cak logo

Judikatura

 

 

2023

BA ročník 2023 č. 1 - 6
BA ročník 2023 č. 7 - 12

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že z pokynu své klientky L. R. přijal na účet advokátní úschovy od složitelky G. M. dne 27. 12. 2018 částku 100 532 Kč, dne 17. 1. 2019 částku 198 840 Kč a ve stejný den částku 24 855 Kč s označením příjemce M. M., přičemž z tohoto účtu vyzvedl v hotovosti dne 15. 1. 2019 částku 35 000 Kč, dne 24. 1. 2019 částku 65 000 Kč a dne 30. 1. 2019 částku 200 000 Kč, aniž o takto provedené úschově uzavřel s klientem písemnou smlouvu o úschově nebo o správě majetku, aniž převzetí prostředků do úschovy bez zbytečného odkladu oznámil do elektronické knihy úschov prostředků klienta a aniž jako povinná osoba ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. g) bod 2 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), provedl povinnou identifikaci a kontrolu klienta podle ust. § 7 odst. 1 AML zákona způsobem určeným ust. § 8 a 9 AML zákona. (K 121/2019, BA 1-2/2023, str. 55)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ačkoliv jako obhájce obž. J. V. v její trestní věci vedené u OS ve F., v níž se jednalo o nutnou obhajobu, byl již dne 11. 10. 2018 vyrozuměn o termínu konání veřejného zasedání nařízeného na den 8. 11. 2018 v 8 hodin u příslušného KS v Ostravě, poté, co se dne 8. 11. 2018 dostavil k tomuto veřejnému zasedání, jemuž jeho klientka, obž. J. V., nebyla přítomna, soudu sdělil, že z důvodu své účasti na jiném jednání u téhož soudu se z tohoto veřejného zasedání před 8.30 hodin vzdálí, přičemž přes upozornění předsedkyně senátu, že jeho účast u veřejného zasedání je ze zákona povinná, a přes její výzvu, aby se z veřejného zasedání nevzdaloval, po jeho přerušení v 8.21 hodin za účelem porady senátu se z veřejného zasedání svévolně vzdálil, v důsledku čehož muselo být veřejné zasedání odročeno.  (K 140/2019, BA 1-2/2023, str. 56)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že: při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních podle ust. § 25a odst. 4 ve spojení s usnesením představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku v knize o prohlášeních o pravosti podpisu vydané Českou advokátní komorou kárně obviněné poté, co 

  • dne 9. 3. 2021 učinila v D. prohlášení o pravosti podpisu pana M. Š. na jednom vyhotovení listiny nazvané „Smlouva osobně. o poskytnutí dotace, k. ú Ú.“, které zaevidovala v uvedený den na řádce číslo 66 knihy o prohlášení o pravosti podpisu, 
  • učinila dne 29. 4. 2021 v Děčíně prohlášení o pravosti podpisu pana M. C. na čtyřech vyhotoveních listiny nazvané „Smlouva o darování nemovitých věcí a o zrušení věcného břemene k. ú. D.“, které zaevidovala v uvedený den na řádce číslo 67 knihy o prohlášení o pravosti podpisu, 
  • a to ačkoli již dne 16. 4. 2021 učinila v Děčíně prohlášení o pravosti podpisu paní M. T. na čtyřech vyhotoveních listiny nazvané „Smlouva o darování nemovitých věcí a o zrušení věcného břemene k. ú. D.“, které zaevidovala již dne 16. 4. 2021 na řádce číslo 68 knihy o prohlášení o pravosti podpisu. (K 42/2022, BA 1-2/2023, str. 56)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co jako jediný společník a jednatel uzavřel s pronajímateli Ing. J. T. a B. T. za advokátní společnost v postavení nájemce nájemní smlouvu, jejímž předmětem bylo úplatné užívání prostor sloužících k výkonu advokacie v katastrálním území V. a ve které se mj. zavázal k placení nájemného ve výši 12 000 Kč měsíčně a záloh na plnění spojená s užíváním prostor ve výši 800 Kč měsíčně, splatných vždy předem do pátého dne v měsíci, nezaplatil nájemné a zálohy na plnění spojená s užíváním prostor za měsíce duben, květen, červen a červenec roku 2020, a byl tak nejméně ke dni 31. 8. 2020 v prodlení s úhradou peněžitého závazku ve výši 51 200 Kč, a poté, co pronajímatelé dne 4. 8. 2020 oprávněně smlouvu o nájmu vypověděli bez výpovědní doby, v důsledku čehož kárně obviněnému vznikla povinnost nejpozději do 17. 8. 2020 pronajaté prostory vyklidit a vyklizené předat pronajímatelům, tyto prostory nejméně ke dni 31. 8. 2020 nevyklidil. (K115/2020, Ba 3/2023, str. 60)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co mu bylo doručeno usnesení KS v P. ve věci V. J., kterým bylo odvolání V. J. zamítnuto, nepodal proti usnesení KS v P. dovolání, ačkoli mu k tomu V. J. dal pokyn. (K 115/2020, Ba 3/2023, str. 60)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že

  1. poté, co jí bylo ve věci řízení o zaplacení částky ve výši 220 000 Kč, vedeného u OS v B. proti nezletilé L. S., které byla pro toto řízení ustanovena opatrovníkem usnesením OS v B. ze dne 15. 12. 2020, doručeno dne 7. 2. 2021 předvolání k jednání nařízenému soudem na den 2. 3. 2021 a bylo jí uloženo, ať vyrozumí svého klienta o termínu jednání, svoji klientku o termínu jednání nevyrozuměla a k jednání se bez omluvy nedostavila, a dále se nedostavila k jednání nařízenému v téže věci na den 11. 5. 2021 a k jednání nařízenému na den 18. 5. 2021, ačkoli o termínu jejich konání byla vždy řádně vyrozuměna, Kárné opatření, pokuta ve výši 10 000 Kč, může být sice považováno za mírné, ale s ohledem na všechny okolnosti případu, osobní poměry kárně obviněného (především již dosažený důchodový věk) a zejména dosavadní naprostou kárnou bezúhonnost kárně obviněného, jej kárný senát považuje za odpovídající a postačující. K uložení mírnějšího kárného opatření kárný senát nepřikročil zejména s ohledem na přístup kárně obviněného k celé věci, neboť kárně obviněný ani v průběhu řízení nereflektoval žádné pochybení při svém jednání.
  2. poté, co jí byl dne 7. 6. 2021 doručen rozsudek OS v B. ze dne 18. 5. 2021, kterým bylo nezl. L. S., jakožto žalované, uloženo spolu s žalovaným č. 1 O. S. zaplatit společnosti P. E LDT. společně a nerozdílně částku ve výši 220 000 Kč spolu s úrokem z prodlení 8,05 % ročně od 11. 6. 2018 do zaplacení a nahradit náklady řízení ve výši 69 998,39 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku, o doručení tohoto rozsudku nezl. L. S. neinformovala a odvolání do rozsudku nepodala. (K 54/2022, Ba 3/2023, str. 61)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že 

  1. poté, co dne 16. 12. 2016 uzavřel s oprávněnou obchodní společností D., a. s., dohodu o svolení k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí v případě nesplnění závazku řádně a včas, na základě které se oprávněné společnosti zavázal uhradit svůj závazek ve výši 6 000 000 Kč s příslušenstvím v podobě úroku ve výši 1 133 360,66 Kč a běžného úroku ve výši 6 % ročně z nesplacené jistiny, a to ve 12 měsíčních splátkách po 20 000 Kč vždy do 15. dne v měsíci, počínaje lednem 2017, 62 měsíčních splátkách po 92 000 Kč a poslední splátkou ve výši 269 360,66 Kč, tento svůj závazek do současné doby nesplnil, v důsledku čehož byla proti němu oprávněnou společností zahájena exekuce;
  2. ačkoli nejméně od 27. 11. 2017 věděl, že je vůči němu coby povinnému k návrhu obchodní společnosti D., a. s., coby oprávněné, vedena exekuce, jejímž provedením byl pověřen rozhodnutím OS v S. soudní exekutor Mgr. J. V., Exekutorský úřad P., jenž exekuci vede do současné doby, a v jejímž rámci byla exekučním příkazem postižena pohledávka kárně obviněného na účtu u jeho peněžního ústavu, nezajistil, aby na tento účet nebyly poukazovány fi nanční prostředky jeho klientů, v důsledku čehož soudní exekutor JUDr. J. B., Exekutorský úřad T., v exekuci vedené pro klientku kárně obviněného, oprávněnou paní J. C., poukázal na tento účet kárně obviněného dne 27. 11. 2017 částku 10 910,50 Kč,  dne 23. 8. 2018 částku 10 758,40 Kč, dne 13. 5. 2019 částku 10 904,63 Kč a dne 11. 6. 2019 částku 10 357,40 Kč, tedy celkem 42 930,93 Kč, přičemž o vymožení finančních prostředků svou klientku neinformoval a nejméně do 2. 9. 2021 jejich část ve výši 22 330,93 Kč své klientce neuhradil. (K 47/2020, BA 4/2023, str. 57)

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co dne 12. 10. 2018 uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb s klientem A. P. ve věci zastupování v řízení o žalobě o zaplacení náhrady škody ve výši 1 867 028,63 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně od 1. 1. 2018 do zaplacení, podané vůči klientovi pojišťovnou V., vedené u Okresního soudu v K., a poté, co mu ještě dne 12. 10. 2018 klient udělil plnou moc pro zastupování v tomto řízení, kterou založil do soudního spisu dne 2. 11. 2018, přičemž byl klientem informován, že mu dne 11. 10. 2018 byla spolu se žalobou doručena tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření se k žalobě podle ust. § 114b odst. 1 o. s. ř., ve které byl klient poučen, aby se ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy, tj. do pondělí 12. 11. 2018, k podané žalobě vyjádřil, a v případě, že nárok v žalobě uplatněný zcela neuzná, aby ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení, když navíc dne 7. 11. 2018 kárně obviněný sám v době od 9:36 do 10:13 hod. osobně nahlédl do soudního spisu, lhůtu k vyjádření k žalobě zmeškal a vyjádření k žalobě soudu doručil až dne 20. 11. 2018, v důsledku čehož Okresní soud v K. vydal rozsudek pro uznání ve smyslu ust. § 153a odst. 3 o. s. ř., kterým žalobě zcela vyhověl, a uložil A. P. zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 600 Kč a České republice soudní poplatek ve výši 93 352 Kč, kdy k odvolání A. P. byl tento rozsudek Krajským soudem v P. rozsudkem ze dne 4. 12. 2019 potvrzen, a rozsudek Okresního soudu v K. tak nabyl právní moci ve všech výrocích dne 21. 12. 2018 a vykonatelnosti dne 28. 12. 2018. (K 86/2020, Ba 4/2023, str. 58) 

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že 

  1. poté, co dne 7. 7. 2020 uzavřel s F. U. a M. U. smlouvu o poskytování služeb ve věci pozemku v k. ú. D. a v souvislosti s tím převzal pro věc významné písemnosti, s F. U. a M. U. nekomunikoval, a poté, co mu klienti dopisem ze dne 5. 2. 2021 vypověděli smlouvu o poskytování právních služeb, odvolali udělené plné  moci a požádali o vydání všech dokladů k jejich věci se vztahujících, na tuto žádost nereagoval a požadované  doklady nejméně  do 9. 9. 2021 nevydal, 
  2. poté, co mu bylo dne 18. 4. 2021 doručeno fikcí vyrozumění o konání hlavního líčení nařízeného na den 25. 5. 2021 ve věci obžalovaného V. Ch., kterému byl ustanoven obhájcem v jeho trestní věci vedené u Městského soudu v P., se k hlavnímu líčení bez omluvy nedostavil ani nezajistil obhajobu obžalovaného V. Ch. substitučně , a dále nejméně v období od 25. 5. 2021 do 4. 6. 2021 se nepřihlašoval do datové schránky a nepoužíval ji k přijí má ní  dokumentů  od orgánů  veřejné  moci, 
  3. poté, co byl Městským soudem v Praze ustanoven obhájcem obžalovaného V. Ch. v jeho trestní věci vedené u Městského soudu v P., V. Ch. nekontaktoval a stal se pro něj a Městský soud v Praze nedostupným, IV.  poté, co převzal právní zastoupení Z. K., nejméně ode dne 8. 3. 2021 s ní nekomunikuje, neinformuje ji, jak vyřizování jejich věcí postupuje, a to i přes její výzvy, V.  neoznámil Komoře změnu skutečností nezbytných pro vedení seznamu advokátů, a to do jednoho týdne poté, co tyto skutečnosti nastaly. (K 22/2018, BA 5/2022, str. 59)

Advokát se  dopustil kárného provinění tím, že 

  • nejméně dne 29. 7. 2020 v telefonickém rozhovoru s Ing. L. Ch. a následně v e-mailové zprávě odeslané Ing. L. Ch. dne 31. 7. 2020 v čase 7:46 hod. označené v předmětu zprávy: „Re: mediace FW: návrh“ s textem: ,,Zdravím Vás, pane inženýre, děkuji za Vaše e-maily. Návrhy jsou konkrétní, myslím, že je to dobrý začátek pro další jednání. Pana Ing. J. jsem požádal o jeho návrhy, v duchu naší dohody ... jakmile od něj obdržím reakci, budu Vás informovat. Mějte pěkný den a víkend vůbec, s pozdravem“, kterou reagoval na e-mailovou zprávu Ing. L. Ch., v níž Ing. Ch. vyjádřil ochotu podílet se na odměně kárně obviněného za mediaci spočívající v urovnání sporu mezi Ing. L. Ch. a Ing. M. J., který mezi nimi vznikl jako mezi společníky a jednateli společnosti P. R., s. r. o., 
  • přispěl k vytvoření dojmu v Ing. L. Ch., a to přinejmenším do 4. 8. 2020, avšak nejdéle do 19. 8. 2020, o tom, že v tomto sporu bude vystupovat jako nestranný zprostředkovatel, resp. mediátor, ačkoli již dne 26. 7. 2020 na základě plné moci z tohoto data převzal právní zastoupení Ing. M. J. ve věci vypořádání vzájemných majetkových vztahů s Ing. L. Ch. (K 46/2022, BA 6/2023, str. 61) 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co v lednu 2021 převzal zastoupení D. Č. a K. Č. ve věci uplatnění práv z vad stavby, nepodal ke Krajskému úřadu v O. návrh na přezkoumání dodatečného povolení stavby v přezkumném řízení, ačkoli klienti podání návrhu nejméně dne 8. 11. 2021 urgovali, dále do dne 5. 1. 2022 nepodal k Okresnímu soudu v P. žalobu o vrácení kupní ceny proti M. O., ačkoli v červnu 2021 se zavázal žalobu sepsat a návrh této žaloby zaslal e-mailem D. Č. v srpnu 2021, a D. Č. nepravdivě nejméně dne 25. 6. 2021 informoval, že Policii ČR ve věci podaného trestního oznámení poskytl vysvětlení detailů a předložil listiny, ačkoli žádný takový úkon neučinil. (K 1/2023, BA 7-8/2023, str. 58)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co byla podle ust. § 45 odst. 2 tr. řádu usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v B. ustanovena opatrovníkem nezletilé poškozené G. B., a to v trestním řízení vedeném proti rodičům poškozené H. B. a M. B., kteří byli následně rozsudkem Okresního soudu v B. ve spojení s usnesením Krajského soudu v P. pravomocně uznáni vinnými, a to H. B. pro přečin ohrožování výchovy dítěte podle ust. § 201 odst. 1 písm. a) a d), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku spáchaný na poškozené a M. B. pro přečin ohrožování výchovy dítěte podle ust. § 201 odst. 1 písm. a) a d), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku a zločin pohlavního zneužití podle ust. § 187 odst. 1, 2 tr. zákoníku rovněž spáchaných na poškozené, nenavrhla jako opatrovnice poškozené nejpozději před zahájením dokazování v hlavním líčení, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovaným H. B. a M. B. nahradit poškozené v penězích jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozené trestným činem způsobena. (K 51/2022, BA 7-8/2023, str. 58)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že

  1. poté, co dne 24. 3. 2021 uzavřely V. T. a dne 26. 3. 2021 T. K. se společností B., s. r. o. (dále jen „zprostředkovatel“), smlouvy o zprostředkování právní pomoci a služeb s dohledem, jejichž předmětem byl závazek zprostředkovatele zajistit právní služby advokáta pro jejich manžele, P. T. a V. K., kteří vykonávali tresty odnětí svobody v trvání 15 měsíců v Rakouské republice, k nimž byli odsouzeni pro zločin zavlečení rozsudkem Zemského soudu v E., přičemž právní služby měly spočívat v podání žádostí o předání P. T. a V. K. k výkonu trestu odnětí svobody z Rakouské republiky do České republiky a k zastupování v řízení o nich, a poté, co se dne 30. 3. 2021 dostavily V. T. a T. K. v doprovodu pana D. V., jednatele zprostředkovatele, do sídla kanceláře kárně obviněného, uzavřel kárně obviněný s V. T. a T. K. v ústní formě smlouvy o poskytování právních služeb a přijal od nich plné moci k zastupování jejich manželů P. T. a V. K. ve věci podání žádosti o jejich předání k výkonu trestu odnětí svobody z Rakouské republiky do České republiky a k zastupování v řízení o ní,
  2. poté, co na základě plných mocí ze dne 30. 3. 2021 udělených mu V. T. a T. K. převzal zastoupení jejich manželů P. T. a V. K., kteří ode dne 7. 1. 2021 vykonávali tresty odnětí svobody v trvání 15 měsíců v Rakouské republice, k nimž byli odsouzeni pro zločin zavlečení rozsudkem Zemského soudu v E., a to ve věci podání žádosti o jejich předání k výkonu trestu odnětí svobody z Rakouské republiky do České republiky a k zastupování v řízení o ní, podal nevědomě opožděně dne 5. 5. 2021 k Zemskému soudu v E. žádost o jejich předání k výkonu trestu odnětí svobody z Rakouské republiky do České republiky, ačkoliv podle rakouské právní úpravy musí být taková žádost podána nejpozději devět měsíců před vykonáním dvou třetin výměry uloženého trestu odnětí svobody, v důsledku čehož byla žádost P. T. a V. K. přípisem Zemského soudu v E. bez meritorního projednání odmítnuta. (K 69/2022, BA 7-8/2023, str. 59)

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že 

  1. poté, co mu dne 5. 12. 2018 udělila klientka M. T. plnou moc ve věci vymáhání splatné pohledávky klientky vůči dlužníkovi S. S., a to ve výši celkem 296 766 Kč s úrokem z prodlení 8,75 % p. a. z této částky od 1. 12. 2018 do zaplacení a smluvním úrokem ve výši 65 Kč denně od 14. 8. 2018 do úplného zaplacení částky 296 766 Kč, a poté, co na pokyn klientky podal návrh na nařízení exekuce u Exekutorského úřadu K., přestal s klientkou od prosince 2020 zcela komunikovat, nereagoval na její telefonáty, e-mailové zprávy, neposkytoval jí žádnou součinnost, neplnil její pokyny, neposkytoval jí informace, jak vyřizování její věci postupuje, 
  2. poté, co mu stěžovatelka odvolala plnou moc, přes její výzvu jednak k vydání všech listin, které mu svěřila a které z projednávání dané věci vznikly, a jednak k vyúčtování poskytnutých právních služeb a částky vymožené od dlužníka a vyplacené soudním exekutorem na jeho depozitní účet, tyto listiny, nejméně rozsudek Okresního soudu P. ze dne 17. 4. 2019, dále exekuční příkazy ze dne 24. 9. 2019, ze dne 28. 5. 2020, ze dne 12. 8. 2020, ze dne 21. 2. 2021, ze dne 23. 3. 2021, ze dne 10. 4. 2021, ze dne 31. 5. 2021, ze dne 14. 10. 2021, ze dne 14. 12. 2021, ze dne 28. 1. 2022 a ze dne 16. 2. 2022 a ani vyúčtování jí nevydal, ačkoli dle e-mailové zprávy od soudního exekutora ze dne 18. 2. 2022, doručené stěžovatelce soudním exekutorem k její žádosti, je vymáhaná pohledávka hrazena v rámci exekučního řízení pravidelnými srážkami ze mzdy dlužníka a ke dni 18. 2. 2022 byla pro oprávněnou, tj. stěžovatelku, vymožena a odeslána soudním exekutorem na depozitní účet kárně obviněného částka 86 207,83 Kč, což je částka převyšující jeho odměnu za právní zastoupení v nalézacím a exekučním řízení, vedeným k vymožení pohledávky stěžovatelky vůči dlužníkovi. (K 13/2023, BA 9/2023, str. 59)

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ačkoliv mu byla rozsudkem Městského soudu v Praze uložena povinnost zaplatit stěžovateli částku ve výši 1 106 701,50 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, tuto povinnost do současné doby nesplnil, v důsledku čehož byl stěžovatel nucen domáhat se jejího splnění cestou exekuce. (K 108/2020, BA 9/2023, str. 59)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že jako obhájkyně vazebně stíhaného J. D., ustanovená opatřením Okresního soudu v H. v jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v H., od J. D. obdržela písemnou zásilku jím odeslanou z vazební věznice, v níž byl i dopis adresovaný poškozené N. V., který na pokyn J. D. odeslala poškozené N. V. (K 24/2023, BA 9/2023, str. 61)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že bez vyzvání vstoupila do jednací síně č. 151 v budově Městského soudu v Praze na adrese Slezská 9, Praha 2, v níž probíhala neveřejná konzultace v insolvenční věci vedené tímto soudem mezi soudcem Městského soudu v Praze JUDr. P. S. a insolvenční správkyní JUDr. H. Z. za přítomnosti vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze H. V., a poté, co byla opakovaně vyzvána k opuštění jednací místnosti, odmítala místnost opustit, přičemž teprve poté, co JUDr. P. S. přivolal za účelem vyvedení kárně obviněné z jednací místnosti justiční stráž, tak ještě před příchodem justiční stráže přistoupila k vyšší soudní úřednici H. V. a na adresu JUDr. P. S. nahlas sdělila: „Vyřiďte mu, že je pičus,“ a jednací místnost opustila, přičemž při jejím opuštění zavřela dveře jednací místnosti takovou silou, že poškodila jejich zámek. (K 10/2023, BA 9/2023, str. 61)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že

  1. poté, co dne 5. 10. 2021 na základě smlouvy o advokátní úschově z téhož dne přijal na úschovní účet advokáta fi nanční prostředky ve výši 1 350 000 Kč od složitelů J. H., J. P. a P. P., neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v čl. 2b usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, nejméně do 5. 12. 2022,
  2. při činění prohlášení o pravosti podpisu podle ust. § 25a odst. 1 zákona o advokacii a při vedení evidence o těchto prohlášeních podle ust. § 25a odst. 4 zákona o advokacii, ve spojení s usnesením představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku v knize o prohlášeních o pravosti podpisu,
    1. učinil dne 7. 10. 2022 v D. prohlášení o pravosti podpisu pana O. B. na jednom vyhotovení listiny nazvané „Kupní smlouva ze dne 7. 10. 2022, pozemky na LV č. 118 po k. ú. M.“, které zaevidoval na řádce č. 1 knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, přičemž ve sloupci 3 jednající osoba nestvrdila svůj souhlas se zjištěním údajů o své totožnosti svým podpisem,
    2. učinil dne 16. 11. 2022 v obci T. prohlášení o pravosti podpisu pana JUDr. K. K. na jednom vyhotovení listiny nazvané „Darovací smlouva ze dne 20. 11. 2022 – převod nemovitých věcí: pozemek parc. č. 280, č. 281, č. 282/2 v k. ú. J.“, které zaevidoval na řádce č. 103, ačkoli tato jednající osoba je otcem kárně obviněného,
    3. učinil dne 16. 11. 2022 v obci T. prohlášení o pravosti podpisu paní P. T. K. na jednom vyhotovení listiny nazvané „Darovací smlouva ze dne 20. 11. 2022 – převod nemovitých věcí: pozemek parc. č. 280, č. 281, č. 282/2 v k. ú. J.“, které zaevidoval na řádce č. 104, ačkoli tato jednající osoba je manželkou kárně obviněného. (K 21/2023, BA 10/2023, str. 59)

Kárně obviněný se dopustil kárného provinění a přestupku tím, že 

  1. dne 25. 5. 2022 v čase okolo 21:00 hodin převzal v objektu pizzerie v P. od společnosti B., s. r. o., (dále jen „společnost“), zastoupené jednatelem A. K., aniž se společností v písemné formě uzavřel smlouvu o úschově, v hotovosti částku ve výši 4 500 000 Kč za účelem jejího následného složení na úschovní účet advokátky JUDr. J. B., a dne 26. 5. 2022 v čase 11:17 hodin vložil v hotovosti na tento úschovní účet částku 4 499 495 Kč, přičemž částku 505 Kč dne 30. 5. 2022 vrátil společnosti, kdy po převzetí prostředků do úschovy neodeslal do Elektronické knihy úschov údaje uvedené v čl. 2b usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, 
  2. přitom kárně obviněný provedl ve smyslu ust. § 7 a 8 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), nedostatečnou identifikaci A. K., když nezjistil, zda není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a u společnosti a JUDr. J. B. neprovedl identifikaci vůbec, 
  3. dále neprovedl ve smyslu ust. § 9 AML zákona kontrolu společnosti a JUDr. J. B. způsobem uvedeným v tomto ustanovení, 
  4. za situace, kdy kárně obviněným složená částka ve výši 4 499 495 Kč pocházející od společnosti měla sloužit jako část kupní ceny za prodej nemovitých věcí v katastrálním území Č. prodávaných Ing. V. V. společnosti, jež měla být složitelem kupní ceny, přičemž JUDr. J. B. byla na základě smlouvy o advokátní úschově peněžních prostředků ze dne 11. 2. 2022 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2022 schovatelkou části kupní ceny, nevyhodnotil tuto skutečnost jako podezřelý obchod ve smyslu ust. § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře. (K 5/2023, BA 10/2023, str. 59)

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že 

  • poté, co se v květnu 2017 na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené v přesně nezjištěný den na počátku roku 2017 s Mgr. T. S. a se společností O., s. r. o., za paušální měsíční odměnu zavázal, že ve sporu obou jeho klientů s M. D., týkajícím se vymáhání peněžité pohledávky, podá v jejich zastoupení k OS v S. proti M. D. žalobu o zaplacení 3 200 000 Kč s přísl. a žalobu o zaplacení 1 000 000 Kč s přísl. a dále, že v jejich zastoupení podá trestní oznámení na M. D., a poté, co dne 22. 5. 2017 od uvedených klientů převzal finanční prostředky ve výši 80 000 Kč a ve výši 25 000 Kč na úhradu soudních poplatků z uvedených žalob, 
  • žaloby k příslušnému soudu nepodal
  • až do 7. 1. 2019 klientům na jejich opakované dotazy tvrdil, že žaloby byly podány,
  • přes opakované výzvy finanční prostředky v celkové výši 105 000 Kč určené na úhradu soudních poplatků klientům vrátil až dne 26. 2. 2019,
  • ohledně trestního oznámení zaslal klientům dne 9. 8. 2018 dodejku datové zprávy s datem podání datové zprávy 8. 12. 2018 vzbuzujícím důvodné pochybnosti o jejím doručení, a poté, co právní zastoupení Mgr. T. S. a společnosti O., s. r. o., převzal advokát Mgr. P. R.,
  • k jeho dotazu mu dne 5. 12. 2018 sdělil, že předmětné žaloby k OS v S. podal, nikoliv však oficiálně, nýbrž „přes známého soudce“, kterému také svěřil finanční prostředky na úhradu soudních poplatků,
  • dne 7. 1. 2019 Mgr. T. S. ohledně vrácení finančních prostředků sdělil prostřednictvím aplikace whatsapp, že „určitě se s Vámi nechci pouštět ani do žádných bojů, tak jsem Vám chtěl navrhnout, s ohledem na skutečnost, že jsem byl jmenován do představenstva společnosti s majetkovou účastí města P., schůzku, vy máte stavební firmu, tak bychom si mohli popovídat o řešení formou nějaké kompenzace (zakázku)“. (K 99/2019, BA 11/2023, str. 53)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že 

  • ačkoliv na základě plné moci udělené paní Ž. S. k zastupování v trestním řízení vedeném u OS pro P. až do výpovědi plné moci doručené do jeho datové schránky dne 14. 8. 2020, tj. v letech 2019-2020, vykonával obhajobu paní Ž. S. v trestním řízení vedeném proti ní pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že dne 29. 3. 2019 v době kolem 13 hod. v P. řídila motorové vozidlo, a to po předchozí aplikaci pervitinu, v rámci níž se dozvěděl citlivé informace, že po dosažení zletilosti řídila motorové vozidlo pod vlivem THC a že u ní byla v době spáchání činu prokázána přítomnost metamfetaminu a amfetaminu v koncentraci 184 ng/ml a 10 ng/ml, 
  • nejpozději dne 22. 1. 2022 převzal právní zastoupení jejího bývalého partnera, pana R. F., jakožto navrhovatele v řízení vedeném u OS pro P. ve věci úpravy péče a výživného pro nezletilého K. S., jehož matkou a účastnicí řízení je Ž. S. (K 40/2023, BA 11/2023, str. 53) 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že ve vícečinném souběhu: 

  1. při poskytování právních služeb manželům A. a M. K. jako většinových spoluvlastníků ve věci správy společné věci parcely KN č. 23, jehož součástí je stavba domu č. p. 22, obojí v katastrálním území M., ačkoliv nejméně od 16. 2. 2021 věděla, že menšinová spoluvlastnice, paní M. B., je v této věci zastoupena Mgr. P. Š., advokátem, přesto dne 15. 3. 2021 odeslala M. B. dopis nazvaný „o známení většinového spoluvlastníka o způsobu užívání společné věci – výzva k vyklizení“, ve které mj. M. B. vyzvala, aby nejpozději v průběhu měsíce dubna 2021 vyklidila nebytové prostory nacházející se v přízemí domu č. p. 22, který je součástí parcely KN č. 23 v katastrálním území M.;
  2. dne 24. 1. 2020 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově s paní V. K. coby příjemcem a panem R. D. P. coby složitelem, jejímž předmětem byla úschova peněz jako části nájemného ve výši 12 500 Kč měsíčně placeného do úschovy složitelem za užívání domu č. p. 509, stojícího v části obce S., který je součástí parcely KN č. 5025/97 a parcely KN 5025/19, obojí v katastrálním území S. (dále jen „dům“), podle smlouvy o nájmu ze dne 24. 1. 2020 uzavřené V. K. jako pronajímatelkou a R. D. P. jako nájemcem, a přesto v přesně nezjištěný den měsíce ledna roku 2021 uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb s manželi M. a R. D. P., jejímž předmětem bylo zastoupení žalobců, manželů P., ve sporu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu domu proti žalované V. K. (K 62/2021, BA 11/2023, str. 54)

 Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co uzavřela se svou klientkou Z. N. smlouvu o poskytování právních služeb ve věci úpravy poměrů k nezletilé dceři klientky S. P., vedené u Okresního soudu v P., a poté, co jí ve stejný den udělila klientka plnou moc k zastupování, udělila substituční plnou moc své zaměstnankyni JUDr. A. K., Dr. h. c., v níž ji zmocnila ke svému zastupování ve všech řízeních týkajících se nezletilé S. a dále ve všech řízeních proti otci nezletilé S. panu R. P., a to v obou věcech ve stejném rozsahu, v jakém byla ona sama zmocněna svou klientkou Z. N., přičemž JUDr. A. K. zmocnila v těchto věcech i k přijímání a podávání veškerých písemností prostřednictvím její datové schránky. (K 9/2022, BA 12/2023, str. 57)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že i přesto, že ve smlouvě o provedení mediace převzal závazek zachovat důvěrnost a mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se mediačního procesu, v podání OS v P. uvedl, že „k dohodě nedošlo, a to pro neúměrné finanční požadavky na vypořádání společného jmění manželů, jakož i výše výživného ze strany matky“, „matka však návrh mediátorky bez dalšího odmítla, protože nesplňoval její finanční představy“ a „zástupce matky k mediačnímu jednání vyžádal excesivním způsobem podklady, které se SJM nijak nesouvisely“. (K 48/2021, BA 12/2023, str. 57)

 

2022

BA ročník 2022, č. 1 - 6

 

BA ročník 2022, č. 7 - 12

 

 

Advokát JUDr. M. L. se dopustil kárného provinění tím, že poté, co na základě plné moci udělené mu klientem J. Ž., převzal jeho obhajobu v trestní věci vedené Okresním soudem v R., pro zločin pohlavního zneužití, a poté s klientem uzavřel dohodu o odměně advokáta za poskytování právních služeb, která obsahovala i ručitelský závazek paní S. B., jímž k uspokojení nároku kárně obviněného na úhradu odměny za poskytnuté právní služby J. Ž. v případě, že jím nebude uhrazen,

 

1) zaslal S. B. ze své e-mailové adresy na její e-mail:

 

  • hypertextový odkaz umožňující S. B. seznámit se s celým obsahem trestního spisu J. Ž. vedeného v přípravném řízení trestním,
  • vyrozumění o podání obžaloby na J. Ž.,
  • obžalobu státní zástupkyně OSZ v R. na J. Ž. a vyrozumění o konání hlavního líčení,
  • odsuzující rozsudek Okresního soudu v R. ze vyhlášený v trestní věci J. Ž., a
  • vyúčtování odměny za právní služby poskytnuté J. Ž. v jeho trestní věci obsahující rozpis všech úkonů právní služby vykonaných při obhajobě J. Ž.,
  • podal u Okresního soudu v N. proti J. Ž. a S. B. jakožto solidárním dlužníkům návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky 24.871 Kč s příslušenstvím coby neuhrazené odměny za právní služby poskytnuté J. Ž. v jeho trestní věci, v němž uvedl rozpis všech úkonů právní služby vykonaných při obhajobě J. Ž., na základě kterého soud elektronický platební rozkaz vydal, to vše, aniž byl klientem J. Ž. písemně zbaven povinnosti mlčenlivosti advokáta,

 

2) zaslal ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu, užívanou S. B., výzvu k úhradě odměny za poskytnuté právní služby J. Ž., v níž, mimo jiné, uvedl: 

 

  • „…Pakliže dluh neuhradíte, učiním následující kroky, které vás a přítele pravděpodobně zničí.
  • 1) Nechám na vás nařídit exekuci pro vymožení předmětného dluhu. Vzhledem k tomu, že jste v oddlužení, představuje nařízení exekuce automaticky zrušení oddlužení a obnovení veškerých stávajících dluhů. A je celkem jedno, že za sebou máte již 4,5 roku oddlužení. Jakmile se soud nebo správce dozví, že jste znovu v exekuci, tak skončíte a oddlužení vám nebude umožněno.
  • 2) Podám na vás a přítele trestní oznámení pro podvod, neboť jsem přesvědčený, že jste mě podvedli. Váš přítel je v podmínce a pokud policie vyhodnotí mé oznámení jako důvodné, bude se to považovat za porušení podmínky a přítel pravděpodobně nastoupí k výkonu trestu, jež mu byl uložen Okresním soudem v R. za pohlavní zneužití dítěte, do vězení. To, že pachatelé trestné činnosti spáchané na dítěti to ve vězení nemají vůbec jednoduché, nemá cenu zvlášť rozebírat…“ a dále:
  • „…Zaplaťte a už o mě nikdy v životě neuslyšíte. Pokud tak neučiníte, věřte, že tohoto neuváženého přístupu budete litovat ještě hodně dlouho…“,
  • 3) učinil u Policie České republiky, oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být J. Ž. spáchán trestný čin podvodu, v němž uvedl, že na J. Ž. je vedeno od roku 2017 několik exekucí, a k němuž, mimo jiné, přiložil dohodu o odměně advokáta za poskytování právních služeb, fakturu, kterou vyúčtoval odměnu za poskytnuté právní služby J. Ž. v jeho trestní věci, obsahující rozpis úkonů právní služby J. Ž., trestní rozsudek Okresního soudu v R. a výpis z centrální evidence exekucí vedených proti J. Ž. (K 72/2020, BA 1-2/2022, str. 82)

 

Kárně obviněná Mgr. Ž.  B., advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co převzala právní zastoupení žalobkyně paní Ing. R. W., v řízení vedeném u Okresního soudu v O., i přes opakované urgence soudu nereagovala žádným relevantním způsobem na námitky žalovaného a nedoložila soudu doplnění rozhodujících skutečností, paní Ing. R. W., neinformovala o nařízení jednání ani o doručení rozsudku Okresního soudu v O., kterým byla paní Ing. R. W., uložena povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení částku ve výši 139.866 Kč, proti rozsudku Okresního soudu v O. nepodala odvolání a po odvolání plné moci nereagovala na výzvu paní Ing. R. W., ani na výzvu jejího právního zástupce a nejméně do 18.12.2020 nezaslala řádné vyúčtování poskytnuté právní služby a ani žádné pro věc významné písemnosti. (K 51/2021, BA 1-2/2022, str. 82)

 

Advokát Mgr. M. S. se dopustil kárného provinění tím, že uzavřel se společností P. c. o., s.r.o., (dále jen Společnost“), jejímž jednatelem byl v té době advokátní koncipient kárně obviněného JUDr. M. K., dohodu o úhradě právních služeb, v jejímž článku I. Společnost prohlašuje, že se „zabývá činností směřující k uplatnění a úhradě nároků klienta na náhradu škody vzniklých v souvislosti s jejich škodnou událostí“, a na základě které se Společnost zavazuje uhradit kárně obviněnému odměnu za právní služby poskytované kárně obviněným klientům Společnosti, přičemž Společnost na svých internetových stránkách nabízí poskytování právních služeb v podobě zajišťování odškodňování pracovních úrazů a dopravních nehod, a následně Společnost uzavřela příkazní smlouvu s panem J. V., , kterou se v článku II. odst. 1 zavázala vyvíjet pro J. V. činnost směřující k uplatnění a úhradě všech nároků J. V. na náhradu škody vzniklých mu v souvislosti s jeho pracovním úrazem a předložila mu k podpisu plnou moc k jeho zastupování v této věci kárně obviněným, kterou kárně obviněnému udělil a kárně obviněný ji přijal a J. V. zastupoval. (K 21/2018, BA 1-2/2022, str. 83)

 

Kárně obviněný Mgr. P. S., advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co mu M. S., udělil plnou moc k zastupování jeho osoby a jeho nezletilé dcery Z. Z. S., v řízení   o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a v řízení proti Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, žaloby na náhradu škody nepodal, na urgence M. S. nereagoval  a nereagoval na žádost M. S. o vydání všech pro jeho věc významných písemností. (K 117/2020, BA 2022/1-2, str. 82)

 

Advokát Mgr. V. P. se dopustil kárného provinění tím, že poté, co dne 23. 7. 2013 převzal právní zastoupení M. J. P. ve všech záležitostech a soudních řízeních ve věci P. B. a poté, co dne 26. 5. 2016 převzal právní zastoupení M. J. P. jako žalovaného v již probíhajícím řízení vedeném u OS v Chebu pod sp. zn. 15C 237/2015 o zaplacení 49.900 Kč s přísl., do  soudního spisu nejméně do 11. 1. 2017 nezaložil plnou moc udělenou mu M. J. P., tohoto  svého klienta dostatečným způsobem neinformoval o stavu jeho  věci, a poté, co OS v Chebu  nařídil termín jednání na den 11. 1. 2017, z něhož se M. J. P. na jeho doporučení omluvil,  k tomuto jednání se nedostavil  ani  nezajistil zastoupení M. J. P. substitučně, v důsledku  čehož soud jednal v nepřítomnosti M. J. P. a při jednání vydal rozsudek, kterým M. J. P. uložil povinnost zaplatit žalobci žalovanou částku s příslušenstvím a náklady řízení.  (K 44/2018, Ba 2022/3, str. 71)

 

Kárně obviněný advokát byl uznán kárně vinným tím, že v rámci obhajoby klienta, který byl obžalován, protože v diskuzi na sociální síti Facebook, pod fotografií žáků 1. třídy Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953, 415 01 Teplice, mimo jiné i s romskými, vietnamskými a arabskými jmény, napsal komentář: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to nenapadlo!!!“, poskytl externímu spolupracovníkovi serveru iROZHLAS.cz, rozhovor, ve kterém se vyjádřil k jednání klienta tak, že mu připadá vtipné, a to slovy: „Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý černý humor je založený na jakési brutalitě.“ a „Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál.“ (K 2/2021, BA 2022/4)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co listinou ze dne 17. 2. 2014 vypověděl Smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou dne 28. 12. 2004 se společností A. s.r.o., IČ (dále také jen „klient“), která tak skončila uplynutím výpovědní doby ke dni 31. 5. 2014, a v důsledku toho zanikly k tomuto dni všechny plné moci udělené klientem kárně obviněnému, neoznámil ukončení zastoupení klienta soudnímu exekutorovi Mgr. Č. B., Exekutorský úřad B., v exekučním řízení vedeném jeho klientem jako oprávněným proti povinnému P. T., a neoznámil ukončení zastoupení stejnému exekutorovi v exekučním řízení vedeném jeho klientem jako oprávněným proti povinné Ing. D. B., neinformoval klienta, že mu bylo soudním exekutorem Mgr. Č. B. poukázáno v exekuční věci vedené klientem jako oprávněným proti povinné Ing. D. B. vymožené plnění ve výši 4.000 Kč a dále nástupkyní tohoto soudního exekutora soudní exekutorkou Mgr. B. B., Exekutorský úřad B. poukázáno vymožené plnění, a to dne 17. 8. 2017 částka 647,65 Kč, dne 19. 9. 2017 částka 1.206 Kč, dne 19. 10. 2017 částka 1.205,- Kč, dne 16. 11. 2017 částka 1.205 Kč, dne 19. 12. 2017 částka 1.207 Kč, dne 19. 3. 2020 částka 737 Kč, dne 20. 4. 2020 částka 586 Kč a dne 19. 5. 2020 částka 737 Kč, tj, celkem plnění ve výši 11.530,65 Kč, toto vymožené plnění si bez vědomí klienta ponechal a dále neinformoval klienta o tom, že mu byly v této věci doručeny exekuční příkaz soudní exekutorky Mgr. B. B. ze dne 9. 9. 2019, a oznámení o skončení exekuce 27. 4. 2020, poté, co byl dopisem ze dne 19. 5. 2020 požádán o vyúčtování poskytnutých právních služeb ve věci zastoupení klienta v exekučním řízení vedeném u soudní exekutorky Mgr. B B., Exekutorský úřad B., této žádosti nevyhověl. (K 5/2021, BA 2022/5, str. 70)

 

Advokát Mgr. R.  A., se dopustil kárného provinění tím, že

1.) se jako obhájce v trestní věci svého klienta obžalovaného P. B., bez předchozí omluvy nedostavil k hlavnímu líčení konanému dne 22. 1. 2020 před Okresním soudem v M., přičemž k výzvě soudu svou nepřítomnost u hlavního líčení dodatečně vysvětlil tím, že si termín hlavního líčení omylem nepoznačil do svého kalendáře,

 

2.) se jako obhájce v trestní věci svého klienta odsouzeného Z. B., bez předchozí omluvy nedostavil k veřejnému zasedání o povolení obnovy řízení konanému dne 30. 1. 2020 před Okresním soudem v M., přičemž svou nepřítomnost u veřejného zasedání dodatečně vysvětlil tím, že si termín veřejného zasedání omylem poznačil do svého kalendáře až na následující den 31. 1. 2020,

 

3.) se poté, co byl ustanovením soudkyně Okresního soudu v M. ze dne 12. 2. 2020 ustanoven obhájcem vazebně stíhané obžalované M. Š. a vyrozuměn o termínu hlavního líčení, v její trestní věci bez předchozí omluvy nedostavil k hlavnímu líčení konanému dne 6. 3. 2020 před Okresním soudem v M., přičemž k výzvě soudu svou nepřítomnost u hlavního líčení dodatečně vysvětlil tím, že si termín hlavního líčení  omylem nepoznačil do svého kalendáře, přičemž v den konání hlavního líčení byla obžalovaná M. Š. v devátém měsíci těhotenství a šlo o případ nutné obhajoby. (K 66/2020, Ba 2022/5, str. 71)

 

Kárně obviněný advokát se dopustil kárného provinění tím, že v období od roku 2005 do 2. roku 2020 při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních podle ustanovení § 25a odst. 4 zákona o advokacii ve spojení s usnesením představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku v knize o prohlášeních o pravosti podpisu evidenčního čísla 345 vydané Českou advokátní komorou kárně obviněnému:

  • v zápisech o prohlášeních na řádcích číslo (..) včetně ve sloupci číslo 5 neuvedl počet vyhotovení listiny, na které učinil prohlášení o pravosti podpisu, 
  • v zápisech o prohlášeních na řádcích číslo (…) včetně neučinil ve sloupci 6 svůj podpis podle podpisového vzoru, do tohoto sloupce nechal učinit podpis jednající osoby, která se však nepodepsala do sloupců 3 a 4,
  • v zápisech o prohlášeních na řádcích čísel (…) neučinil ve sloupci 6 svůj podpis podle podpisového vzoru,
  • v zápisech o prohlášeních řádky čísel (…) nevyplnil vůbec,
  • v zápisech o prohlášeních na řádcích čísel (…) ve sloupci číslo 2 neuvedl datum učiněného prohlášení o pravosti podpisu,
  • v zápisech o prohlášeních na řádcích číslo (…) neoznačil ve sloupci 4 doklad, z něhož zjistil totožnost jednající osoby,
  • v zápisech o prohlášeních na řádcích číslo (…) včetně neoznačil ve sloupci 5 listinu opatřenou prohlášením o pravosti podpisu buď vůbec nebo tak, aby ji nebylo možné zaměnit s jinou listinou a
  • v zápisech o prohlášeních v řádcích čísel (…) neuvedl ve sloupci číslo 3 datum narození a místo bydliště jednající osoby, v řádcích čísel (…) neuvedl ve sloupci číslo 3 místo bydliště jednající osoby a v řádcích číslo (…) neuvedl ve sloupci číslo 3 datum narození jednající osoby. (K 109/2021, BA 2022/6, str. 68)

Advokát se dopustil kárného provinění, a to tím, že:

- poté, co ve věci nesplácení úvěru, poskytnutého v roce 2020 W. stavební spořitelnou a.s. manželům J. M. a R. M. převzal v přesně nezjištěný den právní zastoupení A. D. jako ručitele jejich závazku a tohoto zastupoval v řízení vedeném u OS v P. proti J. M. a R. M., přičemž zájmy J. M. a R. M. jako dlužníků nebyly v souladu se zájmy A. D. jako ručitele, v přesně nezjištěný den převzal v souvisejících věcech právní zastoupení J. M. a R. M. a tyto v těchto souvisejících věcech zastupoval ve dvou řízeních vedených u OS v N.

 

- v rámci insolvenčního řízení vedeného u KS v P., zahájeného na návrh dlužníků manželů J. M. a R. M., podal k ustanovenému insolvenčnímu správci A. v.o.s. v zastoupení J. M. a R. M. popěrné žaloby proti přihlášeným pohledávkám věřitele W. stavební spořitelna a.s. a věřitele Města N., ačkoliv k tomu nebyl J. M. a R. M. zmocněn a neměl k tomu od žádného z nich pokyn.

 

- ačkoliv od přesně nezjištěného dne do 20. 12. 2017 poskytoval právní služby manželům J. M. a R. M. jako dlužníkům a v této věci získal řadu informací, v zastoupení A. D. podal dne 15. 10. 2017 k OSZ N. trestní oznámení proti J. M. a R. M. s podezřením na úvěrový podvod, resp. na pokračování jejich trestné činnosti související s čerpáním úvěru od W. stavební spořitelny a. s. (K 39/2018, BA 2022/7-8, str. 84)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co ji na základě plné moci udělené dne 10. 11. 2020 zmocnila společnost R., se sídlem v P., k zastupování, toto zmocnění přijala a v rozsahu svého pověření dne 10. 11. 2020 ustanovila JUDr. J. V., který není zapsán v seznamu advokátů ani advokátních koncipientů a ani není jejím zaměstnancem, svým zástupcem a umožnila mu poskytnutí právních služeb, a to nejméně dne 7. 1. 2021 a 12. 1. 2021. (K 111/2021, Ba 2022/7-8, str. 84)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že jako advokát uzavřel se stěžovatelem K. H., smlouvu o poskytování právních služeb v insolvenčním řízení, spočívajících v podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, přičemž vedle odměny za tuto právní službu ve výši 4 840 Kč, což odpovídá právnímu předpisu,  sjednal i odměnu za úspěch ve věci ve výši 1 900 Kč, kdy úspěchem mělo být schválení oddlužení klienta soudem, tuto odměnu vyinkasoval ještě před podáním návrhu na oddlužení a rozhodně před tím, než příslušný soud o takovém návrhu rozhodl, aby bylo možno zjistit, zda advokát byl ve věci vůbec úspěšný.

jako advokát poté, co se uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb dohodl s klientem K. H. o tom, že součástí služby bude i zastupování klienta v insolvenčním řízení po celou dobu insolvenčního řízení, uskutečnil v rozporu s uvedenou smlouvou jednostranné písemné právní jednání směřující k výpovědi této smlouvy a tím i k zániku plné moci a tuto skutečnost následně oznámil příslušnému soudu, ačkoliv k takovému právnímu jednání nebyl ani podle smlouvy, ani podle právního předpisu oprávněn. Důvod pro vypovězení smlouvy o poskytování právních služeb, tj. nesložení dohodnuté platby, se ukázal jako nepravdivý.

Jako advokát pověřoval prováděním úkonů právních služeb dlužníkům v úpadku Ing. P. Š., CSc., osobu bez právnického vzdělání, tedy osobu, která nebyla náležitě kvalifikovaná a odpovědná a na její činnost náležitě, řádně a soustavně nedohlížel, což se nakonec projevilo mimo jiné i způsobem ujednání odměny s klientem K. H., vystavováním příjmových dokladů bez patřičných náležitostí (č. dokladu, neúplná data apod.) a neoprávněnou výpovědí smlouvy o poskytování právních služeb. (K 58/2021, BA 2022/7-8, str. 84)

 

Advokát se dopustil se dopustil kárného provinění tím, že poté, co se dostavil do věznice Mírov za účelem návštěvy J. H., při této příležitosti předal J. H., v hotovosti částku ve výši 6.000 Kč. (K 11/2022, Ba 2022/7-8, str. 85)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co v právním zastopení R. K. podal návrh na nařízení exekuce v vymožení pohledávky za J. V. , přisouzené směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Praze, R. K. neinfomoval, jak vyřizování jeho věci postupuje, a plnění vymožené dne 22. 5. 2020 zaslal se značným zpožděním, a to až 8. 1. 2021, na základě urgence R. K. (K 1/2022, Ba 2022/7-8, str. 85)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že

1. ) dne 3. 12. 2018 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, na základě které se složitelé manželé A. P. a G. D. zavázali složit do advokátní úschovy kárně obviněného část kupní ceny ve výši 10,700. 000,- Kč za bytovou jednotku v katastrálním území N. M., a kárně obviněný se zavázal vyplatit uschované prostředky tak, že částku 7,696. 740,72 Kč uhradí na účet oprávněných J. D. a I. D. po předložení uzavřené kupní smlouvy, návrhu na povolení vkladu vlastnického práva předmětu koupě a písemného vyčíslení banky, a částku 3,003.259,28 Kč uhradí na stejný účet po předložení výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího vlastnictví předmětu koupě složiteli, přičemž uschované finanční prostředky ve výši 10,700.000 Kč přijal na svůj účet, který je spořícím účtem vedeným na jméno kárně obviněného, ale není označen tak, aby z něj bylo patrno, že jde o účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta a nejde o samostatný účet pro úschovu peněz každého klienta, a následně dne 13. 12. 2018 vyplatil částku 7.696,740,72 Kč a dne 22. 2. 2019 částku ve výši 3,003.259,28 Kč prostřednictvím svého běžného účtu na účet oprávněných, přičemž údaje o přijetí finančních prostředků klienta do úschovy neodeslal do Elektronické knihy úschov, a dále neprovedl jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), povinnou kontrolu klientů, manželů A. P. a G. D., J. D. a I. D., a to způsobem uvedeným v ustanovení § 9 AML zákona.

 

2. ) dne 8. 4. 2019 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově ve znění dodatku číslo 1 ze dne 3. 7. 2019, na základě které se složitel J. C. zavázal složit do advokátní úschovy kárně obviněného část kupní ceny ve výši 12,187.000 Kč za jednotku číslo 954/17 a jednotku číslo 954/18, v katastrálním území N. M., a kárně obviněný se zavázal vyplatit uschované prostředky po předložení výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího vlastnictví předmětu koupě složitelem na účet oprávněných I. D. a J. D., přičemž uschované finanční prostředky ve výši 12,187.000 Kč přijal na svůj účet, který je spořícím účtem vedeným na jméno kárně obviněného, ale není označen tak, aby z něj bylo patrno, že jde o účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta a nejde o samostatný účet pro úschovu peněz každého klienta, a následně dne 12. 9. 2019 vyplatil tuto uschovanou částku prostřednictvím svého běžného účtu na účet oprávněných, přičemž údaje o přijetí finančních prostředků klienta do úschovy odeslal do Elektronické knihy úschov teprve dne 15. 8. 2019, a dále neprovedl jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona povinnou kontrolu klientů, J. C., I. D. aj. D., a to způsobem uvedeným v ustanovení § 9 AML zákona.

 

3. ) dne 15. 4. 2019 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově peněžních prostředků, na základě které se složitel, společnost A. s. r. o., zavázala složit do advokátní úschovy kárně obviněného kupní cenu ve výši 121.000 EUR za nákladní automobil T. P. s příslušenstvím, a kárně obviněný se zavázal vyplatit uschované prostředky po předložení předávacího protokolu na předmět koupě na účet oprávněného, společností SG E. F. s. r. o., , přičemž uschované finanční prostředky ve výši 3,113.935 Kč přijal dne 30. 4. 2019 na svůj účet číslo, který je spořícím účtem vedeným na jméno kárně obviněného, ale není označen tak, aby z něj bylo patrno, že jde o účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta a nejde o samostatný účet pro úschovu peněz každého klienta, a následně dne 30. 4. 2019 vyplatil tuto uschovanou částku prostřednictvím svého běžného účtu na účet oprávněného, přičemž údaje o přijetí finančních prostředků klienta do úschovy odeslal do Elektronické knihy úschov teprve dne 15. 8. 2019, a dále jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, neb neprovedl povinnou identifikaci klienta – společnosti SG E. F. s. r. o. - podle ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 nebo § 10 AML zákona, a dále neprovedl jako povinná osoba povinnou kontrolu obou klientů, společnosti SG E. F. s. r. o. a společnosti A s. r. o., a to způsobem uvedeným v ustanovení § 9 AML zákona.

 

4. ) dne 20. 5. 2019 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, na základě které se složitel M. B., zavázal složit do advokátní úschovy kárně obviněného kupní cenu ve výši 3,200.000 Kč za jednotku v katastrálním území Č. B. , a kárně obviněný se zavázal vyplatit uschované prostředky po předložení výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího vlastnictví předmětu koupě složitelem na účet oprávněných manželů K. a R. . Č., přičemž uschované finanční prostředky ve výši 3,200.000 Kč přijal na svůj účet, který je spořícím účtem vedeným na jméno kárně obviněného, ale není označen tak, aby z něj bylo patrno, že jde o účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta a nejde o samostatný účet pro úschovu peněz každého klienta, a následně dne 18. 7. 2019 vyplatil tuto uschovanou částku prostřednictvím svého běžného účtu na účet oprávněných, přičemž údaje o přijetí finančních prostředků klienta do úschovy neodeslal do Elektronické knihy úschov, a dále neprovedl jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona povinnou kontrolu klientů, K. Č., R. Č. a M. B., a to způsobem uvedeným v ustanovení § 9 AML zákona. (K 175/2020, Ba 2022/9, str. 70)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ve vícečinném souběhu

1)        poté, co e-mailovou zprávou přislíbil advokátce JUDr. A. K., , převzetí substitučního zastoupení jejího klienta P. K., ve věci správní žaloby projednávané Krajským soudem v O., přičemž předmětem substitučního zastoupení mělo být zejména doplnění žalobního petitu k výzvě soudu, a poté, co mu JUDr. A. K. udělila substituční plnou moc pro zastoupení v uvedeném řízení, která mu byla osobně předána P. K. spolu se všemi pro věc významnými písemnostmi, aniž JUDr. A. K. převzetí substituce bez zbytečného odkladu odmítl,  žalobní petit v soudem určené lhůtě nedoplnil a ve věci zůstal nečinným, což vedlo k tomu, že Krajský soud v Ostravě správní žalobu P. K. odmítl, přičemž následně, ač byl opakovaně vyzván JUDr. A. K. nejméně emailovou zprávou a dopisem k vrácení všech jemu předaných pro věc významných písemností, tyto písemnosti JUDr. A. K. nebo P. K. nejméně do 16. 11. 2020 nevydal,

 

2)        poté, co mu udělil J. M plnou moc k zastupování ve věci náhrady škody vzniklé v souvislosti s chybným započtením pohledávky vůči paní M. H. v řízení vedeném u Okresního soudu v O. a v souvislosti s tím převzal pro věc významné písemnosti, a byla mu J. M. zaplacena dne záloha ve výši 4.000 Kč, ve věci nekonal a nekomunikoval, a poté, co mu J. M. odvolal udělenou plnou moc a požádal o vrácení uhrazené zálohy ve výši 4.000 Kč a o vydaní́ všech dokladů k jeho věci se vztahujících, na tuto žádost nereagoval a požadované́ doklady do dne sepisu stížnosti nevydal, přičemž dne 1. 6. 2021 vydal část písemností, a to navíc pouze v kopii.  (K 36/2021, BA 2022/10, str. 68)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že  jako právní zástupkyně advokáta JUDr. Š., v sídle advokátní kanceláře AK R., při společném jednání s Mgr. T. N., advokátem, , v nepřítomnosti svých klientů pořídila bez vědomí Mgr. T. N. zvukový záznam těchto jednání, aniž by k tomu měla jeho souhlas a umožnila využití tohoto zvukového záznamu pro sepis trestního oznámení podaného jejím klientem JUDr. J.  Š. (K 49/2021, BA 2022/10, str. 69)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že jako právní zástupkyně advokáta JUDr. Š., v sídle advokátní kanceláře AK R., při společném jednání s Mgr. T. N., advokátem, v nepřítomnosti svých klientů pořídila bez vědomí Mgr. T. N. zvukový záznam těchto jednání, aniž by k tomu měla jeho souhlas, a umožnila využití tohoto zvukového záznamu pro sepis trestního oznámení podaného jejím klientem JUDr. Š. (K 49/2021, BA 2022/10, str. 69)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že

1) v e-mailové korespondenci s poradenskou společností R. sp. z. o. o. nabízel poskytování právních služeb prostřednictvím společnosti „D. A. s.r.o.“, v níž vykonává funkci jednoho z jednatelů, když ke svému jménu připojil označení „advokát“ a název firmy „D. A. s.r.o.“, ačkoliv předmětem podnikání této společnosti není výkon advokacie, 

 

2) v řízení vedeném u OS pro Prahu 1 ve sporu jeho bývalého klienta společnosti R. T., k.s. jako žalovaného proti J. B. jako žalobci o zaplacení 395.972,50 Kč s přísl. vypovídal jako svědek k otázce vztahující se k poskytování právních služeb žalovanému, aniž by ho společnost R. T., k.s. písemně anebo v řízení před soudem ústně do protokolu zprostila povinnosti mlčenlivosti. (K 17/2019, Ba 2022/11, str. 69)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že při poskytování právních služeb JUDr. A.  B., v řízení ve věci péče soudu o nezletilé, ve vyjádření k návrhu matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem, které kárně obviněný sepsal, uvedl: „…Věcí se zabývá PČR, neboť se jedná o závažnou trestnou činnost navíc spáchanou ve zločinném spolčení vícero osob včetně JUDr. H.,  jenž Mgr. N. dle jeho vlastního vyjádření na řešení kauzy manželů B. přidělil právě pro její „mediální potenciál“, jakož i samotné advokátní kanceláře coby právnické osoby.“ a dále uvedl: „…Tak tomu však není, neboť Mgr. N. hrozby ve spolupráci s matkou a JUDr. H. jednoznačně realizují, čímž svou trestnou činnost dokonávají.“, čímž osočil advokáta JUDr. T., a advokáta Mgr. N., ze spáchání trestného činu. (K 102/2020, BA 2022/12, str. 69)

 

Advokátní koncipient se dopustil kárného provinění tím, že při poskytování právních služeb společnosti P. P. – z. s.r.o., zaslal v substitučním zastoupení svého školitele JUDr. P. C., v přesně nezjištěný den roku 2020 paní Z. P. prostřednictvím poštovní přepravy doporučený dopis a poté, co si jej Z. P. v úložní lhůtě na příslušné poště nevyzvedla, a dopis se vrátil odesílateli, jeho elektronickou kopii zaslal Z. P. jako přílohu e-mailové zprávy přičemž v dopise Z. P. vyzval k zahájení jednání o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu nezbytného přístupu svého klienta ke stavbě gabionové opěrné zdi a gabionového plotu přes parcelu, která byla ve vlastnictví Z. P., ačkoli věděl, že Z. P. je v této věci zastoupena Mgr. H. M., advokátkou, na základě plné moci. (K 10/2021, Ba 2022/12, str. 70)

 

2021

BA ročník 2021, č. 1 - 6

 

BA ročník 2021, č. 7 - 12

 

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co v zastoupení svého klienta vyzval  Ing. F. k úhradě dluhu a poté, co Ing. F. dlužnou částku uhradila bankovním převodem bez uvedení variabilního symbolu se zprávou pro příjemce „POKUTAF.“, aniž by se snažil platbu správně přiřadit, uhrazenou částku poukázal Ing. F. zpět na její účet s tím, že platba je neidentifikovatelná, a následně podal proti ní k OS v Ch. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu pro zaplacení dlužné částky s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení žalobce, přičemž tomuto návrhu soud elektronickým platebním rozkazem zcela vyhověl,

v zastoupení svého klienta v dopise doručeném Ing. F. požadoval po ní pouze e-mailový kontakt na jím v dopisem uvedenou e‑mailovou adresu, a to pouze za předpokladu, že její korespondence bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele s tím, že na korespondenci adresovanou na jiný jeho kontakt nebude brán zřetel,

na deklarovaných adresách svého sídla nepřebíral zásilky zaslané mu Ing. F. doporučeně poštou, které se tak vrátily Ing. F. zpět s poznámkami pošty „zpět, odstěhoval, neznámý – nemá již schránku“ a „oznámeno, zpět, nevyzvednuto. (K 54/2019, BA 2021/1-2, str. 92-93)

 

Advokátní koncipient se dopustil kárného provinění tím, že vedle své koncipientské praxe, kterou od 1. 6. 2019 vykonává u advokáta JUDr. V.  Ř, zastupoval jako zmocněnec S. K. jako společníka obchodní společnosti K. S. s. r. o. na základě plné moci ze dne 28. 6. 2019 na valné hromadě této společnosti dne 28. 6. 2019, a dále, že jako obecný zmocněnec zastupoval S. K. jako navrhovatelku v odvolacím řízení vedeném u Vrchního soudu v Praze při jednání konaném u tohoto soudu, a to vše bez souhlasu svého školitele a aniž by o tom svého školitele vůbec informoval. (K 32/2020, BA 2021/1-2, str. 92-93)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co nejpozději dne 5. 1. 2017 převzal právní zastoupení M. L. jako žalobce v řízení vedeném u OS v R. proti společnosti W. s. r. o. jako žalované o zaplacení 1,807.151,04 Kč, a v této souvislosti mu M. L. předal potřebné doklady, svého klienta neinformoval o termínech nařízených jednání, který se tak neměl možnost jednání účastnit, a sám se k jednání nařízenému na den 31. 10. 2017 a k jednání nařízenému na den 9. 10. 2018, při kterém byl vynesen rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta, bez omluvy nedostavil, o čemž M. L. neinformoval, přičemž ho řádně neinformoval ani o doručení rozsudku a o možnosti podat proti němu odvolání, a poté, co jeho zastupování M. L. skončilo pravomocným skončením věci dne 20. 11. 2018 a M. L. ho opakovaně žádal o vydání zapůjčených dokladů vztahujících se k jeho věci, požadované doklady mu nejméně do 25. 2. 2019 nevydal a stal se pro něho nekontaktním. (K 103/2019, BA 2021/1-2, str. 92-93)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ačkoliv právně zastupoval L. K. jako otce v opatrovnické věci vedené u OS v K., o návrhu matky S. K. na úpravu poměrů rodičů k nezletilému synovi K., která byla pravomocně skončena dne 11. 4. 2017, a v rámci tohoto zastupování získal od L. K. informace o osobních, majetkových a finančních poměrech jeho rodiny, dne 9. 10. 2017 převzal právní zastoupení S. K. v její trestní věci, v níž L. K je jako jeden z poškozených, když S. K. se měla dne 16. 1. 2015 dopustit přečinu poškození cizích práv dle § 181 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přečinu podvodu dle § 209 odst. 1 tr. zák. zneužitím osobních údajů L. K., čímž ho vystavila nebezpečí náhrady škody a vymáhání poškozenou společností, a dále v době nejméně od 17. 10. 2015 do 20. 10. 2015 se měla dopustit přečinu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 1 tr. zák. zneužitím osobních údajů L. K., otce svého druha L. K. (K 80/2018, BA 3/2021, str. 72)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co ukončila vypovězením plné moci právní zastoupení svého klienta společnosti S. spol. s r.o. jako žalobce v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně proti společnosti P. a. s. jako žalovanému o zaplacení 323.258 Kč a o vzájemném návrhu na zaplacení částky 1,340.979 Kč a poté, co přijala na svůj účet od společnosti P., a. s. částku 108.310 Kč jako náhradu nákladů žalobce před soudem prvního stupně, o nichž bylo rozhodnuto rozsudkem odvolacího soudu, v jehož záhlaví byla v důsledku písařské chyby uvedena jako právní zástupce žalobce, tuto částku náležející společnosti S. spol. s r.o. do současné doby zadržuje, a to přes nesouhlas této společnosti a přes její opakované výzvy k vydání, přičemž do současné doby společnosti S. spol. s r.o. nepředložila řádné vyúčtování své odměny za poskytnuté právní služby v uvedené věci. (K149/2019, BA 4/2021, str. 76)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co byl opatřením samosoudkyně Okresního soudu ve V., ustanoven obhájcem obviněnému R. U., , ve věci jeho trestního stíhání pro přečin krádeže podle ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku, a toto ustanovení mu bylo doručeno společně s trestním příkazem Okresního soudu ve V., podal proti tomuto trestnímu příkazu odpor, aniž mu k podání odporu udělil obviněný R. U. pokyn a aniž si k podání odporu vyžádal jeho stanovisko, přičemž mu téhož dne po podání odporu proti trestnímu příkazu byl doručen dopis R. U., ve kterém uděluje kárně obviněnému pokyn odpor proti trestnímu příkazu nepodávat. (K 84/2020, BA 5/2021, str. 73)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že jako právní zástupce oprávněných, a to Z. M. a společnosti Ú. k. s. r. o. jako původních oprávněných a J. P. jako nového oprávněného, v exekuční věci vedené u Exekutorského úřadu Praha 6, soudního exekutora JUDr. E. J. proti povinnému M. M., právně zastoupenému advokátem Mgr. M.Š., ve své advokátní kanceláři při společném jednání s Mgr. M.Š. v nepřítomnosti svých klientů pořídil bez vědomí Mgr. M.Š. zvukový záznam tohoto jednání, aniž by k tomu měl jeho souhlas nebo souhlas M. M., a tento zvukový záznam využil pro sepis trestního oznámení podaného jménem jeho klienta J.P. a jménem svým, v uvedené exekuční věci na pokyn klienta společnosti Ú. s.r.o. pro sepis a podání odvolání oprávněného proti usnesení soudního exekutora o odložení provedení exekuce a vyjádření oprávněného k návrhu na zastavení exekuce.  (K 140/2017, BA BA 5/2021, str. 73)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co byla rozhodnutím okresního soudu v K. a rozsudkem tohoto soudu jako fyzická osoba ustanovena opatrovníkem J. P. a v době od 10. 3. 2014 do 29. 7. 2016 byla tímto soudem opakovaně písemně vyzývána k předložení vyúčtování o hospodaření s jměním J. P. za období od listopadu 2013 do prosince 2014, a poté, co rozhodnutím okresního soudu v K. ze dne byla místní příslušnost uvedené věci přenesena na Okresní soud v P., a taktéž tímto soudem byla opakovaně písemně, a to naposledy dne 19. 9. 2017, vyzývána k předložení uvedeného vyúčtování, a poté, co usnesením okresního soudu v P. ze dne 28. 6. 2017 byla zproštěna funkce opatrovníka J. P. a namísto ní jeho opatrovníkem jmenováno Město P. a týmž soudem byla vyzvána k předání všech listin vztahujících se k opatrovnictví J. P. a k předložení vyúčtování o hospodaření s jměním J. P. za období od listopadu 2013 do prosince 2014 a za rok 2017 do doby zproštění funkce opatrovníka, své povinnosti vyplývající pro ni z opatrovnictví J. P. ve vztahu k soudu i k nově jmenovanému opatrovníku přes nesčetné výzvy obou soudů nejméně do 30. 10. 2017 nesplnila, a to přesto, že se tyto povinnosti zavázala splnit do 31. 3. 2016, posléze do 12. 7. 2017, do 5. 9. 2017 a naposledy ve svém e-mailu ze dne 11. 10. 2017, nejpozději do 16. 10. 2017, přičemž v tomto e-mailu adresovaném Okresnímu soudu v P. vědomě nepravdivě sdělila, že v tento den zaslala potřebné listiny nově jmenovanému opatrovníku současně se zprávou o hospodaření se jměním J. P. za rok 2017, včetně příloh i tomuto soudu, ačkoliv tak neučinila. (K 35/2018, BA 2021/6, str. 76)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že celkem ve čtyřech případech uzavřel formou plné moci o poskytování právních služeb s klienty, jejímž předmětem bylo sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, ve které vedle maximální odměny ve výši 4.000 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) určené ustanovením § 390a odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), sjednal s těmito klienty s každým z nich odměnu ve výši 363 Kč včetně DPH za vypracování čestného prohlášení podle ustanovení § 392 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, dále odměnu ve výši 363 Kč včetně DPH za odeslání příloh insolvenčního návrhu k podpisu klienům a dále odměnu ve výši 363 Kč včetně DPH za odeslání zapůjčených dokumentů zpět klienům, přičemž nejméně tyto částky každému z klientů vyúčtoval. (K 82/2020, BA 2021/6, str. 76)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co byl opatřením samosoudkyně Okresního soudu ve V. ustanoven obhájcem obviněnému R. U., ve věci jeho trestního stíhání pro přečin krádeže podle ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku, a toto ustanovení mu bylo doručeno dne 27. 12. 2019 společně s trestním příkazem Okresního soudu ve V. podal proti tomuto trestnímu příkazu dne 6. 1. 2020 odpor, aniž mu k podání odporu udělil obviněný R. U. pokyn a aniž si k podání odporu vyžádal jeho stanovisko, přičemž mu dne 6. 1. 2020 po podání odporu proti trestnímu příkazu byl doručen dopis R. U., ve kterém uděluje kárně obviněnému pokyn odpor proti trestnímu příkazu nepodávat. (K 93/2020, BA 2021/6, str. 76)

 

Advokátka se sídlem v P. se dopustila kárného provinění, tím, že jako školitelka připustila, aby Mgr. K.  M. , advokátní koncipientka, vykonávající u ní od roku 2014 právní praxi advokátní koncipientky na základě substituční plné moci datované dnem 15. 10. 2014 udělené jí Mgr. J. F., advokátem vyškrtnutým ze seznamu advokátů vedeném ČAK v roce 2016, v rámci zastupování jeho bývalé klientky Ing. A. S. ve správním řízení, vedeném u ÚMČMB, odbor všeobecný, ve věci obnovení pokojného stavu, která byla pravomocně ukončena dne 27.12.2011, požádala tento úřad o nahlédnutí do spisu týkající se této věci, ačkoliv jí bylo známo, že substituční plná moc pozbyla platnosti nejpozději dne 1.1.2016 a nebyla tudíž oprávněna po tomto datu se touto substituční plnou mocí prokazovat a dále mimo svojí právní praxi advokátní koncipientky na základě plné moci udělené jí Ing. Z.V. nahlédla v zastoupení Ing. Z. V. jako jeho obecný zmocněnec do spisu v rámci správního řízení, jehož byl Ing. Z. V. účastníkem, vedeného vedeném u ÚMČMB a pořídila kopie z tohoto spisu. (K 16/2018, BA 2021/10, str. 65-66)

 

 

Kárně obviněný Mgr. P. C., advokát, v P. se dopustil kárného provinění tím, že poté, co jako právní zástupce stěžovatele V. G., přijal na svůj účet částku ve výši 2.822.133 Kč představující plnění poskytnuté stěžovateli na náhradu škody a částku 197.880 Kč představující náhradu nákladů řízení, přijatou částku určenou stěžovateli tomuto nevyplatil, přičemž tuto částku bez souhlasu stěžovatele minimálně v částce 264.135 Kč jednostranně započítal proti své pohledávce za svým klientem z titulu odměny za právní služby poskytnuté stěžovateli, a ani přes opakované výzvy stěžovatele mu tuto částku nevydal,

poté co byl stěžovatelem přípisem ze dne 6. 8. 2019 vyzván, aby předložil řádné vyúčtování částky představující náhradu nákladů za právní službu poskytnutou v řízení vedeném u OS ve Z. do dnešního dne toto neučinil. (K 105/2020, Ba 2021/10, str. 66)

 

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že

1) poté, co byl soudem ustanoven obhájcem obžalovanému nezjištěného jména v trestní věci vedené u OS pro Prahu 1 proti 17 obžalovaným, kdy u všech byl dán důvod nutné obhajoby, bez omluvy se nedostavil k hlavnímu líčení, ačkoliv o jeho konání byl řádně soudem vyrozuměn, a poté, co byl soudem neprodleně marnými pokusy kontaktován, nebyl dostupný na žádném z deklarovaných kontaktů, a to nejméně od po dobu tří týdnů, v důsledku čehož OS pro Prahu 1 v souladu s ust. § 37a odst. 1 písm. b) trestního řádu rozhodl o jeho vyloučení z obhajování obžalovaného,

 

2) od 16. 1. 2020 do současné doby není pro Komoru dostupný na žádném z deklarovaných kontaktů uvedených v matrice ČAK, přičemž Komoře bez odkladu nesdělil skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu advokátů ani změny těchto skutečností,

 

3) nejméně od 16. 1. 2020 do současné doby se nepřihlašuje do své datové schránky advokáta a nevyzvedává z ní dokumenty od orgánů veřejné moci, ačkoliv je k tomu jako advokát povinen ze zákona. (K 58/2020, BA 2021/11, str. 77)

 

 

Advokát dopustil kárného provinění tím, že e-mailem kontaktoval  J. K., bývalou manželku M. K., jemuž poskytuje právní služby ve všech jeho právních věcech, o níž mu bylo známo, že se se svým bývalým manželem nechce sejít, pod falešnou záminkou, že má zájem o její služby interiérové designérky, a následně ji e-mailem požádal o schůzku, která by se mu hodila dne 5. 11. 2019 a z důvodu jeho pracovní vytíženosti aby se uskutečnila v jeho advokátní kanceláři, přičemž po souhlasu J. K. s datem a místem schůzky se dne 5. 11. 2019 dostavil do své advokátní kanceláře se svým klientem M. K. a v rozporu s původním oslovením J. K. jako interiérové designérky, která se na schůzku dostavila v dobré víře, předmětem schůzky učinil vztahy mezi J. K. a svým klientem M. K. (K 53/2020, BA 2021/12, str. 72)

 

2020

BA ročník 2020

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako ustanovený obhájce se bez omluvy nedostaví k hlavnímu líčení ani nezajistí obhajobu substitučně, a také jestliže advokát po ukončení právních služeb vyhoví žádostem o vrácení dokladů se zpožděním. (BA2020/1-2, str. 82)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát umožnil, aby podpis, o jehož pravosti pak podepsal své prohlášení, byl učiněn bez jeho přítomnosti, navíc na podpisové straně nespojené se smlouvou, a jestliže navíc před svázáním obsah smlouvy změnil. (BA2020/3, str. 74)

 

Pokud advokát převzal právní zastoupení zaměstnankyně svého bývalého klienta, jemuž mj. poskytoval právní služby i v oblasti pracovněprávní, ve sporu o ručení neplatnosti výpovědi této zaměstnankyně z pracovního poměru, dopustil se kárného provinění spočívajícího v porušení povinností stanovených v § 19 odst. 1 písm. a), c) ve spojení s § 16 odst. 1, 2 zákona o advokacii. (BA2020/4, č. 1, str. 71)

 

Je kárným proviněním, pokud advokát použije prostředky klienta, ať už v souladu s předchozí dohodou či pokynem klienta, nebo protiprávně v rozporu s nimi, na úhradu své odměny, aniž by splnil povinnost bez zbytečného odkladu vystavit klientovi vyúčtování a odpovídající daňový doklad, pokud se tak nestalo již před použitím prostředků klienta. (BA2020/4, č. 2, str. 71 – 72)

 

Pokud advokát převzal právní zastoupení zaměstnankyně svého bývalého klienta, jemuž mj. poskytoval právní služby i v oblasti pracovněprávní, ve sporu o ručení neplatnosti výpovědi této zaměstnankyně z pracovního poměru, dopustil se kárného provinění spočívajícího v porušení povinností stanovených v § 19 odst. 1 písm. a), c) ve spojení s § 16 odst. 1, 2 zákona o advokacii. (BA2020/5, č. 1, str. 71)

 

Je kárným proviněním, pokud advokát použije prostředky klienta, ať už v souladu s předchozí dohodou či pokynem klienta, nebo protiprávně v rozporu s nimi, na úhradu své odměny, aniž by splnil povinnost bez zbytečného odkladu vystavit klientovi vyúčtování a odpovídající daňový doklad, pokud se tak nestalo již před použitím prostředků klienta. (BA2020/5, č. 2, str. 71 – 72)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zmocněnec přijal zmocnění klienta, a to na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi ním a společností C., s. r. o., která se prezentuje jako „CELOSTÁTNÍ VYMÁHACÍ CENTRUM“, k zasílání předžalobních upomínek dlužníkům pro pohledávky klienta, předané tímto klientem do správy společnosti C., s. r. o., ačkoliv mu bylo známo, že předmětem podnikání této společnosti není poskytování právních služeb, a za tuto společnost zaslal dlužníku, Ing. J. S., předžalobní upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky, přičemž předžalobní upomínku sepsal na papíře s logem společnosti L., a. s., v níž byl prokuristou a v níž měl majetkový podíl ve výši 30 %, s korespondenční adresou a dalšími kontaktními údaji na tuto společnost, opatřil ji otiskem svého razítka jako advokáta a vlastnoručním podpisem, ačkoliv ani tato společnost není oprávněna poskytovat právní služby. (BA2020/5, č. 1, str. 80)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že umístil na svůj facebookový profil videopříspěvek, jehož obsahem je mimo jiné tato citace: „Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně muže – všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu.“ (BA2020/5, č. 2, str. 80 – 81)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokátka poté, co převzala na základě písemné plné moci zastoupení společnosti B. jako dlužníka v insolvenčním řízení a tuto společnost v insolvenčním řízení zastupovala, následně převzala na základě písemné plné moci zastoupení paní K. jako věřitelky dlužníka – společnosti B. v uvedeném insolvenčním řízení při uplatnění dvou pohledávek paní K., v zastoupení této věřitelky podala přihlášku uvedených pohledávek, účastnila se přezkumného jednání insolvenčního soudu a schůze věřitelů, kde zároveň zastupovala dlužníka, společnost B., podala v zastoupení věřitelky proti insolvenčnímu správci dlužníka, společnosti B., žalobu na určení pravosti pohledávky poté, co ji insolvenční správce popřel, podala v zastoupení věřitelky návrh na změnu v osobě věřitele a poté, co usnesením insolvenční soud tento návrh zamítl, podala stejný návrh později. (BA2020/6, č. 1, str. 79)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, a tedy i kárným proviněním, pokud advokát poté, co převzal právní zastoupení A. S. ml. a její matky A. S. st. v jejich několika právních věcech, a v této souvislosti mu A. S. ml. a A. S. st. složily zálohu na odměnu za poskytnuté právní služby v celkové výši 47 044 Kč, a poté, co mu A. S. ml. vypověděla veškeré plné moci k jejímu zastupování a k zastupování její matky A. S. st. a současně ho požádala o vrácení nevyčerpané složené zálohy týkající se věci zvýšení výživného na jejího nezletilého syna a dále o předložení celkového vyúčtování s úplným vysvětlením a o předání veškerých dokladů k jejich věcem se vztahujících, této její žádosti nevyhověl a nejméně do podání kárné žaloby jí nevydal požadované doklady, nepředložil vyúčtování své odměny za poskytnuté právní služby ani jí nevrátil nevyčerpanou složenou zálohu. (BA2020/6, č. 1, str. 79)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokátka 1. poté, co bylo ve věci jejích klientů v řízení vedeném před Ministerstvem spravedlnosti ČR o přiznání odškodnění ve výši 115 000 Kč, stanoviskem MSp ČR jejím klientům přiznáno odškodnění ve výši 115 000 Kč a tato částka vyplacena k jejím rukám jako jejich právní zástupkyni, přijetí této částky klientům zamlčela a odškodnění ve výši 115 000 Kč jim do současné doby nevyplatila, 2. poté, co v přesně nezjištěný den uzavřela jako dlužník s týmiž klienty jako věřiteli smlouvu o půjčce finančních prostředků a tyto zapůjčené finanční prostředky klientům řádně a včas nevrátila, a poté, co v řízení vedeném proti ní u OS Praha 8 žalobou klientů o zaplacení částky 165 000 Kč s přísl. při jednání byl mezi účastníky řízení uzavřen smír, ve kterém se zavázala klientům dlužnou částku splácet v měsíčních splátkách po 10 000 Kč, přičemž smír byl schválen usnesením tohoto soudu v roce 2013, tento svůj závazek do současné doby nesplnila, když jej splnila pouze částečně. (BA2020/7-8, č. 1, str. 81)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, co ho na základě plné moci zmocnila klientka k jejímu zastoupení ve všech jejích právních věcech, zejména ve věci týkající se úpravy péče a změny výživného na jejího nezletilého syna, a toto zmocnění přijal, v rámci svého pověření dne 27. 3. 2017 udělil pro své zastoupení generální zmocnění a/nebo pověření svému zaměstnanci JUDr. D., a umožnil mu tak skrytý výkon advokacie. (BA2020/7-8, č. 2, str. 81)

 

Advokátka jako obhájkyně obviněného, t. č. vazebně stíhaného, se dopustila kárného provinění tím, že v jeho trestní věci vystavila na žádost tohoto svého klienta čestné prohlášení, ve kterém vědomě nepravdivě uvedla, že jako advokátka používá konkrétní v prohlášení uvedené telefonní číslo, přičemž byla srozuměna s tím, že obviněný toto nepravdivé prohlášení předloží Vězeňské službě ČR se žádostí o zanesení uvedeného účastnického čísla do seznamu telefonních čísel jeho obhájců, přičemž poté, co jeho žádosti bylo ze strany Vězeňské služby ČR vyhověno, obviněný toto telefonní číslo, které bylo registrované na jeho obchodní společnost, opakovaně využíval ke komunikaci se svojí sestrou a zprostředkovaně přes ni s dalšími osobami, které si určil, v důsledku čehož se obviněnému podařilo ovlivnit svědkyni, předvolanou v uvedené trestní věci k výslechu, která se po jeho opakovaných žádostech z tohoto výslechu omluvila. (BA2020/9, č. 1, str. 75)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že ačkoliv jí rozsudkem obvodního soudu byla ve výroku I. uložena povinnost zaplatit společnosti S., s. r. o., částku 36 000 Kč s přísl. a ve výroku III. na náhradě nákladů řízení částku 15 268 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, přičemž toto nabylo právní moci dne 5. 4. 2016, soudem uložené povinnosti vůči společnosti S., s. r. o., do současné doby nesplnila, a to ani poté, co se společnost S., s. r. o., domáhá jejich splnění cestou exekučního řízení. (BA2020/9, č. 2, str. 75 - 76)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co uzavřel jako schovatel smlouvu o úschově peněz a listin s manželi D. jako složiteli a s Ing. L. a Mgr. J. jako oprávněnými, na základě níž nejpozději dne 12. 8. 2019 převzal do úschovy od složitelů finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč, které se zavázal po splnění dohodnutých podmínek vyplatit oprávněným, a to každému ve výši 750 000 Kč, a poté, co byly dohodnuté podmínky pro výplatu úschovy splněny a každému z oprávněných měl vyplatit částku 750 000 Kč nejpozději dne 26. 9. 2019, tyto částky vyplatil oprávněným přes jejich opakované výzvy a přes své opakované sliby až po uplynutí dohodnuté lhůty, a to Mgr. J. dne 2. 10. 2019 a Ing. L. až dne 3. 12. 2019, přičemž tuto provedenou úschovu finančních prostředků do současné doby nenahlásil do elektronické knihy úschov zřízené Českou advokátní komorou. (BA2020/10, č. 1, str. 75)

 

Advokát se kárného provinění dopustil tím, že jako právní zástupce J. R. v její právní věci o ukončení nájmu bytu a vypořádání vzájemných práv a povinností mezi klientkou jako nájemcem a Ing. K. jako pronajímatelem, zaslal Ing. K., který je starostou města M., na jeho e-mailovou adresu veřejného funkcionáře a v kopii dalším osobám, a to zaměstnancům Městského úřadu M. na jejich úřední e-mailové adresy, dopis obsahující předžalobní výzvu v uvedené právní věci, ačkoliv se jednalo o soukromou věc J. R. a Ing. K. a ačkoliv zaměstnanci Městského úřadu M. neměli s uvedenou věcí nic společného. (BA2020/10, č. 2, str. 75)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co advokátka Mgr. B. uzavřela jako schovatel s D. P. jako příjemcem úschovy a s E. G. jako složitelem svěřeneckou smlouvu o advokátní úschově peněz, v níž uvedla číslo jeho účtu úschov, podle níž měl složitel z vlastních zdrojů složit částku 1 220 000 Kč na tento účet úschov a podle níž, po splnění dohodnutých podmínek, měla být částka 1 220 000 Kč vyplacena D. P., a poté, co svým jménem nahlásil záznam o úschově do elektronické knihy úschov,

 

  • uzavřel s Mgr. B. dohodu o zapůjčení svého bankovního účtu úschov za účelem realizace uvedené úschovy, kterou antedatoval,
  • uzavřením dohody o zapůjčení bankovního účtu jednal v rozporu s touto svěřeneckou smlouvou, když dohoda o zapůjčení bankovního účtu nebyla opatřena podpisy všech smluvních stran,
  • ačkoliv nebyl oprávněn poskytnout právní služby týkající se uvedené úschovy finančních prostředků, přijal na uvedený účet úschov částku 1 223 000 Kč, a to od osoby, která nebyla účastníkem uvedené svěřenecké smlouvy a nebyla v této smlouvě jednoznačně identifikována jako osoba svěřující mu peníze do úschovy,
  • po splnění dohodnutých podmínek pro výplatu úschovy D. P. uvedených ve svěřenecké smlouvě v rozporu s touto smlouvou vyplatil úschovu ve výši 1 220 000 Kč neoprávněné osobě. (BA2020/10, č. 3, str. 75-76)

 

Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že poté, co v rámci prováděné úschovy finančních prostředků, a to na základě smlouvy o advokátní úschově, kterou jako schovatel uzavřela s osobami p. P. a p. K. a na základě níž přijala na svůj účet částku 500 000 Kč, neidentifikovala přijatou platbu jako úschovu prostředků klienta a pro úschovu peněz u každého klienta nezřídila samostatný účet. (BA2020/11, č. 1, str. 78)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že ačkoliv dne 9. 7. 2019 uzavřel s Okresní správou sociálního zabezpečení K. dohodu o uhrazení nedoplatku na pojistném, v níž se zavázal dluh na pojistném uhradit v pravidelných splátkách v dohodnuté výši, tuto dohodu nedodržuje, když dohodnuté splátky řádně neplatí. (BA2020/11, č. 2, str. 78)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co uzavřel s M. L. smlouvu o poskytování právních služeb, na základě níž převzal jeho zastoupení v několika jeho právních věcech, a to a) jako žalovaného v soudním sporu s O., a. s., b) jako povinného proti P., a. s., jako oprávněnému v exekučním řízení, c) jako povinného proti C., s. r. o., jako oprávněnému v exekučním řízení, d) ve sporu proti J. K. o zaplacení 350 000 Kč s příslušenstvím s tím, že se zavázal v jeho zastoupení jako žalobce podat žalobu proti J. K. jako žalovanému, přičemž na jeho výzvu mu klient v této věci zaplatil dne 11. 8. 2017 částku 11 000 Kč určenou na úhradu soudního poplatku ze žaloby a dne 28. 11. 2017 částku 10 000 Kč jako zálohu na odměnu za poskytnuté právní služby, e-mailem ze dne 13. 11. 2017 klientovi sdělil ve věci ad a) „... zaslali jsme na příslušný soud vyjádření, ve kterém se domáháme zrušení rozhodnutí z důvodu nesprávného doručování…“, ačkoliv toto vyjádření k soudu nezaslal, ve věci ad b) „... podali jsme návrh na zastavení exekuce společně s návrhem na odklad exekuce...“, ačkoliv tento návrh nepodal, ve věci ad c) „... jsem v kontaktu se soudním exekutorem ohledně případného splácení…“, ačkoliv s tímto exekutorem nejednal o splátkovém kalendáři, jak se k tomu zavázal, ve věci ad d) „... ve Vašem případě jsme podali žalobu na pana K. ...“, ačkoliv tuto žalobu k soudu nepodal, a poté, co v této věci ukončil poskytování právních služeb, klientovi do současné doby nepředložil vyúčtování své odměny za poskytnuté právní služby a nevrátil mu částku 11 000 Kč určenou na úhradu soudního poplatku ze žaloby, přičemž od začátku roku 2018 s ním nekomunikoval, ani nereagoval na jeho SMS zprávy a telefonáty. (BA2020/11, č. 2, str. 78-79)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že poté, co v rámci právního zastoupení p. H. jako žalovaného v řízení vedeném u obvodního soudu o určení vlastnictví a vzájemné žalobě na vyklizení a zaplacení smluvní pokuty, při jednání u tohoto soudu v reakci na tvrzení právního zástupce žalobců mimo protokol učinil poznámku k právnímu zástupci žalobců, která zněla „debile“, a poté, co ho právní zástupce žalobců vyzval, ať ho neuráží, uvedl, že nic takového neřekl, soudcem byl však vyzván, aby se choval slušně v jednací síni a kolegovi netykal, přičemž tohoto nevhodného chování se dopustil přesto, že v minulosti v rámci projednávání jiné stížnosti směřující proti němu byl dopisem předsedy Kontrolní rady ČAK upozorněn na neodpovídající a nevhodné chování a vyzván k důslednému plnění povinností uložené mu zákonem o advokacii a Pravidly profesionální etiky. (BA12/2020, č. 1, str. 81)

 

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že při vstupu do budovy soudu se pokusil o vstup se střelnou zbraní, přičemž držení zbraně oznámil až poté, co byl justiční stráží vyzván, aby se podrobil kontrole věcí a zavazadel. (BA12/2020, č. 2, str. 81)

 

2019

 

BA ročník 2019

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát ve smlouvě o depozitu nepravdivě potvrdí převzetí listiny.  (1-2/76)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem, a to dokonce ani jako povinný v exekučním řízení. (3/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nenahlásí bez zbytečného odkladu úschovu do elektronické knihy úschov, a dále, jestliže po splnění podmínek smlouvy poukáže část úschovy na úhradu daně opožděně. (5/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát ponechá knihu o prohlášení pravosti podpisu v zaparkovaném vozidle, s následkem odcizení. (6/65)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o výzvě k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a sám jeho pohledávku nepřihlásí. (7-8/88)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby společnosti s ručením omezeným, a za stavu, kdy dochází k rozporům mezi jednateli, nadále opakovaně zastupuje s. r. o., avšak prosazuje přitom zájmy jednoho z jednatelů, kterého posléze také zastupuje proti s. r. o. (9/74)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako přihlášený věřitel převezme zastoupení dlužníků v tomtéž insolvenčním řízení. (10/69)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát oslovuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena advokátem, a přestože nemá od tohoto zástupce souhlas. (11/75)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce zmešká soudní jednání, podá odvolání bez pokynu a vědomí klienta, nepřevezme poštu, klienta o tom všem, i o doručení rozsudku, neinformuje. (12/74)

 

2018

BA, ročník 2018

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví stvrzenku o přijetí zálohy, kterou však nepřijal. (1-2/75)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem. (3/69)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce věřitele promešká přihlášení jeho pohledávky v insolvenčním řízení. (4/69)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce nesplní slib, že návrh katastrálnímu úřadu podá bezodkladně. (6/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce nesplní pokyn klienta k podání odvolání. (7-8/96)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní závazek zaplatit zaměstnanci dlužnou mzdu, a dále, jestliže smírčí komisi ČAK neodpovídá na výzvu k vyjádření, a smírčí řízení tím zmaří. (9/75)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poruší své povinnosti ze smlouvy o úschově tím, že po splnění podmínek k výplatě vyplácí po částech, po vymáhání. (11/72)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát podá žalobu opožděně, na dotazy klienta odpovídá vyhýbavě a navíc neinformuje klienta o došlé námitce promlčení. (12/73)

 

2017

BA, ročník 2017

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o inkasu vymožené částky, později ani po slibu mu ji nepoukáže a zčásti ji složí do soudní úschovy a tento postup odůvodňuje údajným nárokem třetí osoby. (1-2/76)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce přestane navštěvovat klienta ve věznici, neinformuje ho a nevyúčtuje obdrženou zálohu. (3/62)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát započte peníze, které inkasoval pro klienta, bez dohody s ním na palmární pohledávku. (4/66)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát, aniž by byl svým klientem zproštěn povinnosti mlčenlivosti, uvádí, navíc do protokolu Policie ČR, informace o jeho obhajobě a o jejich vzájemných vztazích. (5/67)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy v pracovněprávní věci poskytoval právní služby zaměstnanci, převezme v téže věci právní zastoupení zaměstnavatele. (6/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o specifikaci vyúčtování, postoupí palmární pohledávku, zastupuje pak postupníka proti bývalému klientovi, vyhrožuje bývalému klientovi. (7-8/88)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce klienta zůstane nečinným. (9/63)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát připustí, aby advokátní koncipient, vykonávající u něho právní praxi, zastupoval klienta jako obecný zmocněnec. (10/70)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát vstupuje do soudní budovy se zbraní, a navíc tuto skutečnost popře. (11/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát po skončení zastupování nevyhoví žádosti klienta o vyúčtování své odměny. (12/67)

 

2016

BA, ročník 2016

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát po určení rozhodnutím předsedy ČAK podle § 18 zákona o advokacii s klientem ve výkonu trestu, který byl vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti, nejedná a vady neodstraní. (1-2/76)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako ustanovený obhájce převezme a klientovi ve vazbě bez kontroly předá dopis od spoluobviněného. (3/56)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokátní koncipient, jemuž byl pozastaven výkon právní praxe, přijme substituční plnou moc a je činný jako právní zástupce, a dále, jestliže neodevzdá bez zbytečného odkladu identifikační průkaz advokátního koncipienta a navíc se jím prokáže před soudem. (4/60)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát po převzetí zastoupení a zálohy na odměnu je nečinný a po odvolání plné moci nereaguje na žádost o vydání dokladů. (5/54)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát, který ví o zastoupení, kontaktuje protistranu bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje. (6/64)

 

Je kárným proviněním, když advokát převádí peníze z depozitního účtu na svůj účet za účelem získání úroků. (7-8/69)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nepodá za klienty k výzvě soudu vyjádření, ani pak odvolání do rozsudku pro uznání, klienty neinformuje, s důsledkem zahájení exekuce proti klientům. (9/64)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví vyúčtování právních služeb s nepřezkoumatelným seznamem úkonů a bez úplného započtení záloh. (10/70)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako zástupce bez souhlasu klienta vezme zpět žalobu a klienta o tom, i o dalším vývoji neinformuje, a to ani na jeho žádost.

Kárně obviněnému advokátovi s pozastaveným výkonem advokacie se doručuje poštou do sídla. (11/60)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát, jako obhájce, na výzvu k přednesu závěrečné řeči, byť subjektivně neočekávanou, reaguje žádostí o odročení a opustí jednací síň. (12/60)

 

2015

BA, ročník 2015

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a vyúčtování.  (1-2/74)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nepoužívá datovou schránku k přijímání dokumentů od orgánů veřejné moci. (3/64)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát nedodrží přesně postup při vyplňování knihy o prohlášení o pravosti podpisu a jestliže zaplněnou knihu odevzdá ČAK opožděně. (4/66)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát bývalému klientovi nevydá doklady a navíc část dokladů vydá jiné osobě. (5/66)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce převezme od klienta, bez kontroly Vězeňskou službou, dopis pro jeho spoluobviněného a zařídí jeho předání. (6/74)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát neplní řádně svoji vyživovací povinnost. (7-8/87)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát jedná přímo s protistranou, zastoupenou advokátem, bez jeho předchozího souhlasu, a navíc s odůvodněním, že nepředložil plnou moc. (9/66)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát zadrží část plnění určeného klientovi s odůvodněním, že čeká na konečné vyúčtování. (10/75)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy poskytoval právní služby rodičům k poměrům jejich nezletilých dětí, začne ve věci týkající se těchto nezletilých dětí poskytovat právní služby jednomu z nich proti druhému. (11/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje řádně klienta o stavu jeho věci a nevyhoví jeho žádosti o vydání dokladů a o vyúčtování. (12/68)

 

2014

BA, ročník 2014

(č. BA/strana)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát po poskytování právních služeb obchodní společnosti zastupuje bývalého předsedu jejího představenstva ve sporu proti nástupnické obchodní společnosti. (1-2/76)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokát neplní řádně své povinnosti správce konkursní podstaty. (3/69)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o návštěvu ve vazbě k rozhovoru o dovolání a dovolání nepodá. (4/69)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát na plnou moc, kterou nesepsal a jejímuž podpisu nebyl přítomen, připojí prohlášení o pravosti podpisu. (5/57)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy a navíc, když předmět úschovy vyplatí, aniž by byly dohodnuté podmínky splněny. (6/67)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát

  • neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora, tuto částku mu nevydá a navíc s ním přeruší kontakt a stane se pro klienta nedostupným;
  • uzavře smlouvu o poskytování právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté vyúčtuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb. a bez dohody s klientem započte částku, která mu byla poukázána soudním exekutorem, jako plnění vrácené pro klienta;
  • neinformuje klienta o inkasu částek vymožených exekutorem a dokonce mu nepravdivě tvrdí, že peníze mu nebyly poukázány;
  • bez ujednání o smluvní odměně vyfakturuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb.;
  • neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora a přijatou platbu si ponechá. (7-8/74)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy zastupoval správkyni konkursní podstaty a v souvislosti s tím získal informace, následně převzal obhajobu úpadce. (9/65)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát

  • neinformuje soud o zániku plné moci,
  • neinformuje bývalého klienta o doručení výzvy k odstranění vad podání a o povinnostech vyplývajících z doručeného rozsudku. (10/66)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy neuzavře dohodu o smluvní odměně a neinformuje řádně klienta o předpokládané výši mimosoudní odměny, předloží vyúčtování mimosoudní odměny bez uvedení tarifní hodnoty a specifikace úkonů právní služby, a to přestože byl klientem o řádné zdůvodnění způsobu výpočtu odměny požádán. (11/68)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát

  • vrátí klientovi přeplatek zálohy se zpožděním a dokonce po urgencích,
  • nesplní pokyn klienta k podání odvolání a ani jej o tom neinformuje,
  • jestliže klienta řádně neinformuje o stavu jeho věcí a po ukončení právních služeb nereaguje na žádost o vydání dokladů,
  • neinformuje klienta o došlé výzvě exekutora, ani sám zálohu na náklady exekuce nezaplatí a navíc po zastavení exekuce neinformuje klienta o vzniklé povinnosti zaplatit náklady exekuce. (12/82)

 

2013

 

BA, ročník 2013

(č. BA/strana)

 

Jde o kárná provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smlouvy o úschově provede převod až se zpožděním a jestliže včas nesplní závazek k náhradě nákladů právního zastoupení advokátem. (1-2/78)

 

Jde o kárné provinění, jestliže soudem ustanovená advokátka jako zástupkyně nekontaktuje klientku, věc s ní neprojedná, a dokonce ji neinformuje o termínu soudního jednání. (3/56)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokátka, jako zástupkyně, podá kasační stížnost opožděně. (4/61)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako ustanovený zástupce, neinformuje klienta o doručení usnesení odvolacího soudu. (5/67)

 

Jde o kárná provinění, jestliže advokát, určený ČAK ve věci ústavní stížnosti, neumožní klientce schůzku k projednání věci a jestliže advokát jako právní zástupce neinformuje klienta o doručení výzvy k doplnění blanketního odvolání, sám je nedoplní, a poté neinformuje klienta o vykonatelnosti rozsudku. (6/59)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát převzetím a výplatou nadlimitní částky v hotovosti poruší povinnost podle zákona č. 254/2004 Sb. (7-8/75)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát v rozporu se skutečným právním stavem zpochybňuje práva protistrany, byť by tak činil v zájmu klientů. (10/65)

 

Je kárným proviněním, pokud advokát neodůvodní včas blanketní odvolání, a to ani po soudní výzvě. (11/69)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokát, jako nájemce, neplní své převzaté závazky. (12/69)

 

2012

 

BA, ročník 2012

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v průběhu jednání o uzavření dohody o úschově kupní ceny tuto kupní cenu převezme, a poté ji převede v rozporu s navrženými ujednáními. (1-2/65)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a převzetí zálohy zůstane nečinný, a po skončení této smlouvy zálohu nevyúčtuje. (3/50)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o stavu exekučního řízení a zadržuje vymoženou částku, dokonce i po opakovaných žádostech klienta o její vydání. (4/57)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže

  • neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti podat odvolání, sám odvolání nepodá s následkem exekučního vymáhání proti klientovi a jestliže novému právnímu zástupci na jeho žádost o vydání dokladů nereaguje a doklady nevydá;
  • neinformuje své klienty o tom, že jednal s protistranou, převzal od ní plnění a přistoupil na její návrh na smírné vyřízení věci, neinformuje o tom, že soud nařídil jednání, že při něm byl vynesen rozsudek, že tento rozsudek mu byl doručen, odvolání nepodá, takže klienti se o rozsudku dozvědí až z výzvy protistrany k zaplacení nákladů řízení;
  • nereaguje na výzvu Ústavního soudu k předložení kopie napadených rozhodnutí a sdělení, na jakém základě při koncepci petitu dospěl k závěru, že jeho ústavní stížnost je včasná, a poté neinformuje klienta, že ústavní stížnost byla odmítnuta. (5/65)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní svůj závazek ze smlouvy o úschově. (6/59)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže

  • jako obhájce ustanovený klientovi ve výkonu trestu odnětí svobody nevyhoví výzvě soudu k odstranění vad odvolání ani ve stanovené lhůtě, ani do konání neveřejného zasedání,
  • nepřebírá ve svém sídle písemnosti,
  • jako ustanovený obhájce řádně a včas neodůvodní odvolání s následkem odmítnutí,
  • poté, co je zproštěn funkce správce konkurzní podstaty, nesplní soudem uloženou povinnost předat nově ustanovenému správci doklady, peněžní prostředky a informace ve lhůtě stanovené soudem a splní tyto povinnosti až s velkým zpožděním po opakovaných výzvách nového správce. (7-8/67)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát

  • aniž je zproštěn povinnosti mlčenlivosti, poskytne rozhovor, otištěný v týdeníku, ve kterém popisuje finanční situaci klienta v době uzavírání mandátní smlouvy, předmět právních služeb i ujednání o odměně;
  • vydá tiskové prohlášení, zveřejněné na internetovém serveru, kde na adresu předsedy svého klienta se neslušně vyjádří. (9/55)

 

Je kárným proviněním,

  • jestliže advokát, který se zavázal klientovi podat do určité lhůty žalobu, nepravdivě ubezpečuje, že ji podal, a poté, když klient zjistí skutečný stav, odstoupí od smlouvy a vyzve k vrácení záloh a dokladů, těmto výzvám nevyhoví,
  • jestliže po splnění podmínek smlouvy o úschově nepoukáže deponovanou částku správci daně, a to ani přes opakované výzvy klienta a přes své opakované sliby,
  • jestliže klienta neinformuje řádně o stavu věci a nepřebírá od něho písemnosti ve svém sídle. (10/59)

 

Je kárným proviněním, jestliže advokát

  • nesplní dohodu s klientem, že podá odvolání do rozsudku po jeho doručení;
  • po dohodě na smluvní odměně ve výši poloviny paušální náhrady podle vyhl. č. 484/2000 Sb. vyúčtuje odměnu podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (11/63)

 

Jde o kárné provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smluv o úschově kupních cen neprovede převody prodávajícím a finančním úřadům. (12/63)

 

2011

BA ročník 2011 

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže částku, kterou převzal na úhradu jistoty k později neuskutečněnému návrhu na předběžné opatření, nevrátí, dokonce ani na výzvu, klientovi, a naopak oznámí, že ji použil na úhradu své odměny. (1-2/87)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže substitučně zmocní svého zaměstnance, přestože ten byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů před dobou kratší než tři roky. (3/61)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže nepravdivě informuje klienta o stavu exekučního řízení, zatají inkaso vymožené částky a výzvě o její vydání nevyhoví. (4/55)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu žaloby chybně provede výpočet odstupného, jestliže neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti odvolání, jestliže neoznámí klientovi inkaso přisouzeného odstupného a náhrady nákladů řízení, jestliže neprovede závěrečné vyúčtování včetně vyúčtování zálohy, jestliže neoznámí ČAK do jednoho týdne změnu svého sídla. (5/63)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v subjektivní týdenní lhůtě neoznámí, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. (6/63)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jiného advokáta osočí neslušným dopisem. (7-8/82)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže inkasovanou vymoženou částku nevyplatí bez odkladu klientovi. (9/55)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klientovi neoznámí doručení rozsudku a neinformuje ho o možnosti podat odvolání, ani sám odvolání nepodá. (10/67)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při činění prohlášení o pravosti podpisu se od přesného postupu podle zákona o advokacii a podle stavovského předpisu odchýlí, byť i nesprávným zápisem data v knize o prohlášeních o pravosti podpisů. (11/65)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klienta nesprávně poučí o délce zákonné lhůty, konkrétně lhůty k podání ústavní stížnosti. (12/59)

 

2010

 

BA, ročník 2010

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá opravný prostředek za klienta opožděně, a navíc tak učiní elektronickou poštou bez elektronického podpisu. (1-2/91)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neodmítne vymáhání pohledávky za osobou, které dříve byla poskytnuta k řešení jejích majetkoprávních záležitostí právní služba některým z jeho kolegů v téže advokátní kanceláři. (3/57)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svému zaměstnanci dluží dohodnutou mzdu. (4/53)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce jednoho z manželů ve sporu o vypořádání zúženého SJM, poté, kdy je ustanoven správcem konkurzní podstaty majetku druhého z manželů, neučiní žádné opatření, směřující k odstranění vzniklé kolize, a jestliže pak jako tento správce jedná proti zájmům prvého z manželů. (5/57)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže převezme do své úschovy v hotovosti částku převyšující hodnotu 15 000 eur a jestliže navíc neuzavře řádnou smlouvu o úschově. (6/61)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ve svém sídle není v pravidelné době přítomen a nepřebírá v něm písemnosti. (7-8/73)

 

Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, jestliže nezaplatí dobrovolně svůj dluh, a to i přesto, že mu tato povinnost byla uložena soudem. (9/73)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže vyplatí částku přesahující hodnotu 15 000 eur v hotovosti, a dále, jestliže poruší povinnosti, ke kterým se zavázal ve smlouvě o úschově, dokonce tak, že část svěřených peněz vyplatí osobě neoprávněné. (10/61)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže advokátního koncipienta, který u něho vykonává právní praxi, nevede řádně k osvojování si norem upravujících povolání advokáta a nedohlíží nad jeho činností v pobočce v jiném městě a v rámci toho připustí, aby tento advokátní koncipient odmítl po ukončení poskytování právních služeb vrátit klientovi písemnosti do doby, než klient zaplatí údajný nedoplatek na odměně za poskytnuté právní služby. (X/XX)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže po převzetí záloh a po ukončení poskytování právních služeb dohodou (obojí v tomto případě prostřednictvím advokátního koncipienta) nevyhoví bez odkladu žádosti klienta o vyúčtování záloh. (11/67)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pověří advokátního koncipienta obhajobou při úkonu v rozporu s příslušným ustanovením trestního řádu, a zmaří tak veřejné zasedání soudu. (12/54)

 

2009

 

BA, ročník 2009

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže zastupováním u soudu pověří osobu bez právnického vzdělání. (1-2/75)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce neodstraní vady žaloby a navíc na dotazy klienta reaguje bezdůvodnou výpovědí plné moci. (3/55)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se nedostaví na dohodnutou schůzku s klientem, nepodá dohodnutý důkazní návrh, nedostaví se bez omluvy k soudnímu jednání a klienta neinformuje řádně o průběhu řízení. (4/53)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže náhradu nákladů řízení nevydá klientovi. (5/49)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže během zastupování klienta je nečinný, nepodává mu informace a po ukončení zastupování nevyúčtuje složenou zálohu a nevydá zapůjčené doklady. (6/61)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nereaguje na výzvu ESLP k doplnění stížnosti. (7-8/77)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje klienta o termínu jednání nařízeného soudem, o doručeném rozsudku, a jestliže nepodá odvolání, které si klient přeje. (11/64)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže umožní, aby v jeho advokátní kanceláři poskytovala právní služby neoprávněná osoba, a navíc její činnost ponechá bez důsledné kontroly. (12/59)

 

 

2008

 

BA ročník 2008

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže neinformuje řádně klienta, dokonce přes jeho opakované žádosti, o stavu jeho věci a jestliže po ukončení zastupování nevyhoví písemným žádostem advokáta, který zastupování bývalého klienta převzal, o vydání dokladů. (1/71)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastupování zůstane nečinný, a navíc poté nepravdivě tvrdí, že žalobu podal a že k průtahům dochází na straně soudu a po odvolání plné moci žalobu podá a na výzvy k vrácení dokladů a zálohy a k vyúčtování jak od bývalého klienta, tak i od jeho nového zástupce, nereaguje. (3/57)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení zůstane nečinný a navíc klientovi tvrdí opak, slíbené podání žaloby provede až po připomínkách od klienta, žalobu podá bez zaplacení soudního poplatku z přijaté zálohy a pak po odvolání plné moci nevyhoví žádosti o vyúčtování a vrácení dokladů a v jiném případě, když po převzetí zastoupení neprovede opakovaně slíbený úkon, neinformuje klienta a poté nevyúčtuje složenou zálohu. (4/60)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako zástupce konkurzního věřitele převezme zastupování správce konkurzní podstaty ve věcech týkajících se předmětného konkurzního řízení. (5/54)

 

Jde o závažná porušení povinnosti advokáta, když nepředložením plné moci soudu způsobí, že není soudem vyrozumíván, a v důsledku toho se nedostaví k jednání, a když v jiném případě při vyrozumění klienta o termínu jednání uvede nesprávné datum. (6/61)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže včas neoznámí ČAK, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení. (7-8/89)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá ústavní stížnost zatíženou vadami, které navíc ani po výzvě neodstraní, a navíc zatají klientovi, že v důsledku neodstraněných vad byla ústavní stížnost odmítnuta. (9/61)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči dlužníkovi uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu k zajištění údajné pohledávky vůči této třetí osobě jejími nemovitostmi a zároveň uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou stejné nemovitosti, a jestliže pak, ještě před splatností půjčky od dlužníka, podá návrh na vklad vlastnického práva z této kupní smlouvy. (10/59)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený obhájce nenavštíví klienta ve vazbě, aby s ním projednal, zda si přeje podat odvolání, a navíc nesplní slib, že odvolání, které podal klient sám, dodatečně odůvodní, a po odmítnutí odvolání nereaguje na žádosti klienta o podání informace. (X/XX)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při sepisu smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek se dopustí chyb, které navíc na výzvu katastrálního úřadu včas neodstraní, a navíc s klientem nekomunikuje. (11/67)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže bez odkladu neoznámí ČAK změnu svého sídla. (12/55)

 

 

 

2007

 

BA ročník 2007

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze převzaté do úschovy nevyplatí řádně a včas po splnění dohodnutých podmínek. (1/64)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže

  • ač řádně vyrozuměn o termínu hlavního líčení a soudem upozorněn, že jeho omluva nebyla uznána, hlavní líčení zmaří tím, že se k němu nedostaví, a nezajistí obhajobu ani substitučně;
  • nesplní řádně a včas povinnost, ke které se zavázal v dohodě o správě finančních prostředků. (2/58)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže jako bývalý zástupce účastníků darovací smlouvy převezme zastoupení jednoho z těchto účastníků ve sporu proti druhému účastníkovi o určení vlastnického práva k věci, která byla předmětem darovací smlouvy. (3/68)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientku, jíž byl ustanoven k ochraně zájmů ve věci žaloby proti ČSSZ, neinformuje o možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. (4/74)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako ustanovený správce konkurzní podstaty převezme obhajobu úpadce v jeho trestní věci. (5/52)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v rozporu s pokyny klientky neprovede úkony a dokonce na žádosti klientky o informace nepravdivě tvrdí, že konkrétní úkony provedl a dále, jestliže po skončení zastupování zadržuje písemnosti klientky a tvrdí, že jí písemnosti již zaslal. (6/50)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže podá žalobu k rozhodčímu institutu, přestože tento postup není podložen rozhodčí smlouvou účastníků a přestože předseda rozhodčího institutu je současně advokátním koncipientem zaměstnaným u tohoto advokáta a navíc advokát sám je místopředsedou rozhodčího institutu. (7-8/97)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce oprávněného neuplatní nárok na náhradu nákladů řízení a jestliže, dokonce po upomínání, vyúčtuje právní služby tak, že požaduje odměnu za úkony, které vyhláška č. 177/1996 Sb. nezná, a dokonce vyúčtuje odměnu podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (9/68)

 

Jde o závažná porušení povinnosti advokátního koncipienta, jestliže bez vědomí advokáta, u kterého je zaměstnán, se uvede jako jeho zástupce na základě údajné substituční plné moci, převezme právní zastoupení, přičemž navíc při zastupování neplní pokyny klienta. (X/XX)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže již jako advokát v témže případě v zastupování pokračuje tak, že se nedostaví k jednání před soudem, neinformuje klienta o rozhodnutí soudu a o lhůtě k podání opravného prostředku a poté ignoruje žádost klienta o vydání svěřených písemností. (10/64)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako obhájce podá dovolání proti rozsudku soudu I. stupně. (11/65)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po sepisu smlouvy o půjčce pro oba účastníky začne zastupovat věřitele proti dlužníkovi z této půjčky. (12/59)

 

 

2006

 

BA ročník 2006

(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se s klientem, kterému byl určen Českou advokátní komorou, osobně nesetká a jedná s ním pouze prostřednictvím svého zaměstnance. (1/61)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže peníze, které převzal do depozita, neopatruje tak, aby mu nebyly odcizeny, a pokud se tak stane, nezajistí oprávněným náhradu, jestliže v dalším případu depozita splní povinnost vyplatit depozitum pouze částečně, jestliže škodu, kterou způsobil při výkonu advokacie, navíc zajištěnou vlastními směnkami s doložkou „bez protestu“, nenahradí, jestliže v dalším případu depozita zatají splnění podmínky pro vydání depozita a na pozdější urgence odpovídá nepravdivě o svém postupu při údajném převodu, jestliže v dalším případu depozita sám zmaří splnění podmínky pro výplatu depozita, které pak nevydá. (2/53)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže zmeškáním lhůty pro písemné vyjádření k žalobě způsobí vydání rozsudku pro uznání. (3/59)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže svého klienta, byť ho aktivně obhajuje, neinformuje a nenaváže s ním spojení. (4/49)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v případě nutné obhajoby, pokud je smlouva o plné moci ukončena, tuto skutečnost neoznámí bez odkladu soudu. (5/74)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, zapsaného do seznamu advokátů podle § 5a zákona č. 85/96 Sb., v platném znění, a tedy oprávněného poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního, jestliže poskytuje právní služby v oblasti práva jiného státu, než ve kterém získal oprávnění, konkrétně v oblasti práva ČR. (6/64)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, vykonávajícího advokacii ve sdružení, jestliže při převzetí obhajoby nerespektuje tu skutečnost, že osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, je již zastupována advokátem vykonávajícím advokacii v témže sdružení. (7-8/70)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování nevrátí klientovi doklady, které od něho převzal a které během zastupování ve věci vznikly a nevrátí nevypořádanou zálohu, a to dokonce ani poté, kdy jsou mu tyto povinnosti uloženy rozsudkem a kdy je o splnění povinností podle rozsudku upomínán. (9/57)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže při zastupování ve věci náhrady škody je přes urgence klienta i pojišťovny nečinný, žalobu vypracuje až po stížnosti a klienta řádně neinformuje. (10/64)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k výzvě soudu v uložené lhůtě nedoplní kasační stížnost a způsobí tak její odmítnutí. (11-12/116)

 

 

2005

BA ročník 2005 (č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže k zajištění své pohledávky vůči klientovi prodá bez vědomí klienta jeho věc a prodejní cenu drží na svém účtu s úmyslem započíst ji proti své tvrzené palmární pohledávce. (1/76)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže disponuje svěřenými peněžitými prostředky v rozporu s ustanoveními zákona o konkurzu a vyrovnání. (2/80)

 1. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako zástupce klienta přes vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů převezme zastoupení další osoby v související věci a dokonce pak jedná proti zájmu prvého klienta.
 2. Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže se řádně nevěnuje vyřizování převzaté věci a neposkytuje klientovi informace o tom, jak vyřizování probíhá, neinformuje ho o rozhodnutí soudu a o možnosti opravného prostředku. (3/64)

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže klienta, se kterým jedná o jeho nespokojenosti s pravomocným správním rozhodnutím, neupozorní na možnost soudního přezkumu a na lhůtu k podání žaloby. (4/58)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže sám provede opravu v textu smlouvy, která je již podepsána jejími účastníky. ( 6/67)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže si z peněz, převzatých do depozita, ponechá část na úhradu své palmární pohledávky. (7-8/83)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže věci, převzaté od klienta do úschovy, neopatruje tak, aby je klientovi mohl v dohodnuté době vrátit. (10/67)

 

2004

BA ročník 2004
(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže klientovi ve vazbě předá zásilku v rozporu s platnou právní úpravou. (1/71)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže výzvu k úhradě své pohledávky podpoří nabídkou na zpětvzetí konkurzní přihlášky proti dlužníkům. (2/78)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v době, kdy má výkon advokacie pozastaven, advokacii vykonává. (3/75)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastupování odkládá vyúčtování právní služby a předání podstatných informací a písemností z klientského spisu bývalému klientovi nebo jeho zmocněnému zástupci. (4/87)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po ukončeném zastupování neinformuje soud a neinformuje bývalého klienta o doručené zásilce. (5/73)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nedbá o to, aby byl nepřetržitě pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb a jestliže navíc neoznámí ČAK, že pojištěn není. (6/69)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže použije před svým jménem a příjmením akademický titul, přestože mu nebyl udělen. (7-8/100)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svého klienta nepravdivě informuje o zákonné úpravě vztahu mezi advokátem a klientem a jestliže navrhne, aby jeho klient byl kázeňsky potrestán, přičemž ředitele věznice informuje o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. (9/90)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže – i když pod vlivem změny jednatelství klienta – odmítne informovat klienta o poskytování svých dřívějších právních služeb. (10/87)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta zůstává nečinný, klienta neinformuje nebo dokonce informuje nepravdivě a jestliže po ukončení zastupování nevrátí doklady, které převzal nebo které při zastupování vznikly. (11-12/95)

 

2003

BA ročník 2003
(č. BA/strana)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže jako právní zástupce neodůvodní podané odvolání. (X/XX)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení předá klientce spisový materiál v průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti. (1/102)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže poruší smlouvu o úschově nevrácením depozita bez odkladu po splatnosti. (3/106)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, když fakturuje odměnu za právní služby v rozporu s dohodou s klientem i v rozporu s advokátním tarifem a navíc přes upozornění klientem na pochybení trvá na úhradě a klientovi, s odůvodněním, že se vyhýbá zaplacení takto vystavené faktury, vypoví plnou moc. (4/90)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže svým jménem a razítkem potvrdí listiny, sepsané v pochybné kvalitě, jestliže použije nevhodné formy projevů vůči státním orgánům, jestliže v oznámení o vypovězení plné moci pomlouvá bývalého klienta, jestliže zadrží věci klienta do doby, než ten vůči němu vyrovná své závazky, jestliže při hlavním líčení předá vazebně stíhanému klientovi bez povolení peníze. (5/64)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže pozve k jednání protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem. (6–7/139)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže koncept podání, připravený klientem, pouze podepíše a podá u soudu, aniž by odstranil vady podání. (8/97)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže předá klientovi podání, aniž by ho jasně poučil o lhůtě, ve které je nutno podání odeslat nebo doručit. (9/71)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže převezme zastoupení a obhajobu bývalého jednatele společnosti v rozporu se zájmy této společnosti, které poskytoval právní služby. (10/75)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po skončení zastoupení přes žádost klienta nevyúčtuje převzatou zálohu. (11–12/93)

 

2002

BA ročník 2002
(č. BA/strana)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nezaplatí za právní službu, kterou pro svého klienta objednal u jiného advokáta. (1/64)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže klientovi předstírá slíbené podání žaloby, a poté, když klient zjistí skutečný stav, nevrátí mu doklady a složenou zálohu, jestliže se jako obhájce dostaví do jednací síně soudu v tak podnapilém stavu, že není schopen komunikovat a při vyvedení příslušníkem justiční stráže vyvolá konflikt, jestliže pozdní informací o doručení správního rozhodnutí zbaví klienta možnosti podat žalobu na přezkoumání správního rozhodnutí. (2/86)

 

Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nesplní, byť pouze částečně doloženou, žádost klienta o uplatnění nároku na odškodnění za vazbu a náhradu ušlého výdělku. (3/85)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy s klientem neuzavřel dohodu o smluvní odměně, vyúčtuje odměnu za právní službu v rozporu s ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně. (4/84)

 

Jde o závažné porušení povinností advokátního koncipienta, když, byť jednorázově, jedná jako obecný zmocněnec. (5/82)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k podání odvolání do usnesení okresního soudu a jestliže po ustanovení obhájcem nenaváže s klientem spojení, tj. ani ho nenavštíví, ani ho dopisem nevyzve ke schůzce. (6–7/111)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže po výpovědi plné moci neučiní potřebné kroky k zajištění jednání u soudu, o kterém byl vyrozuměn. (8/89)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže v souvislosti s výkonem advokátní praxe vystaví směnku vlastní, kterou po její splatnosti neproplatí. (10/101)

 

Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže svoji advokátní kancelář přestěhuje a svoji novu adresu bezodkladně neoznámí ČAK. (11–12/127)

 

2001

BA ročník 2001
(č. BA/strana)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže při zastupování klienta se podílí na založení a na jmění subjektu, který navíc s aktivní pomocí advokáta levně převezme jmění klienta a je s klientem v kolizi zájmů, a jestliže advokát převezme pak zastoupení osob s tímto subjektem spojených proti původnímu klientovi. (1/96)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže klientovi vyplatí deponovanou částku, přestože nejsou splněny podmínky, kterými byla tato výplata podmíněna v dohodě mezi klientem a protistranou. (2/71)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže se při zastupování klienta neúčastní ústních jednání u soudu, klienta neinformuje, jeho stanoviska nezjišťuje a v důsledku toho provede úkon, který si klient nepřál a navíc mu tento úkon vyúčtuje. (3/95)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže dohodu o zaplacení odstupného, uzavřenou při ukončení zastupování, nesplní, a to ani poté, kdy je mu tatáž povinnost uložena pravomocným rozsudkem soudu. (4/93)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v právním rozboru poskytne klientovi názor, který je v rozporu se zákonem. (5/86)

 

Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže ohrozí důslednou ochranu práv a zájmů klienta kolizním zastupováním, když neodmítne právní službu obviněnému, přestože již poskytuje právní služby dědicům poškozeného, a to i ve věci vypořádání majetku, vloženého do obchodní společnosti, v níž byli poškozený i obviněný společníky. (6/101)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže za situace, kdy je proti němu uplatňován nárok na náhradu škody klientem, neposkytuje potřebnou součinnost při jednání s pojišťovnou o uplatnění náhrady, jestliže nepravdivými informacemi o postupu soudu zakrývá tu skutečnost, že klienta neinformoval o doručení rozsudku a jestliže klientovi nevrátí částku získanou na náhradě nákladů řízení, přestože klient mu již odměnu zaplatil. (7-8/81)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodá dohodnutou žalobu, klienta nepravdivě ujišťuje, že je vše v pořádku a že jednání bude nařízeno, jestliže klientovi neumožní telefonický kontakt, jestliže nevyzvedává na poště dopisy a v důsledku toho neodpovídá na výzvy kontrolního oddělení ČAK a jestliže po přestěhování své advokátní kanceláře neoznámí bezodkladně novou adresu ČAK ani soudům, takže zmaří doručování písemností. (9/68)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže kontaktuje protistranu, přestože ví, že je zastoupena jiným advokátem, sjedná s ní schůzku a účastní se jí, aniž by jejího zástupce informoval a jestliže v dopise, adresovaném protistraně, jejího právního zástupce – advokáta, osočuje. (10/81)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže peníze, svěřené mu klientem a určené po splnění podmínky k výplatě druhému klientovi, použije, byť dočasně, k jinému účelu. (11–12/159)

 

2000

 

BA ročník 2000

(č. BA/strana)

 

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nesplní pokyn klienta k výplatě svěřených peněz jeho věřitelům. (1/75)

 

Je závažným porušením povinnosti advokáta, když rozšiřuje leták, který informuje a nabízí právní službu, např. ve věci náhrady škody. (3/107)

 

Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže neodmítne poskytnutí obhajoby jednateli, přestože ve věci související již poskytl právní služby společnosti, s níž se tento její jednatel dostal do rozporu zájmů. (4/93)

 

Jde o závažná porušení povinností advokáta, jestliže po převzetí zastoupení nepodnikne po několik měsíců žádné kroky, o které byl klientem požádán, jestliže po odvolání plné moci nevyhoví žádostem o vyúčtování složených záloh a vrácení dokladů a jestliže nevyhoví opakované výzvě kontrolního oddělení ČAK o předložení klientského spisu stěžovatele. (5/86)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže po převzetí právního zastoupení tvrdí klientovi, že sepsal žalobu, a že je vše v pořádku, ačkoliv ještě dva roky po převzetí zastoupení nebyla žaloba k soudu podána a dále jestliže advokát nevyhověl žádostem ČAK o předložení klientského spisu ve věci stížnosti. (6-7/108)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže v klientské věci nevede dokumentaci o poskytování právní služby tak, aby kdykoli umožnil kontrolu správnosti postupu a neuchovává tuto dokumentaci po dobu pěti let. (8/90)

 

Je závažným porušením povinností advokáta, jestliže neplní své závazky z úvěrové smlouvy ani ze směnky. (9/88)

 

Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže při obhajobě nevyužívá iniciativně a důsledně všechny zákonné prostředky, nepodá stížnost do usnesení o vzetí do vazby, nepodává stížnosti a návrhy, neodůvodňuje úkony podané klientem, klienta nenavštěvuje ve vazbě a neinformuje jej o průběhu trestního řízení. (10/88)