Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

E-podatelna i datová schránka:Podepisujte podání zaručeným elektronickým podpisem!

Jak vyplývá z nedávných rozhodnutí některých soudů (např. Městského soudu v Praze), objevují se v praxi případy, kdy soudy nepřihlíží k podáním učiněným elektronicky, a to ani tehdy, bylo-li podání opatřeno tzv. zaručeným elektronickým podpisem. Jde o ty případy, kdy vlastní podání (tj. podání obsahující návrh ve věci samé – typicky žaloba) tvoří přílohu elektronické zprávy (e-mailu), přičemž odesílatel opatří zaručeným elektronickým podpisem toliko vlastní tělo zprávy (e-mail), a nikoli její přílohu (dokument obsahující vlastní podání).
Bez ohledu na skutečnost, zda jde o postup, který je či není v souladu se zákonem a ustálenou judikaturou v oblasti elektronického doručování, je nutné věnovat této skutečnosti náležitou pozornost a opatřovat zaručeným elektronickým podpisem jak elektronickou zprávu (e-mail), tak vlastní podání obsažené v příloze (tj. dokument tvořící přílohu elektronické zprávy), popř. napsat text podání přímo do elektronické zprávy, a tu následně opatřit zaručeným elektronickým podpisem.
Lze očekávat, že tento přístup soudů povede v dohledné době k vydání soudního rozhodnutí, které tuto praxi vyvrátí (nebo naopak potvrdí); do té doby se doporučuje přistupovat k elektronickým podáním se zvýšenou pozorností, a to rovněž z toho důvodu, že soudy mohou tuto praxi aplikovat rovněž na datové zprávy doručené prostřednictvím datových schránek. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, sice neukládá odesílateli povinnost opatřovat písemnosti zasílané datovou schránkou zaručeným elektronickým podpisem, pro účely předejití výkladovým problémům ohledně náležitostí elektronického podání však doporučujeme opatřovat veškeré dokumenty obsahující vlastní podání zaručeným elektronickým podpisem rovněž tehdy, pokud je advokát hodlá zaslat prostřednictvím datové schránky.

Legislativní odbor ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi