Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ČAK za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Vydáno dne: 16.08.2022

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 24. 6. 2022 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 17.05.2022

JUDr. Jiří Vaníček (ev.č. ČAK 12152) tímto oznamuje, že byly zneužity jeho údaje jakožto advokáta, když byl jeho jménem odeslán e-mail ředitelce pražské mateřské školy, v němž jí bylo oznámeno, že na ní byla podána žaloba. JUDr. Vaníček takový mail nikdy neodeslal. "V této věci se nijak neangažuji a ani o ní nic nevím," 

Výběrové řízení integrace BankID

Vydáno dne: 14.04.2022

Interaktivní dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta podle AML - testovací fáze

Vydáno dne: 04.04.2022

Ve snaze advokátkám a advokátům ulehčit co nejvíce provádění administrativních kroků
při identifikaci a kontrole klienta podle AML předpisů, připravily Česká advokátní komora, advokátní kancelář PRK Partners a společnost Legito interaktivní dotazník, který tento proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Dotazník byl zpracován se zohledněním hodnocení rizik zpracovaného Komorou (viz METODICKÁ INFORMACE k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) a jeho použití je omezeno mírou jeho obecnosti, proto je třeba identifikaci a kontrolu provádět vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem obchodu nebo obchodního vztahu.

Dotazník je určen pouze pro advokáty, protože je přizpůsoben vypracovanému hodnocení rizik pro sektor advokacie, a tudíž není použitelný pro jiné povinné osoby. Dotazník neobsahuje všechny v úvahu přicházející možnosti, pouze ty běžné nebo předpokládané. Může se tedy stát, že jej bude nutné po vyexportování ještě upravit.

Za úplnost údajů a kompletní identifikaci a kontrolu odpovídá vyplňující advokát.

Komora za jeho využití nenese žádnou odpovědnost.

Dotazník je spuštěn ve zkušebním režimu, dotazy nebo připomínky k jeho fungování je možné napsat a poslat na e-mailovou adresu aml@cak.cz.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 01.04.2022

JUDr. Marcela Kleinbauerová (ev.č. ČAK 18224) upozorňuje, že neznámou osobou byly zneužity její údaje jakožto advokátky. Neznámá osoba jejím jménem odeslala dopis jednateli rehabilitačního zařízení v Českém Krumlově a požadovala vyplacení nevyčíslené peněžité částky neidentifikovanému zaměstnanci. "V případě, že postup a/ + b/ nebude naplněn do 30 dnů o obdržení tohoto vyrozumění, bude případ postupovat dle právního řízení," stálo v dopise, podepsaném JUDr. Kleinbauerovou. 

Advokátka Kleinbauerová se od napsání a odeslání tohoto dopisu rezolutně distancuje. "Uvedené kontaktní údaje a ani e-mailová adresa, ze které byl dopis poslán, nejsou moje," zdůraznila. JUDr. Kleinbauerová zvažuje podání trestního oznámení v této věci.

Jak postupovat při uplatňování opatření vůči Rusku při výkonu advokacie?

Vydáno dne: 21.03.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině a zejména opatřeními přijatými v této souvislosti vůči Rusku a Bělorusku orgány EU vyvstala otázka, jak a nakolik má advokát zkoumat své klienty z pohledu, zda na ně dopadají vyhlášené sankce. Jde především o otázku, jaké povinnosti a jaká omezení vyplývají pro advokáty ze zjištění, že jejich klient, protistrana nebo kdokoliv ve vlastnické struktuře klienta nebo třetí osoby, s níž jedná, je osobou podléhající mezinárodním sankcím, v jakém okamžiku by to měl zjišťovat a co by mělo následovat. Nejde a nemůže jít o vyčerpávající analýzu dopadů, spíše jde o obecný návod, čeho se v takové situaci zachytit. 
 

GARANČNÍ SYSTÉM ZAČAL VYPLÁCET VKLADY ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV U SBERBANK CZ

Vydáno dne: 16.03.2022

Garanční systém finančního trhu začal dne 16. března prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ.

Dále je možné v případě splnění podmínek ust. § 41ea a § 41eb ZoB žádat taktéž o tzv. zvýšenou náhradu vkladů, nejvýše však do výše odpovídající 100.000 EUR (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů z Garančního systému finančního trhu vyplacena částka ve výši 4. 999. 000,- Kč (ekvivalent částky 200.000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).

Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný i na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022

Praktický průvodce k přijatelnosti stížností k ESLP v češtině

Vydáno dne: 07.03.2022

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje advokátům dokument PRAKTICKÝ PRŮVODCE K PŘIJATELNOSTI STÍŽNOSTÍ DO ŠTRASBURKU v češtině. Na konkrétních příkladech z praxe Evropského soudu pro lidská práva popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat. 

Další informace k podání stížností v češtině jsou dostupné na internetových stránkách ESLP v sekci pro stěžovatele, uvádí ministerstvo na portálu justice.cz.

 

Upozornění: Dopravní omezení Okresní soud v Hradci Králové od 1. dubna 2022

Vydáno dne: 07.03.2022

Okresní soud v Hradci Králové upozorňuje, že od 1. dubna do 31. srpna 2022 bude kvůli rekonstrukci přilehlé křižovatky Fortna výrazně omezena doprava, parkování a přístup do budovy okresního soudu. 

Dopravní opatření a další informace ZDE.

 

ČAK apeluje na ministerstva kvůli ukrajinským uprchlíkům

Vydáno dne: 28.02.2022

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec se dnes, 28. února, obrátil dopisem na ministra vnitra ČR Víta Rakušana a ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského dopisy, v nichž apeluje na to, aby byly co nejvíce zjednodušeny procedury přijímání ukrajinských uprchlíků.

Předseda Komory oba ministry informoval o zveřejnění právního návodu, průvodce v ukrajinštině, obsahujícího výčet právních požadavků, které bude nezbytné pro žadatele o přechodný pobyt, event. azyl v České republice splnit. Informoval také o vytvoření seznamu advokátů, kteří jsou ochotní PRO BONO poskytovat právní služby a pomoc ukrajinským uprchlíkům a také o vytvoření speciální emailové adresy help.ukraine@cak.cz, na které se mohou advokáti, nabízející pomoc, hlásit. JUDr. Němec ministrům jménem ČAK nabídl jakoukoli další formu pomoci, která může být v této kritické době žádoucí a prospěšná.

Advokátní úschovy - upozornění a doporučení ČAK

Vydáno dne: 28.02.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V návaznosti na aktuální situaci v souvislosti se Sberbank, kteráčelí mezinárodním sankcím, si dovoluji poslat následující připomenutí týkající se některých povinností advokáta v souvislosti s advokátními úschovami:

V případě, že u uvedené banky máte vedeny účty advokátních úschov, ověřte si prosím, zda jste splnili povinnost podle § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili jste předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Tato informace je podstatná mj. i proto, aby osoby, které u Vás využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně benefitovat ze zákonného pojištění vkladů.

Upozorňuji, že v případě, že by ve smyslu § 41d odst. 1) písm. a) citovaného zákona o bankách rozhodla o neschopnosti banky nebo pobočky dostát závazkům z vkladů, je ve smyslu § 41d odst. 2 tento den také rozhodným dnem ve smyslu systému pojištění vkladů, a pozdější oznámení podle § 41d odst. 2 a 5 zákona o bankách se ve smyslu odst. 6 tohoto ustanovení nepřihlíží.

Nesplnění této povinnosti by bylo nezbytné považovat za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

Bližší informace naleznete ve starším článku na stránkách ČAK: Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov.


S pozdravem

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda ČAK
s poděkováním Mgr. Martinu Frolíkovi za spolupráci

ADVOKÁTI UKRAJINĚ: 123-5435840247/0100

Vydáno dne: 28.02.2022

Číslo transparentního účtu, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině, je: 123-5435840247/0100.
Komora vytvoření tohoto účtu, jehož výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely, avizovala ve své Výzvě advokátkám a advokátům k pomoci Ukrajině.

ČAK řeší aktuální situaci kolem advokátních úschov se Sberbank i ČNB

Vydáno dne: 27.02.2022

Česká advokátní komora zaznamenala, že prostředky advokátních úschov vedených na účtech advokátů u banky Sberbank CZ, a. s., jsou dočasně nedostupné. Vedení ČAK  tuto situaci operativně řeší jak s vedením banky Sberbank CZ, a. s., tak s Českou národní bankou.

Komora vyzývá advokáty, aby informovali ČAK, konkrétně JUDr. Petra Svobodu (tel: 273 193 225, e-mail: svoboda@cak.cz) o aktuálních advokátních úschovách vedených u Sberbank CZ, a. s.,  a zároveň  doporučuje, aby advokáti upozornili své klienty, že prostředky na účtech advokátních úschov mohou byt dočasně nedostupné a informovali je o tom, že nastalou situaci řeší ve spolupráci s ČAK.

Česká národní banka situaci kolem Sberbank CZ, a. s., v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem nejen monitoruje, ale především dohledově řeší. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty.

Aktuální informace Sberbank naleznete na: https://www.sberbank.cz/cs-cz/pobocky-a-bankomaty.


Česká advokátní komora

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi