Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právní poradenství? Také on-line nebo po telefonu…

Ani právní oblast nemíjejí současné tendence technologického vývoje. Zjednodušení a zrychlení komunikace se stále častěji projevuje rovněž v právním poradenství. To je dnes poskytováno třeba i on-line nebo telefonicky.

Jak je již z úvodních vět patrné, zaměříme se na následujících řádcích především na inovaci a nové možnosti právního poradenství a stranou zájmu nezůstanou ale i některé jeho starší typy. Vymezení termínu právní poradenství je však poměrně obtížné a prakticky pro něj platí, že každému se pod ním vybaví něco jiného.
 Je totiž jasné, že se bude zásadně lišit právní poradenství, které je poskytováno fyzickým osobám od právního poradenství určeného podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám. U nich bude zase podstatné jejich postavení na trhu, obor, kterému se věnují nebo třeba také to, zda jde o ziskové nebo neziskové organizace.
 Nastíněné rozdělení je důležité i pro představu, kolik případný klient za službu právního poradenství zaplatí, jakým způsobem k němu bude poradce přistupovat a jak bude účinné řešení, které společně najdou.

Bezplatně?
U ČAK pouze fyzické osoby

Například Česká advokátní komora (ČAK) totiž i prostřednictvím svých webových stránek nabízí bezplatné právní poradenství, má však své jasně dané podmínky. Zájemci mohou přijít za advokáty jednak ve vybraných největších městech České republiky, ale například také v středočeském Benešově. Podnikatelé ale tohoto poradenství, zcela logicky, využívat nemohou. „Bezplatné právní poradenství, které od vzniku komory organizujeme, je určeno fyzickým osobám, jednotlivcům, nikoliv podnikajícím fyzickým či právnickým osobám,“ uvádí k tomu tisková mluvčí komory Iva Chaloupková a dodává: „Prostřednictvím regionálních zástupců ČAK je toto bezplatné krátké informativní poradenství organizováno ve všech regionech České republiky. V některých místech je třeba se objednat předem (například v Praze), někde je v určené hodiny takříkajíc možno přijít „rovnou“ z ulice.“
 Ve výše zmíněném případě jde skutečně o jakýsi první pohled na prezentovaný právní problém, fyzické osoby však mohou za určitých podmínek využívat i další právní služby. „I určení advokáta za sníženou odměnu či zcela bezplatně je určeno jednotlivcům nikoliv firmám. Lidé se na advokáty obracejí nejčastěji s občanskoprávními problémy osobními či v případě, že chtějí podat ústavní stížnost,“ vysvětluje Chaloupková. Jakým způsobem ale komora přezkoumává, kdo má na bezplatné právní poradenství nárok a kdo ne? „Žadatelé musí splnit určitá kritéria, aby jim mohl být advokát tímto způsobem určen, na webu visí formuláře, jejichž vyplněním musí dokladovat svou sociální situaci. Žádosti jsou posuzovány dle § 18 zákona o advokacii ve spojení s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 275/2006 Sb., která přesně stanoví způsob prokazování příjmu a majetkových poměrů žadatelů pro určení advokáta ČAK k poskytnutí právních služeb bezplatně či za sníženou odměnu,“ odpovídá na tuto otázku Chaloupková.

Vyzkoušené způsoby

Zaměříme-li se na možnosti ekonomicky aktivních zákazníků, napadne nás několik možností, jak mohou postupovat v případě potřeby odborných rad z oblasti práva.
 Mezi ty klasické a časem vyzkoušené patří služby advokátních kanceláří, specializovaných společností nebo třeba i jednotlivých fyzických osob – poradců. Řada z nich nabízí úplný právní servis, tedy možnost řešit jejich prostřednictvím veškeré právní záležitosti, dotýkající se klienta. Zcela obvyklou je i možnost vyžádat si radu ohledně dílčího problému nebo nejasnosti. Zájemci si mohou objednat pouze krátkou konzultaci nebo asistenci při určitém právním úkonu. Je pochopitelné, že většina takovýchto poradců vyjde platícímu zákazníkovi ráda vstříc a snaží se jeho požadavky vyřešit.
 Současné technické možnosti, vyplývající především z rozvoje a dostupnosti internetu, ale také tendence komunikaci co nejvíce zrychlit, zefektivnit a zmodernizovat, jsou ale stále častěji využívány jak stranou poptávky právního poradenství, tak jeho nabídky.
 Některé advokátní kanceláře třeba provozují na svých webových stránkách i právní poradny a za své odpovědi nepožadují žádnou úhradu. Je jasné, že jejich prostřednictvím nemůže být řešena žádná složitější situace, slouží tak patrně spíše jako jeden ze způsobů, jak na sebe upozornit potenciálního klienta.
 Existuje totiž stále mnoho možností, jak se klient může k nabídce advokátní kanceláře dostat. Nikoho už samozřejmě nepřekvapí, že ani oblast právního poradenství nemíjí marketing a reklama, možná ale někoho překvapí, že je možné si na internetu zadat i poptávku právního poradenství (například na webu http://www.aaapoptavka.cz).

Je možné věřit právním poradnám na internetu?

Otázkové servery, fungující v různých obměnách modelu – zadám otázku a odpoví mi buď jiný čtenář, nebo odborník, určený provozovatelem webových stránek – jsou v českém internetovém prostředí hojně rozšířeny a po zadání některého z předvídatelných klíčových slov do vyhledavače, jich vyjedou minimálně desítky. Neprovozují je jen zmíněné advokátní kanceláře, ale najdeme je například i na různých odborných (a vlastně i neodborných) serverech, výjimkou nejsou například ani jako doprovodná služba u zpravodajských portálů. Někdy bývají rovněž navázány na moderní a oblíbené sociální sítě.
 Jejich prostřednictvím hledají na své otázky někdy odpovědi i firemní tazatelé, převládají ale spíše fyzické osoby. Svůj právní problém často ventilují i drobní podnikatelé. Přesnost odpovědí je přímo úměrná znalostem toho, kdo na daný problém odpovídá. Ty mohou být v mnoha případech (a v praxi i bývají) zavádějící, nepřesné nebo rovnou úplně chybné, a to především kvůli tomu, že autor odpovědi nezná aktuální právní úpravu, nemá přesné informace o konkrétní situaci nebo odpovídá na základě své vlastní zkušenosti, která ale nemusí odrážet literu zákona.

on-line systém komunikace

Například advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský jde ale ve využití internetu a moderních technologií ještě dál. Od roku 2003 provozuje on-line systém (přístup k němu je možné nalézt na webu http://www.e-advokacie.cz), jehož prostřednictvím mohou klienti konzultovat a řešit své problémy se zástupci této advokátní kanceláře. Jakým způsobem probíhá kontakt mezi kanceláří a klientem? „Náš webový on-line systém funguje podobně jako jiné webové služby. Na základě registrace na našich webových stránkách a přihlášením do systému s námi může klient v reálném čase komunikovat. Komunikaci iniciuje klient. Pokud se jedná o nového klienta, domluvíme se s ním na úvod, zdali jsme schopni mu pomoci a pokud ano, tak na ekonomických a dalších podmínkách poskytnutí takové pomoci. V tomto není žádná odlišnost od jiných komunikačních kanálů. Klientovi je následně vytvořen jakýsi zabezpečený elektronický spis, kde je možné ukládat dokumenty, evidovat realizované komunikace, je zde zobrazováno vyúčtování a podobně,“ popisuje systém v obecné rovině advokát Josef Aujezdský.
 Co advokátní kancelář vedlo k tomu začít nabízet on-linové právní poradenství? „Myšlenka vznikla přibližně před 10 lety, kdy již byly zřejmé globální trendy v oblasti informačních technologií. Přestože penetrace internetu v té době nebyla v České republice příliš vysoká, přišlo nám, že vývoj nutně spěje k elektronizaci veřejné správy a ekonomického života vůbec. Pochopitelně jsme vůbec nepřepokládali, že ještě v roce 2011 bude v České republice elektronizace veřejné správy (zejména justice) v takovém stavu jako je dnes,“ vysvětluje motivaci advokátní kanceláře Aujezdský a dodává k tomu: „Měli jsme na mysli zejména možné úspory na straně klienta z pohledu časového i finančního a dále možnost efektivnějšího vedení celé advokátní kanceláře (webový on-line systém je důležitou součástí našeho informačního systému). Dalším motivem byla skutečnost, že nejčastěji využívané metody elektronické komunikace mezi advokátem a klientem (elektronická pošta, webový formulář a podobně) nezajišťovaly a nezajišťují důvěrnost této komunikace. Jak se však v praxi ukázalo, v tomto jsme se zmýlili, neboť otázce důvěrnosti komunikace nepřikládá většina uživatelů příliš velkou váhu.“

Výhody a nevýhody

Aujezdský si myslí, že v České republice není mnoho lidí, kteří by nepoužívali internet a zároveň se svými problémy obraceli na advokátní kanceláře. Odhaduje, že přímo zmíněný systém aktivně používá 30 až 40 procent ze všech zákazníků jejich kanceláře.
 Jako každá věc má i právní poradenství poskytované tímto způsobem své výhody a nevýhody. „Elektronická komunikace nemůže nikdy zcela nahradit osobní kontakt, jenž je nezbytný zejména ve skutkově náročnějších věcech. Nevýhodou z pohledu advokátní kanceláře určitě je, že výhradně prostřednictvím elektronické komunikace si advokát nevytvoří tak silné pouto s klientem. Klienta je tak nutné získat a udržet jinými způsoby, zejména efektivitou a kvalitou právních služeb. Další relativní nevýhodou pro advokátní kancelář je skutečnost, že klient u elektronické komunikace implicitně předpokládá daleko rychlejší a flexibilnější právní služby. O což se také snažíme,“ vypočítává Aujezdský a hned dodává i výhody, které v systému vidí.
 Jednak jde o to, co ocení zejména klienti (větší transparentnost případů, zabezpečení komunikace s advokátem, využití integrovaných platebních systémů, nižší náklady apod.), pozitiva se ale najdou i na straně advokátní kanceláře „Výhodou z pohledu advokátní kanceláře je pak určitě možnost lépe systémově řešit vztahy s klienty i dalšími osobami. Tím mám na mysli zejména možnost navázání účtovacího (billing) systému, úkolového a účetního systému (včetně párování plateb) na klientskou databázi a jejich vzájemné provázání,“ uzavírá základní výčet pro a proti Aujezdský.
 Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský má podle jeho slov klientelu především mezi středními a menšími podniky, jejich služeb ale využívají i fyzické osoby. Aujezdský upozorňuje i na další typ klientů: „Obrací se na nás také velká řada subjektů, které si nemohou komerční právní pomoc dovolit. Některým se snažíme pomoci, nicméně to pochopitelně není možné ve všech případech. Situace v oblasti poskytování bezplatné právní pomoci není v České republice dobrá, což se nakonec přenáší do soukromé sféry, která tak supluje roli, jež jí v této podobě nepřísluší.“

necháte si poradit po telefonu?

Rychlou právní radu může zájemce v poslední době obdržet i po telefonu. Podobný servis rad jistě najdeme i u advokátních kanceláří, u specializovaných společností ale funguje na jiném principu. Ten, kdo hodlá služby využít, se totiž musí připravit na to, že bude volat na telefonní linku s vyšší sazbou.
 Například na webu http://www.pravnik-nonstop.cz najdeme nabídku na linku, jejíž minutová sazba byla stanovena na 60 korun. Služby společnosti Legal Rescue Service s.r.o. může podle inzerovaných informací využít kdokoliv a v jakémkoliv čase, jak už vyplývá i z názvu internetových stránek. Vedle nabídky Právníka nonstop je na stejném webu možné nalézt i informace o Právní pohotovosti, která funguje v pražském Obchodním centru Letňany každý den mezi 10. a 20. hodinou, a to za 490 korun.
Společnost Český právní servis s. r. o. zase na http://www.pravnilinka.cz láká na telefonní číslo (volání na něj přijde na 90 korun za minutu), které je dostupné ve všední dny od 8 do 17 hodin. Prostřednictvím stejných internetových stránek je možné vyplnit i formulář, ve kterém zájemce nastíní svůj problém. Odpověď ho pak vyjde na 900 korun, které musí zaplatit ještě před tím, než ji dostane. Co společnost vedlo k tomu začít nabízet internetové a telefonické právní poradenství? „Lidé, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci, hledají pomoc ihned. Vědí, že se mohou obrátit na advokáta, ale to znamená řešení odložit, vyhledat advokáta, domluvit si termín. To může trvat i týdny; odrazuje i předem neznámá cena. Rozhovor s osobou, která je nestranná a současně odborně erudovaná velmi pomáhá uklidnit emoce a najít racionální návod pro další postup,“ odpovídá na tuto otázku jednatel společnosti Denis Jankovský.
 I když podle jeho slov využívají jejich služby i klienti z řad právnických osob, převažují mezi tazateli fyzické osoby. „Právní linka v žádném případě nenahrazuje zastupování klienta advokátem. Právní linka pomáhá pouze v případech, kdy je třeba poskytnout pomoc rychle a lze ji poskytnout anonymně. Pokud je pro řešení dané životní situace vhodné zastoupení advokátem, doporučíme vyhledat advokáta na stránkách ČAK,“ říká Jankovský. A kdo odpovídá na otázky klientů? „Advokáti a zkušenější koncipienti smluvní advokátní kanceláře. Jsme plně komerční, nedotovaný subjekt, je v našem prvořadém zájmu poskytovat fundované a užitečné odpovědi,“ popisuje Jankovský.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi