Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 2000, č. 2

Ročník 2000

VĚSTNÍK

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Částka 2

Rozeslána dne 19. dubna 2000

 

 

OBSAH:

Stanovisko představenstva České advokátní komory ze dne 14. března 2000 k otázce, ke kterému dni lze zapsat žadatele do seznamu advokátních koncipientů

Oznámení o všeobecných pojistných podmínkách pojistné smlouvy uzavřené s Kooperativou, pojišťovna a.s., ve prospěch advokátů za účelem pojištění jejich odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, které se konají ve druhém pololetí roku 2000

Oznámení o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 2000

Oznámení o uznávacích zkouškách ve druhém pololetí roku 2000

Zápisy v seznamu advokátů od 1. února 2000 do 31. března 2000

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 1. února 2000 do 31. března 2000

 

 

 

Stanovisko představenstva České advokátní komory

ze dne 14. března 2000

k otázce, ke kterému dni lze zapsat žadatele do seznamu advokátních koncipientů

Česká advokátní komora (dále jen “Komora”) zapíše žadatele do seznamu advokátních koncipientů ke dni uvedenému v písemné žádosti o zápis, nejdříve však ke dni, kdy byla tato žádost Komoře doručena, a to za předpokladu, že žadatel splňuje všechny podmínky pro zápis. To platí i v případě, kdy žadatel uzavřel s advokátem nebo se společností podle § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon”), pracovní smlouvu před tímto dnem, resp. kdy před tímto dnem vznikl na základě této pracovní smlouvy pracovní poměr [§ 37 odst. 1 písm. e) zákona].

Zápis do seznamu advokátních koncipientů má – stejně jako zápis do seznamu advokátů – konstitutivní účinky. Vzhledem k tomu se žadatel stává advokátním koncipientem se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími až dnem zápisu do seznamu advokátních koncipientů a nikoliv již dnem, kdy byla uzavřena s advokátem nebo se společností podle § 15 zákona pracovní smlouva (byť jako druh práce v této pracovní smlouvě byl dohodnut výkon funkce advokátního koncipienta), popřípadě dnem, kdy na základě této pracovní smlouvy vznikl pracovní poměr (§ 33 odst. 1 zákoníku práce).

 

 

Oznámení o všeobecných pojistných podmínkách pojistné smlouvy uzavřené s Kooperativou, pojišťovna a.s., ve prospěch advokátů za účelem pojištění jejich odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie

 

 

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, které se konají ve druhém pololetí roku 2000

Oddělení výchovy kanceláře České advokátní komory oznamuje termíny povinných jednodenních seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, tj. pro koncipienty zapsané do seznamu advokátních koncipientů v roce 1998. Seminární skupiny budou označeny A/III/98, B/III/98 atd. Koncipienti zařazení do seminární skupiny I, jejíž školící místo bylo Olomouc, se zúčastní seminářů v Brně ve skupině H nebo CH, dle vlastních možností.

Školící místa pro III. ročník jsou Česká advokátní komora, Praha 1, Národní tř. 16 a Právnická fakulta, Veve ří 70, Brno.

Témata povinných seminářů byla uveřejněna v částce 4/1998 Věstníku České advokátní komory (dále jen “Věstník”); oddělení výchovy sděluje, že u tématu 3a pro 3. ročník došlo ke změně a obsahem tohoto semináře bude obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů.

Povinných seminářů se mohou zúčastnit i ti advokátní koncipienti, kteří nejsou do níže uvedených seminárních skupin zařazeni, pokud hodlají požádat o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta a z toho důvodu vykonávají právní praxi advokátního koncipienta kratší tří let.

Advokátní koncipient, který se nemůže z vážných důvodů zúčastnit semináře ve vlastní skupině, může ho výjimečně absolvovat ve skupině jiné.

Oddělení výchovy upozorňuje, že informace týkající se výchovy jsou kromě Věstníku uveřejňovány též v Bulletinu advokacie, a to včetně přihlášek na vstupní a závěrečná školení.

Oddělení výchovy upozorňuje, že další povinné semináře pro třetí rok právní praxe se budou konat až ve druhém pololetí roku 2001.

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO PRAHA

budova České advokátní komory, Národní třída 16

zasedací místno 3. p., 9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina A/III/98

datum: témata:

05. 9. 1a, 1b

17. 10. 2a, 2b

24. 10. 3a, 3b

31. 10. 4a, 4b

Seminární skupina B/III/98

datum: témata:

14. 9. 1a, 1b

21. 9. 2a, 2b

05. 10. 3a, 3b

19. 10. 4a, 4b

Seminární skupina C/III/98

datum: témata:

18. 10. 1a, 1b

25. 10. 2a, 2b

01. 11. 3a, 3b

08. 11. 4a, 4b

Seminární skupina D/III/98

datum: témata:

06. 11. 1a, 1b

13. 11. 2a, 2b

27. 11. 3a, 3b

11. 12. 4a, 4b

Seminární skupina E/III/98

datum: témata:

26. 10. 1a, 1b

02. 11. 2a, 2b

09. 11. 3a, 3b

16. 11. 4a, 4b

Seminární skupina F/III/98

datum: témata:

14. 11. 1a, 1b

28. 11. 2a, 2b

12. 12. 3a, 3b

19. 12. 4a, 4b

Seminární skupina G/III/98

datum: témata:

23. 11. 1a, 1b

29. 11. 2a, 2b

07. 12. 3a, 3b

14. 12. 4a, 4b

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTO BRNO, budova Právnické fakulty MU, Veveří 70

9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina H/III/98 + I/III/98 (býv. skup. Olomouc)

datum: témata:

04. 9. 1a, 1b

11. 9. 2a, 2b

18. 9. 3a, 3b

25. 9. 4a, 4b

Seminární skupina CH/III/98 + I/III

datum: témata:

02. 10. 1a, 1b

16. 10. 2a, 2b

23. 10. 3a, 3b

30. 10. 4a, 4b

 

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 2000

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky ve druhém pololetí roku 2000 se budou konat ve dvou termínech, a to

18. až 20. září 2000 (písemná část advokátní zkoušky)

2. až 4. října 2000 (ústní část advokátní zkoušky)
- první termín -

a

20. až 22. listopadu 2000 (písemná část advokátní zkoušky)

4. až 6. prosince 2000 (ústní část advokátní zkoušky)
- druhý termín -

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek do 15. července 2000,

na druhý termín advokátních zkoušek do 15. září 2000.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon”), a že uhradil poplatek za zkoušku, stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 4 000,- Kč.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51, variabilní symbol 66000777, konstantní symbol při platbě převodem z účtu 0308, při platbě poštovní poukázkou 0379.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalostí stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit v jazyce českém nebo slovenském.

 

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách v druhém pololetí roku 2000

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky v druhém pololetí roku 2000 se budou konat dne

30. listopadu 2000.

Přihláška k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

do 30. září 2000.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení jazyka, ve kterém lze uznávací zkoušku vykonat (jazyk český, anglický, francouzský nebo německý).

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) zá kona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen “zákon”), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku, stanoveného Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 4 000,- Kč.

Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51, variabilní symbol 66000777, konstantní symbol při platbě převodem z účtu 0308, při platbě poštovní poukázkou 0379.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně 4 týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách, jejich organizaci a průběhu poskytne kancelář České advokátní komory na základě žádosti uchazeče.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 1. února do 31. března 2000

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

08661 Janeček Radek, Mgr. 01. 03. 00 Liberec, Leknínová 1062 048/5130010

08653 Kuchařík Jan, prom. práv. 01. 02. 00 Karviná-Fryštát, Svatováclavská 31 069/6348439

08670 Linc Michal, JUDr. 29. 03. 00 Praha 4, Kukučínova 1147

08662 Malarz Vladimír, JUDr. 01. 03. 00 Frýdlant n. Ostravicí, Malenovice 155 0658/675939

08655 Mészáros Ondrej, JUDr. 01. 02. 00 Praha 4, Pejevové 3125 0905-602145

03417 Moidlová Sylva, JUDr. 01. 02. 00 České Budějovice, Skuherského 50 038/22166

08656 Novotná Monika, JUDr., Ph. D. 01. 02. 00 Loštice, Kašparova 485 0648/445156

08663 Petránová Eva, JUDr. 01. 03. 00 Brno, Svážná 12

08658 Pokorný Pavel, Mgr. 01. 02. 00 Praha 3, Slezská 57 0602-971427

08659 Surynková Jiřina, JUDr. 01. 02. 00 Brno, Bellova 24 05/42133460

08660 Šrámová Kateřina, Mgr. 01. 02. 00 Praha 5, Holečkova 9 02/57310094,6

08642 Urbanec David, Mgr. 01. 02. 00 Praha 1, Na Příkopě 27 02/24195389,94

90179 Veit Francois 24. 03. 00 Praha 1, Krakovská 9 02/21664401

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

08249 Bednaříková Dagmar, 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

JUDr.

01041 Fišer Emanuel, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

07623 Fišer Zdeněk, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

08382 Freiburgová Eva, Mgr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

05492 Gryga Robert, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01375 Hanák Rudolf, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00153 Havelka Jaroslav, JUDr. 22. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

07234 Hermanová Vlasta, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01554 Hochmannová Yveta, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

06637 Hudcová Dagmar, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

06600 Janáčová Anežka, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

02617 Ježoviczová Miroslava, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01306 Johnssonová Alena, JUDr. 30. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

06062 Kerzl Josef, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00291 Kopecká Alena, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00319 Krásná Ludmila, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

08149 Krejbich Oldřich, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01456 Kubínová Ludmila, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01800 Kučera Jaroslav, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01526 Martinková Jarmila, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

06935 Melicherčík Jozef, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

06010 Novák Zdislav, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

02773 Pohanová Marie, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

00519 Polínek Rostislav, JUDr. 11. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

03682 Slavíková Květa, JUDr. 31. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

01704 Štěpánková Jarmila, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

07337 Švejda František, JUDr. 25. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

02324 Ungrová Marie, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

03281 Vízner Karel, JUDr. 07. 03. 00 § 7b odst. 1 písm. a)

00871 Vyoral Zdeněk, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

05201 Zikmund Josef, JUDr. 29. 02. 00 § 7b odst. 1 písm. g)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

90101 Allez Antoine 25. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. b).

04058 Hubáček Jan, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a).

01734 Košťálková Kateřina, Mgr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a)

03530 Maříková Alena, JUDr. 05. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. b)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

08594 Bařina Milan, JUDr. 01. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08249 Bednaříková Dagmar, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08366 Černý Josef, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

07623 Fišer Zdeněk, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

01596 Halamková Zdeňka, JUDr. 01. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

07234 Hermanová Vlasta, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

01554 Hochmannová Yveta, JUDr. 29. 02. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

06637 Hudcová Dagmar, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08398 Chmelíková Irena, JUDr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

06600 Janáčová Anežka, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

02617 Ježoviczová Miroslava, JUDr. 29. 02. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

01306 Johnssonová Alena, JUDr. 30. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

00255 Kalfus Jan, JUDr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

06062 Kerzl Josef, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

00291 Kopecká Alena, JUDr. 31. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

00319 Krásná Ludmila, JUDr. 31. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

01456 Kubínová Ludmila, JUDr. 31. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

01800 Kučera Jaroslav, JUDr. 31. 03. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

08166 Kulhavý Václav, JUDr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

04510 Kůrová Miroslava, Mgr. 01. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

01526 Martinková Jarmila, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

06541 Navrátil Jaroslav, JUDr. 15. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.

01953 Panáková Soňa, JUDr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

07809 Pillerová Irena, JUDr. 01. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

02773 Pohanová Marie, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

08452 Rojíček Eduard, JUDr. 03. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

03682 Slavíková Květa, JUDr. 31. 03. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

05152 Sýkora Vladimír, JUDr. 28. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

01704 Štěpánková Jarmila, JUDr. 29. 02. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

02324 Ungrová Marie, JUDr. 29. 02. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.

05201 Zikmund Josef, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08328 Žalda Josef, JUDr. 01. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07438 Žák Pavel, JUDr. 29. 02. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 1. února do 31. března 2000

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K11603 Baňka Václav, Mgr. Ing. 01. 01. 00 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K11568 Bartošová Jolana, JUDr. 01. 02. 00 Machytková Marina, JUDr. Praha 1, Dlouhá 16

K11577 Bláhová Ivana, Mgr. 01. 02. 00 Askinová Marie, JUDr. Praha 1, Senovážná 2

K11549 Blecha Jan, Mgr. 22. 11. 99 Chaloupka Roman, Mgr. Praha 3, Rokycanova 27

K11602 Buršík Martin, Mgr. 01. 03. 00 Voborník Miloslav, JUDr. Jihlava, Židovská 31

K11616 Buřil Jan, Mgr. 21. 02. 00 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 47

K11551 Bytel Jan, Mgr. 01. 02. 00 Vaněk Petr, JUDr. Praha 4, V rovinách 864

K380 Coufal Milan, JUDr. 01. 07. 96 Focko Vladimír, JUDr. Brno, Starobrněnská 16/18

K11605 Csorba Július, Mgr. 10. 03. 00 Hukel Vladislav, JUDr. Praha 4-Modřany, Urbánkova 3361

K11598 Čejka Miloslav, Mgr. 18. 02. 00 Janeček Radslav, Mgr. Brno, Cejl 20

K11588 Dvořáčková Dana, Mgr. 01. 03. 00 Čapek Jaroslav, Mgr. Hradec Králové, Komenského 241

K11594 Emr David, Mgr. 01. 01. 00 Weinhold a partneři, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K11546 Fridrichová Jitka, Mgr. 03. 01. 00 Šerák Bronislav, Mgr. Praha 5, Na Bělidle 2

K11574 Gedeonová Andrea, Mgr. 07. 02. 00 Advokátní kancelář Vyroubal, Krajhanzl a spol., v. o. s. Praha 1, Lazarská 5

K11553 Hakl Aleš, Mgr. 01. 11. 99 Týčová Jarmila, JUDr. Rosice u Brna, Nad nádražím 795

K11606 Hanslik Gunter, Mgr. 01. 03. 00 Juchelka Pavel, JUDr. Opava, Horní nám. 2

K11580 Herger Jan, JUDr. 21. 02. 00 Procházka Vladimír, JUDr. Plzeň, Plynární 6

K11599 Homolka Zdeněk, Mgr. 01. 03. 00 Jandová Marie, Mgr. Praha 4, K Lesu 756

K11613 Horváthová Markéta, Mgr. 06. 03. 00 Bánský Marek, JUDr. Praha 1, Hradební 3

K11624 Hošek David, Mgr. 03. 04. 00 Petržela Miloslav, JUDr. Brno, Kobližná 19

K11543 Hrnčířová Šárka, Mgr. 01. 01. 00 Neubert Karel, Mgr. Třebíč, Hálkova 4

K11554 Chládek Milan, Ing. Mgr. 03. 01. 00 Czerwenka & Partner v. o. s. Brno, Minoritská 10

K11629 Jaroš Jaromír, Mgr. 21. 02. 00 Štrajtová Nora, JUDr. Ostrava 4, 17. listopadu 1790

K11555 Kadlec Jan, Mgr. 01. 02. 00 Starý Jiří, JUDr. Praha 10, Korunní 106

K11607 Kasal Jiří, Mgr. 01. 04. 00 Kasal Vladislav, JUDr. Třešť, Tovární 337

K11552 Kastner Patrik, Mgr. 01. 02. 00 Šípková Marta, JUDr. Praha 10, Žitomírská 38

K11628 Klanica Miroslav, Mgr. 01. 04. 00 Říčková Věra, JUDr. Brno, Kotlářská 53

K11625 Klápšťová Jana, Mgr. 07. 02. 00 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15

K11595 Klouda Michal, JUDr. 01. 03. 00 Šimek Radomír, JUDr. Praha 1, Řeznická 20

K11597 Kotil Jan, Mgr. 01. 03. 00 Záliš Eugen, JUDr. České Budějovice, Rudolfovská 34

K11614 Kouba Jiří, Mgr. 03. 04. 00 Soukup Miroslav, JUDr. Praha 9, Na Harfě 7

K11572 Kubičová Lucie, Mgr. 01. 02. 00 Jirousek Vladimír, JUDr. Ostrava 1, Preslova 9

K11600 Kučerová Kateřina, Mgr. 13. 03. 00 Nováková Alena, Mgr. Praha 1, Truhlářská 20 (zad. trakt)

K11590 Kučerová Marie, JUDr. 01. 01. 00 Šídlo Jiří, JUDr. Praha 6, Evropská 237/466

K11542 Kuhn Petr, Mgr. 05. 11. 99 Kruliš Petr, JUDr. Praha 5, Na Provaznici 10

K11578 Kuchařová Jiřina, mgr. 01. 02. 00 Neuwirthová Marcela, JUDr. Havířov-Město, Dlouhá tř. 49/490

K11627 Kunclová Martina, Mgr. 01. 03. 00 Lužová Jiřina, JUDr. Praha 1, Dušní 22

K11548 Kunstýř Michal, Mgr. 03. 01. 00 Šerák Bronislav, Mgr. Praha 5, Na Bělidle 2

K11582 Lepšíková Irena, Mgr. 01. 02. 00 Hornová Elena, JUDr. Praha 1, Štěpánská 61

K11612 Lorenc Lukáš, Mgr. 01. 03. 00 Čermák Karel, JUDr. Praha 1, Národní 32

K11550 Mašek Miroslav, Mgr. 01. 02. 00 Matys Jan, JUDr. Praha 1, Spálená 10

K11576 Matolová Alena, Mgr. 25. 01. 00 Pajerová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Národní 33

K11573 Matoušová Dana, Mgr. 19. 01. 00 Rafaj Jiří, JUDr. Brno, Cejl 12/14

K11620 Moravcová Zuzana, JUDr. 01. 04. 00 Vraná Eliška, JUDr. Praha 4, Na Pankráci 30

K11591 Navara Petr, Mgr.,Ing. 01. 02. 00 Uhlíř David, JUDr. Praha 1, Opletalova 5

K11608 Ošmera Petr, Mgr. 01. 03. 00 Vlk Vlastimil, JUDr. Brno, Cejl 101

K11610 Pavelka Martin, Mgr. 15. 02. 00 Bačkovský Jiří, Mgr. Brno, Úvoz 4

K11592 Pavlok Tomáš, Mgr. 01. 03. 00 Pavlok Jan, JUDr. Praha 1, Na příkopě 391/7

K11583 Pazderka Stanislav, Mgr. 01. 03. 00 Mlčoch Svatomír, JUDr. České Budějovice, K. Tomana 9

K11544 Pecháčková Světlana, JUDr. 06. 01. 00 Černá Jarmila, JUDr. Pardubice, Jindřišská 276

K11571 Pícl Zdeněk, Mgr. 01. 02. 00 Janoušek Vladimír, JUDr. Plzeň-Lochotín, Pod Vinicemi 2

K11596 Pokorný Petr, JUDr. 01. 02. 00 Courton Ivan, Mgr. Praha 10, Slovinská 23

K11587 Prokop Martin, Mgr. 01. 03. 00 Boháčová Marie, JUDr. Praha 6, Za Pohořelcem 15

K11593 Prosická Renáta, Mgr. 01. 03. 00 Zouplna Pavel, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Smetanovo nám. 7

K11623 Pupalová Veronika, Mgr. 01. 04. 00 Herr Karel, JUDr. Cheb, Mánesova 11

K11609 Sailerová Jitka, Mgr. 15. 03. 00 Horáková Barbora, Mgr. Praha 5, Nad Buďánkami II/22

K11630 Shonová Klára, Mgr. 01. 03. 00 Verny Arséne, Prof. Dr. Praha 1, Hybernská 24

K11585 Sládek Miloslav, Mgr. 01. 04. 00 Korbel Alan, JUDr. Praha 5, Nám. 14. října 3

K11545 Součková Jitka, Mgr., LL. M. 15. 11. 99 Vrána Luděk, Mgr. Praha 1, Jáchymova 2

K11567 Spourová Petra, Mgr. 01. 02. 00 Skopeček Vlastimil, JUDr. Plzeň, Na Roudné 18

K11581 Srnec Daniel, Mgr. Ing. 01. 02. 00 Hrudka František, JUDr. Praha 1, Štěpánská 61

K11617 Sysel Jan, Mgr. 01. 01. 00 Kotáb Petr, JUDr. Praha 1, Platnéřská 4

K11601 Šimková Petra, Mgr. 03. 01. 00 Šimonka Radek, Mgr. Chrastava, Bílokostelecká 186

K11618 Šnajdaufová Eva, Mgr. 01. 03. 00 Krampera Zdeněk, JUDr. Praha 1, Havlíčkova 11

K11611 Štumpfová Martina, Mgr. 01. 04. 00 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7

K11619 Šutková Eva, Mgr. 01. 03. 00 Špitálská, Novotný, Pokorný, v. o. s. Praha 1, Jakubská 2

K11626 Tauer Patrik, Mgr. 03. 04. 00 Nykodým Jiří, JUDr. Praha 1, Spálená 51

K11586 Tetzeli Daniel, Mgr. 01. 03. 00 Teryngel Jiří, JUDr. Praha 4-Podolí, Podolská 1a/1123

K11570 Toutová Simona, Mgr. 01. 02. 00 Sobčík Jiří, JUDr. Ostrava 1, Nádražní 172

K11566 Trop Vladimír, Mgr. 01. 02. 00 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K11569 Tůmová Martina, Mgr. Ing. 01. 02. 00 Kučera Daniel, Mgr. Vrchlabí, Liščí kopec 1297

K11547 Vácha Miroslav, JUDr. 03. 01. 00 Šerák Bronislav, Mgr. Praha 5, Na Bělidle 2

K11565 Vlach Jaroslav, Mgr. 14. 02. 00 Straková Irena, JUDr. Praha 2, V tůních 8

K11615 Volfová Renata, Mgr. 28. 02. 00 Majer Roman, JUDr. Plzeň, Žižkova 54

K11622 Vondráček Radek, Mgr. 01. 03. 00 Halás Ján, JUDr. Kroměříž, Velehradská 507

K11604 Vyhlídová Anna, JUDr. 01. 02. 00 Pichertová Evženie, JUDr. Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985

K11621 Winter Tomáš, Mgr. 14. 02. 00 Škvainová Milada, Mgr. Plzeň, Rooseweltova 8

K11575 Zach Dušan, Mgr. 01. 02. 00 Hartmann Jiří, JUDr. Hradec Králové, Vrchlického 834/24

K11584 Zelenková Martina, Mgr. 01. 03. 00 Vitouš Alan, Mgr. Praha 7, Kostelní 22

K11589 Zeman Jaroslav, Mgr. 01. 03. 00 Camrda Jan, JUDr. Benešov, Masarykovo nám. 225

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K11522 Bärová Jana, Mgr. 21. 02. 00

K11185 Čtvrtlík Libor, Mgr. 01. 02. 00

K10963 Dušková Veronika, JUDr. 01. 03. 00

K9887 Korejtko Aleš, Mgr. 16. 02. 00

K11490 Krátký Jiří, Mgr. 01. 03. 00

K10937 Martáková Mária, Mgr. 01. 03. 00

K10998 Moudrá Kateřina, Mgr. 01. 03. 00

K11433 Pacovský Jan, JUDr. 09. 03. 00

K9285 Rajdlová Veronika, Mgr. 30. 03. 00 08664

K10254 Říhová Věra, JUDr. 15. 03. 00

K9670 Schönová Gabriela, Mgr. 01. 03. 00

K9899 Štanclová Jana, JUDr. 01. 03. 00

K11157 Tichý Petr, Mgr. 16. 02. 00

K9602 Urbanec David, Mgr. 01. 02. 00 08642

K9405 Walterová Kateřina, Mgr. 01. 02. 00

 

 

 

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby

PoNoS 00 1799, REGO, 161 01 pošta Praha 614

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi