Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 2000, č. 3

 

Ročník 2000

Věstník

České advokátní komory

Částka 3

Rozeslána dne 30. listopadu 2000

 

OBSAH:

Stanovisko představenstva České advokátní komory ze dne 10. října 2000 k otázce výkladu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve vztahu k výkonu advokacie

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky České advokátní komory v roce 1999

Zpráva o hospodaření se sociálním fondem České advokátní komory v roce 1999

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, které se konají v prvním pololetí roku 2001

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2001

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 2001

Zápisy v seznamu advokátů od 1. dubna 2000 do 7. listopadu 2000

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 1. dubna 2000 do 7. listopadu 2000

 

 

Stanovisko představenstva České advokátní komory

ze dne 10. října 2000

k výkladu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve vztahu k výkonu advokacie

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 10. 10. 2000 projednalo otázku výkladu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve vztahu k výkonu advokacie a přijalo následující stanovisko:

Zákon č. 101/2000 Sb. se na výkon advokacie, tj. poskytování právních služeb advokáty, nevztahuje.

K tomuto závěru dospělo v podstatě ze shodných důvodů, které jsou uváděny v článku JUDr. Sokola, uveřejněném v č. 10/2000 Bulletinu advokacie.

Toto stanovisko bylo dáno na vědomí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sdělil, že na advokáty se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zák. č. 101/2000 Sb. s přihlédnutím k ustanovení § 18 písm. b) tohoto zákona, a to vzhledem k ustanovení § 25 zákona o advokacii, které ukládá advokátovi vést o poskytnutí právních služeb přiměřenou dokumentaci. Jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nadále pokračují a konečné stanovisko bude publikováno ve Věstníku a v Bulletinu advokacie.

 

 

 

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky České advokátní komory v roce 1999

Účetní závěrka České advokátní komory (dále jen Komora) za rok 1999, ověřená auditorskou zprávou auditorky ing. Marie Michálkové ze dne 23. 6. 2000, vykazuje:

Běžné příjmy 43,923.000 Kč

Výdaje 46,712.000 Kč

Schodek 2,789.000 Kč

Zdroje a čerpání prostředků ve srovnání se schváleným rozpočtem jsou patrné z přiložené tabulky.

Příjmy

1) Oproti rozpočtu se zvýšily příjmy z příspěvků o více jak 3 mil. Kč, když se zvýšil počet platících advokátů z předpokládaných 5.500 na 6.000 advokátů.

2) Naproti tomu v důsledku snížených úrokových sazeb se snížily příjmy z úroků téměř o 1 mil. Kč.

3) Ostatní příjmové položky v podstatě odpovídají rozpočtu.

Výdaje

1) Celkové čerpání nákladů v kapitole “provozní náklady“ odpovídá rozpočtu. Zvýšené náklady na sněm byly pokryty úsporami v ostatních položkách provozních nákladů a zejména i vrácením záloh hrazených na daň z příjmu, takže tato kapitola nebyla výrazněji překročena.

2) K podstatnému zvýšení nákladů došlo v kapitole “náklady zkušební komise a studijní a vzdělávací činnost“ v souvislosti se zvýšeným počtem advokátních koncipientů a zejména realizací nového výchovného systému se náklady seminářů zvýšily téměř na dvojnásobek a podstatně se zvýšily rovněž náklady advokátních zkoušek, neboť ke zkouškám dochází 4× ročně. Také náklady Bulletinu advokacie se v důsledku zvláštních čísel vydaných v souvislosti s pořádáním sněmu zvýšily o 1 mil. Kč.

3) V kapitole “organizační činnost Komory“ nebyl rozpočet překročen.

4) V kapitole “mezinárodní činnost Komory“ byl rozpočet překročen ne zvlášť výrazně v položkách členské příspěvky mezinárodním organizacím a v nákladech na překlady a tlumočení.

5) K mírnému překročení rozpočtu došlo i v kapitolách “náklady kontrolní rady“ a “náklady kontrolní komise“.

V důsledku podstatně překročených nákladů v kapitole “zkušební komise a studijní a vzdělávací činnost“ došlo k překročení rozpočtových výdajů o částku 2,727.000 Kč.

S ohledem na vykázané úspory v hospodaření za roky 1996 – 1998, které představují celkem 11,839.000 Kč, představenstvo Komory vyslovilo souhlas, aby vykázaná ztráta v roce 1999 byla kryta z těchto úspor, takže ke konci roku 1999 hospodaření Komory vykazuje úspory ve výši 9,050.000 Kč.

Auditorská zpráva k účetní závěrce za rok 1999 konstatuje, že nezjistila žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není vedeno průkazně, úplně a správně. Účetní závěrka sestavená Komorou k 31. 12. 1999 podává věrný obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledcích hospodaření za rok 1999. Vyplývá z ní, že

Hmotný majetek představuje hodnotu 16,277.806 Kč

Budovy 55,677.461 Kč

Finanční prostředky na účtech k 31. 12. 1999:

Běžný účet 4,475.000 Kč

Termínovaný účet 31,145.000 Kč

V těchto číselných údajích jsou však již zahrnuty příspěvky části advokátů placené pro rok 2000 a refundace pojistného pro rok 2000.

V souladu s čl. 70 organizačního řádu představenstvo projednalo tuto zprávu na schůzi dne 29. 6. 2000 a pověřilo předsedu Komory, aby ve Věstníku uveřejnil tyto výsledky hospodaření Komory za rok 1999.

Samostatně je za touto Zprávou uveřejněna Zpráva o hospodaření se sociálním fondem v roce 1999.

JUDr. Karel Čermák

předseda

České advokátní komory

 

 

TABULKA

Příjmy (v tis. Kč)

Rozpočet na Čerpání k

rok 1999 31. 12. 1999

a) příspěvky ČAK 5.500 á 6.000 Kč 33 000 36 084

b) zápisné do seznamu advokátů 350 á 3.000 1 050 993

c) nájmy (Fortuna, Vinárna, Brno) 1 000 1 497

d) příjmy z popl. za advokátní a uznávací zkoušky 350 á 3.000 Kč 1 050 1 076

e) ostatní příjmy (inzeráty, ubyt.) 600 2 161

f) příjmy z úroků 3 000 2 112

CELKEM PŘÍJMY 39 700 43 923

Výdaje (v tis. Kč)

1. Provozní náklady

a) spotřební materiál 550 740

b) pohonné hmoty 40 37

c) náklady na reprezentaci a dary 200 207

d) provozní náklady a služby 1 600 2 058

e) náklady na ostrahu a pojištění 450 445

f) nájemné 1 530 1 236

g) náklady na opravy a udržování 480 424

h) spoje a poštovné 1 100 1 067

i) cestovné 260 292

j) investice + IIS 1 200 2 138

k) příspěvky tuzemským právnickým osobám 100 6

l) náhrady za ztráty času členům orgánů Komory 150 259

m) náklady na mzdy:

– mzdy zaměstnanců 9 350 8 847

– DPČ, DPP 120 80

– sociální a zdravotní pojištění 3 270 3 094

– paušální odměny 4 100 3 949

n) náklady na elektřinu 750 573

o) daň z příjmu 2 350 –1 381

– DPH 500 1 724

– sněm advokátů 2 500 4 851

– nepřímé daně 70 74

CELKEM 30 670 30 720

2. Náklady zkuš. komise a stud. a vzděl. čin.

a) semináře (honoráře, cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 700 1 373

b) advokátní zkoušky (honoráře, cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 1 200 1 672

c) náklady na Bulletin advokacie 3 300 4 369

d) náklady na Právní praxi v podnikání SF

e) náklady na Věstník 500 637

f) knihovna 300 280

CELKEM 6 000 8 331

3. Organizační činnost Komory

a) náklady souv. s vedením seznamu advokátů 900 952

b) náklady na regionální sekce 650 654

c) náklady na styk s advokáty a propagaci 350 153

CELKEM 1 900 1 759

4. Mezinárodní činnost Komory

a) členské příspěvky mez. organizacím 300 563

b) náklady na zahraniční cesty 1 300 1 394

c) pohoštění a přepravné při mez. akcích 2 400 2 039

d) náklady na překlady a tlumočení 250 359

CELKEM 4.250 4 355

5. Náklady kontrolní rady

a) cestovné a ostatní služby (nájem) 300 173

b) náhrada ztráty času, pohoštění 200 374

CELKEM 500 547

6. Náklady kárné komise

a) cestovní 250 246

b) náhrada ztráty času, pohoštění 250 314

CELKEM 500 560

7. Náklady na objekt v Josefově Dole

a) údržba a opravy 50 274

b) elektřina, vodné-stočné, telefon, spotř. zboží 50 96

c) mzdové náklady 65 70

CELKEM 165 440

CELKEM VÝDAJE 43 985 46 712

 

 

 

Zpráva o hospodaření se sociálním fondem České advokátní komory v roce 1999

TABULKA

Příjmy (v Kč)

Rozpočet na Čerpání k

rok 1999 31. 12. 1999

Odvody advokátů do sociálního fondu 2 700 000 3 003 587

Pokuty z kárných řízení 200 000 574 800

Úroky z termínovaných vkladů 250 000 260 810

Splátky půjček 1 400 000 1 536 500

CELKEM 4 550 000 5 375 697

Výdaje (v Kč)

Zvýšení odborné úrovně, časopis PPP 3 000 000 4 325 271

Údržba rekr. zařízení – –

Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením přísp. na čin. Komory – –

Sociální výpomoci 100 000 29 000

Sociální výpomoci pozůstalým 200 000 115 000

Příspěvky advokátům při bezpl. práv. služ. 250 000 39 872

Příspěvky nástupci advokáta – –

Příspěvky na kult. a soc. potř. zam. a býv. zam., význ. život. a prac. jub. 50 000 49 000

Půjčky advokátům a koncipientům 2 500 000 1 490 000

Půjčky zaměstnancům – –

Příspěvky na sportovní akce 100 000 100 000

Dary na veřejně prospěšné účely – –

CELKEM 6 200 000 6 148 143

Ztráta 1 650 000 772 446

Zůstatek sociálního fondu

k 1. 1. 1999 k 1. 1. 2000

Finanční prostředky na termínovaných vkladech a běžném účtu 7 034 446 6 262 000

Pohledávky na půjčkách 3 241 950 3 191 950

CELKEM 10 276 396 9 453 950

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 2000

Finanční prostředky na běžném účtu 1 078 758

Pohledávky na půjčkách 1 228 027

CELKEM 2 306 785

Stav sociálního fondu České advokátní komory k 1. 1. 2000 po sloučení s fondem kulturních a sociálních potřeb

Finanční prostředky celkem 7 340 758

Z toho

– na termínovaných vkladech 5 682 664

– na běžném účtu 1 658 094

– pohledávky na půjčkách 4 419 977

CELKEM 11 760 735

 

 

 

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, které se konají v prvním pololetí roku 2001

Oddělení výchovy kanceláře České advokátní komory oznamuje termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve druhém roce právní praxe, tj. pro koncipienty, zapsané do seznamu advokátních koncipientů v roce 1999 a v roce 2000 a již zařazené do seminárních supin.

Témata povinných seminářů byla uveřejněna v částce 4/1998 Věstníku České advokátní komory (dále jen “Věstník“); oddělení výchovy sděluje, že u tématu 3a pro 3. ročník došlo ke změně a obsahem tohoto semináře bude obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů.

Povinných seminářů se mohou zúčastnit i ti advokátní koncipienti, kteří nejsou do níže uvedených seminárních skupin zařazeni, pokud hodlají požádat o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta a z toho důvodu vykonávají právní praxi advokátního koncipienta kratší tří let.

Advokátní koncipient, který se nemůže z vážných důvodů zúčastnit semináře ve vlastní skupině, může ho výjimečně absolvovat ve skupině jiné.

Oddělení výchovy upozorňuje, že informace týkající se výchovy jsou kromě Věstníku uveřejňovány též v Bulletinu advokacie, a to včetně přihlášek na vstupní a závěrečná školení.

Témata povinných seminářů:

První rok právní praxe

1a) Zastoupení advokátem v občanskoprávním řízení

1b) Meze obhajoby (trestní právo procesní, hmotné, etika)

2a) Občanskoprávní žaloby a petity

2b) Obhajoba v přípravném řízení

3a) Zastoupení advokátem ve správním řízení

3b) Obhajoba obhájcem při hlavním líčení a v řízení před soudem II. stupně

4a) Otázky dokazování v trestním řízení

4b) Obecná ustanovení o obchodních společnostech

Druhý rok právní praxe

1a) Obchodní společnosti

1b) Náhrada škody podle občanského zákoníku a zákoníku práce

2a) Obchodní závazkové vztahy

2b) Slovní projevy advokáta, zejména obhajovací řeč v trestním řízení a závěrečné návrhy v civilním řízení

3a) Vybrané otázky stavebního práva

3b) Vybrané otázky obecné části trestního zákona

4a) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí

4b) Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech

Třetí rok právní praxe

1a) Spoluvlastnictví a majetkové právo manželské

1b) Cenné papíry

2a) Konkurzy

2b) Bytové a nebytové nájmy

3a) Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů

3b) Evropské instituce na ochranu lidských práv

4a) Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky

4b) Správa daní a poplatků

ŠKOLÍCÍ MÍSTO PRAHA

budova České advokátní komory, Národní třída 16

zasedací místnost, 3. p.

9 – 12, 13 – 16 hod.

Seminární skupina G/II/99

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 1. 1a, 1b

15. 1. 2a, 2b

22. 1. 3a, 3b

29. 1. 4a, 4b

Seminární skupina H/II/99

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

01. 2. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 2. 2a, 2b

15. 2. 3a, 3b

22. 2. 4a, 4b

Seminární skupina CH/II/99

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

05. 2. 1a, 1b

12. 2. 2a, 2b

19. 2. 3a, 3b

26. 2. 4a, 4b

Seminární skupina I/II/99

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

06. 2. 1a, 1b

13. 2. 2a, 2b

20. 2. 3a, 3b

27. 2. 4a, 4b

Seminární skupina L/II/99

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

01. 3. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 3. 2a, 2b

15. 3. 3a, 3b

22. 3. 4a, 4b

Seminární skupina M/II/99/2000

datum: témata:

21. 2. 1a, 1b

28. 2. 2a, 2b

14. 3. 3a, 3b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

04. 4. 4a, 4b

Seminární skupina N/II/99/2000

datum: témata:

17. 4. 1a, 1b

24. 4. 2a, 2b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

09. 5. 3a, 3b

16. 5. 4a, 4b

Seminární skupina I/II/99/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

03. 5. 1a, 1b

10. 5. 2a, 2b

17. 5. 3a, 3b

24. 5. 4a, 4b

Seminární skupina A/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

07. 5. 1a, 1b

14. 5. 2a, 2b

28. 5. 4a, 4b

13. 6. 3a, 3b

Seminární skupina B/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

02. 4. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

09. 4. 2a, 2b

23. 4. 3a, 3b

30. 4. 4a, 4b

Seminární skupina D/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

05. 4. 1a, 1b

12. 4. 2a, 2b

19. 4. 3a, 3b

26. 4. 4a, 4b

Seminární skupina E/II/2000

datum: témata:

29. 5. 1a, 1b

11. 6. 2a, 2b

18. 6. 3a, 3b

25. 6. 4a, 4b

Seminární skupina F/II/2000

datum: témata:

15. 5. 1a, 1b

30. 5. 2a, 2b

20. 6. 3a, 3b

28. 6. 4a, 4b

Seminární skupina H/II/2000

datum: témata:

12. 6. 1a, 1b

19. 6. 2a, 2b

26. 6. 3a, 3b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

02. 7. 4a, 4b

Seminární skupina CH/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

07. 6. 1a, 1b

14. 6. 2a, 2b

21. 6. 3a, 3b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

09. 7. 4a, 4b

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO BRNO, budova Právnické fakulty MU,Veveří 70, Brno

místnost č. 308

9 – 12, 13 – 16 hod.

Seminární skupina J/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 1. 1a, 1b

15. 1. 2a, 2b

22. 1. 3a, 3b

29. 1. 4a, 4b

Seminární skupina K/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

01. 2. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 2. 2a, 2b

15. 2. 3a, 3b

22. 2. 4a, 4b

Seminární skupina O/II/99/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

01. 3. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

08. 3. 2a, 2b

15. 3. 3a, 3b

22. 3. 4a, 4b

Seminární skupina C/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

02. 4. 1a, 1b

ZE=2 COLOR="#ffffff">

09. 4. 2a, 2b

23. 4. 3a, 3b

30. 4. 4a, 4b

Seminární skupina G/II/2000

datum: témata:

ZE=2 COLOR="#ffffff">

07. 5. 1a, 1b

14. 5. 2a, 2b

21. 5. 3a, 3b

28. 5. 4a, 4b

 

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2001

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky v prvním pololetí roku 2001 se budou konat ve dvou termínech, a to

5. až 7. března 2001 (písemná část advokátní zkoušky)

19. až 21. března 2001 (ústní část advokátní zkoušky) - první termín -

a

21. až 23. května 2001 (písemná část advokátní zkoušky)

4. až 6. června 2001 (ústní část advokátní zkoušky) - druhý termín -

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek do 15. ledna 2001,

na druhý termín advokátních zkoušek do 31. března 2001.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon“), a že uhradil poplatek za zkoušku, stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 4 000,- Kč.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v účtárně České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51, variabilní symbol 66000777, konstantní symbol při platbě převodem z účtu 0308, při platbě poštovní poukázkou 0379.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalostí stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit v jazyce českém nebo slovenském.

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 2001

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky v prvním pololetí roku 2001 se budou konat dne

26. dubna 2001.

Přihláška k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

do 28. února 2001.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení jazyka, ve kterém lze uznávací zkoušku vykonat (jazyk český, anglický, francouzský nebo německý).

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) zá kona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon“), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku, stanoveného Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 4 000,- Kč.

Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v účtárnš České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51, variabilní symbol 66000777, konstantní symbol při platbě převodem z účtu 0308, při platbě poštovní poukázkou 0379.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně 4 týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách, jejich organizaci a průběhu poskytne kancelář České advokátní komory na základě žádosti uchazeče.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 1. dubna do 7. listopadu 2000

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

90164 Altic Emir, Dr. iur. 27. 04. 00 Praha 1, Týnská 21 02/24808293

08966 Ambrož Roman, Mgr. 01. 08. 00 Brno, Vinohrady 45 05/43217122

08907 Andrašková Danka, JUDr. 01. 07. 00 Praha 10, Aubrechtové 3108/4 02/72659400

08688 Andrš Vlastislav, Mgr. 20. 10. 00 Praha 1, Ve Smečkách 22 02/22210549

08873 Artnerová Zuzana, JUDr. 01. 05. 00 Praha 1, Vodičkova 17 02/96238093

90078 Baguenalt de Puchesse Renaud 22. 06. 00 Praha 1, Krakovská 9 02/22871111

08689 Baumruk Karel, Mgr. 01. 11. 00 Klatovy, Čs. legií 172/I. 0186/317204, 23365

08934 Berka Zdeněk, Mgr. 01. 07. 00 Brno, Špitálka 23b

08986 Bernard Radovan, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

08908 Bílá Radka, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Hradební 3 02/24826605

08909 Bílek Tomáš, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

90183 Bjorklund Kurt Warren 27. 04. 00 Praha 1, Bílkova 14 02/21407330, 00

08935 Bogarová Eva, Mgr. 01. 09. 00 Praha 10, Oblouková 20 02/71723835

08936 Břeň Milan, JUDr. 01. 07. 00 Svitavy, nám. Míru 28 0461/530131

08874 Březina Josef, Mgr. 01. 05. 00 Praha 2, Bělehradská 79 02/21994650

08937 Bureš Milan, Mgr. 22. 06. 00 Praha 1, Havlíčkova 11 02/24812421, 2424

08666 Burget Miroslav, Mgr. 01. 04. 00 Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 11 0508/25280

08710 Burianová Veronika, JUDr. 01. 11. 00 Plzeň, Na Roudné 18 019/7259898

08690 Cagaš David, Mgr. 01. 11. 00 Ostrava 1, Českobratrská 13 069/6118130

08900 Damborský Lukáš, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Národní 10 02/2491 2379

08875 Dědová Lucie, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Lazarská 5 02/96242484-9

08988 Dietschová Lucie, Mgr. 23. 10. 00 Praha 2, Polská 20 02/22253050

08976 Divko Dušan, JUDr. 01. 09. 00 Tlumačov, Tlumačov 216

08910 Doleček Marek, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Politických vězňů 19 02/22241219

08895 Dostálová Barbora, Mgr. 01. 05. 00 Litomyšl, Újezdec 29 0601-305580

08938 Drtina Zdeněk, Mgr. 01. 07. 00 České Budějovice, Husova 16 038/7311366

08876 Dufek Marek, JUDr. 26. 04. 00 Praha 2, Karlovo nám. 18 02/24913970

08939 Duška Pavel, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Mezibranská 19 02/22210309

08906 Fiala Vladimír, JUDr. 01. 07. 00 Praha 3, Křivá 1/2612 0602 255515

08877 Fialová Karin, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Křižovnické nám. 2 02/24097410

08667 Fischer Čestmír, JUDr. 01. 05. 00 Ostrava-Vítkovice, Mírová 24/97 069/6614391

08878 Genčiová Alexandra, JUDr. 01. 05. 00 Praha 1, Bolzanova 1 02/24221476

90185 Graupner Helmut, Dr. 27. 04. 00 Brno, Úprkova 3

08967 Gregůrek Jiří, Mgr. 01. 08. 00 Beroun, Branislavova 1417/5 0604-684085

08896 Gruber Michal, Mgr. 01. 05. 00 Brno, Tišnovská 143 05/45243791-2

08989 Gütlová Daniela, Mgr. 20. 10. 00 Praha 2, U Kanálky 3 02/6271695

08940 Halaburt Jiří, Mgr. 01. 07. 00 Plzeň, Rubešova 4 019/7240254

08879 Hanslik Erwin, Dr. iur. 26. 04. 00 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8 02/24108150

08901 Harmach Petr, Mgr. 01. 07. 00 Praha 6, Puškinovo nám. 14 02/311 16 48

08691 Havlišta Martin, Mgr. 01. 11. 00 Brno, Lidická 716/73

08931 Hájková Gabriela, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Na Příkopě 15 02/72143400

08911 Hejduková Bohdana, Mgr. 01. 08. 00 Praha 8, Křižíkova 16 02/24813738, 8099

08897 Helešic Luděk, Mgr. 13. 05. 00 Znojmo, Přímětice 543

08912 Hodanko Róbert, Mgr. 01. 07. 00 Praha 4, Zárubova 514 02/4714833

08933 Holásek Jan, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Jindřišská 34 02/24103316

90186 Holler Martin 27. 04. 00 Praha 1, Ovocný trh 8 02/21411511

08913 Holubec Vilém, Mgr. 01. 07. 00 Praha 2, Legerova 72 02/24216632

08914 Horák Ivo, Mgr., Ph. D. 22. 06. 00 Praha 4, Bezová 1658 02/44062682

08898 Horáková Svatava, Mgr. Ing. 26. 04. 00 Frenštát p. Radh., Trojanovice 600 0656/835207

09010 Houžvičková Hana, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Jindřišská 20 02/24222860

08941 Hrabě Radovan, Mgr. 01. 07. 00 Plzeň, Rabštejnská 55 019/527323

08880 Hrouzek Jaroslav, JUDr., CSc. 01. 05. 00 Praha 1, Štěpánská 20 02/22231133

08881 Hrudka František, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Štěpánská 61 02/24216991

08942 Hřídel Jiří, Mgr. 01. 07. 00 Písek, Fráni Šrámka 136 0362/219119

08915 Humplíková Magda, Mgr. 01. 07. 00 Praha 4, Na Strži 63 02/61142996, 2052

08882 Chrůma Michal, Mgr. 01. 05. 00 Praha 10-Vinohrady, Hradešínská 4/1102 02/71743621, 722, 23

08943 Ivaničová Zuzana, JUDr. 01. 07. 00 Řevnice, Sochorova 159 02/9919131

08944 Jamborová Jaroslava, JUDr. 01. 07. 00 Ostrava 1, 28. října 5 069/6125188

08990 Jandová Jiřina, JUDr. 01. 11. 00 Praha 8, Sokolovská 200 02/6836034

08991 Jašek Vladimír, Mgr., LL. M. 20. 10. 00 Praha 6, Parléřova 7 02/33352119

08945 Ježek Vladislav, Mgr. 01. 07. 00 Náchod, Kamenice 155 0441/433029

08946 Jilková Renata, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Politických vězňů 10 02/22192172, 310

08947 Jirásek Petr, Mgr. 01. 07. 00 Praha 2, Vinohradská 37 02/22072500

08899 Jirsáková Blanka, Mgr. 01. 05. 00 Kolín III, Politických vězňů 98

08902 Jonke David, Mgr. 01. 06. 00 Praha 2, Slezská 13 02/21001609-10

08948 Kakaščíková Marie, Mgr. 01. 08. 00 České Budějovice, Hroznová 47/15 0604-964097

08977 Kalista Martin, JUDr., MUDr., Ph. D. 01. 09. 00 Praha 1, Panská 1 02/24232554

08949 Kapias Lumír, Mgr. 01. 07. 00 Ostrava, 30. dubna 3128/2A 069/6111084

08950 Koblasa Rudolf, Mgr. 01. 07. 00 Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 2371 0437/623881

08916 Kohlíček Jiří, Mgr. 01. 07. 00 Příbram 3, Komenského nám. 289 0306/212245, 20801

08992 Kohout Jan, JUDr. 20. 10. 00 Praha 1, Husova 7 02/24248604

08917 Kolářová Marta, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Dlouhá 39 02/248227884

09000 Konečná Radka, Mgr. 01. 05. 00 Praha 3, Laubova 8 02/22714041

08668 Kopal Tomáš, Mgr. 01. 04. 00 Praha 8, Sokolovská 49/5 02/24816450-3

08993 Koranda Michal, Mgr. 20. 10. 00 Praha 6, Slunná 10 02/22253050

08968 Kovář Zbyněk, JUDr. 27. 07. 00 Trutnov, Havlíčkova 110 0439/813966

08978 Kovářík Daniel, Mgr. Ing. 01. 10. 00 Brno, Kounicova 41 0603-758426

90187 Köves Péter 27. 04. 00 Praha 1, Křižovnické nám. 2 02/24097410

08994 Kramařík Roman, Mgr. 20. 10. 00 Praha 1, Krakovská 9 02/22107111

08984 Krejčová Alena, Mgr. 01. 10. 00 Rakovník, Čs. Legií 1846 0313/517067

08951 Krejza Martin, Mgr. 01. 07. 00 Praha 6, Puškinovo nám. 14 02/311 16 48

08919 Křeček Jiří, Mgr. 01. 07. 00 Praha 5, Píškova 1959 0603-958967

08883 Křístková Petra, Mgr. 01. 05. 00 Praha 2, Kateřinská 18 02/24917104

08969 Kubíček Přemysl, JUDr. 28. 07. 00 České Budějovice, U tří lvů 4 038/6357757

90169 Kučera Francis John 01. 07. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622172, 111

08952 Kučeravá Jana, JUDr. 01. 07. 00 Jindřichův Hradec, Pravdova 1113/II.

08920 Kulhánková Kateřina, Mgr. 01. 08. 00 Praha 1, Opletalova 5 02/242 242 82

90188 Kusak Barbara Lea 27. 04. 00 Praha 1, Na Příkopě 15 02/33112111

08669 Kusala Vladislav, JUDr. 01. 04. 00 Hradec Králové, Gočárova 1105 049/36916

08921 Kusák Vlastislav, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Ovocný trh 8 02/21411511

08922 Kvíčalová Gabriela, Mgr. 01. 07. 00 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313

08923 Lacko Ladislav, JUDr. 01. 07. 00 Praha 1, Politických vězňů 1272/21 02/22242425

08953 Lešetický Petr, Mgr. 01. 07. 00 Praha 4, K Nouzovu 2090 02/44403628

08884 Lišková Věra, JUDr. 01. 07. 00 Praha 6, Nad Panenskou 4 02/33351291, 6113

08970 Macášková Simona, JUDr. 01. 08. 00 Praha 8, Zenklova 39

08954 Marek Pavel, JUDr. 01. 07. 00 Praha 1, Školská 26 02/22231863

08885 Maršál Jan, Mgr. 01. 05. 00 Praha 8, Sokolovská 49/5 02/24816450-3

08997 Mařík David, Mgr. 20. 10. 00 Praha 2, Bělehradská 79 02/21994654

08955 Miketa Petr, Mgr. 01. 07. 00 Ostrava 1, Českobratrská 13 069/6118130

08694 Mikulenka Jiří, Mgr. 01. 11. 00 Holešov, Palackého 522/6

08956 Mikunda Jiří, Mgr. 01. 07. 00 Kopřivnice, Štefánikova 1074 0656/812661

08998 Milner Milan, Mgr. 01. 11. 00 Praha 2, Čelakovského sady 12 02/24211816

08971 Mrózková Marie, JUDr. 01. 08. 00 Český Těšín, Masarykovy sady 27 0659/713476

08695 Myšáková Zuzana, Mgr. 01. 11. 00 Praha 2, Malá Štěpánská 3 02/24918490-1

08924 Načeradská Dominika, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111

08979 Naď Pavol, JUDr. 01. 09. 00 Frýdek-Místek, Bruzovská 418

08886 Nauš Jiří, Mgr. 01. 05. 00 Praha 2, Karlovo nám. 29 02/22230066

09001 Navrátil Petr, Mgr. 01. 05. 00 Jihlava, Královský vršek 25 066/7210563

08999 Navrátilová Lenka, Mgr. 20. 10. 00 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313

08983 Nedelka Martin, JUDr., Ph. D. 04. 09. 00 Praha 7, Osadní 12 02/66711344

08925 Nejtek Jaroslav, JUDr. 01. 07. 00 Praha 4, Antala Staška 32 02/22135391

08957 Nesvadba František, Mgr. 01. 07. 00 Ústí nad Labem, Vaníčkova 1 047/5259448

09002 Nevěčný Milan, JUDr., Ph. D. 01. 05. 00 Jemnice, Valentova 960 0617/450545

08958 Nezvalová Veronika, Mgr. 22. 06. 00 Praha 1, Karolíny Světlé 25 02/21098848

08887 Němcová Iveta, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Dlouhá 39 02/24827884

08926 Novotná Gabriela, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Senovážná 4 0602-813856

08980 Oškerová Eva, Mgr. 01. 10. 00 Brno, Údolní 61 05/43215646

08888 Panušková Edita, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Lazarská 5 02/96242484-9

08697 Paseková Jitka, JUDr. 01. 11. 00 Příbram VII., 28. října 184 0306/22731

08918 Paulyová Jaroslava, JUDr. 01. 10. 00 Praha 1, Petrská 1426/1

08889 Pavlů David, Mgr. 01. 05. 00 Praha 3, Bořivojova 947/63 02/24947158

08696 Pálinkás Zoltán, 20. 10. 00 Praha 2, Jugoslávská 29 02/24007500, 19

JUDr., LL. M.

90190 Peschek Ralf, Dr. 27. 04. 00 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611

09006 Petrášová Taťána, Mgr. 01. 05. 00 Olomouc, Kosmonautů č. 6 068/5224378

08711 Petrusová Kamila, Mgr. 01. 11. 00 Praha 2, Hálkova 2 02/24941836

08671 Petrů Bohumil, Mgr. 01. 04. 00 Praha 5, Ostrovského 3 02/57003451

08927 Pflegerová Gabriela, Mgr. 01. 07. 00 Praha 6, Čs. armády 22 02/24315769

08672 Piterka Ladislav, JUDr. 01. 05. 00 Ostrava, Výškovická 172 0604 715010

90191 Plesser Willibald, Dr. 23. 05. 00 Praha 2, Italská 27 02/22253050

90192 Pollard Stephen 27. 04. 00 Praha 1, Krakovská 9 02/21664444

08928 Pomaizlová Karin, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111

09003 Pořízka Marek, JUDr., Ph. D. 01. 05. 00 Ostopovice, Sadová 13

08674 Pospíšil Michal, Mgr. 20. 10. 00 Praha 1, Na Perštýně 5 02/24235342

08675 Pospíšilová Pavla, Mgr. 01. 11. 00 Praha 5, Holečkova 19 02/57313077

08698 Potyszová Magdalena, Mgr. 20. 10. 00 Ostrava-Přívoz, Teslova 2 069/6134257

08890 Prošek Ladislav, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Pařížská 28 02/2310591

08699 Prudil Lukáš, Mgr. Ing. 01. 11. 00 Brno, Gorkého 28 05/755311

08701 Raif David, Mgr. 20. 10. 00 Jeseník, Husova 191 0645/401230

08664 Rajdlová Veronika, Mgr. 01. 04. 00 Praha 1, Konviktská 5 02/22092225

08903 Rákosová Soňa, JUDr. 01. 07. 00 Ústí nad Labem, Masarykova 275 047/2742268

08891 Rudý Michal, Mgr. 01. 05. 00 Praha 4, Na Zámecké 7 02/6913118

08892 Ružič Dušan, Mgr. 01. 05. 00 Praha 8, Chabařovická 1331 02/8583340

08703 Rychlý Tomáš, JUDr., Ph. D. 20. 10. 00 Praha 1, Krakovská 9 02/22107111

09004 Říhová Věra, JUDr. 26. 04. 00 Karlovy Vary, Buchenwaldská 7 017/3540440

08959 Salamonová Karolína, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, Staroměstské nám. 15 02/24811796

08929 Scheinherrová Eva, Mgr. 01. 07. 00 Praha 1, U Prašné brány 3

90177 Schmid Andreas, Dr. 27. 04. 00 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611

90193 Schoesetters Carl Ludo Luc 27. 04. 00 Praha 8, Petra Bezruče 11/1694

08676 Schwarz Richard, JUDr. 20. 10. 00 Praha 1, Hybernská 12 02/21623303

90194 Skrdlik Yvetta, Dr. jur. 27. 04. 00 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8 02/24108000

08981 Skurková Věra, JUDr. 01. 09. 00 Mořkov, Dolní 221

08960 Sládek Václav, Mgr. etMgr. 01. 07. 00 Praha 5, Staropramenná 17 02/57328120, 7714

08961 Sluka Václav, Mgr. 16. 07. 00 Praha 3, Koněvova 128/1715 02/6970234

08704 Smetanová Gabriela, Mgr. 01. 11. 00 Ostrava, Občanská 18 069/6242183-86

08677 Smolíková Lenka, Mgr., LL. M. 20. 10. 00 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611

08962 Smutná Kateřina, Mgr. 01. 09. 00 Praha 10, Jasmínová 44 0603-441490

08972 Soukupová Dagmar, Mgr. 01. 08. 00 Plzeň, nám. Republiky 37 019/7320291

08893 Srp Dušan, Mgr. 26. 04. 00 Praha 2, I. P. Pavlova 3 0602 230999

08963 Stratílek Jan, Mgr. 01. 07. 00 Praha 2, Na Výtoni 10 02/90059454

09008 Střeleček Pavel, Mgr. 01. 07. 00 Hradec Králové 3, Na Střezině 943

08705 Svatoňová Dana, Mgr. 20. 10. 00 Pardubice, Tylova 52 040/6614401

08706 Sytařová Jitka, Mgr., LL. M. 20. 10. 00 Praha 1, Ovocný trh 8 02/21411511

08985 Šelle Milan, Mgr. 01. 10. 00 Třebíč, Na příkopech 84 0618/29280

08930 Šimsová Ludmila, Mgr. 01. 07. 00 Praha 5, Kartouzská 6 02/57325620

08904 Šmídová Marcela, Mgr. 01. 06. 00 Praha 5, Na Neklance 28

08894 Šolcová Andrea, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111

08679 Šťastný Roman, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111, 132

09005 Šup Robert, Mgr. 01. 07. 00 Mariánské Lázně, Mírové nám. 136 0165/625420

08973 Šustková Jaroslava, Mgr. 27. 07. 00 Brno, Cejl 99 05/45212133

08680 Taišl Jiří, Dr. et Mgr. 20. 10. 00 Praha 4, Zdiměřičská 1454 02/7910218

08707 Tichý Antonín, Mgr. 01. 11. 00 Příbram II, Mariánské údolí 130 0306/28118

08964 Titlbachová Soňa, Mgr. 01. 07. 00 Praha 2, Čelakovského sady 12 02/24211816

08974 Tomanec Petr, JUDr. 01. 09. 00 Praha 1, Jungmannova 736/12 02/24948768

08665 Tuháček Miloslav, Mgr. 01. 04. 00 Strakonice, Šumavská 252 0342/335002

08682 Tykalová Eva, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Spálená 51 02/24921235

09009 Valdauf Karel, Mgr. 01. 05. 00 Praha 1, Králodvorská 16 02/24231519, 29

08683 Valoušková Iveta, Mgr. 20. 10. 00 Praha 2, Kateřinská 13 02/24941141

08975 Vavřík Petr, Mgr. 01. 08. 00 Přerov, Bartošova 16 0641/217541, 307049

08708 Vávra Michal, Mgr. 01. 11. 00 Brno, Jakubská 9 05/42215109

08965 Viktora Karel, Mgr. 01. 07. 00 Přerov, Jiráskova 9 0641/218360, 361

08932 Vítová Markéta, Mgr. 24. 07. 00 Praha 7, U Výstaviště 9 02//33381608

08905 Vrána Tomáš, JUDr. 23. 05. 00 Olomouc, Hybešova 6

90196 Weiss Gunther Adolf, LL. M. 27. 04. 00 Praha 1, Štěpánská 36 02/603193166

08709 Wenzl Pavel, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Michalská 1 02/22005207

90197 Wolf Richard, Dr. 27. 04. 00 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611

08982 Zbránek Miloš, Mgr. 01. 09. 00 Šumperk, Sady 1. máje 1

08686 Zlesák Tomáš, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Revoluční 3 02/21803501-4

08687 Žochová Barbara, Mgr. 01. 11. 00 Praha 1, Hradební 3 02/24826606

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zák. č. 85/1996 Sb. ve znění zák. č. 210/1999 Sb.

04673 Biel Roman, Mgr. 30. 09. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00032 Blabla Jan, JUDr. 31. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00059 Brožová Hana, JUDr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00994 Dostál Jan 14. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. d)

07434 Dunovský Jan, JUDr. 30. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

03575 Gronych Zbyněk, JUDr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

05293 Hačecká Květuše, Mgr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

07904 Homolková Jiřina, JUDr. Ing. 12. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

00177 Horáková Růžena, JUDr. 11. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

06067 Hrazdíra Antonín, JUDr. 31. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01276 Chládek Josef, JUDr., Ing. 16. 10. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

02062 Jarnot Ladislav, JUDr. 30. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

07260 Kowalski Tadeáš, JUDr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

03385 Kruchňa Vladimír, JUDr. Ing. 18. 05. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

04799 Křivánková Jaroslava, Mgr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00982 Kubálková Vendulka, JUDr. 31. 05. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00338 Kubeček Zdeněk, JUDr. 28. 10. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

05619 Kudějová Michaela, Mgr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

07534 Kuzárová Zdenka, JUDr. 31. 08. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

05975 Machala Josef, JUDr. 25. 09. 00 § 7b odst. 1 písm. d)

08023 Martišová Alena, JUDr. 25. 08. 00 § 7b odst. 1 písm. d)

04113 Martínek Ctibor, Mgr. 08. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. d)

04000 Novák Václav, JUDr. 03. 05. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

03082 Patzenhauer Milan, JUDr. 14. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

04420 Paučková Eva, JUDr. 31. 10. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

02663 Pisk Zdeněk, JUDr., CSc. 30. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00514 Polášek Vladimír, JUDr. 30. 09. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

04185 Pospíšil Jaromír, Mgr. 18. 10. 00 § 8 odst. l písm. c)

07734 Rusková Daniela, JUDr. 30. 06. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00941 Slunéčková Jana, 31. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

Doc. Dr., DrSc.

08564 Suchý Jaroslav, JUDr. 12. 06. 00 § 8 odst. 1 písm. g)

04092 Šťastný Ladisla 05. 05. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

01689 Švitorka Vítězslav, JUDr. 31. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

01755 Tvrzická Marie, JUDr. 30. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

03887 Urbanová Věra, JUDr. 10. 09. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

06902 Vošahlík Josef, JUDr. 31. 10. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00754 Vych Josef, JUDr. 12. 07. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

02675 Zlámal Vladimír, JUDr. 22. 04. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zák. č. 85/1996 Sb. ve znění zák. č. 210/1999 Sb.

90164 Altic Emir, Dr. iur. 05. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

08594 Bařina Milan, JUDr. 19. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

08098 Boučková Jana, JUDr. 01. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04928 Císařová Dita, Mgr. 26. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

07744 Čapek Milan, JUDr. 12. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

05588 Čermák Vladimír, JUDr. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

01282 Dostálová Jiřina, JUDr. 10. 10. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

00406 Dvořáková Erika, JUDr. 10. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

00144 Grumlíková Leona, JUDr. 21. 05. 00 § 8b odst. 1 písm. a)

00882 Hamerníková Gabriela, Mgr. 10. 08. 00 § 8b odst. 1 písm. c)

06881 Hazmuková Jana, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

06419 Herrmann Arnošt, Mgr. 21. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04908 Hlavinková Dana, JUDr. 01. 08. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

03735 Hronek Radovan, Mgr. 30. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

03162 Jarešová Jindřiška, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04768 Jelínek Michal, Mgr. 31. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

08274 Jungr Pavel, JUDr. 05. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

02033 Kolibová Marcela, JUDr. 20. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04177 Krivák Martin, JUDr. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

03433 Kučerová Dagmar, JUDr. 20. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

05693 Lavický Zdeněk, JUDr. 30. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

04856 Malcová Irena, JUDr. 01. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

08655 Mészáros Ondrej, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

05257 Munková Jindřiška, JUDr. 01. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

08656 Novotná Monika, JUDr., Ph. D. 20. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

05777 Opatrný Miroslav, JUDr. 09. 10. 00 § 9 odst. 2 písm. a)

04943 Pavlovská Lenka, Mgr. 04. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04991 Píchová Irena, JUDr., Dr. 30. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

04185 Pospíšil Jaromír, Mgr. 06. 06. 00 § 8b odst. 1 písm. f)

01495 Pour František, Mgr. 31. 08. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

02727 Prášek Jiří, JUDr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

04288 Slavíček Václav, Mgr. 15. 08. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

06424 Šrubařová Dana, JUDr. 01. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

05219 Terč Jiří, JUDr. 01. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

03650 Tobiášová Alena, JUDr. 15. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

07335 Velvarská Markéta, Mgr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

07422 Vodičková Daniela 01. 08. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

00059 Brožová Hana, JUDr. 03. 04. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

08514 Cvrčková Lenka, JUDr. 30. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

07434 Dunovský Jan, JUDr. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08522 Dvořák Jiří, JUDr. 01. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

03575 Gronych Zbyněk, JUDr. 30. 04. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

01553 Hemelíková Milada, JUDr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

00174 Honzík Daniel, JUDr. 01. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

06067 Hrazdíra Antonín, JUDr. 31. 07. 00 na vlastní žádost

02062 Jarnot Ladislav, JUDr. 30. 06. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

08274 Jungr Pavel, JUDr. 31. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08520 Kolačkovská Lenka, Mgr. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07260 Kowalski Tadeáš, JUDr. 30. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

04642 Křivánková Irena, Mgr. 01. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

04799 Křivánková Jaroslava, Mgr. 30. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

03433 Kučerová Dagmar, JUDr. 11. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

05619 Kudějová Michaela, Mgr. 30. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

04774 Löfflerová Andrea, Mgr. 01. 10. 00 § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 85/1996 Sb.

08282 Luža Jiří, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

04856 Malcová Irena, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08548 Materová Jana, JUDr. 31. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08596 Novotná Marcela, JUDr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

04420 Paučková Eva, JUDr. 31. 10. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

05790 Pauly Jan, JUDr., CSc. 30. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

02663 Pisk Zdeněk, JUDr., CSc. 30. 06. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

00514 Polášek Vladimír, JUDr. 30. 09. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08557 Poslední Jana, JUDr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

04185 Pospíšil Jaromír, Mgr. 18. 10. 00 § 8b odst. 1 písm. f) zák. č. 85/1996 Sb.

00941 Slunéčková Jana, Doc. Dr., DrSc. 31. 07. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

08458 Smutný Karel, JUDr. 01. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08459 Soukupová Kateřina, JUDr. 31. 08. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

08563 Sova Miroslav, JUDr. 01. 05. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08461 Svoboda Jaroslav, JUDr. 01. 04. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

01672 Šlechtová Anna, JUDr. 31. 07. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

04350 Štumpová Dana, Mgr. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

05120 Todorovová Jiřina, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

01755 Tvrzická Marie, JUDr. 30. 04. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

04905 Zálešák Lubomír, JUDr. 01. 07. 00 § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 85/1996 Sb.

02675 Zlámal Vladimír, JUDr. 22. 04. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

07643 Zoubková Ivana, JUDr., CSc. 30. 06. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

 

 

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 1. dubna do 7. listopadu 2000

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K11976 Audrlická Jana, Mgr. 20. 10. 00 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 15

K11961 Aulický Jan, Mgr. 02. 10. 00 Aulický Josef, JUDr. Český Krumlov, Soukenická 34

K11677 Bacílek Jan, Mgr. 01. 06. 00 Račok Michal, JUDr. Praha 1, Havlíčkova 11

K11924 Bachrachová Hana, Mgr. 05. 10. 00 Vlček Martin, JUDr. Praha 2, Anglická 4

K11816 Bajgar Radovan, Mgr. 09. 08. 00 Beníková Dagmar, Mgr. Olomouc, Riegerova 15

K11654 Bartoš David, Mgr. 25. 04. 00 Mlčoch Jiří, JUDr. Opava, Dolní schody 10

K11754 Bartoš Radek, Mgr. 12. 07. 00 Pichertová Evženie, JUDr. Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985

K11802 Bartovská Karolína, Mgr. 04. 08. 00 Horák Václav, JUDr. Plzeň, Bezručova 9

K11660 Bauer Martin, Mgr. 01. 05. 00 Procházka Pavel, JUDr. Brno, Majdalenky 7

K11805 Bártková Alice, Mgr. 27. 07. 00 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K11926 Bednaříková Nicol, Mgr. 11. 09. 00 Barák Jaroslav, JUDr. Brno, Kounicova 10

K12001 Benda Jan, Mgr. 01. 11. 00 Knézel Štepán, Mgr. Teplice, Modlanská 1

K11691 Benešová Vanda, Mgr. 01. 06. 00 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K11719 Beranová Alice, Mgr. 16. 05. 00 Rott Ivan, JUDr. Ing. Brno, Hlinky 110

K11635 Berdychová Helena, Mgr. 01. 03. 00

K11864 Bělina Martin, Mgr. 05. 09. 00 Prokopec Tomáš, JUDr. Praha 1, Štěpánská 20

K11913 Bělinová Brigitta, Mgr. 02. 10. 00 Sadílek Martin, Mgr. Praha 1, Štěpánská 39

K11922 Blatná Šárka, Mgr. 21. 09. 00 Andělová Romana, Mgr. Brno, Divadelní 6

K11810 Blechová Jana, Mgr. 01. 09. 00 Rösch Ludvík, JUDr. Plzeň, Malá č. 6, PO BOX 265

K11698 Brnčal Roman, Mgr. 12. 06. 00 Petrů Vladislav, JUDr. Praha 6, Na pískách 49

K11936 Brožová Renata, Mgr. 06. 10. 00 Rychtář Jaroslav, Mgr. Praha 3, Seifertova 9

K11854 Brychcínová Šárka, Mgr. 01. 09. 00 Bílek Vladislav, JUDr. Klatovy, Čs. legií 143/I

K11949 Březinová Blanka, Mgr. 04. 09. 00 Severová Blanka, Mgr. Pelhřimov, U Stínadel 1316

K11803 Buček Jiří, Mgr. 04. 08. 00 Horák Václav, JUDr. Plzeň, Bezručova 9

K11672 Burda Václav, Mgr. 22. 05. 00 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K11820 Burdych Jan, Mgr. 07. 07. 00 Valdhansová Růžena, JUDr. Brno, Jaselská 17

K11959 Bureček Petr, Mgr. 04. 10. 00 Advokátní kancelář Pyšný, Weber a partneři, v. o. s. Slezská Ostrava, Občanská 18

K11995 Bureš Michal, Mgr. 01. 11. 00 Palm Vladimír, JUDr. Karlovy Vary, kpt. Jaroše 4

K11646 Buriánek Jan, Mgr. 25. 04. 00 Mach Jan, JUDr. Praha 1, Spálená 51

K11914 Cihelková Monika, Mgr. 25. 09. 00 Cejnar Miroslav, JUDr. Praha 1, Novotného lávka 5

K11636 Cimbota Tomáš, Mgr. 01. 03. 00 Dítě Petr, JUDr. Olomouc, Ostružnická 5

K11945 Čechová Hana, Mgr. 30. 09. 00 Kostrhun Pavel, Mgr. Ing. Chomutov, Zborovská 1760/3

K11919 Černý Tomáš, Mgr. 15. 09. 00 Schüller Jiří, JUDr. Potěhy, 146

K11642 Čerych Ondřej, Mgr. 18. 04. 00 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K11662 Čiháková Barbora, Mgr. 27. 04. 00 Bukovjan Miroslav, JUDr. Cheb, Jánského nám. 6

K11769 Čiháková Jana, Mgr. 01. 08. 00 Šendera Richard, JUDr. Sokolov, K. H. Borovského 63

K11748 Dančišin Martin, Mgr. 07. 07. 00 Pánek Jiří, JUDr. České Budějovice, Lannova 63

K11942 Dimitrova Mariana, Mgr. 21. 09. 00 Stoklásek Petr, JUDr. Praha 5, Holečkova 9

K11950 Dlabola Michal, Mgr. 25. 09. 00 Géci Pavel, Mgr. Praha 7, Osadní 12

K11655 Dočkalová Dagmar, Mgr. 02. 05. 00 Baránik Alojz, JUDr. Praha 4, Na Pankráci 26

K11653 Dohnalová Alena, Mgr. 28. 03. 00 Podrápský Martin, Mgr. Brno, Vlhká 20

K11994 Doiášová Regina, Mgr. 30. 10. 00 Hrádela Karol, JUDr. Praha 6, Českomalínská 27

K11821 Doležal Tomáš, Mgr. 03. 08. 00 Kolář Karel, JUDr. Mladá Boleslav, Klaudiánova 135/1

K11953 Doležalová Helena, Mgr. 11. 10. 00 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K11766 Dospivová Petra, Mgr. 07. 07. 00 Majer Roman, JUDr. Plzeň, Žižkova 54

K11964 Drbalová Veronika, Mgr. 01. 11. 00 Bartáková Marie, JUDr. Praha 10, Říčanská 7

K11966 Dřímalová Dagmar, Mgr. 23. 10. 00 Rejholcová Helena, JUDr. Praha 1, Jungmannova 31, pal. Adria

K11869 Ducháčová Pavla, Mgr. 08. 09. 00 Špaček Vladimír, JUDr. Náchod, Tyršova 64

K11863 Dvorská Kateřina, Mgr. 17. 08. 00 Kuprová Andrea, Mgr. Kolín, Sadová 1324

K11780 Dvořák Luděk, Mgr. 04. 08. 00 Advokátní kancelář Paroulek & Zrůstek, v. o. s. Blansko, Čelakovského 6

K11955 Dvořák Martin, Mgr. 13. 10. 00 Josef Jaromír, JUDr. Hodonín, Masarykovo nám. 8

K11981 Dvořák Zbyněk, Mgr. 23. 10. 00 Procházka Bohumír, JUDr. Tábor, Husovo nám. 531, P. O. BOX 86

K11947 Dvořáková Věra, Mgr. 21. 09. 00 Šafář Pavel, Mgr. Ing. Praha 4, Nám. Bří Synků 12

K11991 Eliášová Renata, Mgr. Ing. 01. 11. 00 Nippert Miroslav, JUDr. Praha 8, Sokolovská 119/53

K11894 Famfulová Martina, Mgr. 18. 09. 00 Holec Pavel, JUDr. Praha 1, Václavské nám. 4

K11638 Farníková Anna, Mgr. 01. 04. 00 Volfová Květa, JUDr. Český Těšín, Hlavní tř. 23/26

K11676 Fára Pavel, Mgr. 22. 05. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11877 Fenclová Markéta, Mgr. 05. 09. 00 Vespalec Pavel, JUDr. Plzeň, Na Jíkalce 13

K11884 Ferkl Patrik, Mgr., LL. M. 08. 09. 00 Bettelheim Tomáš Praha 1, Na Příkopě 22, Slov. dům

K11962 Fifka Jan, Mgr. 04. 10. 00 Diviš Dušan, JUDr. Hradec Králové, Kollárova 1114

K11717 Fichtnerová Markéta, Mgr. 01. 07. 00 Rendl Dušan, JUDr. Most, SNP čp. 1872

K11813 Fojta Pavel, Mgr. 07. 08. 00 Houzar Jan, JUDr. Brno, Hlavní 95

K11990 Franková Kateřina, Mgr. 01. 11. 00 Korček Drahomír, JUDr. Beroun 2, K Dědu 311

K11743 Fryšák Pavel, Mgr. 10. 07. 00 Brož Jan, JUDr. Praha 2, Sokolská 60

K11957 Gargáš Jiří, Mgr. 04. 10. 00 Štípek Tomáš, JUDr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11907 Gogová Radana, Mgr. 12. 09. 00 Termer David, Mgr. Praha 9, Jandova 3/10

K11830 Gromnicová Kateřína, Mgr. 04. 08. 00 Pazdziora Otakar, JUDr. Děčín I., Řetězová 2

K11993 Gřundělová Lenka, Mgr. 01. 11. 00 Schulmann František, JUDr. Praha 1, Revoluční 13

K11952 Handlar Jiří, Mgr. 25. 09. 00 Advokátní kancelář Muzikář, Šimáčková, Odehnal, v. o. s. Brno, Havlíčkova 13

K11988 Hanuš Libor, Mgr. 11. 10. 00 Hodboď Vladimír, JUDr. Brno, Veveří 46

K11751 Hanzelín Viktor, Mgr. 10. 07. 00 Kašpar Vladimír, JUDr. Liberec 2, Na poříčí 116/2

K11658 Havelka Antonín, Mgr. 03. 05. 00 Moravec Petr, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 28

K11710 Havelková Markéta, Mgr. 21. 06. 00 Santar Petr, JUDr. Praha 1, Washingtonova 17

K11647 Havliš Miroslav, Mgr. 21. 04. 00 Podrazká Zdeňka, JUDr. Znojmo, MUDr. Jana Jánského 5

K11720 Havlík Josef, Mgr. 17. 07. 00 Bejdl Lubomír, JUDr. Ústí nad Labem, Vaníčkova 1, pošt. sch. 157

K11927 Havlová Zuzana, Mgr. 03. 10. 00 Trojan Karel, JUDr. Praha 8, Na Žertvách 2230/42

K11895 Hájková Vladimíra, Mgr. 14. 09. 00 Bettelheim Tomáš Praha 1, Na Příkopě 22, Slov. dům

K11846 Hecklová Jana, Mgr. 01. 09. 00 Svobodová Irena, JUDr. Teplice, Kollárova 18

K11669 Henzélyová Linda, Mgr. 04. 05. 00 Palatinová Ladislava, JUDr. Kroměříž, Komenského 435

K11768 Herdová Veronika, Mgr. 01. 08. 00 Bouček Martin, Mgr. Hradec Králové 1, Malé náměstí 14, 15

K11925 Hlaváčová Petra, Mgr. 04. 10. 00

K11726 Hlávková Ilona, Mgr. 30. 06. 00 Moník Pavel, JUDr. Hradec Králové, Střelecká 672

K11979 Hlomová Petra, Mgr. 24. 10. 00 Vostárek Ladislav, JUDr. Praha 6, Mickiewiczova 17

K11792 Hohlbergerová Michaela, Mgr. 10. 07. 00 Kalina Bořivoj, JUDr. Plzeň, Doudlevecká 18

K11663 Hojgr Ondřej, Mgr. 03. 05. 00 Ritter Petr, JUDr. Olomouc, Riegrova 12

K11870 Horáčková Blanka, Mgr. 11. 09. 00 Kaiser Tomáš, JUDr. Praha 1, Opletalova 23

K11668 Horáčková Iveta, Mgr. 04. 05. 00 Kuběna Ivo, JUDr. Nový Jičín, K nemocnici 50

K11757 Horáková Martina, Mgr. 17. 07. 00 Poupě Michal, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 20

K11760 Houdek Pavel, Mgr. 21. 06. 00 Čulík Ladislav, JUDr. Praha 9, Ratajská 1267

K11930 Housková Martina, Mgr. 03. 10. 00 Uppaluri Rao Varad, JUDr. Praha 2, Wenzigova 5

K11829 Houžvičková Petra, Mgr. 02. 08. 00 Nádravský Jan, JUDr. České Budějovice, Rudolfovská 88 - JČ lesy a. s.

K11644 Hrabáková Tereza, Mgr. 11. 04. 00 Traplová Jarmila, JUDr. Praha 7, Přístavní 24

K11693 Hradilek Šimon, Mgr. 08. 06. 00

K11867 Hrdličková Jana, Mgr. 01. 09. 00 Macourek Bedřich, JUDr. Beroun, Kostelní 7

K11878 Hrdličková Kateřina, Mgr. 01. 09. 00 Růžička Milan, JUDr. Pardubice, Pernerova 443

K11812 Hrubá Petra, Mgr. 07. 08. 00 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 23

K11738 Hruška Tomáš, Mgr. 12. 07. 00 Molík Jan, JUDr Praha 1, Národní tř. 25

K11779 Hrušková Pavlína, Mgr. 01. 09. 00 Kapsová Anna, JUDr. Uherské Hradiště, Všehrdova 525

K11933 Hušek Martin, Mgr. 03. 10. 00 Kučerová Marta, JUDr. Jablonec nad Nisou, Podhorská 28

K11874 Hůda Martin, Mgr. 01. 09. 00 Drahota Jiří, JUDr. Jindřichův Hradec, Čsl. legií 407/III

K11777 Hůzl Marek, Mgr. 01. 08. 00 Hůzl Karel Strakonice, U Markéty 58

K11892 Chára Jan, Mgr. 18. 09. 00 Hnilica Karel, Mgr. Praha 2, Lublaňská 40

K11906 Chudáčková Markéta, Mgr. 05. 09. 00 Janák Antonín, JUDr. Praha 1, Haštalská 27

K11705 Indra Radovan, Mgr. 13. 06. 00 Kunz Oto, JUDr. Praha 2, V tůních 3/1637

K11781 Ištvánková Halka, Mgr. 04. 08. 00 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K11667 Jančíková Miroslava, Mgr. 04. 05. 00 Zábrž Milan, JUDr. Brno, Rerychova 6

K11649 Jandová Eva, Mgr. 01. 04. 00 Schaffer & Partner, v. o. s. Praha 2, Záhřebská 30

K11911 Janoušková Petra, Mgr. 18. 09. 00 Bařinová Lorenzová Ivana, JUDr. Brno, Štefánikova 1

K11855 Jansa Lukáš, Mgr. 18. 08. 00 Záděrová Věra, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 165, Přívoz

K11845 Jaroš Jan, Mgr. 22. 08. 00 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 23

K11742 Jaroš Jiří, Mgr. 04. 07. 00 Růžička Michal, JUDr. Praha 7, Nad Štolou 12

K11970 Jarošová Marcela, Mgr. 11. 10. 00 Böhmová Jana, Mgr. Praha 1, Klimentská 10

K11835 Jelínková Lucie, Mgr. 21. 08. 00 Kašpar Vladimír, JUDr. Liberec 2, Na poříčí 116/2

K11975 Jendrulek Pavel, Mgr. 18. 10. 00 Randl Pavel, JUDr. Praha 1, Husova 7

K11851 Ješková Jana, Mgr. 09. 08. 00 Horák Filip, JUDr. Brno, Radnická 11

K11778 Ježek Mojmír, Mgr. 02. 08. 00 Bouček Martin, Mgr. Hradec Králové 1, Malé náměstí 14, 15

K11980 Juráková Tereza, Mgr. 23. 10. 00 Weinhold Andersen Legal, Praha 1, Husova 5

v. o. s.

K11908 Kališ Petr, Mgr. 19. 09. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K12003 Kaňková Jana, Mgr. 01. 11. 00 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

K11974 Karimi A. Farid, JUDr. 16. 10. 00 Nováková Alena, Mgr. Praha 1, Truhlářská 20 (zad. trakt)

K11827 Karpíšková Alice, Mgr. 16. 08. 00 Maleček Ladislav, Mgr. Litoměřice, Velká Krajská 1

K11875 Kašpar Jiří, Mgr. 04. 09. 00 Mareček Josef, JUDr. Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 232 P. O. BOX 9

K11637 Kášová Petra, Mgr. 10. 04. 00 Zeman Jiří, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19

K11741 Kirsch Milan, Mgr. 12. 07. 00 Koucký Vladimír, JUDr. Praha 6, U Ladronky 50

K11828 Kirschnerová Ida, Mgr. 03. 08. 00 Kabzanová Ivana, JUDr. Ostrava, Zahradní 10

K11844 Klečková Michaela, Mgr. 03. 08. 00 Lorenc Dalibor, JUDr. Brno, Jaselská 17

K11903 Klečková Tereza, Mgr. 01. 10. 00 Škripecká Emília, Mgr. Praha 5, Kováků 6

K11871 Klech Aleš, Mgr. 12. 09. 00 Světlík Miloš, JUDr. Opava, Horní náměstí 55

K11859 Kloučková Markéta, Mgr. 05. 09. 00 Růžička Michal, JUDr. Praha 7, Nad Štolou 12

K11847 Klustová Petra, Mgr. 22. 08. 00 Ružička Jaroslav, JUDr. Praha 2, nám. I. P. Pavlova 3

K11756 Knitl Pavel, JUDr. 01. 08. 00 Tyrner Miroslav, JUDr. Brno, Obilní trh 4

K11989 Knittlová Michaela, Mgr. 16. 10. 00 Žežulková Zuzana, JUDr. Praha 2, Belgická 23/394

K11932 Kobíková Radka, Mgr. 01. 10. 00 Peterka & Leuchterová, v. o. s. Praha 1, Na Příkopě 15

K11886 Koblížková Simona, Mgr. 12. 09. 00 Navrátil Antonín, JUDr. Praha 1, Na Florenci 1

K11700 Kocourek Tomáš, Mgr. 16. 06. 00 Uttendorfský Vladimír, JUDr. Havlíčkův Brod, Lipová 1997

K11831 Kohoutová Helena, Mgr. 16. 08. 00 Kozelka Vladimír, JUDr. Praha 1, Školská 28

K11834 Kolařík Vojtěch, Mgr. 01. 09. 00 Berger Pavel, JUDr. Praha 2, nám. Míru 9 - Národní dům

K11809 Kollár Jan, Mgr. 07. 07. 00 Kollár Josef, JUDr. Sokolov, Jednoty 1931

K11786 Kopáčková Jana, Mgr. 12. 07. 00 Gallivoda Jan, JUDr. Plzeň, Nerudova 5

K11972 Koukalová Alice, Mgr. 18. 10. 00 Jablonský Vladimír, JUDr. Praha 1, 28. října 1001/3

K11702 Kramerius Petr, Mgr. 03. 07. 00 Poucha Vladimír, JUDr. Litoměřice, Dalimilova 1

K11840 Krča Jan, Mgr. Ing. 01. 09. 00 Kodešová Eva, JUDr. Ostrava, Šubrtova 4

K11666 Krejčí Brigita, Mgr. 03. 05. 00 Růžička Milan, JUDr. Pardubice, Pernerova 443

K11872 Krejčí Jiří, Mgr. 13. 09. 00 Křeček Jan, JUDr. Praha 2, Náměstí Míru 15

K11967 Krob Lukáš, Mgr. 11. 10. 00 Becker a Poliakoff, v. o. s. Praha 2, Apolinářská 6

K11747 Kroužek Ivo, Mgr. 03. 07. 00 Horák Jiří, JUDr. Praha 5, Mělnická 13

K11681 Krpec Oldřich, JUDr. 22. 05. 00 Fajtlová Eva, JUDr. Ostrava 2, Mojžíšova 4

K11744 Krumnikl Ondřej, Mgr. 03. 07. 00 Sekyra Luděk, JUDr. Praha 2, U Zvonařky 9

K11789 Krutina Miroslav, Mgr. 01. 07. 00 Janeček Jaroslav, JUDr. Praha 10-Dubeč, Starodubečská 205/39

K11896 Kružíková Alena, Mgr. 05. 09. 00 Krásná Zita, JUDr. Brno, Chládkova 28c

K11739 Křivonožka Jan, Mgr. 12. 07. 00 Valvoda Václav, JUDr. Praha 1, Krakovská 9

K11905 Kříženecká Iveta, Mgr. 20. 09. 00 Mrázek Petr, JUDr. Praha 4, Na strži 63

K11690 Kubešová Eva, Mgr. 14. 06. 00 GIESE & PARTNER, v. o. s. Praha 1, Ovocný trh 8

K11716 Kubica Zdeněk, Mgr. MUDr. 26. 06. 00 Hartmann Jiří, JUDr. Hradec Králové, Vrchlického 834/24

K11730 Kubíková Jarmila, Mgr. 07. 07. 00 Valvoda Václav, JUDr. Praha 1, Krakovská 9

K11823 Kučerák Petr, JUDr. 08. 08. 00 Hais Roman, JUDr. Brno, tř. kpt. Jaroše 5

K11745 Kugler Ctibor, JUDr. 04. 07. 00 Basl Květoslav, JUDr. Nový Bor, Na Slovance 567

K11712 Kumermannová Michaela, Mgr. 20. 06. 00 Havel Luboš, Mgr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11934 Kupková Veronika, Mgr. 03. 10. 00 Uhlíř David, JUDr. Praha 1, Opletalova 5

K11664 Kutnar Rudolf, JUDr. Ing. 01. 04. 00 Altner Zdeněk, JUDr. Praha 10, Nad olšinami 2445/27

K11706 Kvíčala Viktor, Mgr. 09. 06. 00 Kvíčala Pavel, JUDr. Prostějov, T. G. Masaryka 18

K11643 Kymlová Monika, Mgr. 01. 05. 00 Preclíková Olga, JUDr. Zvole u Prahy, Březovská 498

K11838 Ladányi Tomáš, Mgr. 10. 08. 00 Žižka Otto, JUDr. Sokolov, Slovenská 1074

K11684 Lánský Lubomír, Mgr. 01. 06. 00 Lánský Lubomír, JUDr. Praha 4, Novomeského 34

K11651 Lechnerová Marcela, Mgr. 03. 05. 00 Jankovský Zdeněk, JUDr. Praha 1, Karlovo nám. 24, Braunův d.

K11650 Lejček David, Mgr. 02. 05. 00 Šlauf Libor, JUDr. Praha 5, nám. Kinských 3

K11634 Lichnovský Jakub, Mgr. 13. 03. 00 Aschenbrenner Martin, Mgr. Praha 1, Husova 7

K11774 Lipavský Jan, Mgr. 01. 07. 00 Šmíd Petr, JUDr. Náchod, Tyršova 65

K11722 Lišková Gabriela, Mgr. 11. 07. 00 Coufal Radek, Mgr. Brno, Rooseveltova 9

K11725 Lučanová Lucie, Mgr. 12. 07. 00 Vodičková Kateřina, JUDr. Praha 1, Vodičkova 40

K11767 Lukáš Martin, Mgr. 24. 07. 00 Weinhold Andersen Legal, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K11800 Lukeš Jiří, Mgr. 10. 08. 00 Végsöová Iveta, JUDr. Praha 7, Argentinská 15

K11632 Mačáková Erika, Mgr. 01. 04. 00 Ivan Alexej, JUDr. Praha 1, Masarykovo nábř. 26

K11921 Maděryčová Eva, Mgr. 02. 10. 00 Topinka Petr, JUDr. Praha 1, Národní 11

K11724 Machová Ivana, Mgr. 15. 07. 00 Voigt Luděk, Mgr. Kladno, nám. Starosty Pavla 14

K11928 Malá Anddrea, Mgr. 03. 10. 00 Kužvart Petr, JUDr. Praha 4, Za Zelenou liškou 967/B

K11695 Maláska Karel, Mgr. 26. 05. 00 Navrátilová Sáša, JUDr. Brno, Radnická 1

K11736 Malý Jan, Mgr. 01. 07. 00 Malý Jan, JUDr. Jičín, Šafaříkova 842

K11997 Mandysová Hana, Mgr. 01. 11. 00 Dobrohrušková Eva, JUDr. Praha 2, Mánesova 5

K11740 Maňas Tomáš, Mgr. 11. 07. 00

K11818 Marek Radan, Mgr. 16. 08. 00 Holas Tomáš, JUDr. Praha 1, Pařížská 28

K11723 Marešová Pavla, Mgr. 01. 07. 00 Suková Hana, JUDr. Praha 7, Dělnická 1150/55

K11807 Maršík Jaroslav, Mgr. MUDr. 01. 08. 00 Suška Jiří, JUDr. Teplice, U soudu 7

K11707 Martének Jaroslav, Mgr. 13. 06. 00 Schlesinger Petr, JUDr. Brno, Slovákova 11

K11819 Martínek Jan, Mgr. 21. 08. 00 Procházka Vladimír, JUDr. Plzeň, Plynární 6

K11920 Martínková Nataša, Mgr. 04. 10. 00 Chytil Ivan, Mgr. Praha 1, Maiselova 15

K11836 Mařík Filip, Mgr. 10. 08. 00 Šedivcová Vlasta, JUDr. Plzeň, Havlíčkova 20

K11938 Mašín Emanuel, Mgr. 05. 10. 00 Mašín Emanuel, JUDr. Praha 5, P. Švandy ze Semčic 12

K11688 Matoušová Lenka, Mgr. 01. 06. 00 Rathouská Jana, JUDr. Praha 2, Karlovo nám. 18

K11765 Matušínská Elena, Mgr. 12. 07. 00 Ježková Jaroslava, JUDr. Nová Paka, Masarykovo nám. 16

K11761 Mazálek Petr, Mgr. 07. 07. 00

K11790 Mejzlíková Radka, Mgr. 18. 07. 00 Bukovjan Miroslav, JUDr. Cheb, Jánského nám. 6

K11656 Melicharová Dita, Mgr. 28. 04. 00 Karfík Zdeněk, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 7

K11986 Melnikova Natalia, Mgr. 25. 10. 00 Vejmelka Josef, JUDr. Praha 4, Kazimírova 499

K11897 Menšík Petr, Mgr. Ing. 13. 09. 00 Vargová Světlana, JUDr. Ostrava 1, Musorgského 14

K11708 Mertová Magdalena, Mgr. 09. 06. 00 Dědek Ivo, JUDr. Zlín, Zarámí 92

K11787 Mědílek Aleš, Mgr. 07. 07. 00 Efler Heinz, JUDr. Trutnov, Havlíčkova 13

K11841 Mičaník Ondřej, Mgr. 01. 09. 00 Rak Jiří, JUDr. Kopřivnice, Štefánikova 58

K11948 Mičieta Branislav, Mgr. 14. 09. 00 Zavadil Petr, JUDr. Přemyslovice,
Přemyslovice 245

K11843 Michna Lukáš, Mgr. 14. 08. 00 Michna Ondřej, JUDr. Nový Jičín, Budovatelů 1

K11682 Mikš Martin, Mgr. 23. 05. 00 Žižlavský Michal, JUDr. Praha 1, Jungmannova 32

K12000 Mikulík Martin, Mgr. 23. 10. 00 Asvokátní kancelář Muzikář, Šimáčková, Odehnal, v. o. s. Brno, Havlíčkova 13

K11801 Mikulka Jan, Mgr. 16. 08. 00 Lebedová Ladislava, JUDr. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 65

K11709 Minaříčková Lucie, Mgr. 16. 06. 00 Kyjovský Milan, JUDr. Brno, Poštovská 8c

K11753 Mládek Martin, Mgr. 01. 08. 00 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11873 Mlíčková Monika, Mgr. 04. 09. 00 Gallivoda Jan, JUDr. Plzeň, Nerudova 5

K11775 Muroňová Silvie, Mgr. 13. 07. 00 Bařinová Lorenzová Ivana, JUDr. Brno, Štefánikova 1

K11915 Musil Petr, Mgr. 12. 09. 00 Eret Pavel Plzeň, Purkyňova 43

K11857 Navrátil Zdeněk, Mgr. 24. 08. 00 Vácha Tomáš, Mgr. Brno, Panská 12/14

K11929 Náplava Mojmír, Mgr. 22. 09. 00 Bělohlávek Josef, JUDr. Praha 7, Ortenovo nám. 16

K11968 Neckářová Anita, Mgr. 10. 10. 00 Kindl Milan, JUDr. Praha 1, Národní 18, ÚSP

K11640 Nekola Jan, Mgr. 17. 04. 00 Toman Petr, JUDr. Praha 2, Malá Štěpánská 3

K11711 Nekovaříková Lucie, Mgr. 01. 07. 00 Kubíček Kolja, JUDr. Praha 4, Urbánkova 3360

K11773 Neruda Robert, Mgr. 03. 07. 00 Vaigert Dalibor, JUDr. Brno, Jánská 1/3

K11825 Neumannová Daniela, Mgr. 26. 07. 00 Veselý Zdeněk, JUDr. Praha 1, Štěpánská 20

K11998 Nezhybová Gabriela, Mgr. 23. 10. 00 Nezhyba Zdeněk, JUDr. Hranice, Jaselská 1613

K11868 Němcová Kateřina, Mgr. 08. 09. 00 Pavelka Petr, JUDr. Praha 1, Masarykovo nábř. 12

K11935 Němec Marek, Mgr. Ing. 06. 10. 00 Strakatý Vladimír, JUDr. Praha 2, Myslíkova 28

K11817 Němec Pavel, Mgr. 02. 08. 00 Hamplová Jana, Mgr. Mohelnice, U Brány 16

K11977 Němec Stanislav, Mgr. 19. 10. 00 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K11996 Nosek Petr, Mgr. 01. 11. 00 Courton Ivan, Mgr. Praha 10, Slovinská 23

K11758 Nováková Klára, Mgr. 17. 07. 00 Ambruz Vladimír, JUDr. Praha 8, Přádova 2088

K11680 Novotný Daniel, Mgr. 01. 07. 00 Satrapová Dagmar, JUDr. Jičín, Šafaříkova 842

K11699 Novotný Stanislav, JUDr. 20. 04. 00 Hanuš Pavel, JUDr. Plzeň, Kopeckého sady 15

K11881 Nývlt Lukáš, Mgr. 07. 09. 00 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5

K11849 Olejníček Jan, Mgr. 01. 09. 00 Balcar Petr, JUDr. Praha 1, Štěpánská 20

K11673 Ondroušek Vladimír, JUDr. 05. 05. 00 Dorovský Ivan, JUDr. Brno, K. Světlé 33

K11912 Osička Tomáš, Mgr. 15. 09. 00 Křesťanová Dagmar, JUDr. Brno, Minská 14

K11958 Osladil Miroslav, Mgr. 10. 10. 00 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K12002 Ostrouchov Petr, Mgr. 02. 11. 00 Vyskočil František, JUDr. Praha 1, Petrská 12

K11776 Papežová Marta, Mgr. 01. 07. 00 Papež Vladimír, JUDr. České Budějovice, J. Š. Baara 80

K11746 Pavel Tomáš, Mgr. 04. 07. 00 Kudláček Karel, JUDr. Pardubice, Tylova 52

K11943 Pazderová helena, Mgr. 10. 10. 00 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11696 Pech Miroslav, Mgr. 05. 06. 00 Volná Renata, JUDr. Brno, Pellicova 25

K11902 Pecháčková Hana, Mgr. 05. 09. 00 Fiala Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 30

K11951 Pernica Jiří, Mgr. 22. 09. 00 Vokál Jan, JUDr. Brno, Bratislavská 12

K11848 Petr Ondřej, Mgr. 01. 09. 00 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K12004 Petraturová Hana, Mgr. 01. 11. 00 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

K11960 Piňos Pavel, Mgr. 04. 10. 00 Novák Zdeněk, JUDr. Přerov, Čechova 2

K11852 Pisarovič Martin, Mgr. 01. 09. 00 Pisarovič Petr, JUDr. Břeclav-Poštorná, Havlíčkova 14

K11703 Pleštil Petr, Mgr. 20. 06. 00 Havel Luboš, Mgr. Praha 1, U Prašné brány 3

K12005 Plhoňová Petra, Mgr. 01. 11. 00 Michálková Miroslava, JUDr. Blansko, Rožmitálova 40

K11665 Plocek Petr, Mgr. 04. 05. 00 Hrdina Miloš, Mgr. Praha 1, Klimentská 1515/22

K11762 Podroužek Kamil, Mgr. 23. 06. 00 Jelínek Milan, JUDr. Hradec Králové, Vrchlického 834/24

K11783 Pokorná Magda, Mgr. 27. 07. 00 Tichý Luboš, JUDr. Praha 1, Václavské nám. 57

K11631 Polach Petr, Mgr. 01. 04. 00 Väter Vladimír, JUDr. Ing. Praha 4, Jílovská 1151

K11824 Poláček Jakub, Mgr. 07. 07. 00 Poláček Milan, JUDr. Brno, Starobrněnská 13

K11799 Pondikasová Sofie, Mgr. 01. 08. 00 Davidová Zlatava, JUDr. Brno, Přívrat 12

K11862 Popelušáková Eva, Mgr. 05. 09. 00 Bedroš Milan, JUDr. Brno, Kounicova 10

K11692 Porupka Tomáš, Mgr. 01. 06. 00 Weinhold Andersen Legal, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K11982 Pořízková Andrea, Mgr. 03. 10. 00 Macek Josef, JUDr. Praha 3, Lucemburská 10

K11916 Procházka Lubomír, Mgr. 20. 09. 00 Peňáz Václav, JUDr. Brno, Smetanova 17

K11763 Prokešová Eva, Mgr. 07. 07. 00 Kocmanová Eva, JUDr. Brno, Rašínova 4

K11822 Prokop Tomáš, Mgr. 01. 10. 00 Fiala Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 30

K11670 Pros Martin, Mgr. 25. 04. 00 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11689 Přibylová Daniela, Mgr. 14. 06. 00 Šafránková Jaroslava, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19

K11882 Pužejová Eva, JUDr. 12. 09. 00 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11728 Radkovská Kateřina, Mgr. 01. 07. 00 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11752 Radoch Daniel, Mgr. 10. 07. 00 Jelínek Milan, JUDr. Hradec Králové, Vrchlického 834/24

K11771 Radová Petra, Mgr. 10. 07. 00 Ambruz Vladimír, JUDr. Praha 8, Přádova 2088

K11772 Rataj Jan, Mgr. 06. 06. 00 Vejmelka Josef, JUDr. Praha 4, Kazimírova 499

K11965 Reiser Pavel, Mgr. 04. 10. 00 Šindelářová Julie, JUDr. Plzeň, Sedláčkova 28

K11983 Roth Robin, Mgr. 11. 10. 00 Dobeš Milan, JUDr. Brno, Divadelní 6

K11718 Rotrekl Robert, Mgr. 16. 06. 00 Chobolová Eliška, JUDr. Brno, Lísky 15

K11901 Roubal Pavel, Mgr. 14. 09. 00 Štancl Jiří, JUDr. Klatovy, Čs. legií 172/I.

K11860 Roubík Tomáš, Mgr. 05. 09. 00 Volopich Daniel, JUDr. Plzeň, Vlastina 23

K11671 Ryšková Petra, Mgr. 22. 05. 00 Malaníková Zuzana, JUDr. Brno, Příkop 2a

K11639 Řehák Dušan, Mgr. 10. 04. 00 Weinhold Andersen Legal, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K11687 Řehák Petr, Mgr. 25. 05. 00 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Zelený Pruh 95

K11898 Řičánek Tomáš, Mgr. 15. 09. 00 Petržela Miloslav, JUDr. Brno, Kobližná 19

K11973 Říčka Tomáš, Mgr. 19. 10. 00 Helmová Irena, JUDr. Praha 5, Holečkova 19/431

K11785 Sadílková Barbora, Mgr. 01. 08. 00 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11715 Sajdlová Marie, Mgr. 26. 06. 00 Peterka & Leuchterová, v. o. s. Praha 1, Na Příkopě 15

K11731 Salamon Tomáš, Mgr. 03. 07. 00 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 15

K11923 Salvet Radomír, Mgr. 21. 09. 00 Andělová Romana, Mgr. Brno, Divadelní 6

K11885 Seberová Kamila, Mgr. 11. 09. 00 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15

K11889 Sedláček Josef, Mgr. 31. 08. 00 Sedláček Josef, JUDr. Šumperk, Starobranská 4

K11729 Sedláčková Kateřina, Mgr. 03. 07. 00 Zeman Jiří, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19

K11782 Sedlák Jaromír, JUDr. 01. 08. 00 Kšáda Petr, JUDr. Praha 9, Dubenecká 89

K11685 Seidl Karel, Mgr. 05. 06. 00 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K11940 Semeráková Iva, Mgr. 09. 10. 00 Randl Pavel, JUDr. Praha 1, Husova 7

K11861 Semyrozum Ivanna, Mgr. 30. 08. 00 Šípková Marta, JUDr. Praha 10, Žitomírská 38

K11749 Schelle Karel, Mgr. 07. 07. 00 Schelle Karel, Doc. JUDr. Brno, Foltýnova 37

K11850 Schwarz Martin, Mgr. 11. 08. 00 Lehocký Martin, JUDr. Praha 4, Jažlovická 1316/36

K11714 Sigmund Adam, Mgr. 27. 06. 00 Sigmundová Milada, JUDr. Praha 5, U Nikolajky 31

K11795 Sirovátko Tomáš, Mgr. 18. 07. 00 Veselý Zdeněk, JUDr. Praha 1, Štěpánská 20

K11856 Slavíková Tamara, Mgr. 23. 08. 00 Klein Šubrt Došková Praha 2, Vinohradská 37

K11984 Sochor Marek, Mgr. 01. 11. 00 Sochor František, JUDr. Třebíč, Jihlavská br. 10

K11887 Soudková Radka, Mgr. 18. 09. 00 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11759 Spáčil Jan, Mgr. 14. 07. 00 Ambruz Vladimír, JUDr. Praha 8, Přádova 2088

K11806 Spoustová Vlasta, JUDr. 01. 08. 00 Gelbič Vladimír, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 11

K11954 Stachelinová Romana, Mgr. 11. 10. 00 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K11917 Staníčková Barbora, Mgr. 18. 09. 00 Šebesta Jiří, Mgr. Brno, Čechyňská 16

K11734 Stehlík Vít, Mgr. 14. 07. 00 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 15

K11879 Stránský Jakub, Mgr. 07. 09. 00 Petrus Vladimír, JUDr. Praha 1, Křižovnické nám. 2

K11985 Strnad Michal, Mgr. 16. 10. 00 Bek Vladimír, JUDr. Rychnov nad Kněžnou, Úzká 72

K11858 Strnad Zdeněk, Mgr. Ing. 17. 08. 00 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 47

K11842 Střílková Lenka, Mgr. 02. 08. 00 Škvainová Milada, Mgr. Plzeň, Rooseweltova 8

K11674 Stupka Michal, Mgr. 22. 05. 00 Rusek Zdeněk, JUDr. Praha 6, Čs. armády 22/785

K11909 Suková Lenka, Mgr. 01. 10. 00 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K11839 Svobodová Marianna, Mgr., 02. 08. 00 Fiala Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 30

K11826 Svobodová Tereza, Mgr. 01. 10. 00 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11888 Syrovátková Petra, Mgr. 19. 09. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11697 Szabo Vladimír, Mgr. 06. 06. 00 Sobotková Eva, JUDr. Praha 4, Budějovická 13/1123

K11941 Šebánek Michal, Mgr. 10. 10. 00 Janák Antonín, JUDr. Praha 1, Haštalská 27

K11904 Šelderová Stanislava, Mgr., Ing. 01. 09. 00 Poupě Michal, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 20

K11899 Ševčík Ludvík, Mgr. 12. 09. 00 Petržela Miloslav, JUDr. Brno, Kobližná 19

K11701 Šich Stanislav, Mgr. 15. 06. 00 Havel Luboš, Mgr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11971 Šimák Marek, Mgr. 17. 10. 00 Kaiser Tomáš, JUDr. Praha 1, Opletalova 23

K11890 Šimáková Lucie, Mgr. 18. 09. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11876 Škáchová Eva, Mgr. 11. 09. 00

K11770 Šmuk Martin, Mgr. 01. 08. 00 Švábenská Hana, JUDr. Ostrava 1, Českobratrská 18

K11704 Šnajder Jakub, Mgr. Ing. 09. 06. 00 Konečný Libor, JUDr. Brno, Ptašínského 4

K11796 Šouba Milan, Mgr. Ing. 18. 07. 00 Chobolová Eliška, JUDr. Brno, Lísky 15

K11794 Špaček David, Mgr. 18. 07. 00 Smolíková Lenka, Mgr. Praha 1, Klimentská 10

K11992 Špecián Miroslav, Mgr. 31. 10. 00 Peterka & Leuchterová, v. o. s. Praha 1, Na Příkopě 15

K11815 Špotová Ivana, Mgr. 15. 08. 00 Špot Jiří, Mgr. Beroun, Wágnerovo nám. 1541

K11937 Šrámková Alice, Mgr. 12. 10. 00 GIESE & PARTNER, v. o. s. Praha 1, Ovocný trh 8

K11657 Štefka Milan, Mgr. 20. 04. 00 Randl Pavel, JUDr. Praha 1, Husova 7

K11956 Štěpánková Eva, Mgr. 18. 10. 00 Weinhold Andersen Legal, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K11798 Štěpánková Milena, Mgr. 17. 07. 00 Veit Francois Praha 1, Krakovská 9

K11679 Štůla David, Mgr. 29. 05. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11678 Šťastný Marek, Mgr. 05. 06. 00 Šťastný Josef, JUDr. Horažďovice, Ševčíkova 38

K11939 Šuser Pavel, Mgr. 09. 10. 00 Berger Pavel, JUDr. Praha 2, nám. Míru 9 - Národní dům

K11633 Švábová Darina, Mgr. PhDr. 03. 04. 00 Křupková Eva, JUDr. Pardubice, tř. Míru 98

K11969 Švenda Miroslav, Mgr. 12. 10. 00 Advokátní kancelář Praha 1, Lazarská 5

K11733 Telecký Ivan, Mgr. 15. 07. 00 Valvoda Václav, JUDr. Praha 1, Krakovská 9

K11808 Těmín Tomáš, Mgr. 21. 08. 00 Jablonský Vladimír, JUDr. Praha 1, 28. října 1001/3

K11784 Tichá Daniela, Mgr. 07. 08. 00 Aleš Martin, JUDr. Plzeň, Houškova 30

K11944 Tichá Lenka, Mgr. 10. 10. 00 Stránský Jiří, JUDr. Praha 9, Jandova 8

K11811 Tlustá Monika, Mgr. 09. 08. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K11737 Tomaštík Petr, Mgr. 01. 08. 00

K11931 Trnka Ondřej, Mgr. 02. 10. 00 Radil Jaroslav, JUDr. Praha 2, Anglická 242/16

K11866 Tylečková Radka, Mgr. 30. 08. 00

K11963 Tyll Tomáš, Mgr. 04. 10. 00 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K11837 Učenová Zora, Mgr. 08. 08. 00 Mach Zdeněk, JUDr. Brno, Jakubská 9

K11865 Urbánek Jakub, Mgr. 04. 09. 00 Pavlová Jindra, JUDr. Praha 2, Polská 15

K11652 Vacek Libor, Mgr. 01. 06. 00 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15

K11814 Vacková Eliška, Mgr. 01. 08. 00

K11645 Vach Jiří, JUDr. 14. 03. 00 Strnad Milan, JUDr. Praha 2, Žitná 8/561

K11833 Vaník Leoš, Mgr. 01. 09. 00 Sláma Jaroslav, JUDr. Klatovy, Kollárova 528/III

K11694 Vaňková Markéta, Mgr. 06. 06. 00 Blažek Pavel, JUDr. Brno, Poštovská 8c

K11793 Vašíček Tomáš, Mgr. 18. 07. 00 Advokátní kancelář Paroulek & Zrůstek, v. o. s. Blansko, Čelakovského 6

K11732 Vaške Viktor, Mgr. 14. 07. 00 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5

K11675 Vavřina Jan, Mgr. Ing. 01. 06. 00 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 23

K11999 Vágnerová Soňa, JUDr. 01. 11. 00 Pernica Josef, JUDr. Brno, tř. kpt. Jaroše 19

K11893 Veber Zdeněk, Mgr. 01. 09. 00 Havel Karel, JUDr. Plzeň, Martinská 8

K11832 Veselá Barbora, Mgr. 17. 08. 00 Grubner Martin, JUDr. Praha 1, Hradební 3

K11918 Veselý Lumír, Mgr. 19. 09. 00 Ježek Vladislav, Mgr. Náchod, Kamenice 155

K11755 Veverka Vojtěch, Mgr. 07. 07. 00 Jansová Růžena, JUDr. Kladno, nám. starosty Pavla 40

K11727 Vinšová Barbora, Mgr. 01. 08. 00 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K11648 Vít Martin, Mgr. 05. 05. 00 Weinhold Andersen Legal Praha 1, Husova 5

K11978 Vlasák Miloš, Mgr. 23. 10. 00 Balabán Libor, JUDr. Praha 1, Břehová 3

K11788 Vlček Martin, Mgr. 17. 07. 00 Franc Milan, JUDr. Zlín, Tř. T. Bati 180

K11791 Vodička Jan, Mgr. 24. 07. 00 Palkoska Ivo, JUDr. Kladno, Kleinerova 24

K11686 Vodičková Kateřina, Mgr. 05. 06. 00 Němcová Svatava, JUDr. Praha 2, Chodská 30

K11883 Volná Kateřina, Mgr. 08. 09. 00 Kubiková Eva, JUDr. Plzeň, Havlíčkova 20

K11987 Vrána Jaroslav, JUDr. 12. 10. 00 Dohnal Antonín, JUDr. Šumperk, Vyhlídka 4

K11797 Vrážel Jan, Mgr. 20. 07. 00 Beneš Oldřich, JUDr. Ostrava-Mar. Hory, Mojmírovců 41

K11750 Vyskočil Filip, Mgr. 10. 07. 00 Vachtl Radek, Mgr. Praha 5, Ostrovského 30

K11683 Vytisková Lenka, Mgr. 01. 06. 00 Sedlák Ladislav, JUDr. Pelhřimov, Legií 876

K11853 Wincorová Hana, Mgr. 16. 08. 00 Slabý Miloš, JUDr. Mohelnice, Nádražní 9

K11721 Zahradníčková Ivana, Mgr. 16. 06. 00

K11735 Zahradník Pavel, Mgr. 27. 06. 00 Zahradník Ladislav, JUDr. Jindřichův Hradec, Sládkova 351/II

K11804 Zacha Tomáš, Mgr. 04. 07. 00 Šafář Pavel, Mgr. Ing. Praha 4, Nám. Bří Synků 12

K11659 Zapletal Petr, Mgr. 10. 05. 00 Čoček Ladislav, JUDr. Zlín, Osvoboditelů 187

K11764 Záhorcová Radka, Mgr. 12. 07. 00 Pochylý Zdeněk, JUDr. Uherské Hradiště, Vodní 121

K11891 Zákrejsová Alice, Mgr. 19. 09. 00 Uppaluri Rao Varad, JUDr. Praha 2, Wenzigova 5

K11641 Zbořil Jiří, Mgr. 13. 04. 00 Dítě Petr, JUDr. Olomouc, Ostružnická 5

K11880 Zdráhalová Lucie, Mgr. 01. 09. 00 Rödl & Partner, v. o. s. Praha 1, Platnéřská 2

K11910 Zelenka Robert, Mgr. 20. 09. 00 Jansta Miroslav, JUDr. Praha 1, Těšnov 1

K11661 Zeman Petr, Mgr. 04. 05. 00

K11713 Zemaník Juraj, Mgr. 09. 06. 00 Klein Šubrt Došková Praha 2, Vinohradská 37

K11900 Žanda Petr, Mgr. 21. 09. 00

K11946 Želechovská Petra, Mgr. 12. 10. 00 GIESE & PARTNER, v. o. s. Praha 1, Ovocný trh 8

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K9884 Ambrož Roman, Mgr. 31. 07. 00 08966

K10072 Andrš Vlastislav, Mgr. 19. 10. 00 08688

K9673 Baroch Oldřich, Mgr. 31. 05. 00

K9519 Baumruk Karel, Mgr. 31. 10. 00 08689

K11522 Bärová Jana, Mgr. 06. 05. 00

K10533 Benešová Michaela, Mgr. 01. 07. 00

K10698 Benešová Zuzana, JUDr. 01. 05. 00

K11635 Berdychová Helena, Mgr. 30. 09. 00

K9785 Berka Zdeněk, Mgr. 30. 06. 00 08934

K10232 Bernard Radovan, Mgr. 31. 10. 00 08986

K9811 Bílá Radka, Mgr. 30. 06. 00 08908

K9709 Bílek Tomáš, Mgr. 30. 06. 00 08909

K11577 Bláhová Ivana, Mgr. 01. 07. 00

K9955 Borská Hana, JUDr. 01. 04. 00

K9961 Břeň Milan, Mgr. 30. 06. 00 08936

K9812 Březina Josef, Mgr. 30. 04. 00 08874

K10995 Bureš Milan, Mgr. 21. 06. 00 08937

K10637 Burget Daniel, Mgr. 01. 08. 00

K9702 Burget Miroslav, Mgr. 30. 04. 00 08666

K10114 Burianová Veronika, Mgr. 31. 10. 00 08710

K11402 Buršíková Zuzana, Mgr. 01. 08. 00

K10109 Cagaš David, Mgr. 31. 10. 00 08690

K10007 Cendelín Bohumil, Mgr. 01. 06. 00

K11430 Ctibor Jiří, Mgr. 01. 08. 00

K9757 Damborský Lukáš, Mgr. 30. 06. 00 08900

K9813 Darnadyová Karin, Mgr. 30. 04. 00 08877

K9431 Dědová Lucie, Mgr. 30. 04. 00 08875

K48 Didek Marko, Mgr. 06. 06. 00

K9917 Dietschová Lucie, Mgr. 23. 10. 00 08988

K11071 Dlouhá Jindra, JUDr. 01. 06. 00

K9855 Doleček Marek, Mgr. 30. 06. 00 09855

K11291 Doležel Radek, Mgr. 15. 05. 00

K9592 Dostálová Barbora, Mgr. 25. 04. 00 08895

K10912 Dostálová Gabriela, Mgr. 23. 09. 00

K9746 Drhličková Eva, Mgr. 10. 04. 00

K9956 Drtina Zdeněk, Mgr. 30. 06. 00 08938

K9777 Dufek Marek, Mgr. 25. 04. 00 08876

K9886 Duška Pavel, Mgr. 30. 06. 00 08939

K11462 Engel Martin, Mgr. 01. 08. 00

K9478 Fiala Ladislav, Mgr. 01. 10. 00

K10015 Fiala Vladimír, JUDr. 30. 06. 00 08906

K11146 Fučíková Karolína, Mgr. 01. 05. 00

K9733 Gartšík Tomáš, Mgr. 23. 10. 00

K9797 Genčiová Alexandra, JUDr. 30. 04. 00 08878

K9974 Gregůrek Jiří, Mgr. 31. 07. 00 08967

K9715 Gurecký Tomáš, Mgr. 01. 09. 00

K10363 Gütlová Daniela, Mgr. 20. 10. 00 08989

K11553 Hakl Aleš, Mgr. 01. 10. 00

K9538 Halaburt Jiří, Mgr. 30. 06. 00 08940

K11481 Hanáček Petr, Mgr. 01. 05. 00

K9801 Hanslik Erwin, Dr. 25. 04. 00 08879

K9875 Harmach Petr, Mgr. 30. 06. 00 08901

K10113 Havlišta Martin, Mgr. 31. 10. 00 08691

K11501 Hájková Jana, Mgr. 01. 05. 00

K488 Hejduková Bohdana, Mgr. 31. 07. 00 08911

K10754 Hejlová Jana, JUDr. 01. 10. 00

K11328 Hejlová Romana, Mgr. 30. 09. 00

K11580 Herger Jan, JUDr. 01. 08. 00

K11925 Hlaváčová Petra, Mgr. 01. 11. 00

K11519 Hlavinka Marek, Mgr. 01. 05. 00

K9148 Hodanko Robert, Mgr. 30. 06. 00 09148

K9907 Holásek Jan, Mgr. 30. 06. 00 08933

K9561 Holubec Vilém, Mgr. 30. 06. 00 08913

K9147 Horák Ivo, Mgr. 21. 06. 00 08914

K9633 Horáková Svatava, Mgr. Ing. 25. 04. 00 08898

K782 Hořejší Hana, Mgr. 17. 10. 00

K11624 Hošek David, Mgr. 01. 08. 00

K801 Houžvičková Hana, Mgr. 30. 04. 00 09010

K11693 Hradilek Šimon, Mgr. 19. 10. 00

K11543 Hrnčířová Šárka, Mgr. 16. 10. 00

K11392 Hrobská Michaela, Mgr. 16. 05. 00

K11107 Hromek Tomáš, Mgr. 01. 04. 00

K9807 Hrouzek Jaroslav, JUDr. 30. 04. 00 08880

K9904 Hrudka František, Mgr. 30. 04. 00 08881

K10996 Hřídel Jiří, Mgr. 30. 06. 00 08942

K9945 Humplíková Magda, Mgr. 30. 06. 00 08915

K9949 Hurta David, Mgr. 01. 05. 00

K10984 Husáková Barbora, Mgr. 01. 07. 00

K9893 Chrůma Michal, Mgr. 30. 04. 00 08882

K10504 Chundela Ladislav, Mgr. 31. 07. 00

K11391 Illmanová Markéta, Mgr. 01. 05. 00

K9909 Jambrichová Viola, JUDr. 01. 09. 00

K11316 Janás Jiří, Mgr. 01. 09. 00

K9735 Jandová Jiřina, JUDr. 31. 10. 00 08990

K9905 Janiš Dalibor, Mgr. 01. 09. 00

K10009 Jašek Vladimír, Mgr. 20. 10. 00 08991

K9744 Ježek Vladislav, Mgr. 30. 06. 00 08945

K10553 Jilková Renata, Mgr. 21. 06. 00 08946

K9539 Jirásek Petr, Mgr. 30. 06. 00 08947

K9526 Jirsáková Blanka, Mgr. 30. 04. 00 08899

K9861 Jonke David, Mgr. 01. 06. 00 08902

K10807 Kalabus Tomáš, Mgr. 01. 07. 00

K11341 Kalčíková Kateřina, Mgr. 01. 06. 00

K9494 Kalista Martin, MUDr., 31. 08. 00 08977

JUDr., Ph. D.

K9534 Kapias Lumír, Mgr. 30. 06. 00 08949

K10997 Karmazin Jiří, Mgr. 01. 08. 00

K9634 Kašparová Andrea, Mgr. 01. 05. 00

K11214 Kaván Jan, Mgr. 01. 07. 00

K9459 Klíma Karel, Ing. Mgr. 01. 06. 00

K11325 Klvaňová Martina, Mgr. 26. 04. 00

K11200 Kňáva Jiří, Mgr. 23. 09. 00

K9653 Koblasa Rudolf, Mgr. 30. 06. 00 08950

K9115 Kohlíček Jiří, Mgr. 20. 06. 00 08916

K10031 Kohout Jan, Mgr. 19. 10. 00 08992

K10684 Kohoutová Alena, Mgr. 15. 08. 00

K9823 Kolářová Marta, Mgr. 30. 06. 00 08917

K9952 Konečná Radka, Mgr. 30. 04. 00 09000

K10175 Koranda Michal, Mgr. 19. 10. 00 08993

K11235 Korvasová Šárka, Mgr. 30. 09. 00

K9876 Kovářík Daniel, Mgr. Ing. 30. 09. 00 08978

K10781 Kožená Andrea, Mgr. 01. 05. 00

K11438 Kožená Tereza, Mgr. 30. 04. 00

K10003 Kramařík Roman, Mgr. 19. 10. 00 08994

K9393 Krejza Martin, Mgr. 30. 06. 00 08951

K10576 Křeček Jiří, Mgr. 30. 06. 00 08919

K9657 Křístková Petra, Mgr. 30. 04. 00 08883

K9601 Kubínská Klára, Mgr. 31. 05. 00

K958 Kučeravá Jana, JUDr. 30. 06. 00 08952

K195 Kučerová Gabriela, JUDr. 30. 09. 00

K11193 Kuchaříková Jana, Mgr. 01. 09. 00

K9732 Kulhánková Kateřina, Mgr. 31. 07. 00 08920

K9963 Kusák Vlastislav, Mgr. 30. 06. 00 08921

K11186 Kvapilová Vendula, JUDr. 01. 08. 00

K9701 Kvíčalová Gabriela, Mgr. 30. 06. 00 08922

K10713 Lacko Ladislav, JUDr. 30. 06. 00 08923

K9366 Lešetický Petr, Mgr. 30. 06. 00 08953

K10464 Louthanová Jitka, Mgr. 01. 08. 00

K939 Macášková Simona, JUDr. 31. 07. 00 08970

K10975 Machačová Jitka, Mgr. 01. 05. 00

K11485 Machálková Hana, Mgr. 01. 05. 00

K11740 Maňas Tomáš, Mgr. 27. 07. 00

K11540 Marek Michal, Mgr. 01. 07. 00

K11272 Marešová Dana, Mgr. 01. 06. 00

K9913 Maršál Jan, Mgr. 30. 04. 00 08885

K9476 Mařík David, Mgr. 31. 05. 00 08997

K11761 Mazálek Petr, Mgr. 01. 10. 00

K9605 Miketa Petr, Mgr. 30. 06. 00 08955

K11289 Mikotová Michaela, Mgr. 15. 08. 00

K11141 Mikulenka Jan, JUDr. 01. 07. 00

K9716 Mikunda Jiří, Mgr. 30. 06. 00 08956

K9980 Milner Milan, Mgr. 31. 10. 00 08998

K10190 Mirošníková Marie, Mgr. 05. 09. 00

K11524 Míka Daniel, Mgr. 01. 08. 00

K10141 Myšáková Zuzana, Mgr. 31. 10. 00 08695

K9932 Načeradská Dominika, Mgr. 30. 06. 00 08924

K10873 Najman Jan, Mgr. 01. 10. 00

K9859 Nauš Jiří, Mgr. 30. 04. 00 08886

K9798 Navrátil Petr, Mgr. 30. 04. 00 09001

K9078 Navrátilová Jindřiška, Mgr. 03. 05. 00

K9997 Navrátilová Lenka, Mgr. 19. 10. 00 08999

K10716 Nejtek Jaroslav, JUDr. 30. 06. 00 08925

K9842 Nesvadba František, Mgr. 30. 06. 00 08957

K10063 Nezvalová Veronika, Mgr. 21. 06. 00 08958

K10879 Němcová Iveta, Mgr. 30. 04. 00 08887

K9838 Novotná Gabriela, Mgr. 30. 06. 00 08926

K9577 Oškerová Eva, Mgr. 01. 07. 00

K9356 Panušková Edita, Mgr. 30. 04. 00 08888

K791 Paseková Jitka, JUDr. 31. 10. 00 08697

K9793 Pavlů David, Mgr. 30. 04. 00 08889

K10360 Pálinkás Zoltán, Mgr. 04. 10. 00 08696

K9906 Petrusová Kamila, Mgr. 31. 10. 00 08711

K9825 Pflegerová Gabriela, Mgr. 30. 06. 00 08927

K11539 Podlešák Roman, Mgr. 01. 10. 00

K9947 Pomaizlová Karin, Mgr. 30. 06. 00 08928

K11435 Pospíšil Jiří, Mgr. 01. 09. 00

K9496 Pospíšil Michal, Mgr. 15. 10. 00 09496

K10017 Pospíšilová Pavla, Mgr. 31. 10. 00 08675

K9765 Potyszová Magdalena, Mgr. 01. 10. 00

K9186 Procházková Marta, Mgr. 01. 08. 00

K10914 Prokopec Pavel, Mgr. 29. 05. 00

K9776 Prošek Ladislav, Mgr. 30. 04. 00 08890

K10143 Prudil Lukáš, Mgr. Ing. 31. 10. 00 08699

K11506 Pukovec Jiří, Mgr. 15. 08. 00

K11297 Putna Jan, Mgr. 01. 07. 00

K9965 Raif David, Mgr. 19. 10. 00 08701

K11284 Rašková Lenka, Mgr. 01. 09. 00

K684 Rollerová Jitka, Mgr. 30. 04. 00

K9836 Rudý Michal, Mgr. 30. 04. 00 08891

K9774 Ružič Dušan, Mgr. 30. 04. 00 08892

K10098 Rychlý Tomáš, JUDr., Ph. D. 19. 10. 00 08703

K11537 Rytířová Kristýna, Mgr. 31. 08. 00

K11081 Řanda Martin, Mgr. 25. 10. 00

K9826 Salamonová Karolína, Mgr. 30. 06. 00 08959

K9697 Salvová Zuzana, Mgr. 19. 07. 00

K10503 Sedláček Jaroslav, JUDr. 30. 06. 00

K9863 Scheinherrová Eva, Mgr. 30. 06. 00 08929

K9766 Schwarz Richard, JUDr. 15. 10. 00 08676

K11557 Silnická Michaela, Mgr. 01. 04. 00

K10466 Skácel Jindřich, Mgr. 30. 04. 00

K952 Skurková Věra, JUDr. 31. 07. 00 08981

K9672 Sládek Václav, Mgr. 30. 06. 00 08960

K9661 Sládková Romana, Mgr. 01. 10. 00

K10540 Slivoňová Miloslava, Mgr. 14. 08. 00

K9361 Sluka Václav, Mgr. 15. 07. 00 08961

K10191 Smetanová Gabriela, Mgr. 19. 10. 00 08704

K9938 Smolíková Lenka, Mgr. 15. 10. 00 08677

K9251 Smutná Kateřina, Mgr. 31. 08. 00 08962

K10451 Sobota Michal, Mgr. 01. 05. 00

K11307 Součková Milena, JUDr. 01. 09. 00

K9882 Soukupová Dagmar, Mgr. 31. 07. 00 08972

K112 Srp Dušan, Mgr. 26. 04. 00 08893

K10018 Steinbachová Žaneta, Mgr. 01. 05. 00

K10105 Stočesová Dana, Mgr. 01. 09. 00

K11046 Stoklasa Oldřich, JUDr. 17. 10. 00

K9894 Stratílek Jan, Mgr. 19. 06. 00 08963

K10153 Svatoňová Dana, Mgr. 19. 10. 00 08705

K10004 Svěcená Petra, Mgr. 01. 10. 00

K11192 Svobodová Lucie, Mgr. 01. 05. 00

K10080 Sytařová Jitka, Mgr. 20. 10. 00 08706

K11374 Šarman Jan, Mgr. 01. 07. 00

K11486 Šenková Gabriela, Mgr. 01. 07. 00

K11601 Šimková Petra, Mgr. 01. 07. 00

K957 Šimsová Ludmila, Mgr. 06. 06. 00 08930

K11876 Škáchová Eva, Mgr. 27. 10. 00

K9758 Šmídová Marcela, Mgr. 31. 05. 00 08904

K9841 Šolcová Andrea, Mgr. 30. 04. 00 08894

K10923 Štecherová Zita, Mgr. 01. 05. 00

K10101 Šťastný Roman, Mgr. 31. 10. 00 08679

K9806 Šup Robert, Mgr. 30. 06. 00 09005

K9580 Šustková Jaroslava, Mgr. 26. 07. 00 08973

K10120 Taišl Jiří, Dr. 30. 09. 00 08680

K10371 Tichý Antonín, Mgr. 31. 10. 00 08707

K9679 Titlbachová Soňa, Mgr. 30. 06. 00 08964

K9070 Tomanec Petr, JUDr. 31. 08. 00 08974

K11737 Tomaštík Petr, Mgr. 23. 10. 00

K10154 Tykalová Eva, Mgr. 31. 10. 00 08682

K11866 Tylečková Radka, Mgr. 14. 10. 00

K10079 Uhlířová Jitka, Mgr. 01. 09. 00

K10880 Ulčák Dušan, Mgr. 31. 05. 00

K11447 Urbanová Lenka, Mgr. 01. 05. 00

K11814 Vacková Eliška, Mgr. 01. 11. 00

K9880 Valdauf Karel, Mgr. 30. 04. 00 09009

K11269 Valoušková Iveta, Mgr. 06. 10. 00 08683

K9815 Vašendová Gabriela, Mgr. 30. 06. 00 08931

K9638 Vavřík Petr, Mgr. 31. 07. 00 08975

K10195 Vávra Michal, Mgr. 31. 10. 00 08708

K9960 Viesner Jan, Mgr. 01. 07. 00

K9622 Viktora Karel, Mgr. 30. 06. 00 08965

K11014 Vítová Markéta, Mgr. 21. 07. 00 08932

K11565 Vlach Jaroslav, Mgr. 17. 04. 00

K10623 Vránková Jana, Mgr. 26. 04. 00

K9425 Vyvadilová Pavlína, Mgr. 01. 07. 00

K9995 Wenzl Pavel, Mgr. 31. 10. 00 08709

K11721 Zahradníčková Ivana, Mgr. 12. 09. 00

K9929 Zbránek Miloš, Mgr. 05. 05. 00 08982

K11661 Zeman Petr, Mgr. 01. 08. 00

K9968 Zlesák Tomáš, Mgr. 31. 10. 00 08686

K11900 Žanda Petr, Mgr. 31. 10. 00

K11314 Žatecký Jan, Mgr. 01. 06. 00

K10125 Žochová Barbara, Mgr. 31. 10. 00 08687

 

 

 

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby

PoNoS 00 1799, REGO, 161 01 pošta Praha 614

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi