 2024, a to za podmínky, že k zápisu došlo do šesti měsíců od složení advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo jiné zkoušky podle § 6 odst. 1 zákona o advokacii. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru;

d) 5 300 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2024 a nejde-li o případ dle bodu c).

 

Příspěvek je splatný do 20. ledna 2024.

 

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2024, je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu. Tato lhůta platí při změnách v průběhu roku a u všech plateb.

 

Příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu Komory se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající nově ze čtyřmístného platebního titulu pro příspěvek a odvod do sociálního fondu (4524) a pětimístného evidenčního čísla advokáta.

 

Příklad: Variabilní symbol advokáta s evidenčním číslem 04876 pro rok 2024 je 452404876.

 

Pro platby v mezinárodním formátu použijte následující údaje:

IBAN CZ36 0100 0000 0000 1243 2011, BIC KOMBCZPPXXX, do zprávy příjemci uveďte variabilní symbol ve výše popsaném tvaru.

 

Platby příspěvku na činnost Komory a odvody do sociálního fondu vyplývají ze zákona o advokacii (§30) a nepředstavují pro ČAK příjem z ekonomické činnosti. 

Z toho důvodu nevystavujeme daňové doklady ve smyslu zákona o DPH. 

Podkladem pro účetní evidenci je příslušné ustanovení zákona a dále usnesení představenstva ČAK č. 10/2006 Věstníku, kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu, a dále usnesení představenstva ČAK č. 6/2018 Věstníku o úpravě výše příspěvku na činnost České advokátní komory.

 

 

Odvod do sociálního fondu Komory za rok 2024

 

Výše odvodu advokáta do sociálního fondu Komory za rok 2024 činí

 

a) 500 Kč,

b) 250 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2024,

c) odvod neplatí advokáti, kterým byl pozastaven výkon advokacie.

 

Příspěvek je splatný do 20. ledna 2024.

 

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2024, je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu. Tato lhůta platí při změnách v průběhu roku a u všech plateb.

 

Příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu Komory se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající nově ze čtyřmístného platebního titulu pro příspěvek a odvod do sociálního fondu (4524) a pětimístného evidenčního čísla advokáta.

 

Příklad: Variabilní symbol advokáta s evidenčním číslem 04876 pro rok 2024 je 452404876.

 

Pro platby v mezinárodním formátu použijte následující údaje:

IBAN CZ36 0100 0000 0000 1243 2011, BIC KOMBCZPPXXX, do zprávy příjemci uveďte variabilní symbol ve výše popsaném tvaru.

 

 

Pojištění profesní odpovědnosti pro rok 2024

 

HROMADNÉ POJIŠTĚNÍ

 

1. Advokáti vykonávající advokacii samostatně, kteří jsou pojištěni v rámci hromadného pojištění

 

● platí pojistné ve výši 7 200 Kč na rok 2024 do 31. 12. 2023; č. ú. 12432011/0100

● nezasílají Komoře certifikát o navýšeném limitu pojistného plnění

● mají-li pozastaven výkon advokacie, hromadné pojištění neplatí

nepřejí-li si být nadále účastni hromadného pojištění, sdělí neprodleně tuto skutečnost Komoře

 

POJIŠTĚNÍ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY Č. 2904309313, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ (DÁLE JEN „HROMADNÉ POJIŠTĚNÍ ADVOKÁTŮ“), UZAVŘENÉ MEZI GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNOU A. S., A KOMOROU:

 

Hromadné pojištění advokátů se vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn. hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně bude vztahovat na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii.Limit pojistného plnění z hromadného pojištění advokátů činí 7 500 000 Kč.

Pojistné se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající nově ze čtyřmístného čísla platebního titulu pro pojistné (4424) a pětimístného evidenčního čísla advokáta.

 

Příklad: Variabilní symbol advokáta s evidenčním číslem 04876 pro rok 2024 je 442404876.

 

Pro hromadné pojištění advokátů je rozhodný seznam advokátů ke dni 1. 1. a 1. 7. kalendářního roku.

 

Podle pojistné smlouvy jsou hromadným pojištěním advokátů pojištěni advokáti zapsaní do seznamu advokátů v půlročním období, a to od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. příslušného kalendářního roku (bez ohledu na to, zda v průběhu těchto období byli do tohoto seznamu zapsáni další advokáti nebo z něj byli někteří advokáti vyškrtnuti).

Znamená to, že účastníky hromadného pojištění advokátů do 30. 6. 2024 budou i advokáti zapsaní do seznamu advokátů v období 2. 1. až 30. 6. 2024, aniž by měli povinnost platit za toto období pojistné. Tito advokáti budou platit pojistné až na II. pololetí roku 2024, a to v poloviční výši.

Advokáti zapsaní do seznamu advokátů v období 2. 7. až 31. 12. 2024 budou účastníky hromadného pojištění advokátů do 31. 12. 2024, aniž by měli povinnost platit za toto období pojistné. Povinnost zaplatit pojistné budou mít až pro rok 2025.

Znamená to, že advokáti, kteří budou zapsáni do seznamu advokátů v období od 2. 1. do 1. 7. 2024, hradí pouze poloviční pojistné ve výši 3 600 Kč. Toto poloviční pojistné je splatné do týdne po zápisu nebo změně ve způsobu výkonu advokacie.

 

Hromadné pojištění se nevztahuje na:

 

● advokáty s pozastaveným výkonem advokacie, neboť v době pozastavení výkonu advokacie advokacii nevykonávají;

advokáty, kteří advokacii vykonávají v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie (dále jen „zaměstnaný advokát“). Za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným advokátem odpovídá jeho zaměstnavatel. Zaměstnaný advokát odpovídá svému zaměstnavateli za škodu takto způsobenou při plnění pracovních úkolů podle zákoníku práce.

 

Pokud advokát nechce být hromadného pojištění advokátů účasten, předloží nejpozději do 31. 12. 2023 Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dosvědčující, že je pro rok 2024 individuálně pojištěn. Minimální limit pojistného plnění však nesmí být nižší, než kolik by činil v případě hromadného pojištění advokátů, tj. 7 500 000 Kč. Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy může nahradit „certifikát“, v němž pojišťovna potvrzuje základní údaje uzavřené pojistné smlouvy.

 

2. Advokáti vykonávající advokacii ve sdružení jsou pojištěni v rámci hromadného pojištění

 

● platí pojistné ve výši 7 200 Kč na rok 2024 do 31. 12. 2023; č. ú. 12432011/0100

● nedokládají Komoře certifikát o navýšeném limitu pojistného plnění; advokáti odpovídají sami za správně nastavení limitu pojistného plnění

Viz předchozí informace týkající se advokátů vykonávajících advokacii samostatně, kteří jsou pojištěni v rámci hromadného pojištění, a navíc:

 

Advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, kteří jsou účastni hromadného pojištění advokátů, jsou dále povinni být individuálně pojištěni pro případ vzniku závazku, k jehož splnění je advokát podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti.

 

Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii jako společník sdružení (§ 14 zákona) za újmu, za kterou advokát odpovídá podle § 24 odst. 1 zákona a podle zvláštních právních předpisů z důvodu solidární odpovědnosti, bude u každého společníka sdružení stanoven pro rok 2024 částkou 7 500 000 Kč v případě dvoučlenného sdružení, jinak částkou 3 000 000 Kč, násobenou počtem všech společníků sdružení.

 

Povinnost být pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je advokát povinen jako společník sdružení z důvodu solidární odpovědnosti, se vztahuje i na ty advokáty, kteří zůstávají po dobu pozastavení výkonu advokacie společníky sdružení.

 

Příklad: U tříčlenného sdružení je povinný minimální limit pojistného plnění pro každého ze společníků sdružení 3 x 3 000 000 Kč, tj. 9 000 000 Kč. Pokud je tento společník sdružení účasten hromadného pojištění s limitem pojistného plnění 7 500 000 Kč, je třeba, aby se dále individuálně pojistil do limitu 9 000 000 Kč, tj. zvýšil si limit o další 1 500 000 Kč.

 

INDIVIDUÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Advokáti pojištění individuální pojistnou smlouvou, stejně jako společnosti pojištěné individuální pojistnou smlouvou, doručí Komoře potvrzení o pojištění nejpozději do 31. 12. 2023. Individuálně pojištěnými se rozumí:

 

1. Advokáti vykonávající advokacii samostatně

 

Spolupracující advokáti

 

Pokud je spolupracující advokát pojištěn v rámci individuálního pojištění společnosti nebo advokáta, se kterými trvale spolupracuje, a z tohoto důvodu si nepřeje být účastníkem hromadného pojištění, je povinen tuto skutečnost Komoře oznámit do 31. 12. 2023; pokud tak neučiní, bude zahrnut do hromadného pojištění advokátů a bude povinen zaplatit pojistné jako samostatný advokát.

 

2. Zahraniční advokáti a usazení evropští advokáti

 

Hromadné pojištění advokátů se nevztahuje na advokáty zapsané do seznamu advokátů podle § 5a zákona o advokacii (tzv. zahraniční advokáti) a na usazené evropské advokáty. Ti jsou povinni pojistit se individuálně. Minimální limit pojistného plnění činí 7 500 000 Kč.

 

3. Advokáti vykonávající advokacii jako společníci obchodní společnosti

 

Advokáti vykonávající advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementáři komanditní společnosti nejsou účastni hromadného pojištění, a jsou tedy povinni být pojištěni samostatně, včetně pojištění pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a advokát je podle zvláštních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník.

 

Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii ve veřejné obchodní společnosti (§ 15 odst. 1 zákona) za škodu, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a za kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních předpisů z důvodu ručení jako její společník, bude u každého ze společníků společnosti stanoven pro rok 2024 částkou 7 500 000 Kč v případě dvoučlenné společnosti, jinak částkou 3 000 000 Kč, násobenou počtem společníků veřejné obchodní společnosti.

 

Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii jako komplementář komanditní společnosti (§ 15 odst. 1 zákona) za škodu, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a za kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních předpisů z důvodu ručení jako její společník, bude u každého z komplementářů stanoven pro rok 2024 částkou 7 500 000 Kč v případě společnosti o celkovém počtu dvou komplementářů, jinak částkou 3 000 000 Kč, násobenou počtem komplementářů této společnosti.

 

Povinnost být pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je advokát povinen jako společník veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti z důvodu ručení, se vztahuje také na ty advokáty, kteří zůstávají po dobu pozastavení výkonu advokacie společníky příslušné obchodní společnosti.

 

Příklad: Společnost (veřejná obchodní nebo komanditní) se třemi společníky/komplementáři hradí pojistné pro povinný limit pojistného plnění 3 x 3 000 000 Kč, tj. 9 000 000 Kč za každého společníka/komplementáře. Pojistné platí přímo pojistiteli.

 

4. Advokátní společnosti

 

Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od svého vzniku do dne svého zrušení pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají podle § 24 odst. 2. Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit nejméně 50 000 000 Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, minimálně však 50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezeným a 10 000 000 Kč u komanditní společnosti.

 

Individuální pojistné smlouvy sjednané pro pojistné období roku 2024 jsou advokáti povinni předložit Komoře nejpozději do 31. 12. 2023, bez ohledu na to, že již v předchozím roce či v předchozích letech doklad o individuálním pojištění Komoře předložili. Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy může nahradit „certifikát“, v němž pojišťovna potvrzuje základní údaje uzavřené pojistné smlouvy.

 

Úplné znění usnesení představenstva ČAK č. 4/2009 Věstníku je k dispozici na webových stránkách Komory www.cak.cz.

 

Odvod do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2023

 

Odvod do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů jsou povinni platit advokáti, usazení evropští advokáti a obchodní společnosti zřízené k výkonu advokacie, kteří zaměstnávají advokátní koncipienty.

 

Výše odvodu za jednoho advokátního koncipienta za rok 2023 činí

 

a) 3 600 Kč;

b) pokud pracovní poměr advokátního koncipienta netrval celý kalendářní rok, činí výše odvodu 1/12 z částky uvedené ad a) za každý započatý měsíc trvání pracovního poměru; povinnost platit odvod vzniká dnem zápisu do seznamu advokátních koncipientů;

 

c) pokud byl advokátnímu koncipientovi pozastaven výkon právní praxe, ale jeho pracovní poměr k povinnému advokátovi nadále trvá, snižuje se výše odvodu uvedená ad a) o 1/12 za každý kalendářní měsíc, po který pozastavení právní praxe advokátního koncipienta trvá, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém k pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta došlo;

 

d) pokud advokátní koncipient přeruší výkon právní praxe z důležitých osobních překážek v práci na dobu delší než 60 po sobě následujících pracovních dnů, snižuje se výše odvodu uvedená ad a) o 1/12 za každý kalendářní měsíc, po který přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta z tohoto důvodu trvá, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém k přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta z tohoto důvodu došlo. Povinný advokát je na výzvu Komory povinen důvod a dobu trvání přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta hodnověrně doložit; pokud tak neučiní, nárok na snížení výše odvodu mu zanikne.

 

Odvod je splatný do 20. ledna 2024.

 

Poměrná částka příspěvku do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů je splatná posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pracovní poměr advokátního koncipienta skončil.


Odvod do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů se platí převodem na účet Komory č. 6724361087/2700.

 

Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající nově ze čtyřmístného platebního titulu pro fond koncipientů (4123) a pětimístného evidenčního čísla advokátního koncipienta.

 

Příklad: Variabilní symbol pro odvod za advokátního koncipienta s evidenčním číslem 14876 za rok 2023 je 412314876.

 

Pojištění advokátů

Česká advokátní komora spolupracuje v oblasti pojištění s pojišťovací makléřskou společností WI-ASS ČR.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

Informace k převzetí části pojistného kmene společnosti Generali Pojišťovna a.s. společností Česká pojišťovna a.s. a jejímu přejmenování na Generali Česká pojišťovna a.s.

21. 12. 2019 došlo k převzetí části pojistného kmene Generali Pojišťovny a.s. (vč. Rámcové pojistné smlouvy ČAK) společností Česká pojišťovna a.s., která současně změnila firmu na Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí části pojistného kmene jak uvedeno shora je pojistitelem Rámcové pojistné smlouvy ČAK Generali Česká pojišťovna a.s.

Další informace naleznete v přiloženém Informačním dokumentu.

 

V případě jakýchkoli dotazů ve věci níže uvedených pojistných produktů se můžete obracet přímo na specialisty WI-ASS ČR na těchto kontaktech: https://www.wiass.cz/kontakt

Pro případ potřeby hlášení škodních událostí, nastínění postupu v této věci a pro potřebné formuláře, kontaktuje prosím specialisty likvidace škod: https://www.wiass.cz/hlaseni-skod

 

Rámcové pojistné smlouvy

 

 • Hromadné pojištění profesní odpovědnosti advokátů:
  • Generali Česká pojišťovna a. s.  (od 1. 1. 2002)

Dodatek č. 33 – plné znění pojistné smlouvy k 1. 1. 2024

 

Starší dokumenty (pojistná smlouva a dodatky Generali , jakož i znění pojistné smlouvy u Kooperativa pojišťovny, a.s. v období před 31.12.2001) jsou v Archivu pojistných smluv

 

 • Profesní pojištění advokátů k bezplatnému poskytování právních služeb:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2018

Generali Pojišťovna_Dodatek č. 5 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb (úplné znění)

 

Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ČAK jako profesní organizaci včetně odpovědnosti při výkonu veřejné moci:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2019

 

Generali pojišťovna_PS č. 2964627406

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti mediátorů (advokátů):
  • Generali Česká pojišťovna a.s.

Postoupení smlouvy GČP

 

– od 1. 8. 2015:

Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů

 

– od 1. 1. 2014:

Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1

Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2

Generali Pojišťovna_DPP OP 17 MED_Příloha 3

Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4

Generali Pojišťovna_Dotazník pro pojištění profesní odpovědnosti

WI-ASS ČR_Změny v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů od 1. 1. 2014

WI-ASS ČR_Přehled pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti rozhodců (advokátů):
  • Generali Česká pojišťovna a.s. (od 1. 8. 2014)

Postoupení smlouvy GČP

 

Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 35 - pojištění advokátů - rozhodců

Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1

Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2

Generali Pojišťovna_DPP OP 19_Příloha 3

Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4

Generali Pojišťovna_Sazebník administrativních poplatků_Příloha 5

 

 • Náhrada nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:
  • Česká kancelář pojistitelů  (od 1 .7. 2009)

Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 

Informace: Přistoupení k Dohodě o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 

 • Spolupráce v pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.  (od 1. 4. 2014)

Původní pojistné smlouvy sjednané dle podmínek Generali pojišťovny a.s. na základě Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti zachovány, pouze se změnou pojistitele z Generali pojišťovny a.s. na Generali Českou pojišťovnu a.s.

 

 

Nové pojistné smlouvy jsou uzavírány s Generali Českou pojišťovnu a.s. za zvýhodněných cenových i rozsahových podmínek pro advokáty v pracovním poměru, advokátní koncipienty, ostatní zaměstnance advokátů a advokátních kanceláří i zaměstnance ČAK.

 

 • Společnost WI-ASS ČR je Vám plně k dispozici i v oblasti řešení požadavků v ostatních pojistných produktech, např.
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění majetku kanceláří a obecné odpovědnosti
  • Pojištění soukromého majetku
  • Pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti
  • Cestovní pojištění
  • Životní pojištění
  • a další

Datum aktualizace: 1.2. 2024

 

Platby a pojištění

Animace načítání