Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanoviska a zprávy CCBE

Aktualizované pokyny CCBE ohledně volného pohybu advokátů v EU

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení o posílení mandátu Europolu

Prohlášení CCBE ke dni Evropy

Stanovisko CCBE k pozměňovacímu návrhu nařízení ohledně společného postupu pro mezinárodní ochranu v EU

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení k zavedení kontrol státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích EU

Příspěvek CCBE do veřejné konzultace EK o právním státu

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení e-CODEX

Připomínky CCBE k Plánu Komise na elektronizaci justice v EU

Odpověď CCBE na konzultaci soudu ESVO ohledně zveřejňování písemných podání v řízeních o žádost o poradní stanovisko

Výroční zpráva CCBE za rok 2020

Příručka CCBE: ESLP otázky a odpovědi pro advokáty 2020

Lidskoprávní cena CCBE 2020

Pokyny CCBE pro užívání nástrojů dálkové komunikace advokáty a ohledně soudních řízení probíhajících na dálku

Stanovisko CCBE ohledně nového nástroje v oblasti hospodářské soutěže

Připomínky CCBE k Plánu EU na digitalizaci justice

Komentář CCBE k reformě Tribunálu

Tisková zpráva CCBE ohledně tragické smrti advokátky Ebru Timtik

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci Komise ohledně bílé knihy o umělé inteligenci

Stanovisko ke koncepci bezpečných a účinných mobilních aplikací pro vysledování kontaktů v celé EU

Úvahy CCBE k právním aspektům umělé inteligence

Výroční zpráva CCBE za rok 2019

Vzdělávací program pro advokáty pro asistenci klientům přo mediaci

Připomínky CCBE k návrhu 2. dodatkového protokolu Úmluvy o kyberkriminalitě

Doporučení CCBE ohledně ochrany lidských práv v kontextu národní bezpečnosti

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci Evropské komise ohledně implementace Aarhuské úmluvy

CCBE aktualizovala svou příručku pro vkládání dokumentace do elektronických systémů Soudního dvora EU

CCBE publikovala novou příručku pro advokáty ohledně zastupování před ESLP

Stanovisko CCBE o předávacích a uchovávacích příkazech

Stanovisko CCBE ohledně právní pomoci

Stanovisko CCBE o spolupráci soudů

Pokyny CCBE k DAC 6

Stanovisko CCBE o zástupných žalobách

Průvodce CCBE k používání právních online platforem advokáty

Komentář CCBE k návrhu na změnu směrnice 2017/1132 o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

Předběžné vyjádření CCBE k návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie​

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o hromadných žalobách​

CCBE stanovisko k pojištění právní ochrany

Doporučení CCBE k bezplatné právní pomoc​i

Výroční zpráva CCBE za rok 2017​

Tiskové prohlášení CCBE ohledně podpory Microsoftu proti USA v případu vyšetřování a zabavování elektronických komunikací​

Tiskové prohlášení CCBE - Příprava Evropské úmluvy o advokátní profesi

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci ohledně zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v trestních věcech​

Komentář CCBE k revizi štítu mezi EU-USA na ochranu soukrom​í

Stanovisko CCBE k novele směrnice o výměně informací v oblasti daní

Stanovisko CCBE k advokátnímu tajemství​

Návrh nového článku CCBE ohledně nezávislosti advokacie

Příručka CCBE pro advokáty ohledně nařízení k ochraně osobních údajů

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

Stanovisko CCBE k ochraně whistle-blowerů

Doporučení CCBE pro advokáty ohledně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice 2016/822 o testu proporcionality

Stanovisko CCBE k návrhu Směrnice 2016/821

Stanovisko CCBE ke směrnici o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

Stanovisko CCBE ke konzultačnímu dokumentu o mimosoudním řešení sporů

Stanovisko CCBE k agresivnímu daňovému plánování

Stanovisko CCBE ke zprávě IMCO/JURI k návrhu směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise na vznik společného evropského azylového systému a na zrušení směrnice 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

Stanovisko CCBE k návrhu na novelu nařízení Brusel IIa

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise Dublin IV

Stanovisko CCBE k návrhu na doplnění směrnice o praní špinavých peněz

Návrh CCBE na revizi směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Zpráva CCBE adresovaná přípravnému výboru Statutu Advokátní komory Mezinárodního trestního soudu

Stanovisko CCBE k veřejné konzultaci Evropské komise ohledně regulace profesí: Národní akční plány členských států a přiměřená regulace

Doporučení CCBE k ochraně důvěrné komunikace mezi advokátem a klientem v souvislosti se sledovacími aktivitami

Stanovisko CCBE ohledně projektu týkajícího se soudních rozhodnutí o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Stanovisko CCBE ohledně smluvních pravidel pro prodej online zboží a zboží s digitálním obsahem

 Memorandum o porozumění migraci podepsané mezi CCBE a ABA ROLI

CCBE cena za lidská práva 2016

Výroční zpráva CCBE za rok 2016

Analýza CCBE a Nadace evropských advokátů

Nová výroční zpráva CCBE za rok 2015

CCBE cena za lidská práva 2015

Nové předsednictví CCBE

Stanovisko CCBE o presumpci neviny

Zpráva CCBE o situaci advokátů v Číně

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci k aplikaci směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Dopis CCBE pro premiéra Albánie ohledně zavedení registračních pokladen pro advokáty a o pravidlech DPH

Stanovisko CCBE ke smluvním pravidlům pro on-line nákupy digitálního obsahu

Odpovědi CCBE na dotazník ke smluvním pravidlům pro on-line nákupy digitálního obsahu a výrobků

Stanovisko CCBE k případu Morgenbesser

Praktické pokyny pro advokáty v řízení o předběžné otázce

Praktické pokyny pro advokáty v řízení o přímých žalobách

Příručka pro užívání elektronického systému soudů Evropské unie

Odpověď CCBE k veřejné konzultaci Evropské komise ohledně daní z příjmů

CCBE intervenovala před francouzskou Ústavní radou

Deklarace CCBE ohledně migrace

Stanovisko CCBE ohledně nezávislosti stížnostního senátu Evropského patentového úřadu

Stanovisko CCBE k prováděcím předpisům k jednacímu řádu Tribunálu

Výroční zpráva CCBE

Stanovisko CCBE ke společné evropské právní úpravě prodeje

Stanovisko CCBE k Úřadu evropského veřejného žalobce

Tisková zpráva CCBE ke sledování advokátů

Požadavky CCBE směrem k USA v kontextu TTIP

Stanovisko CCBE k Úřadu evropského veřejného žalobce

CCBE předala cenu za lidská práva brazilské advokátce

Stanovisko CCBE ohledně využívání videokonferencí v trestních řízeních

Deklarace CCBE a pokyny CCBE ohledně migrace

Stanovisko CCBE k advokátním směrnicím

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice

CCBE stanovisko k návrhu směrnice o s.r.o. s jediným společníkem

CCBE stanovisko v souvislosti se zrušením směrnice o uchovávání údajů

Stanovisko CCBE k patentům

Stanovisko CCBE k návrhu jednacího řádu Tribunálu EU

CCBE publikace týkající se výsledků voleb do Evropského parlamentu

Stanovisko CCBE k nařízení Brusel IIa

Stanovisko CCBE k důvěrnému evropskému cloudu

CCBE příručka pro advokáty věnovaná ESLP

CCBE příručka věnovaná společenské odpovědnosti

CCBE výroční zpráva

CCBE komparační studie věnované sledování dat

CCBE tisková zpráva k hromadnému sledování

CCBE stanovisko k Haagské Úmluvě

Stanovisko CCBE k drobným nárokům

CCBE Manifest k evropským volbám 2014

Příspěvek CCBE k debatě o budoucí politice EU v oblasti spravedlnosti

Zpráva CCBE o misi na Ukrajině

Vzdělávání

Společná evropská právní úprava prodeje

Arménie

Návrh procesních pravidel Jednotného patentového soudu

Sledování informací

Jednočlenné společnosti s ručením omezeným

Přístup EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv

Sledování informací

Trestní právo

Praní špinavých peněz

Právní úprava prodeje

Úřad evropského veřejného žalobce

CCBE aktualizovala svou pozici týkající se ochrany osobních údajů

Případ "Michaud"

Alternativní řešení sporů

Odborné kvalifikace

Publikace CCBE

Databáze advokátů

Odpověď CCBE ke sdělení Evropské komise týkající se komplexního přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii

Připomínky CCBE k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady k právu na informace v trestních řízeních

Odpověď CCBE ke konzultacím Evropské komise týkající se evropského „justičního“ vzdělávání

CCBE a její názor k Zelené knize Evropské komise o politice vývoje a pokroku k  evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podnikatele

CCBE se vyjádřila ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise o využívámí mimosoudních řešení sporů týkajících se obchodních transakcí a praktik v Evropské unii

CCBE zveřejnila svůj postoj k  případu "Stark" C-293/10

CCBE zpracovala komparativní studii o veřejných listinách a instrumentech s podobnými účinky v jednotlivých členských státech Evropské unie s důrazem kladeným na roli advokátů

CCBE se vyjádřila ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise týkajícího se Směrnice o uznávaní odborných kvalifikací (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/EX ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací)

Vyjádření CCBE ke slovinskému návrhu zákona o zavedení peněžních pokladen pro advokáty

CCBE uvedlo své stanovisko k návrhu směrnice týkající se rejstříků a jejich propojení

CCBE se vyjadřuje k návrhu Evropské komise revidovat směrnice o elektronických podpisech

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi