Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor matriky

JUDr Jaroslava Macková, vedoucí odboru matriky
tel: 273 192 220
e-mail: mackova@cak.cz

- řízení odboru a přímý výkon nebo koordinace činností náležejících odboru;
- vyřizování písemných, e-mailových dotazů týkající se výkonu advokacie nebo právní praxe adv. koncipientů;
- evidence a vyřizování písemných dotazů soudů, organizací a veřejnosti týkající se advokátů nebo adv. koncipientů;
- agenda org. složek obchodních společností jejichž předmětem podnikání je poskytování právních služeb; zápisy, změny, výmazy;
- agenda evropských usazených advokátů, zápisy, změny, změny zahraničních advokátů;
- vyhotovování zápisu z jednání Komise pro prominutí nebo snížení příspěvků na činnost Komory a odvodu do sociálního fondu;
- kontrola a zajištění materiálu pro výrobu ID průkazů;

 

Magda Šťastná, administrativní pracovnice
tel.: 273 193 221
e-mail: stastna@cak.cz

- agenda advokátních slibů-stanovení termínu, příprava, organizační zajištění slibů, včetně administrativy s tím spojené
(zasílání pozvánek, dotazníků, vyhotovování potvrzení o složení slibu, vystavování osvědčení);
- zápisy advokátů do seznamu ČAK;

 

Simona Spružinová, administrativní pracovnice
tel.: 273 193 222
e-mail: spruzinova@cak.cz

- pozastavení výkonu advokacie - evidence, příprava rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie, archivace dokladů pozastaveného advokáta (průkazu, osvědčení), evidence změn u pozastavených advokátů, vyřizování dotazů a korespondence, spojené s pozastavením výkonu advokacie;
- zaktivnění pozastaveného advokáta - evidence, vyhotovení oznámení, vrácení dokladů zaktivněnému advokátovi;
- určování zástupců advokátům s pozastaveným výkonem advokacie - evidence, vyhotovování dokladů s tím souvisejících;
- obchodní společnosti (s. r. o., v. o. s.), jejichž předmětem podnikání je poskytování právních služeb -  zápisy společností, veškeré změny advokátů s výkonem advokacie ve společnosti;
- sdružení -  zápisy sdružení, veškeré změny advokátů s výkonem advokacie ve sdružení;

 

Kamila Kratochvílová, administrativní pracovnice
tel.: 273 193 223
e-mail: kratochvilova@cak.cz

- vyškrtávání advokátů ze seznamu ČAK - evidence žádostí, vyzývání žadatelů k doložení potřebných podkladů souvisejících s ukončením výkonu advokacie, kontaktování pozůstalých po zemřelém advokátovi, vyhotovování oznámení o vyškrtnutí, archivace vrácených dokladů, vyřizování dotazů a korespondence spojené s vyškrtnutím;
- určování nástupců vyškrtnutým advokátům - evidence, vyhotovování dokladů s tím souvisejících;
- vedení archívu a spisovny matriky, vyhledávání informací v rámci badatelské nebo publikační činnosti žádajících osob či pro potřeby Komory;
- metodické řízení spisové a skartační agendy odboru matriky; 
- agenda přenosu dat ve vztahu k ARES;
- vytváření statistických údajů pro potřeby Komory;
- vedení agendy Komise pro prominutí nebo snížení příspěvků na činnost Komory a odvodu do sociálního fondu, evidence jednotlivých žádostí, vyhotovování výzev k doplnění či doložení žádostí, zpracování podkladů pro jednání komise, jejich zasílání  účtárně Komory, vytváření a rozesílání oznámení o rozhodnutí komise;
- zajištění evidence kárných rozhodnutí z hlediska následných matričních zpracování;
- vedení evidence dovolených zaměstnanců odboru;

 

Kateřina Zachová, administrativní pracovnice
tel.: 273 193 224
e-mail: zachova@cak.cz

- agenda advokátních koncipientů, kontrola kompletnosti předkládaných dokladů, vyhotovování písemných výzev k doplnění podání;
- zápisy advokátních koncipientů, přerušení právní praxe adv. koncipientů, pozastavení praxe adv. koncipientů, vyškrtávání adv. koncipientů;
- odpovědi na dotazy týkající se náležitostí daných v ust. § 37 odst. 1 ZA;
- změny zaměstnavatele a osobních údajů adv. koncipientů;
- zakládání dokladů souvisejících s agendou adv. koncipientů;
 

 

Evidenční referát
 

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí evidenčního referátu
Tel. 273 193 225
e-mail: svoboda@cak.cz

- agenda ustanovování zástupců Komory pro provádění domovních prohlídek a finančních kontrol;
- zajišťování agendy elektronické knihy úschov, poskytování informací a správa přístupových dat, koordinace s kontrolním orgánem Komory;
- zajišťování zúčtování poplatků vůči Komoře;
- vyřizování písemných dotazů policie;
- zástupce vedoucí odboru matriky v době její nepřítomnosti;

 

Alena Filip, administrativní pracovník
tel. 273 193 227
e-mail: filip@cak.cz

- agenda Knih o prohlášení o pravosti podpisu, jejich evidence, jejich vydávání, provádění kontrol vracených Knih, sepisování protokolů s tím, související, zajišťování aktuálnosti podpisových vzorů, (zasílání výzev k odstranění vad) ;
- zajišťování agendy vyššího ověření, ve spolupráci se sekretariátem Komory ;
- zpracování žádostí o umožnění přístupu ke službám zajišťujícím provádění autorizované konverze dokumentů;
- vyhotovování výpisů ze seznamu advokátů, vystavovávání potvrzení pro společnosti, včetně výběru poplatků za úkony s výpisy spojenými;
- zajišťování zúčtování poplatků vůči Komoře, vedení pokladny odboru;
- vyhotovování výpisů adv. koncipientů;

 

Pavel Lacina, administrativní pracovník
tel.: 273 193 226
e-mail: lacina@cak.cz

- agenda ID průkazů, vyhotovování průkazů advokátům, evropským usazeným advokátům, zahraničním advokátům a advokátním koncipientům, vystavení duplikátů ID průkazů z důvodu změny údajů, ztráty, zničení nebo odcizení;
- objednávání advokátů a advokátních koncipientů k vyhotovení ID průkazu (pro pobočku v Praze)
- evidence a vyznačení změn u samostatných a zaměstnaných advokátů; evidence a zápis trvale spolupracujících advokátů;
- statistické zpracování vyhotovených ID průkazů;
- zajištění likvidace odevzdaných průkazů advokátů a advokátních koncipientů;

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi