Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení na vymáhání pohledávek České advokátní komory

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Vyhlašovatel:

Česká advokátní komora (ČAK), se sídlem Národní 16, Praha 1

Specifikace zadání:

Předmětem výběrového řízení je vymáhání pohledávek České advokátní komory.

1. 
a) pohledávky vzniklé z povinných plateb na činnost Komory (jedná se zejména o pohledávky vzniklé z nezaplacených příspěvků na činnost Komory včetně příspěvků, jež mají hradit tzv. cizí a evropští advokáti, pojištění advokátů, platby za zaměstnané koncipienty);
b) pohledávky vzniklé z pokut v kárném řízení, jakož i náklady kárného řízení;
c) pohledávky z běžného obchodního styku Komory;
d) náhrady škod a pohledávky vzniklé z pracovněprávních vztahů;
e) pohledávky z půjček a event. další pohledávky.

2.    Výběrového řízení se mohou jako zájemci zúčastnit advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném ČAK a tuzemské advokátní kanceláře (sdružení advokátů a obchodní společnosti advokátů).

3.    S vybraným zájemcem bude uzavřena mandátní smlouva o poskytování právních služeb na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 s výpovědní lhůtou stanovenou pro zájemce  v trvání tří měsíců.

4. Pohledávek vzniklých ad 1) lze předpokládat celkově ročně do 500 věcí, z nichž nejméně jedna polovina je následně vyřešena již upomínkou.

5. Zájemce (v případě sdružení advokátů a společnosti advokátů všichni sdružení advokáti a společníci) musí splňovat tyto podmínky:

a) zájemce je bezúhonný,
b) zájemci nebylo v minulosti uloženo kárné opatření, ledaže se na něho hledí, jako by mu takové opatření uloženo nebylo,
c) zájemce není trestně stíhán,
d) proti zájemci není vedeno kárné řízení,
e) zájemce není v prodlení s úhradou svých závazků vůči ČAK,
f) zájemce nebyl v minulosti vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii,
g) praxe zájemce je zaměřena rovněž na vymáhání pohledávek,
h) zájemce je schopen nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od převzetí kompletních pokladů zahájit příslušná řízení ve věci vymáhání pohledávek za advokáty, koncipienty a dalšími subjekty,
i) zájemce je schopen kdykoliv za sebe zajistit substituci,
j) zájemce je schopen  1x měsíčně, a to do 5-ti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, informovat ČAK o okamžitém stavu vymáhání pohledávek,
k) právní služby budou poskytovány mimo sídlo ČAK (v sídle ČAK budou předávány pouze podklady pro vymáhání a potřebné informace).

6. Podmínku stanovenou v čl. 5 písm. a) prokazuje zájemce výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc. Podmínky stanovené v čl. 5 písm. c) a g) prokazuje zájemce čestným prohlášením, podmínky uvedené v čl. 5 písm. h)  budou obsaženy v mandátní smlouvě (čl. 3).
 
7. Pokud budete potřebovat nějaké vysvětlení, kontaktujte, prosím, tajemníka ČAK JUDr. Ladislava Kryma (dobra@cak.cz, tel. 221 729 032).

Místo, způsob a termín doručení nabídek:

Vyhodnoceny budou nabídky, které uchazeč předá písemně v uzavřené (zalepené) obálce v sídle České advokátní komory, Národní 16, 110 00 Praha 1 nebo bude doručena poštou nejpozději do 10. února 2011.

V přihlášce bude zejména uvedeno:

a) obchodní jméno zájemce s povinnými, dovolenými a případně doplňkovými údaji (čl. 20 až 22 usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku), u zájemce, kterým je sdružení advokátů a společnost advokátů, stejné údaje o všech sdružených advokátech a společnících,
b) sídlo zájemce,
c) stručný popis praxe zájemce se zaměřením na vymáhání pohledávek,

K přihlášce budou připojeny:

a) přílohy podle čl. 6,
b) návrh mandátní smlouvy.


Nabídka bude v předmětu označena „Výběrové řízení na vymáhání pohledávek“.

Hlavními kritérii výběru budou:

- odměna za poskytnuté právní služby ve výši přiznaných uhrazených náhrad nákladů řízení,
- odměna za vyřízení věci bez soudního řízení (upomínka) á 150 Kč za jednotlivou věc,
- technická připravenost, zkušenosti, připravenost na podávání EPR,
- předložení návrhu mandátní smlouvy (zadavatel si vyhrazuje právo přijetí návrhu podmínit přijetím pozměňovacího protinávrhu).

Zájemci budou po vyhodnocení výběrového řízení vyrozuměni o jeho výsledku.

Pozn.: ČAK si vyhrazuje právo vést výběrové řízení i jako vícekolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Předem děkujeme za vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

Toto výběrové řízení vyhlašuje a uveřejňuje představenstvo České advokátní komory.


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi