cak logo

7. sněm ČAK

V pátek 22. září 2017 se v pražském hotelu Clarion konal 7. sněm České advokátní komory. Nejdůležitějším bodem programu byly volby do čtyř orgánů Komory – představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Sněm také přijal novely pěti stavovských předpisů.

 

Předsněmovní vydání Bulletinu advokacie 7-8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako první byl projednán návrh změny stálého volebního řádu ČAK, který nahradil počítání lhůt na dny počítáním na měsíce a zkrátil dobu ukládání sněmovních hlasovacích lístků z padesáti let na jeden rok. K tomuto návrhu představenstva ČAK ještě na poslední chvíli přibyl návrh podaný advokátkou na novelizaci odstavce 2 článku 10 (který výslovně uváděl počty kandidátů do jednotlivých orgánů), takto: „Hlasování je neplatné, je-li na hlasovacím lístku označen větší počet kandidátů, než kolik je zákonem stanovený počet členů, popřípadě náhradníků příslušného orgánu komory.“

 

Jako druhá byla projednána novela jednacího řádu sněmu ČAK, která by měla umožnit případně použít na dalších sněmech hlasovací zařízení.

 

Jako další sněm projednal novelu organizačního řádu ČAK. Ta kromě opravy jedné legislativně-technické chyby mění lhůty pro zveřejnění účetní závěrky, zprávy o hospodaření s majetkem Komory, údaje o stavu majetku Komory a výrok auditora o ověření účetní závěrky. Stávající termín „do konce měsíce září“ byl v praxi objektivně nesplnitelný, a proto byl nahrazen slovy „bez zbytečného odkladu po projednání představenstvem“.

 

Nejrozsáhlejší z předkládaných novel byla novela usnesení o sociálním fondu ČAK, která mj. zvyšuje půjčku advokátům ze sociálního fondu z padesáti na sto tisíc korun a pro zaměstnance ČAK z třiceti na padesát tisíc korun.

 

Poslední novela usnesení o fondu ČAK na vzdělávání advokátních koncipientů pak zvýšila odvod do tohoto fondu z dosavadních tří tisíc korun ročně na 3 600 korun.

 

 

Všechny návrhy na změny advokátních předpisů byly schváleny absolutní většinou přítomných advokátů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky voleb do představenstva ČAK najdete ZDE.

Výsledky voleb do kontrolní rady najdete ZDE.

Výsledky voleb do kárné komise najdete ZDE.

Výsledky voleb do odvolací kárné komise najdete ZDE.

 

Doktor Hrudka rovněž konstatoval, že voleb se zúčastnilo 1673 advokátů a advokátek, přičemž byly odevzdány dva neplatné volební lístky do odvolací kárné komise a vždy po čtyřech neplatných volebních lístcích do zbylých třech orgánů ČAK, tedy do představenstva, kontrolní rady a kárné komise.

 

 

Na prvním zasedání představenstva svolaném bezprostředně po skončení pracovní části sněmu byl zvolen předsedou představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, místopředsedy představenstva se stali JUDr. Petr Poledník, pověřený dohledem nad pobočkou ČAK v Brně, JUDr. Tomáš Sokol, Mgr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. František Smejkal.