Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní a právní služby

Pro ty z Vás, kteří ještě tápou v pojmech „právník“, „podnikový právník“ a „advokát“ přinášíme tuto mimořádnou přílohu, ve které se dočtete například, kde hledat právní pomoc, proč využít služeb advokátní kanceláře či jaké výhody a nevýhody obnáší spolupráce s externím advokátem oproti vlastnímu právnímu oddělení ve Vaší firmě.

Podnikový PRávník a advokát

Právník je obecné označení vysokoškoláka – absolventa (dnes magisterského) studijního programu oboru právo jedné z právnických fakult. Existují i vysoké školy, které nabízejí studijní programy v oboru právo či jeho specializacích, jejich absolventi však nejsou oprávněni vykonávat klasické právnické profese. Podnikový právník je potom právník, který pracuje pro určitou jednu společnost (právnickou osobu), je u ní v zaměstnaneckém poměru a zabývá se jejími právními problémy (sepisuje smlouvy, dohody, výpovědi aj. a řeší případné spory). Absolventi práv se vedle podnikové sféry mohou rozhodnout také pro práci v justici (soudci), státní a veřejné správě, na státním zastupitelství (státní zástupci), a v samostatných specializovaných právnických povoláních notáře či soudního exekutora.
Advokát je svobodné právnické povolání, které spočívá v soustavném (zpravidla úplatném) poskytování právních služeb jiným osobám (právnickým či fyzickým). Poskytování právních služeb obnáší zejména poskytování právních rad, vypracovávání právních rozborů, sepisování listin, smluv, dohod, žalob, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, správními úřady a někdy i ověřování podpisů. Advokát je nezávislý na státu a jiných subjektech, sleduje zájmy pouze klienta, je povinen prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy, řídí se zásadně jeho pokyny a instrukcemi, kterými je i vázán, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy. Advokáti jsou stavovsky sdruženi v České advokátní komoře, které platí příspěvky a jejímiž stavovskými předpisy se řídí. Jsou proto jediní, kteří mohou soustavně a za úplatu poskytovat právní služby a zastupovat klienty před soudem. Svou praxi mohou vykonávat samostatně – jako podnikatelé a jako účastníci sdružení advokátů bez právní subjektivity – vzájemné vztahy mají upraveny zvláštní písemnou smlouvou, a dále jako společníci obchodní společnosti, a to veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, či v pracovním poměru k samostatnému advokátovi či advokátní obchodní společnosti (tzv. zaměstnaný advokát).

SvědomitoSt a mlčenlivoSt advokata

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě. Musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát musí postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže, která jsou stanovena stavovskými předpisy. Stavovské předpisy a etický kodex advokáta jsou pro Vás zárukou, že Vámi najatý advokát bude opravdu sledovat jen Vaše zájmy a v případě porušení by ho čekalo kárné řízení a možná i vyškrtnutí ze seznamu advokátů, což by pro něj jistě bylo likvidační. Vámi zaměstnaný právník (či první oddělení) jedná sice do jisté míry taky podle Vašich pokynů, ale v případě jejich porušení je tu pouze jeho odpovědnost pracovněprávní. Advokáti navíc musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Mlčenlivost advokáta bývá mnohdy připodobňována k mlčenlivosti kněze. Jsou to totiž jediná dvě povolání, jejichž povinnost mlčet nelze prolomit bez souhlasu klienta v žádném případě, a to ani při svědčení u soudu. Povinnosti mlčenlivosti jej může zprostit pouze klient či jeho právní zástupce. Byť si můžete s pracovní smlouvě s podnikovým právníkem ujednat podobné pravidlo mlčenlivosti, nikdy nebude dosahovat šíře a důslednosti mlčenlivosti advokáta, a nezapomeňte, že po rozvázání pracovního poměru končí vztah mezi Vaším právníkem, kdežto advokátova povinnost mlčet přetrvává.

výhody advokátních kanceláří

Advokátní kanceláře dnes bývají tvořeny týmem specialistů - advokátů a advokátních koncipientů se zaměřením na jednotlivá odvětví práva, takže mohou opravdu poskytovat ty nejodbornější rady; existují samozřejmě i advokáti a kanceláře s obecnou praxí, anebo s velni úzkou specializací. Všichni pak jsou po dohodě s Vámi schopni zajistit všestrannou a komplexní agendu fyzickým i právnickým osobám. Ať už máte problém z oboru práva občanského, bytového a stavebního, práva k nemovitostem, rodinného, autorského, obchodního, pracovního, insolvenčního, trestního či správního, vždy dostanete ten nejlepší servis. Není ovšem nijak podřadné obrátit se na advokáta či advokátní kancelář s poptávkou po kontrole smlouvy, kterou máte připravenou či vám ji nabídla protistrana. Rozhodně lepší je právní prevence, tedy neurčitým a špatně uzavřeným smlouvám předcházet, než následně řešit soudní a jiné spory z nich. Mnohdy 2000 korun investovaných do konzultace s advokátem a do kontroly (revize) smlouvy může předejít několikamilionovému problému.
Většina advokátů spolupracuje s notáři a exekutory, takže jsou připraveni se o vás postarat celistvě. Na advokáty a advokátní kanceláře, které dnes již běžně komunikují i v cizích jazycích (angličtině, němčině či francouzštině), se lze obrátit jednorázově nebo si nechat zajišťovat dlouhodobý právní servis, který se doporučuje obzvláště obchodním společnostem a podnikatelům.

k PoStavení Podnikového PRávníka

Advokát si zvyšuje svou kvalifikaci, znalosti a vědomosti takřka nepřetržitě, sleduje nové zákonné úpravy, nově vydaná soudní rozhodnutí, judikaturu Evropského soudního dvora a dodržuje profesní etiku. Nepochybně to očekáváte ve vymezeném okruhu problémů i od podnikového právníka, k tomu, tedy ke stejnému přístupu, počínání a zorientovaní, mu musíte dopřát (a zainvestovat) to, co si advokátní stav zajišťuje sám – právní informační systém, literaturu a školení. Pokud se stane, ze Vašemu podnikovému právníkovi unikne nevratná lhůta, můžete uplatňovat škodu jen v rozsahu zákoníku práce, stejně tak při chybách v podání na soud či navržení důkazů. Jsou chvíle, kde příchod do advokátních kanceláří ex post (tedy až v případě způsobené nesnáze) je zcela zbytečný a nic neřešící. U každého problému je proto vhodné zvažovat, zda výhody all inclusive péče advokáta nepřevyšují zadání – náklady na Vaše právní odděleni (podnikového právníka) a již vyjmenované výhody v odpovědnosti za postup řešení a jeho výsledek.

odPovědnoSt za škodu

Advokát je na rozdíl od podnikového právníka povinně ze zákona pojištěn na odpovědnost za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb. S výjimkou advokátů zapsaných do seznamu advokátů podle § 5a zákona o advokacii (tzv. zahraniční advokáti) a usazených evropských advokátů, kteří jsou povinni pojistit se individuálně, zprostředkovává Česká advokátní komora (stavovská organizace sdružující advokáty) hromadné pojištění, které se vztahuje na minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle § 24a odst. 1 zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 000 Kč. Advokát, který advokacii vykonává v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie (zaměstnaný advokát), není ze zákona hromadně pojištěn. To se ovšem ve vztahu s klientem nijak neprojeví, protože za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným advokátem odpovídá klientovi jeho zaměstnavatel. Zaměstnaný advokát odpovídá svému zaměstnavateli za škodu takto způsobenou při plnění pracovních úkolů podle zákoníku práce. Tím se spolupráce s externím advokátem či advokátní kanceláří rapidně liší od vlastního právníka: za škodu v zaměstnaneckém poměru odpovídá pouze do čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního platu, advokát – i ten, který Vám právní pomoc poskytuje prostřednictvím svého zaměstnance – Vám naproti tomu v případě pochybení nahradí skutečně vzniklou (celou) škodu.

advokáti – RekaPitulace

Podmínky poskytování právních služeb advokáty upravuje zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. Za úplatu a soustavně mohou právní služby poskytovat jen: – advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory – evropští advokáti, což jsou cizozemci ze států Evropské unie, případně i dalších států podle závazných mezinárodních smluv, které ve svém domovském státě získali obdobné oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením, které Ministerstvo spravedlnosti České republiky oznámilo sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů. – Notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci, daňoví poradci a další osoby, kterým by takové oprávnění bylo svěřeno zákonem, ovšem v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy.

advokát – zPůSobiloSt

Advokátem je výlučně osoba zapsaná v seznamu advokátů, který je veden Českou advokátní komorou. Do seznamu komora zapíše na základě písemné žádosti každého, kdo má plnou způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný, získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice (případně jiné uznatelné vzdělání), vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, úspěšně složil advokátní zkoušku a následně složil do rukou předsedy advokátní komory slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“ Ten, kdo žádá o zapsání do seznamu, nesmí být v pracovněprávním poměru nebo služebním poměru (s výjimkou pracovního poměru k České advokátní komoře, advokátovi nebo právnické osobě zřízené k výkonu advokacie, pracovního poměru vysokoškolského učitele nebo vědeckého pracovníka v oboru právo u Akademie věd České republiky) a nesmí vykonávat žádnou jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie. Tím se advokáti liší od podnikových právníků – podnikový právník tedy (jak je patrné z uvedeného) je zaměstnancem té které společnosti – právnické osoby (je k ní v zaměstnaneckém poměru) a nemůže být zapsán na seznamu advokátů a veden jako advokát. Neřídí se tedy jejími stavovskými předpisy, není pojištěn, nelze na něj aplikovat kárné řízení v případě porušení etických pravidel (norem) advokáta.
Advokát je povinen zvyšovat si pravidelně kvalifikaci, prohlubovat svou odbornost (a to samostatně a na vlastní náklady), odpovídá plně za kvalitu nabízených služeb, hlídá všechny lhůty, komunikuje s protistranou, je schopen poskytovat, případně zajistit komplexní servis, zastupovat před všemi soudy a úřady, účastnit se ve Vašem zájmu jednání, dodávat podklady smluv, starat se po právní stránce o vnitřní chod Vaší společnosti (podnikání).

PRofeSionalita

Advokát má být za všech okolností profesionál, sledovat nejnovější předpisy, judikaturu, absolvovat školení a ohlídat lhůty. Pokud byste chtěli podobně zběhlého podnikového právníka, buďte připraveni, že mu musíte zajistit přísun aktuální literatury, nejnovějších programů a informačních systémů a především školení, neboť svět práva se vyvíjí mimořádně rychle. I tak ale není v lidských silách, aby byl jeden člověk dokonale zorientován ve všech oblastech práva. Váš právník se tak orientuje ve věcech a oblastech, se kterými přijde denně při své práci do styku. Může se Vám ale stát, že budete dříve nebo později stejně potřebovat konzultaci u advokáta v oblasti jiné, v rozsahu vyžadujícím konkrétní specializované znalosti a praxi – život a práce stále přinášejí řadu problémů, jejichž řešení Vám podle Vašich požadavků může zajistit pouze advokát.

advokátní konciPient

Pokud jste na rozpacích z toho, že s Vámi v advokátní kanceláři jedná a případně k soudu a jiná jednání chodí advokátní koncipient, pak vězte, že je to neméně zorientovaný odborník v dané problematice, který vystudoval minimálně magisterské studium na vysoké škole v oboru právo, je bezúhonný a je zapsán na seznamu České advokátní komory, musí pouze pod dohledem školitele-advokáta vykonávat tříletou právní praxi (na základě pracovní smlouvy) a většinou je to právě on, kdo pro advokáty připravuje k jednotlivým případům podklady a probírá s nimi další postup, takže se bezpečně orientuje v poskytování právní pomoci, sepisování smluv, podání, a je schopen plnohodnotně zastupovat před soudem či orgány, v jednáních s protistranou apod..
Jen pro úplnost připomínáme, že každý se může nechat zastupovat – až na případy obhajoby v trestním řízení, dovolání, kasační stížnosti a řízení před Ústavním soudem – nejen advokátem či v ně kterých případech notářem, i osobou, která advokátem či notářem není a která se pak v řízení před soudem označuje jako obecný zmocněnec.

náklady na advokáta

Většina advokátů dnes poskytuje první schůzku a konzultaci zdarma, abyste měli dostatek času a prostoru seznámit se s advokátem, prostředím kanceláře a personálním přístupem ke klientovi, a pochopitelně objasnit svůj problém. Při první návštěvě byste se měli také dovědět, zda si za svou práci bude účtovat odměnu podle advokátního tarifu (vyhlášky ministerstva spravedlnosti) či zda si účtuje hodinovou sazbu, která se pohybuje v různém rozmezí za každou započatou půlhodinu/hodinu, případně dohodnout se o jiné smluvní odměně (obvykle v procentuální výši z vysouzené částky). Současně by na začátku Vaší spolupráce s advokátem mělo být zřejmé, jaké budou zhruba celkové náklady odvíjející se nejen od jeho odměny, ale všech nákladů souvisejících. Zvykem bývá i to, ze pokud by se měly náklady v průběhu času výrazně měnit, máte o tom být včas jako klienti informováni. Za předpokladu, ze jste srozuměni s cenou i osobou advokáta (klimatem a firemní kulturou advokátní kanceláře), zbývá už jen podepsat plnou moc (ve složitějších případech a pro delší spolupráci smlouvu o poskytování právní pomoci) a důvěřovat ve výsledek, o jehož zdárné dokončení samozřejmě přispějete potřebnou součinností.

nedoStatek PRoStředků

Pokud nemáte prokazatelně dostatek finančních prostředků na zaplacení služeb právního zástupce a jste schopni to i doložit, můžete požádat soud nebo Českou advokátní komoru o jeho přidělení s doložením předchozího odmítnutí dvou různých advokátů (ten přidělný Vám pak poskytne právní služby bezplatně). Obdobně můžete také žádat soudu o osvobození od soudních poplatků); musíte ale splňovat pro to předpoklady podle § 138 o. s. ř. : od povinnosti zaplatit soudní poplatek, jehož výše se odvíjí od částky, kterou po žalovaném požadujete (obecně se jedná o 4% ze žalované částky) se můžete osvobodit v případě prokázání nedostatku finančních prostředků tím, ze požádáte o jeho prominutí na soudem vyžadovaném formuláři a bude Vám vyhověno.

šetřit Se nevyPlácí

Při řešení problémů s právem se v každém případě vyplatí nečekat na důsledky, ale předcházet jim, ani opomenout odbornou pomoc advokáta s představou, že raději ušetřím. Život ve své mnohotvárnosti, a zejména podnikatelské sféra a obchodní prostředí, přinášejí řadu úskalí a včasná prevence i účinná pomoc a obrana Vám mohou ušetřit ve finále jak nepříjemná zklamání či potíže, tak daleko větší sumy, než si při vzniku problémů dokážete představit. Ať už jde o vysoké smluvní pokuty, komplikované soudní spory a náhrady škod, směnečné spory, spory z porušování ochranných známek či škody, které vzniknou z nekompetentního zajištění smluvních vztahů nebo dluhů a konfliktů osobní povahy apod.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi