Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Doplňující informace k postoji ČAK při vyřizování žádostí o zápis absolventů zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů

Vzhledem k tomu, že stále panují nejasnosti o tom, jak ČAK bude vyřizovat žádosti o zápis absolventů zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů, doplňujeme informace vyvěšené na webových stránkách ČAK dne 23. 6. 2011 následovně:

• vzhledem k tomu, že právní řády jiných států a právní řád České republiky jsou v současné době již natolik odlišné, že studium práv v zahraničí nezaručuje dostatečnou znalost právního řádu České republiky, ČAK absolventy zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů zapisovat bez dalšího nebude

• není vyloučeno, že si absolventi zahraničních vysokých škol následně doplní své vzdělání studiem na vysokých školách v České republice v takovém rozsahu, že bude možné konstatovat znalost právního řádu České republiky ve stěžejních oborech práva. Pak by bylo možné takové absolventy zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů zapsat. Nicméně v takovém případě bude každá žádost posouzena zcela individuálně, a to jak co do obsahu, tak i co do rozsahu studia absolvovaného v zahraničí a studia absolvovaného v České republice. V žádném případě nevzniká po absolvování jakéhokoliv doplňujícího studia, ať již řádného či mimořádného, automatický nárok na zápis

• ČAK nebude zapisovat do seznamu advokátních koncipientů takové absolventy zahraničních vysokých škol, kteří zahraniční vysokou školu vystudovali zcela nebo z části na území České republiky v rozporu s ustanovením § 39 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a to ani v případě, že by si takové studium doplňovali. Toto ustanovení určuje oprávnění působit jako vysoká škola na území České republiky, odlišná od státních a veřejných škol, následovně:

„Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo (rozuměj MŠMT ČR) udělilo státní souhlas.“

• ČAK nebude zapisovat do seznamu advokátních koncipientů absolventy zahraničních vysokých škol, kteří neabsolvovali celé studium srovnatelné svým rozsahem se studiem na Českých vysokých školách v oboru právo (tj. navazující magisterské studium nenavazovalo na předcházející studium v oboru právo);

• ČAK i nadále bude zapisovat absolventy zahraničních vysokých škol, kteří splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) a doloží požadavky podle § 35m odst. 1)   zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, do seznamu evropských advokátů a absolventy zahraničních vysokých škol, kteří splňují podmínky uvedené v § 5a, 5b a § 5c téhož zákona, do seznamu advokátů.
 


JUDr. Ladislav Krym,
tajemník České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi