Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 2000, č. 1

Ročník 2000
VĚSTNÍK
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Částka 1
Rozeslána dne 14. února 2000
 
 
OBSAH:
Rozpočet České advokátní komory na rok 2000
Zápisy v seznamu advokátů od 19. října 1999 do 31. ledna 2000
Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 19. října 1999 do 31. ledna 2000
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku
 
 
 
Rozpočet České advokání komory na rok 2000
Představenstvo České advokátní komory (dále jen "Komora") schválilo na své schůzi, která se konala dne 14. prosince 1999, následující rozpočet Komory na rok 2000:
 
Příjmy (v tis. Kč)
a) příspěvky ČAK 6.000 á 6.000 Kč 36 000
b) příspěvky pozastavených advokátů 400 á 2.000 Kč 800
c) zápisné do seznamu advokátů 350 á 4.000 1 400
d) příjmy z poplatků za advokátní a uznávací zkoušky 350 á 4.000 Kč 1 400
e) nájmy (Fortuna, Vinárna, Brno) 1 100
f) ostatní příjmy (inzeráty, ubyt.) 600
g) náklady kárného řízení 150 á 3.000 Kč 450
h) příjmy z úroků 1 800
CELKEM PŘÍJMY 43 550
Výdaje (v tis. Kč)
1. Provozní náklady
a) spotřební materiál 550
b) pohonné hmoty 40
c) náklady na reprezentaci a dary 200
d) provozní náklady a služby 1 600
e) náklady na ostrahu a pojištění 450
f) nájemné 1 530
g) náklady na opravy a udržování 480
h) spoje a poštovné (internet) 1 250
i) cestovné 290
j) investice + IIS 1 500
k) příspěvky tuzemským právnickým osobám 100
l) náhrady za ztráty času členům orgánů Komory 150
m) náklady na mzdy:
– mzdy zaměstnanců 9 350
– DPČ, DPP 120
– sociální a zdravotní pojištění 3 270
– paušální odměny 4 100
n) náklady na elektřinu 750
o) daň z příjmu 1 500
p) DPH 1 000
r) Kroměříž – rezerva 1 000
s) nepřímé daně 420
CELKEM 29 650
2. Náklady zkušební komise a stud. a vzděl. činnost
a) semináře (honoráře, cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 1 300
b) advokátní zkoušky (honoráře, cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 1 250
c) náklady na Bulletin advokacie 3 300
d) náklady na Věstník 650
e) knihovna 300
f) seminář evropského práva 1 000
CELKEM 7 800
3. Organizační činnost Komory
a) náklady související s vedením seznamu advokátů 950
b) náklady na regionální sekce 650
c) náklady na styk s advokáty a propagaci 200
CELKEM 1 800
4. Mezinárodní činnost Komory
a) členské příspěvky mez. organizacím 450
b) náklady na zahraniční cesty 1 000
c) pohoštění a přepravné při mez. akcích 1 000
d) náklady na překlady a tlumočení 600
CELKEM 3 050
5. Náklady kontrolní rady
a) cestovné a ostatní služby (nájem) 250
b) náhrada ztráty času, pohoštění 250
CELKEM 500
6. Náklady kárné komise
a) cestovní 250
b) náhrada ztráty času, pohoštění 350
CELKEM 600
7. Náklady na objekt v Josefově Dole
a) elektřina, vodné-stočné, telefon, spotř. zboží 80
b) mzdové náklady 70
CELKEM 150
CELKEM VÝDAJE 43 550
 
Shrnutí (v tis. Kč):
Příjmy celkem 43 550,– Kč
Výdaje celkem 43 550,– Kč
 
 
Poznámky a vysvětlivky
1) Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s výhradou, že po skončení I. pololetí bude jeho plnění přezkoumáno a rozpočet bude případně změněn.
2) Příjmy
Příjmy jsou rozpočtovány podle počtu 6 000 advokátů. K datu 10. 12. 1999 vykazovala matrika 749 pozastavených advokátů. Po nabytí účinnosti novely zákona o advokacii se celá řada takto pozastavených advokátů informovala na možnost vyškrtnutí a na možnost prominutí, resp. úlev z placení sníženého příspěvku na činnost Komory. Podle dosavadního ohlasu lze předpokládat, že počet pozastavených advokátů, kteří zaplatí snížený příspěvek, nepřesáhne číslo 400.
Příjmy z úroků se oproti předchozímu rozpočtu podstatně snižují s přihlédnutím ke snížené úrokové míře peněžních ústavů a jsou proto plánovány v rozsahu skutečnosti r. 1999.
V ostatních příjmových položkách odpovídá rozpočet skutečnostem předchozího roku. Příjmy z nákladů náhrad kárného řízení jsou odhadnuty podle vykazovaných počtů kárných řízení v r. 1999.
3) Provozní náklady
Předpokládané výdaje na r. 2000 vycházejí z výsledků hospodaření v r. 1999. Ke zvýšení dochází – oproti předchozímu rozpočtu – v položce spoje a poštovné, u níž budou do nákladů v r. 2000 zahrnuty i náklady na provoz internetu.
Zvýšení položky investic souvisí s obnovou a nákupem počítačové techniky. Podle dosavadních výsledků lze předpokádat snížení položky daně z příjmů a naopak zvýšení položky DPH a ostatních nepřímých daní.
Jako samostatná položka jsou uvažovány náklady spojené se slavnostní akcí k 10. výročí obnovení demokratické české advokacie v Kroměříži.
4) Náklady zkušební komise a studijně vzdělávací činnosti
Náklady seminářů advokátních koncipientů jsou zvyšovány v souladu se skutečností r. 1999, stejně tak je tomu u nákladů na konání advokátních zkoušek.
5) Náklady na mezinárodní činnost Komory
Příspěvky mezinárodním organizacím jsou obdobné jako v r. 1999, stejně tak i náklady na zahraniční cesty, u nichž ještě dojde k doúčtování za prosinec 1999. V roce 2000 se neplánují nákladnější mezinárodní akce, takže položka pohoštění a přepravného při mezinárodních akcích je v podstatě rezervou.
6) Náklady organizační činnosti Komory, kontrolní rady a kárné komise
Uvedené náklady odpovídají skutečnosti r. 1999.
 
 
 
 
Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 19. října 1999 do 31. ledna 2000
a) Zápis do seznamu advokátů
Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon
08610 Adam Jakub, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Jugoslávská 29 02/24007500
02517 Andree Kamil, Mgr. 26. 10. 99 Olomouc, Ostružnická 18 068/5226302
03560 Baček Richard, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Jindřišská 20) 02/24239595
01213 Beneš Prokop, Mgr. 01. 11. 99 Praha 4, Vikova 7 02/21875402-9
03603 Beránková Pavlína, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Jugoslávská 29 02/24007510
03630 Běhounek Martin, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Václavské nám. 47 02/216 255 25
03675 Blažek Kamil, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111
03779 Bobek Jiří, Mgr. 01. 01. 00 Ostrava-Zábřeh, Šamanova 5 069/6781837
03817 Bodláková Jana, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Karlovo nám. 19 02/24910348-9
90166 Britz Thomas 25. 11. 99 Praha 1, Platnéřská 2 02/21108315
03818 Brožová Monika, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, žitná 25 02/22211629
03834 Brtnický František, JUDr. 01. 01. 00 Praha 8, Havránkova 1181/7 02/8580522
02523 Buchal Roman, Mgr. 01. 11. 99 Brno, Kopečná 14 05/43243456
03055 Cipínová Šárka, Mgr. 01. 12. 99 České Budějovice, Biskupská 1 038/7312517
01428 Čvančara Pavel, Mgr. 01. 11. 99 Praha 6, Nikoly Tesly 12 02/3116545
03837 Devátý Stanislav, JUDr., Dr. 01. 01. 00 Praha 2, Malá Štěpánská 3 02/24918491
03884 Fiala Jaroslav, Mgr. 16. 12. 99 Praha 6, Osmého listopadu 49 0602-846293
03919 Fiala Jiří, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Křižovnické nám. 2 02/24097410
08611 Franc Jaromír, Mgr. 01. 01. 00 Hradec Králové, Gočárova 1105 049/5533413
01503 Friedlová Dagmar, JUDr. 01. 01. 00 Praha 4, Čimelická 957 0602 514158
02542 Glaserová Drahomíra, JUDr. 01. 01. 00 Sepekov, Božetice 153 0368/581115
08612 Gracík Aleš, Mgr. 01. 01. 00 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1144 0448/521033
03976 Gürlich Richard, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Vodičkova 30 02/24216212
08613 Hajný Jan, JUDr. 01. 01. 00 Teplice, Školní 20 0417/534005
03049 Hamplová Jana, Mgr. 01. 11. 99 Mohelnice, U Brány 16 0648/51447
01524 Hanák Ondřej, Mgr. 01. 11. 99 Praha 5, Radlická 3 02/57095452
01556 Hanzalová Soňa, Mgr. 01. 11. 99 Praha 5, Zborovská 11 02/57052703
04046 Havel Jaroslav, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, V Tůních 12 02/96202069
02602 Havlík Samuel, Mgr. 01. 11. 99 Praha 10, Ukrajinská 984/14 02/71746265
02609 Havlíková Iveta, Mgr. 01. 01. 00 Praha 10, Konopišžská 8 02/72736205
04081 Havránek Jiří, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Revoluční 24 02/24817743
03020 Hájek Jindřich, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Štěpánská 61 02/24215029
90167 Heidinger Markus, Dr. 25. 11. 99 Praha 1, Klimentská 10
04093 Hložková Kateřina, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, U Prašné brány 3 02/24811624
08614 Hložková Petra, Mgr. 01. 01. 00 Praha 3, Roháčova 16 02/22783281
02639 Holemý Libor, Mgr. 26. 10. 99 Rožnov p. Radhoštěm, 1. máje 2609 0651/651913
01570 Hromek Petr, Mgr. 26. 10. 99 Praha 5, Elišky Peškové 15 05/57310313
08649 Hubálková Martina, Mgr. 01. 01. 00 Roztoky u Prahy, Jiráskova 1366 02/20912055
03301 Hudeček Jan, Mgr. 01. 12. 99 Krnov, Hlavní nám. č. 1a 0652/710908
90168 Hübner Almut Olga 01. 01. 00 Praha 1, Národní tř. 32 02/96167401, 7111
08615 Chalabalová Lenka, JUDr. 01. 01. 00 ždánice, Malá strana 840 0629/606203
08616 Chomátová Dana, JUDr. 01. 01. 00 Praha 10, Černokostelecká 103 02/7818035
02661 Janoušková Simona, Mgr. 01. 01. 00 Frýdek-Místek, Zámecké nám. 42 0658/621981, 985
08617 Jedlička Svatopluk, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Nám. Míru 9 0603-543194
04119 Kameníková Hana, Mgr. 01. 01. 00 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313
01616 Kausta Petr, Mgr. 01. 11. 99 Nový Jičín, 5. května 2 0656/705565
04126 Kociánová Lucie, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Spálená 29 02/24996281
01612 Kokošková Anna, JUDr. 01. 11. 99 Praha 1, Václavské nám. 36 02/96236310
02782 Kolínská Petra, Mgr. 01. 11. 99 Česká Lípa, Pátova 777 0425/826764
02686 Kolínský Pavel, JUDr. 01. 11. 99 Česká Lípa, Pátova 777 0425/826764
02792 Korda Martin, Mgr. 01. 01. 00 České Budějovice, V. Talicha 12 038/49455-57
01734 Košžálková Kateřina, Mgr. 01. 01. 00 Praha 3, Biskupcova 25 02/6976275
02806 Kotek Václav, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Jeřábkova 5 05/45213820
01586 Kraus Jakub, Mgr. 01. 11. 99 Praha 8, Sokolovská 49 02/24816450
08618 Krátký Petr, Mgr. 01. 01. 00 Pardubice, J. Potůčka 259 040/47195
02812 Kuča Radan, Mgr. MUDr. 01. 01. 00 Olomouc, Stradružiníků 4 068/5233815
03348 Kudrna Bohuslav, Mgr. 01. 01. 00 Vyškov, Dvořákova 19 0507/342349
08619 Kuchař Ondřej, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Lazarská 5 02/96242484
08620 Kuprová Andrea, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, U Prašné brány 3 02/24811672
01775 Láník Martin, Mgr. 26. 10. 99 Praha 1, Školská 3
90170 Lojpur Alexandar 25. 11. 99 Praha 6, Čs. armády 34 0602-824010
08621 Lupínková Dagmar, Mgr. 01. 01. 00 Mladá Boleslav, Smetanova 726 0326/722539
04131 Macháčková Irena, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Králodvorská 16 02/24231519
02879 Machálek Petr, Mgr. Ing. 01. 11. 99 Vyškov, Dobrovského 1 0507/343568
02884 Machálková Helena, Mgr. 01. 11. 99 Uherské Hradiště, Na stráni 598 0632 579691
08632 Malíková Petříčková Šárka, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Dlouhá 13 02/24819340-2
02943 Mareth Ivo, JUDr. 01. 01. 00 žďár nad Sázavou, Strojírenská 2244/34 0616/630977
01812 Marvanová Hana, JUDr. 01. 01. 00 Praha 2, Rašínovo nábř. 48 02/24913549
02946 Matějka Petr, Mgr. 01. 11. 99 Brno, Lidická 51 05/41247872
90171 Mercier Antoine 25. 11. 99 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111
04139 Micka Alois, JUDr. 01. 01. 00 Praha 4, Pikrtova 1321/1 0602-344609
01826 Míkovec Jaroslav, Mgr. 01. 11. 99 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16
08622 Mlčák Miroslav, Mgr. 01. 01. 00 Klatovy III, Pod Hůrkou 758 0186/27754
03387 Mlíková Alexandra, Mgr. 01. 01. 00 Praha 4, Na Pankráci 11/449 02/61216171-2
02964 Molák Stanislav, Mgr. 01. 01. 00 Jihlava, Královský vršek 25 066/7210563
08623 Motl Pavel, Mgr. 01. 01. 00 Mladá Boleslav, Smetanova 834 0326/23611
08624 Mrázková Radka, Mgr. 01. 01. 00 Praha 4, Pod Terebkou 12 02/61221670
08625 Musilová Helena, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Heindrichova 8 05/43241650
08626 Nácal Vladimír, JUDr. 01. 01. 00 Praha 5, Lamačova 219 02/5814598
08627 Návedlová Karla, Mgr. 01. 01. 00 Bílovec, 17. listopadu 15 0604/940789
08628 Nevrkla Luboš, Mgr. 01. 01. 00 Praha 10, Královická 8 02/7812771
03471 Němec Jiří, Dr. iur., LL. M. 01. 01. 00 Praha 2, Čermákova 7 02/22518844
04143 Novák Jaroslav, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Malá Štěpánská 3 02/24918491
01827 Novák Pavel, JUDr. Ing., Ph. D. 01. 11. 99 Praha 7, Komunardů 36 02/66706291
08629 Novák Roman, PhDr. Mgr. 01. 01. 00 Břeclav, 17. listopadu 24 0603-241541
01928 Nováková Jana, JUDr. Mgr., Ph. D. 01. 11. 99 Praha 1, Smetanovo nábř. 18 02/22221453
04144 Novotný Vladimír, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Čermákova 7 02/22518844
04158 Nygrínová Daniela, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Karlovo nám. 19 02/24910348-9
90172 Oberlechner Peter, Dr. 25. 11. 99 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611
02973 Ohlídalová Miroslava, JUDr. 01. 01. 00 Prostějov, Jezdecká 47 0508/362904
08648 Olmrová Nykodýmová Petra, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Spálená 51 02/295279
04289 Otruba Tomáš, Mgr. 01. 01. 00 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313
08630 Palatický Pavel, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Marešova 14 05/41241228
04977 Pavlíčková Milada, JUDr. 01. 01. 00 Zlín, Podlesí 4944 067/42340
08631 Petirová Ivana, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Husova 5 02/24401499
90182 Phillips Andrew 25. 11. 99 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313-22
01942 Piková Petra, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Pařížská 28 02/2313561
01983 Pilař Marek, Mgr. 01. 11. 99 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313
03509 Plachá Linda, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Dlouhá 13 02/24819340-2
08633 Pleskal Jaroslav, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Příkop 2a 05/45215131
02976 Plch David, Mgr. 26. 10. 99 Praha 1, Staroměstské nám. 15 02/24811796
02046 Plocarová Šárka, Mgr. 01. 11. 99 Praha 2, Mánesova 5 02/24234413
04311 Pokorná Hana, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Pařížská 28 02/2133561
04343 Pokorná Karolína, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2, Tyršova 7 02/292261
04349 Pražák Pavel, Mgr. 01. 01. 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 853/16
08634 Průchová Bohumila, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Kabátníkova 2 05/41219084
02978 Rotrekl Jan, Mgr. 01. 11. 99 Brno, Údolní 61 05/43215646
03041 Rožec Václav, Mgr. 01. 01. 00 Brno, Kobližná 19 05/42134254
02057 Ryvolová Magdaléna, Mgr. 01. 01. 00 Děčín I., Řetězová 2 0412/511412
90173 Salaba Ilona 25. 11. 99 Praha 6, Dr. Z. Wintra 13
04394 Sandersová Alice, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Jungmannova 31, PalácAdria 02/24990015
04675 Saska Petr, Mgr. 01. 01. 00 Velvěty, Velvěty 33 0417/557102
90174 Sattler Wolfgang 01. 01. 00 Praha 1, Platnéřská 1
90176 Sestak Paul Jan 01. 01. 00 Praha 1, Klimentská 10 02/51018611
02985 Schaffer Dan, Mgr. 01. 11. 99 Brno, Tišnovská 143 05/45243791-2
08635 Schenk Štěpán, Mgr. 01. 01. 00 Přerov, Čechova 2 0641/282222
90175 Schollaert Tomas 25. 11. 99 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111
08636 Sigmund Petr, Mgr. 01. 01. 00 Česká Lípa, Jiráskova 614 0425/24357
02077 Slavíček Jiří, Mgr. 01. 11. 99 Praha 4, Na Pankráci 11/449 02/61216171-2
03029 Smil Jaroslav, Mgr. 26. 10. 99 Plzeň, Nám. T. G. Masaryka 25 019/7220052
08637 Staňková Marcela, Mgr. 01. 01. 00 Havířov-Město, Dlouhá tř. 49/490 069/6810070
04700 Staňková Monika, Mgr. 01. 01. 00 České Budějovice, Husova 16
08650 Staroň Marek, Mgr. 16. 12. 99 Praha 1, Staroměstské nám. 15 02/24811796
90181 Steedman Campbell 25. 11. 99 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313-22
02100 Steidl František, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Opletalova 5 02/242 242 82
08638 Struminský Radim, Mgr. 01. 01. 00 Havířov-Město, Svornosti 2 069/6811390
08639 Svobodová Iva, Mgr. 16. 12. 99 Praha 2, Budečská 31 02/90004908
02245 Šimonek David, Mgr. 01. 11. 99 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16
08640 Šotek Ivo, Mgr. 01. 01. 00 Olomouc, Hybešova 6 068/5311440
02287 Špoulová Kateřina, Mgr. 01. 11. 99 Praha 10-Vinohrady, Hradešínská 4/1102 02/71743621, 722, 02/71743723
08641 Šrom Zdeněk, Mgr. 01. 01. 00 Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 232 0444/371133
02304 Tajbr Jaroslav, Mgr. 01. 11. 99 Praha 5, Zborovská 11 02/57052703
02364 Teplý Adolf, JUDr. 01. 01. 00 Liberec, Klostermannova 690/15 048/5312439
90178 Thiel Martin Thomas 01. 01. 00 Praha 6, Markétská 1 02/33351570
02385 Tomek Jiří, Mgr. 26. 10. 99 Brno, Cejl 99 05/45212133
04838 Trebatická Vlasta, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, V jámě 12 02/22233092
02989 Uhlíř Aleš, JUDr. 01. 01. 00 Frýdek-Místek, K Hájku 122 0658/634449
04422 Uličný Igor, JUDr. 01. 01. 00 Brno, Kachlíkova 1 05/46210520
02401 Urban Jan, Mgr. 01. 12. 99 Praha 1, Husova 7 02/24248604
02457 Uzel Tomáš, JUDr. 01. 01. 00 Praha 1, Dlouhá 16 02/24810999
08651 Vachtl Radek, Mgr. 01. 01. 00 Praha 5, Ostrovského 30 02/51564216
08643 Vaisová Vanda, Mgr. 01. 01. 00 Praha 6, Pod Marjánkou 12
08644 Vejlupek Michal, Mgr. 01. 01. 00 Ústí nad Labem, Masarykova 43 047/5201265
08645 Veselý Tomáš, Mgr. Ing. 01. 01. 00 Pardubice, Smilova 386
02995 Vinkler Miroslav, JUDr. 01. 11. 99 Karviná-Fryštát, Svatováclavská 31 069/6348439
03567 Vitebská Lenka, Mgr. 01. 01. 00 Liberec 3, Na Rybníčku 387/6 048/510 42 54
04854 Vochalová Liliana, Mgr. 01. 01. 00 Praha 2-Vinohrady, Pod Zvonařkou 2240/8 02/22562309
03012 Volek Miroslav, JUDr. 01. 01. 00 Hradec Králové, Jungmannova 1396 049/32777
90180 Vovsová Zdeňka 01. 01. 00 Praha 1, Platnéřská 2 02/21108383
02469 Wachtlová Renata, Mgr. 01. 11. 99 Hořovice, Pražská 904 0316/514061
04913 Weig Zdeněk, Mgr. 01. 01. 00 Praha 8, Thámova 7 02/2313096
08607 Zemanová Renata, Mgr. 01. 01. 00 Praha 10, Turnovského 497/2 02/7819090, 8933
03017 Zíková Monika, Mgr. 01. 11. 99 Brno, Kopečná 14 05/43243456
03577 Zrůstek Jiří, Mgr. 01. 01. 00 Blansko, Čelakovského 6 0506/419464
02504 Zsemler Michal, Mgr. 01. 11. 99 Plzeň, Kard. Berana 8 019/7236348
08608 Zugar Robert, Mgr. 01. 01. 00 Praha 3, Laubova 8
08646 Zvoníková Klára, Mgr. 01. 01. 00 Praha 1, Bolzanova 1 02/24227299
08609 železná Jitka, Mgr., LL. M. 01. 01. 00 Praha 8, Vřesová 18
08647 žídková Lenka, Mgr. 01. 01. 00 Přerov, B. Němcové 2 0641/215022
 
 
b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.
05972 Ambrož Jiří, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
06114 Antoš Jan, JUDr. 31. 12. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
06434 Bednaříková Květuše, JUDr. 29. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
02794 Bílková Hana, Mgr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
02083 Bohdanecký Vladimír, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06802 Boukal Ladislav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
03227 Buša Vojslav, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
00084 David Jaroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
08376 Fědorová Zuzana, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00133 Frankl Jiří, JUDr. 14. 11. 99 § 7b odst. 1 písm. a)
07925 Fraštia Šimon, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
07493 Gecík Karol, JUDr., CSc. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01791 Hamerle Miroslav, JUDr. 03. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. a)
06696 Hanzlíková Ludmila, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00566 Holík Ivan, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
04273 Homolka Václav, JUDr. Ing. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
02381 Honska Miroslav, Mgr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
05223 Hradil Miroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
07450 Hubka Augustin, JUDr., CSc. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06684 Chomčová Radomíra, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01042 Ivanka Alfred, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. a)
00885 Janík Bohuslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. a)
02315 Kalát Bohumil, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
01176 Kalenský Pavel, Prof. JUDr., DrSc. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01762 Korecká Věra, Doc. JUDr., CSc. 30. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
03106 Kottnauer Antonín, JUDr. 30. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
05901 Kotzmann Otakar, JUDr. Ing. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
00321 Kratochvil Jan, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00954 Král Jaroslav, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
03163 Kroupa Drahoslav, JUDr. 30. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
00949 Kubů Lubomír, Prof. JUDr., CSc. 31. 12. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
01099 Kučera Josef, JUDr. 16. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. g)
08281 Kunešová Věroslava, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
07054 Kühnelová Jana, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
03572 Lajda Ivo, JUDr. 30. 11. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
07237 Lebloch Jaroslav, Mgr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
02153 Matějka Viktor, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00931 Mazanec Michal, JUDr. 29. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00421 Mildorf Vladimír, prom. práv. 19. 10. 99 § 8 odst. 1 písm. a)
01834 Nejedlý Miroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06045 Novák Miroslav, prom. práv. 13. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. a)
02925 Pavlas Miloslav, prom. práv. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
02299 Pavlíčková Hana, JUDr. 31. 10. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
01293 Pilař Jan, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01204 Pohanka Milan, JUDr., CSc. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00936 Procházka Milan, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00537 Prokopová Květa, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
06050 Pupík Zdeněk, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
05938 Růžička Zdeněk, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01727 Řeháková Naděžda, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
06793 Satke Jaromír, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
08601 Scholz Petr, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06203 Skřepková Alena, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
01615 Skýpalová Mária, JUDr. 30. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
06140 Slechan Ladislav, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
00631 Soukopová Anna, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
01324 Svoboda Petr, JUDr. 30. 11. 99 § 7b odst. 1 písm. a)
06368 Svobodová Marcela, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
03488 Ševců Dana, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
00593 Šindelářová Eva, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
05447 Šneberg Josef, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06731 Šranková Danuše, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
05614 Šural Karel, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00664 Švec Radim, JUDr. 30. 11. 99 § 8 odst. 1 písm. h)
00694 Trnka st. Vladimír, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
06956 Tříska Libor, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
05841 Tureček Jaroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
01032 Turková Jaroslava, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
02249 Valešová Nataša, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
05260 Vinkler Emanuel, JUDr. ing. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
08599 Vlčková Renata, Mgr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
04681 Voclová Jaroslava, JUDr. 31. 12. 99 § 7b odst. 1 písm. g)
01686 Voda Jaroslav, JUDr. 15. 11. 99 § 7b odst. 1 písm. a)
03416 Vondrová Renata, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
06496 Voseček Pavel, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
00777 Zemanová Hana, JUDr. 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
03860 žárský Ivan 31. 01. 00 § 7b odst. 1 písm. g)
 
 
c) Pozastavení výkonu advokacie
Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.
04795 Bláhová Petra, Mgr. 09. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
01550 Fořt Jan, JUDr. 30. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
03333 Fröhlichová Valerie, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
01480 Fryš Milan, JUDr. 21. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
08441 Gadasová Dalimila, 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
JUDr., Dr.
04865 Havlová Lenka, JUDr. Ing. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
07440 Helm Pavel, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. b)
01682 Hoffová Miloslava, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
05685 Jurová Jaroslava, JUDr. 01. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
01286 Kára Josef, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
02439 Kolář František, JUDr. 21. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
06429 Kolář Stanislav, JUDr. 31. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. c)
01863 Kolenčíková Dalimila, JUDr. 22. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
00294 Kořán Jan, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
00300 Košžál Milan, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
02526 Kotherová Alice, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
03572 Lajda Ivo, JUDr. 01. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
07456 Linková Jana, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. b)
04774 Löfflerová Andrea, Mgr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. b)
02681 Martínková Věra, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
07817 Nemec Emil, 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
Dr. et JUDr, LL. M.
02658 Novotná Iva, JUDr. 21. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
07809 Pillerová Irena, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
04518 Podsedníková Marta, Mgr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. b)
05494 Pokorná Jarmila, JUDr., CSc. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
08021 Rezková Marie, JUDr. 21. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
01151 Roman Elemír, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
01923 Rousková Marcela, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
01207 Rujbrová Zuzka, JUDr. 01. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
08094 Sailerová Marie, JUDr. 30. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
08563 Sova Miroslav, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
04624 Srba Jiří, Mgr. 21. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
06330 Suchánková Vlasta 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
01324 Svoboda Petr, JUDr. 21. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
04948 Šašková Iveta, JUDr. 15. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
03488 Ševců Dana, JUDr. 15. 11. 99 § 8b odst. 1 písm. a)
04350 Štumpová Dana, Mgr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
06335 Vařeka Miloslav, JUDr. 31. 12. 99 § 8b odst. 1 písm. b)
04168 Vopálka Vladimír, 25. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. b)
Doc. JUDr., CSc.
07446 Vychodil František, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a)
04905 Zálešák Lubomír, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. b)
03860 žárský Ivan 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a)
 
 
d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie
Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona
05972 Ambrož Jiří, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
06434 Bednaříková Květuše, JUDr. 29. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
02794 Bílková Hana, Mgr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
06877 Bílý Jan, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
02083 Bohdanecký Vladimír, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
03111 Bukáčková Stanislava, JUDr. 01. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
08487 Cimburek Jaroslav, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
00084 David Jaroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
04103 Faltus Petr, JUDr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
08376 Fědorová Zuzana, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
07925 Fraštia Šimon, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
05492 Gryga Robert, JUDr. 20. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
06696 Hanzlíková Ludmila, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
04273 Homolka Václav, JUDr. Ing. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
02381 Honska Miroslav, Mgr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
05223 Hradil Miroslav, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
07450 Hubka Augustin, JUDr., CSc. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
06684 Chomčová Radomíra, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
00885 Janík Bohuslav, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
02315 Kalát Bohumil, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
01762 Korecká Věra, Doc. JUDr., CSc. 30. 11. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
03106 Kottnauer Antonín, JUDr. 30. 11. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
00321 Kratochvil Jan, JUDr. 22. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
08413 Král Petr, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
07622 Krejčová Jitka, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08496 Křížek Tomáš, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08281 Kunešová Věroslava, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
07054 Kühnelová Jana, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
06530 Lahodný Karel, JUDr. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
03572 Lajda Ivo, JUDr. 30. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
02153 Matějka Viktor, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
00931 Mazanec Michal, JUDr. 29. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
04317 Pařez Stanislav, JUDr. 02. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08290 Petrová Iveta, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
01293 Pilař Jan, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
01204 Pohanka Milan, JUDr., CSc. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
00936 Procházka Milan, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
03380 Randlová Nataša, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
04619 Richter Tomáš, Mgr., LL. M. 01. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
05938 Růžička Zdeněk, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
01727 Řeháková Naděžda, JUDr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/90 Sb.
06793 Satke Jaromír, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08601 Scholz Petr, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08455 Skořepová Lucie, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
06203 Skřepková Alena, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
01615 Skýpalová Mária, JUDr. 30. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
00631 Soukopová Anna, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
08106 Sovová Olga, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
01324 Svoboda Petr, JUDr. 30. 11. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
06368 Svobodová Marcela, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
03488 Ševců Dana, JUDr. 31. 12. 99 § 8b odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
04985 Šikulová Jana, JUDr. 31. 10. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
00593 Šindelářová Eva, JUDr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
05447 Šneberg Josef, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
06731 Šranková Danuše, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
05614 Šural Karel, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
02874 Švalbe Radek, JUDr. 01. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
00664 Švec Radim, JUDr. 30. 11. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
06956 Tříska Libor, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
05841 Tureček Jaroslav, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
01032 Turková Jaroslava, JUDr. 31. 12. 99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
02249 Valešová Nataša, JUDr. 31. 01. 00 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/1990 Sb.
08320 Viková Lenka, JUDr. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
05260 Vinkler Emanuel, JUDr. ing. 31. 12. 99 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
08599 Vlčková Renata, Mgr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
03416 Vondrová Renata, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 2 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb.
06496 Voseček Pavel, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
00777 Zemanová Hana, JUDr. 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.
03860 žárský Ivan 31. 01. 00 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb.
 
 
 
 
Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 19. října 1999 do 31. ledna 2000
a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů
Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo
K11414 Baráková Tereza, Mgr. 01. 11. 99 Ďoubal Miroslav, JUDr. Kutná Hora, Národního odboje 48
K11458 Bardová Eva, Mgr. 01. 12. 99 Červinka Miloš, JUDr. Praha 1, Haštalská 27
K11413 Bařina Tomáš, Mgr. 09. 09. 99 Bařina Zdeněk, JUDr. Troubsko, Nár. odboje 99
K11401 Bártečková Eva, JUDr. 01. 11. 99 Malaníková Zuzana, JUDr. Brno, Příkop 2a
K11522 Bärová Jana, Mgr. 03. 01. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1
K11516 Beneda Jiří, Mgr. 10. 01. 00 Harvalík Jaroslav, JUDr. Praha 4, K Nouzovu 2090
K438 Bělohlávek Jiří, Mgr. 01. 12. 99 Zvolánková Světlana, JUDr. Praha 2, Karlovo nám. 18
K11397 Bičák Vít, Mgr. 01. 11. 99 Tichý Ladislav, JUDr. Poděbrady, Hellichova ul. 509/II
K11440 Bíla Irena, Mgr. 15. 11. 99 Vodičková Kateřina, JUDr. Praha 1, Vodičkova 40
K11444 Bílková Veronika, Mgr. 11. 10. 99 Odehnal Zdeněk, JUDr. Brno, Havlíčkova 13
K11464 Boucký Jan, Mgr. 24. 11. 99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1
K11354 Bouček Jaroslav, Mgr. 05. 10. 99 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9
K11517 Brožovský Ladislav, Mgr. 01. 10. 99 Runge Jiří, Mgr. Sokolov, Seifertova 1841
K11385 Burian Libor, Mgr. 01. 10. 99 Rašovský Evžen, JUDr. Brno, Špitálka 23
K11461 Bursík Jaroslav, Mgr. 01. 12. 99 Prokopec Tomáš, JUDr. Praha 1, žitná 25
K11402 Buršíková Zuzana, Mgr. 01. 10. 99 Meduna Petr, JUDr. Praha 1, Rytířská 10
K11360 Carda Petr, Mgr. 15. 09. 99 Carda Petr, JUDr. Svitavy, Pod věží 3
K11430 Ctibor Jiří, Mgr. 01. 11. 99 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29
K11473 Czyž Petr, Mgr. 01. 12. 99 Frank Rainer Praha 9-Čakovice, Kostelecká 822
K11372 Čadová Radka, Mgr. 01. 10. 99 Esterková Yvona, JUDr. Znojmo, Dolní Česká 6
K11358 Černý Tomáš, Mgr. 01. 10. 99 Večeřa Jaroslav, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 15
K11454 Čumplová Petra, Mgr. 01. 10. 99 Preclíková Olga, JUDr. Zvole u Prahy, Březovská 498
K11353 Ditmarová Martina, Mgr. 12. 10. 99 Xinopulosová Julie, JUDr. Olomouc, Dolní nám. 16
K11468 Dokoupilová Martina, Mgr. 01. 12. 99 Dobrohrušková Eva, JUDr. Praha 2, Mánesova 5
K11404 Doležal Marek, Mgr. 01. 06. 99 Havel Luboš, Mgr. Praha 1, U Prašné brány 3
K11388 Doležil Tomáš, Mgr. 01. 09. 99 Šrámek Petr, JUDr. Ing. Praha 1, Jáchymova 2
K11423 Dostál Jakub, Mgr. 01. 11. 99 Krejčí Květoslav, Mgr. Praha 9, Drahobejlova 6
K11472 Dovolil Petr, Mgr. 27. 09. 99 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 47
K11460 Dulík Juraj, Mgr. Ing. 11. 11. 99 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34
K11462 Engel Martin, Mgr. 01. 12. 99 Kalista Jan, JUDr. Praha 1, Panská 1
K11451 Etrychová Ilona, Mgr. 04. 10. 99 Petrus Vladimír, JUDr. Praha 1, Křižovnické nám. 2
K11523 Fischerová Jana, Mgr. 03. 01. 00 Sadílek Martin, Mgr. Praha 1, Štěpánská 39
K11366 Frank Marek, Mgr. 18. 10. 99 Chňoupek Tomáš, JUDr. Praha 1, Dlouhá 16
K11442 Gregůrková Zuzana, Mgr. 01. 11. 99 Gášek Lumír, Mgr. Brno, Soběšická 151
K11416 Grossmannová Michaela, Mgr. 01. 10. 99 Bařinka Martin, Mgr. Brno-žabovřesky, Marie Steyskalové 62
K11431 Hadravská Edita, Mgr. 01. 10. 99 Petrus Vladimír, JUDr. Praha 1, Křižovnické nám. 2
K11481 Hanáček Petr, Mgr. 01. 12. 99 Danielová Jitka, JUDr. Zlín, Fabiánka 233
K11510 Hanuška Petr, Mgr. 01. 01. 00 Rösler Jan, JUDr. Praha 5, E. Peškové 7
K11411 Hašlar Přemysl, Mgr. 01. 10. 99 Procházka Tomáš, JUDr. Kosmonosy, Tesařská 127
K11355 Havlík David, Mgr. 13. 09. 99 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34
K11536 Havlíková Marcela, JUDr. 03. 01. 00 Foukal Antonín, JUDr. Brno, Minská 6
K11424 Hájek Petr, Mgr. 01. 11. 99 Vízdal Miloš, JUDr. Svitavy, nám. Míru 82
K11501 Hájková Jana, Mgr. 03. 01. 00 Chamrád Daniel, JUDr. Praha 9, K Hutím 5/665
K11496 Hiblerová Alena, Mgr. 01. 12. 99 Voigt Luděk, Mgr. Kladno, Hužská 1294
K11487 Hiklová Romana, Mgr. 01. 11. 99 Zavadil Vladimír, JUDr. Praha 1, Revoluční 3
K11519 Hlavinka Marek, Mgr. 17. 01. 00 Chytil Ivan, Mgr. Praha 1, Maiselova 15
K11463 Hofmanová Lenka, Mgr. 22. 11. 99 Havlůj Josef, JUDr. Praha 5, Mládí 143
K11407 Homoláčová Jitka, Mgr. 01. 11. 99 Kalina Václav, JUDr. Písek, Heydukova 101/2
K11484 Hoštička Petr, Mgr., LL. M. 01. 12. 99 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7
K11498 Houšková Tereza, Mgr. 03. 01. 00 Palas Jaroslav, JUDr. Praha 7, Dělnická 30
K11392 Hrobská Michaela, Mgr. 01. 11. 99 Kratochvíl Jiří, JUDr. Praha 1, Pštrossova 201/19
K11405 Chládek Pavel, Mgr. 07. 10. 99
K11391 Illmanová Markéta, Mgr. 01. 10. 99 Hasch Alexandr, Dr. Praha 1, Na Příkopě 27
K11470 Janáčková Kamila, Mgr. 04. 10. 99 Vostárek Ladislav, JUDr. Praha 6, Mickiewiczova 17
K11528 Janotka Jiří, JUDr. 17. 01. 00 Pleváková Renata, JUDr. Hradec Králové, Kollárova 1114
K11499 Juráčková Alexandra, Mgr. 03. 01. 00 Štumpfová Alena, JUDr. Praha 6, Markétská 1
K11386 Kadečka Stanislav, Mgr. 01. 10. 99 Kadečka Stanislav, Mgr. Hradec Králové, Gočárova 1000
K11419 Káňa Tom, Mgr. 13. 09. 99 Janák Stanislav, JUDr. Frenštát p. Radh., Rožnovská 241
K11400 Kejík Josef, JUDr. 01. 09. 99,
K11492 Klinerová Marie, Mgr. 01. 01. 00 Sittková Ivana, JUDr. Praha 4, Medkova 913
K11450 Koblovský Petr, Mgr. 29. 11. 99 Šafránková Jaroslava, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19
K11428 Kocurová Vladímíra, Mgr. 18. 10. 99 Nyitray Tibor, JUDr. Brno, Ledárenská 52
K11429 Kočí Jan, Mgr. 01. 11. 99 Maleček Richard, JUDr. Praha 1, Jungmannova 31, palác Adria
K11513 Konečný Marian, Mgr. 03. 01. 00 Sadílek Martin, Mgr. Praha 1, Štěpánská 39
K11364 Kopcová Barbora, Mgr. 01. 10. 99 Bařina Zdeněk, JUDr. Troubsko, Nár. odboje 99
K11453 Kopřiva Tomáš, Mgr. 01. 10. 99 Krejčí Květoslav, Mgr. Praha 9, Drahobejlova 6
K11531 Korečková Daniela, Mgr. 01. 10. 99 Cameron McKenna, v. o. s. Praha 1, Karoliny Světlé 25
K11436 Kotrlová Daniela, JUDr. 01. 11. 99 Kašpar Josef, JUDr. Karlovy Vary, Dubová 1
K11438 Kožená Tereza, Mgr. 01. 11. 99 Kožený Ladislav, JUDr. Kolín IV, Sladkovského 13
K11466 Kratochvíl Lukáš, Mgr. 01. 11. 99 Diviš Dušan, JUDr. Hradec Králové, Kollárova 1114
K11490 Krátký Jiří, Mgr. 02. 12. 99 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 47
K11511 Krčil Tomáš, Mgr. 01. 10. 99 Cameron McKenna, v. o. s. Praha 1, Karoliny Světlé 25
K11457 Kubiková Mirjana, Mgr. 08. 10. 99 Petrus Vladimír, JUDr. Praha 1, Křižovnické nám. 2
K11394 Kubínová Lucie, Mgr. 01. 10. 99 Sekanina Čestmír, Mgr. Boskovice, nám. 9. května
K11526 Kuděj Tomáš, Mgr. 10. 01. 00 Vrchlavský Jaroslav, JUDr. Plzeň, Pražská 23
K11491 Kutěj Jan, Mgr. 18. 11. 99 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Budějovická 1
K11379 Langer Ivan, MUDr. Mgr. 01. 10. 99 Zeman Jiří, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19
K11455 Lazurová Irena, Mgr. 16. 09. 99 Majer Roman, JUDr. Plzeň, žižkova 54
K11367 Látová Kateřina, Mgr. 06. 09. 99 Pfeifer Ernst Gernot, Dr. Praha 1, Sněmovní 7/2
K11415 Lebedová Radka, Mgr. 15. 10. 99 Krmenčík Roman, JUDr. Pardubice, Smilova 386
K11365 Levíčková Dana, Mgr. 01. 09. 99 Malířová Yvona, JUDr. Brno, Koliště 13
K11497 Lžičař Jan, Mgr. 01. 12. 99 Lžičař Josef, JUDr. Praha 8, Sokolovská 24/37
K11409 Mahr Ivan, Mgr. 15. 11. 99 Novák Vítězslav, JUDr. Jeseník, Masarykovo nám. 159
K11432 Macháček Filip, Mgr. 27. 09. 99 Kolář Aleš, JUDr. Praha 2, Rumunská 29
K11500 Macháčková Jana, Mgr. 03. 01. 00 Courton Ivan, Mgr. Praha 10, Slovinská 23
K11485 Machálková Hana, Mgr. 08. 11. 99 Kestlová Bohumíra, JUDr. Brno, Bratislavská 27
K11529 Machánek Karel, Mgr. 24. 01. 00 Vácha Přemysl, JUDr. Praha 2, Rumunská 29
K11474 Marek Libor, Mgr. 01. 09. 99 Javornická Romana, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 17
K11540 Marek Michal, Mgr. 04. 01. 00 Coufal Radek, Mgr. Brno, Rooseveltova 9
K11421 Marhefková Mária, Mgr. 01. 06. 99 Kříž Jan, Doc. JUDr. Praha 1, Dlouhá 13
K11381 Markvart Jiří, Mgr. 01. 10. 99 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 27
K11527 Marušková Jana, Mgr. 01. 02. 00 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21
K11478 Mařatka Tomáš, Mgr. 01. 12. 99 Jablonský Vladimír, JUDr. Praha 1, 28. října 1001/3
K11465 Matějka Josef, JUDr. 01. 01. 00 Hráský Michal, JUDr. Praha 5, Ostrovského 911/30
K11535 Matějková Kateřina, Mgr. 13. 01. 00 Čermák Karel, JUDr. Praha 1, Národní 32
K11508 Matýsková Martina, Mgr. 01. 01. 00 Hrdina Miloš, Mgr. Praha 1, Klimentská 1652/36
K11524 Míka Daniel, Mgr. 03. 01. 00 Schaffer & Partner, v. o. s. Praha 2, Záhřebská 30
K11369 Mužík Tomáš, Mgr. 07. 06. 99 Altner Zdeněk, JUDr. Praha 10, Nad olšinami 2445/27
K11448 Nedělníková Eva, Mgr. 01. 10. 99 Doseděl Miroslav, Mgr. Olomouc, tř. Kosmonautů 6
K11480 Neumann Petr, Mgr. 01. 12. 99 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15
K11389 Nohejl Lukáš, Mgr. 01. 09. 99 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 47
K11410 Novák Petr, Mgr. 01. 11. 99 Koval Vladimír, JUDr. Praha 1, Na Příkopě 391/7
K11373 Nováková Zdeňka, Mgr. 13. 09. 99 Chovanec Tomáš, JUDr. Ostrava 1, Masná 10
K11489 Oplt Josef, Mgr. 15. 11. 99 Šebek Martin, JUDr. Praha 2, Moravská 52
K11433 Pacovský Jan, JUDr. 15. 11. 99 Kuna Luboš, JUDr. Praha 4, Táborská 29
K11518 Pahutová Sylva, Mgr. 01. 01. 00 Machek Michal, Mgr. Ostrava 1, Masná 10
K11534 Palínková Marta, Mgr. 01. 01. 00 Drápalová Miluše, JUDr. Brno, Bašty 6
K11393 Pavelka Martin, Mgr. 28. 09. 99 Kausta Petr, Mgr. Nový Jičín, 5. května 2
K11441 Pavelková Karolína, Mgr. 01. 11. 99 Špatný Miroslav, JUDr. Brno, tř. kpt. Jaroše 5
K11479 Pavlásková Petra, Mgr. 01. 11. 99 Urbanec Pavel Jičín, Ruská 16
K11368 Pertlová Kateřina, Mgr. 01. 10. 99 Černohlávek Josef, Mgr. Praha 1, Jungmannova 31, Palác Adria
K11488 Petřík Martin, Mgr. 03. 01. 00 Topinka Miloslav, JUDr. Praha 1, Truhlářská 16
K11406 Pilař Roman, Mgr. 18. 10. 99 Hodek Jiří, JUDr. Praha 3, Olšanská 1a
K11539 Podlešák Roman, Mgr. 03. 01. 00 Winter Filip, JUDr. Praha 1, Sněmovní 7
K11443 Polanská Andrea, Mgr. 07. 10. 99 Muzikář Vladimír, JUDr. Brno, Havlíčkova 13
K11538 Polanská Aranka, Mgr. 17. 01. 00 Vilímková Marcela, JUDr. Praha 1, Školská 3
K11361 Popov Simeon, Mgr. 01. 10. 99 Lorenzová Ivana, JUDr. Brno, Štefánikova 1
K11435 Pospíšil Jiří, Mgr. 02. 11. 99 Kreysa Miloslav Plzeň, Bezručova 9
K11495 Pospíšil Pavel, Mgr. 01. 12. 99 Horáková Jaroslava, Mgr. Šumperk, Radniční 15
K11399 Prchal Pavel, Mgr. 27. 10. 99 Prchal Pavel, JUDr. Štětí, Litoměřická 272
K11506 Pukovec Jiří, Mgr. 03. 01. 00 Slavíček Václav, Mgr. Kladno, Poštovní nám. 706
K11532 Purmenský David, Mgr. 03. 01. 00 Širilová Jarmila, JUDr. Havířov-Podlesí, Okrajová 33
K11471 Pustějovský Richard, Mgr. 05. 11. 99 Quittová Ivana, Mgr. Nový Jičín, Štefánikova 1
K11357 Rabas Jan, Mgr. 01. 10. 99 Tesař Petr, JUDr. Praha 3, Přemyslovská 12
K11398 Ressová Kateřina, Mgr. 18. 10. 99 Valvoda Václav, JUDr. Praha 1, Krakovská 9
K11477 Richter Milan, Mgr. 25. 10. 99 Olejárová Naděžda, JUDr. Brno, kpt. Jaroše 35
K11408 Rudyšarová Alexandra, Mgr. 01. 11. 99 Drumev Pavel, Mgr. Praha 3, Koněvova 245/2458
K11469 Rumlová Lucie, Mgr. 01. 11. 99 Kadečka Stanislav, Mgr. Hradec Králové, Gočárova 1000
K11383 Růžička Aleš, Mgr. 24. 09. 99 Šachta Drahomír, JUDr. Praha 5, Radlická 28/663
K11520 Rydvan Tomáš, Mgr. 07. 01. 00 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34
K11537 Rytířová Kristýna, Mgr. 01. 12. 99 Kestlová Bohumíra, JUDr. Brno, Bratislavská 27
K11377 Řezníček Vladimír, Mgr. 01. 10. 99 Efler Heinz, JUDr. Trutnov, Havlíčkova 13
K11437 Říha Petr, Mgr. 11. 10. 99 Aschenbrenner Martin, Mgr. Praha 1, Husova 7
K11475 Sedláček Matěj, Mgr. 05. 11. 99 Havel Luboš, Mgr. Praha 1, U Prašné brány 3
K11375 Sedlák Robert, JUDr. 01. 11. 99 Hášová Monika, JUDr. Praha 2, Myslíkova 28
K11420 Sedláková Zuzana, Mgr. 15. 10. 99 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3
K11396 Sedlářová Klára, Mgr. 01. 10. 99 Trunda Luděk, JUDr. Praha 4, Nad Opatovem 2140/2
K11467 Schopf Petr, Mgr. 01. 10. 99 Klimová Hana, JUDr. Brno, Helfertova 17
K11503 Smrek Michal, Mgr. 01. 10. 99 Cameron McKenna, v. o. s. Praha 1, Karoliny Světlé 25
K11382 Smutná Štěpánka, Mgr. 01. 10. 99 Michalec Jan, JUDr. Ústí nad Labem, Dlouhá 5
K11533 Sobotka Michal, Mgr. 29. 11. 99 Ürge Mikuláš, Mgr. Praha 1, Jungmannova 31, Palác Adria
K11390 Sojka Jiří, Mgr. 01. 10. 99 Staněk Milan, JUDr. Brno, Kuřimská 42
K11459 Struminský Aleš, Mgr. 01. 12. 99 Kasal Ivo, JUDr. Praha 3, Slezská 99
K11507 Struminský Pavel, Mgr. 01. 12. 99 Vebera Luděk, JUDr. Karviná-Fryštát, K. Sliwky 125
K11356 Střídová Šárka, Mgr. 01. 10. 99 Elšík Petr, JUDr. Olomouc, Ostružnická 14
K11370 Szkandera Pavel, Mgr. 27. 09. 99 Hamele Tomáš, Mgr. Frýdek-Místek, Na příkopě 1221
K11374 Šarman Jan, Mgr. 01. 10. 99 Barák Jaroslav, JUDr. Brno, Kounicova 10
K11427 Šedivá Kamila, Mgr. 11. 10. 99 Konečný Libor, JUDr. Brno, Ptašínského 4
K11486 Šenková Gabriela, Mgr. 03. 01. 00 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1
K11371 Ševčíková Irma, Mgr. 01. 09. 99 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5
K11530 Šimek Milan, Mgr. 20. 01. 00 Čapek Jaroslav, Mgr. Hradec Králové, Komenského 241
K11380 Španvirt Alan, Mgr. 06. 09. 99 Šrámek Petr, JUDr. Ing. Praha 1, Jáchymova 2
K11521 Štěpánková Hana, Mgr. 03. 01. 00 Hroza Vojtěch, JUDr. Brno, Ponávka 2
K11384 Šubrt Milan, Mgr. 01. 10. 99 Michálek Josef, JUDr. Šumperk, ul. prof. Fialy 12a
K11426 Švehlík Marek, Mgr. Ing. 01. 11. 99 Rödl & Partner, v. o. s. Praha 1, Platnéřská 2
K11502 Tatíčková Martina, Mgr. 03. 01. 00 Chamrád Daniel, JUDr. Praha 9, K Hutím 5/665
K11395 Teska Jan, Mgr. 01. 11. 99 Hüblerová Jana, JUDr. Praha 9, Pod Pekárnami 245/10
K11483 Tichá Věra, JUDr. 03. 01. 00 Jansová Růžena, JUDr. Kladno, nám. starosty Pavla 40
K11403 Toman Zdeněk, Mgr. 01. 11. 99 Baránek Josef, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Švabinského 19
K11449 Trnková Gabriela, Mgr. 01. 11. 99 Koubová Eva, JUDr. Praha 2, Vinohradská 6
K11418 Udvaros Petr, Mgr. 25. 10. 99 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15
K11439 Uharčeková Evženie, Mgr. 01. 11. 99 Malina Pavel, JUDr. Brno, Křenová 62a
K11446 Uhlířová Veronika, Mgr. 22. 11. 99 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1
K11447 Urbanová Lenka, Mgr. 01. 11. 99 Jirovcová Alena, JUDr. Jičín, Šafaříkova 161
K11359 Urbášek Martin, Mgr. 01. 10. 99 Hrbáčková Eva, JUDr. Třebíč, Bráfova 50
K11417 Utěšený Pavel, Mgr. 01. 10. 99 Vácha Tomáš, Mgr. Brno, Panská 12/14
K11445 Úlehla Jan, Mgr. 01. 11. 99 Nýdlová Eva, JUDr. České Budějovice, nám. Přem. Otakara II. č. 6
K11514 Vacíř Petr, Mgr. 01. 12. 99 Grubner Martin, JUDr. Praha 1, Hradební 3
K11482 Vaněk Jiří, Mgr. 21. 09. 99 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11
K11387 Vencl Radan, Mgr. 11. 10. 99 Loskot František, JUDr. Hradec Králové, Čsl. armády 556
K11425 Verešpej Roman, Mgr. 08. 11. 99 Enenkl Vladimír, JUDr. Brno, Orlí 18
K11541 Veselá Hana, Mgr. 01. 02. 00 Pavlík Petr, JUDr. Praha 8, Molákova 577
K11362 Veverka Josef, Mgr. 01. 10. 99 Kozelka Vladimír, JUDr. Praha 1, Školská 28
K11509 Vitáček Lukáš, Mgr. 06. 09. 99 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5
K11504 Vítková Dáša, JUDr. 01. 01. 00 Barák Jaroslav, JUDr. Brno, Kounicova 10
K11363 Vítovcová Radana, Mgr. 01. 10. 99 Švorčík Otakar, JUDr. Praha 2, Hálkova 2
K11452 Vobořilová Monika, Mgr. 01. 11. 99 Kratochvíl Jiří, JUDr. Praha 1, Pštrossova 201/19
K11422 Vogl Radim, Mgr. 01. 11. 99 Pešlová Jarmila, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Přívozská 10
K11378 Vostatek Tomáš, Mgr. 01. 11. 99
K11505 Wallenfels Jiří, Mgr. 04. 01. 00 Wetzlerová Monika, Mgr. Plzeň, B. Smetany 2
K11493 Widtmanová Andrea, Mgr. 06. 12. 99 Frank Rainer Praha 9-Čakovice, Kostelecká 822
K11376 Zapletal Petr, Mgr. 01. 09. 99 Chalupa Luboš, JUDr. Praha 1, Senovážné nám. 24
K11476 Zelenková Šárka, Mgr. 24. 11. 99 Mrázek Josef, JUDr. Praha 8, Křižíkova 1
K11494 Zemanová Eliška, Mgr. 01. 11. 99 Šmrha Jiří, JUDr. Strakonice, Plánkova 600
K11525 Zemanová Lenka, Mgr. 01. 01. 00 Fux Petr, JUDr. Most, Budovatelů 2957
K11456 Zemanová Petra, Mgr. 01. 12. 99 Topinka Petr, JUDr. Praha 5, Malátova 17
K11412 Zgažar René, Mgr. 04. 10. 99 Záděra Ladislav, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 165, Přívoz
K11512 Zvěřina Martin, Mgr. Ing. 01. 12. 99 Zvolánková Světlana, JUDr. Praha 2, Karlovo nám. 18
K11434 žejdlová Klára, Mgr. 08. 11. 99 žejdl Aleš, JUDr. Nový Bydžov, Revoluční 558
K11515 žižkovský Ivo, Mgr. 01. 02. 00 Aleš Martin, JUDr. Plzeň, Houškova 30
 
 
b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů
Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.
K9681 Adam Jakub, Mgr. 31. 12. 99 08610
K9503 Andree Kamil, Mgr. 26. 10. 99 02517
K9492 Baček Richard, Mgr. 31. 12. 99 03560
K10704 Barešová Monika, Mgr. 15. 12. 99
K9502 Beneš Prokop, Mgr. 31. 10. 99 01213
K10589 Beránek Martin, Mgr. 01. 01. 00
K9730 Beránková Pavlína, Mgr. 31. 12. 99 03603
K9727 Běhounek Martin, Mgr. 31. 12. 99 03630
K10848 Biedermannová Barbora, 15. 12. 99
Mgr.
K9781 Blažek Kamil, Mgr. 30. 11. 99 03675
K9768 Bobek Jiří, Mgr. 31. 12. 99 03779
K9669 Bodláková Jana, Mgr. 31. 12. 99 03817
K9243 Buchal Roman, Mgr. 31. 10. 99 02523
K9424 Cipínová Šárka, Mgr. 30. 11. 99 03055
K9903 Czigle Jana, Mgr. 01. 12. 99
K9925 Čaplová Helena, Mgr. 08. 12. 99
K11220 Černý Norbert, Mgr. 14. 01. 00
K9470 Čvančara Pavel, Ing. Mgr. 31. 10. 99 01428
K9848 Devátý Stanislav, JUDr., Dr. 31. 12. 99 03837
K11351 Fabián Ondřej, Mgr. 08. 01. 00
K9655 Fiala Jiří, Mgr. 31. 12. 99 03919
K9399 Franc Jaromír, Mgr. 30. 11. 99 08611
K10370 Friedlová Dagmar, JUDr. 31. 12. 99 01503
K9771 Gracík Aleš, Mgr. 31. 12. 99 08612
K9685 Gruber Michal, Mgr. 01. 01. 00
K9530 Gürlich Richard, Mgr. 01. 01. 00 03976
K9698 Hajný Jan, JUDr. 31. 12. 99 08613
K10078 Hamplová Jana, Mgr. 31. 10. 99 03049
K9649 Hanák Ondřej, Mgr. 31. 10. 99 01524
K9488 Hanzalová Soňa, Mgr. 31. 10. 99 01556
K9755 Havel Jaroslav, Mgr. 31. 12. 99 04046
K9512 Havlík Samuel, Mgr. 31. 10. 99 02602
K9643 Havlíková Iveta, Mgr. 31. 12. 99 02609
K9378 Havránek Jiří, Mgr. 31. 12. 99 04081
K9451 Hájek Jindřich, Mgr. 31. 12. 99 03020
K10472 Hlaváčová Barbora, Mgr. 26. 10. 99
K9728 Hložková Kateřina, Mgr. 31. 12. 99 04093
K9704 Hložková Petra, Mgr. 31. 12. 99 08614
K10615 Holemý Libor, Mgr. 26. 10. 99 02639
K9541 Hromek Petr, Mgr. 25. 10. 99 01570
K9276 Hrudková Anna, Mgr. 01. 12. 99
K10488 Chalabalová Lenka, JUDr. 31. 12. 99 08615
K11405 Chládek Pavel, Mgr. 01. 11. 99
K13 Chomátová Dana, JUDr. 31. 12. 99
K10131 Chomátová Dana, JUDr. 31. 12. 99 08618
K9529 Janoušková Simona, Mgr. 31. 12. 99 02661
K9678 Jedlička Svatopluk, Mgr. 31. 12. 99 08617
K11059 Jedlička Václav, Mgr. 19. 10. 99
K9656 Kameníková Hana, Mgr. 31. 12. 99 04119
K9275 Kausta Petr, Mgr. 31. 10. 99 01616
K11400 Kejík Josef, JUDr. 04. 11. 99
K9302 Kociánová Lucie, Mgr. 31. 12. 99 04126
K9215 Kokošková Anna, Mgr. 31. 10. 99 01612
K10593 Kolajová Petra, JUDr. 01. 01. 00
K9518 Kolínská Petra, Mgr. 31. 10. 99 02782
K10356 Kolínský Pavel, JUDr. 31. 10. 99 02686
K9667 Korda Martin, Mgr. 31. 12. 99 02792
K9508 Kotek Václav, Mgr. 31. 12. 99 02806
K10866 Kratochvílová Simona, Mgr. 01. 11. 99
K9495 Kraus Jakub, Mgr. 31. 10. 99 01586
K9562 Krátký Petr, Mgr. 31. 12. 99 08618
K9754 Kubíčková Lucie, Mgr. 30. 11. 99
K9490 Kuča Radan, Mgr. MUDr. 31. 12. 99 02812
K9642 Kudrna Bohuslav, Mgr. 31. 12. 99 03348
K9595 Kuchař Ondřej, Mgr. 31. 12. 99 08619
K9767 Kuprová Andrea, Mgr. 31. 12. 99 08620
K11252 Kvasnička Karel, Mgr. 01. 12. 99
K10685 Lupínková Dagmar, Mgr. 31. 12. 99 08621
K10411 Macháčková Irena, Mgr. 31. 12. 99 04131
K10201 Machálek Petr, Mgr. Ing. 31. 10. 99 02879
K10299 Machálková Helena, Mgr. 31. 10. 99 02884
K10607 Marvanová Hana, JUDr. 31. 12. 99 01812
K9500 Matějka Petr, Mgr. 31. 10. 99 02946
K10432 Mencl Jiří, Mgr. 01. 01. 00
K9749 Micka Alois, JUDr. 31. 12. 99 04139
K9994 Míkovec Jaroslav, Mgr. 31. 10. 99 01826
K9635 Mlčák Miroslav, Mgr. 31. 12. 99 08622
K9283 Mlíková Alexandra, Mgr. 31. 12. 99 03387
K9632 Molák Stanislav, Mgr. 31. 12. 99 02964
K9639 Motl Pavel, Mgr. 31. 12. 99 08623
K9586 Mrázková Radka, Mgr. 31. 12. 99 08624
K10205 Mrvová Radka, Mgr. 01. 12. 99
K9646 Musilová Helena, Mgr. 31. 12. 99 08625
K762 Navrátilová Monika, Mgr. 31. 12. 99 03818
K10480 Návedlová Karla, Mgr. 20. 12. 99 08627
K9527 Nespěšný Hynek, Mgr. 01. 11. 99
K9857 Nevrkla Luboš, Mgr. 31. 12. 99 08628
K10155 Nevrzal Jan, Mgr. Ing. 31. 10. 99
K9284 Němec Jiří, Mgr. 31. 12. 99 03471
K9731 Novák Jaroslav, Mgr. 31. 12. 99 04143
K9593 Novák Pavel, Mgr. Ing. 31. 10. 99 01827
K9795 Novák Roman, PhDr. Mgr. 31. 12. 99 08629
K9902 Nováková Jana, Mgr. 31. 10. 99 01928
K154 Novotný Vladimír, Mgr. 31. 12. 99 04144
K9722 Nygrínová Daniela, Mgr. 31. 12. 99 04158
K9597 Olmrová Petra, Mgr. 31. 12. 99 08648
K9689 Otruba Tomáš, Mgr. 31. 12. 99 04289
K10248 Palatický Pavel, Mgr. 31. 12. 99 08630
K9756 Petirová Ivana, Mgr. 31. 12. 99 08631
K9675 Petrášová Tažána, Mgr. 01. 01. 00
K9898 Petříčková Šárka, Mgr. 31. 12. 99 08632
K9477 Piková Petra, Mgr. 31. 12. 99 01942
K9532 Pilař Marek, Mgr. 31. 10. 99 01983
K9615 Plachá Linda, Mgr. 31. 12. 99 03509
K9625 Pleskal Jaroslav, Mgr. 31. 12. 99 08633
K9489 Plch David, Mgr. 31. 10. 99 02976
K9528 Plocarová Šárka, Mgr. 31. 10. 99 02046
K9645 Pokorná Hana, Mgr. 31. 12. 99 04311
K9674 Pokorná Karolína, Mgr. 31. 12. 99 04343
K9574 Polák Jan, Mgr. 01. 11. 99
K11138 Pollak Tomáš, Mgr. 01. 12. 99
K9510 Pražák Pavel, Mgr. 06. 12. 99 04349
K9619 Průchová Bohumila, Mgr. 31. 12. 99 08634
K9565 Rezetová Monika, Mgr. 31. 10. 99 03017
K9554 Rotrekl Jan, Mgr. 31. 10. 99 02978
K9558 Rožec Václav, Mgr. 31. 12. 99 03041
K9523 Ryvolová Magdaléna, Mgr. 31. 12. 99 02057
K11315 Říhová Gabriela, Mgr. 01. 11. 99
K10775 Saska Petr, Mgr. 31. 10. 99 04675
K9213 Schaffer Dan, Mgr. 31. 10. 99 02985
K9690 Schenk Štěpán, Mgr. 31. 12. 99 08635
K9612 Sigmund Petr, Mgr. 31. 12. 99 08636
K9617 Slavíček Jiří, Mgr. 31. 10. 99 02077
K10384 Smil Jaroslav, Mgr. 25. 10. 99 03029
K9552 Staňková Marcela, Mgr. 31. 12. 99 08637
K9445 Staňková Monika, Mgr. 31. 12. 99 04700
K9659 Staroň Marek, Mgr. 14. 12. 99 08650
K9511 Steidl František, Mgr. 31. 12. 99 02100
K10703 Straka Roman, Mgr. 10. 12. 99
K9487 Struminský Radim, Mgr. 31. 12. 99 08638
K207 Svobodová Iva, Mgr. 15. 12. 99 08639
K10919 Sýkora Tomáš, Mgr. 20. 11. 99
K11234 Ševítová Jaroslava, Mgr. 08. 11. 99
K10428 Šimerdová Markéta, Mgr. 30. 11. 99
K9560 Šimonek David, Mgr. 31. 10. 99 02245
K10973 Šmída Marek, Mgr. 01. 01. 00
K9668 Šotek Ivo, Mgr. 31. 12. 99 08640
K9542 Špoulová Kateřina, Mgr. 31. 10. 99 02287
K9717 Šrom Zdeněk, Mgr. 31. 12. 99 08641
K9485 Tajbr Jaroslav, Mgr. 31. 10. 99 02304
K9267 Tichá Jitka, Mgr. 01. 11. 99
K10740 Tomek Jiří, Mgr. 25. 10. 99 02385
K9563 Trebatická Vlasta, Mgr. 15. 12. 99 04838
K866 Uzel Tomáš, JUDr. 31. 12. 99 02457
K9650 Vachtl Radek, Mgr. 31. 12. 99 08651
K9682 Vejlupek Michal, Mgr. 31. 12. 99 08644
K9609 Veselý Tomáš, Mgr. Ing. 31. 12. 99 08645
K9468 Vitebská Lenka, Mgr. 31. 12. 99 03567
K9739 Vochalová Liliana, Mgr. 01. 12. 99 04854
K11378 Vostatek Tomáš, Mgr. 25. 11. 99
K10943 Vostárková Dana, JUDr. 01. 11. 99
K11207 Vrchlavská Martina, Mgr. 01. 01. 00
K9261 Wachtlová Renata, Mgr. 31. 10. 99 02469
K11142 Weig Zdeněk, Mgr. 30. 11. 99 04913
K9465 Wróbel Lešek, JUDr. 01. 01. 00
K10797 Zemanová Renata, Mgr. 07. 12. 99 08607
K9658 Zrůstek Jiří, Mgr. 31. 12. 99 03577
K9641 Zsemler Michal, Mgr. 31. 10. 99 02504
K9598 Zugar Robert, Mgr. 31. 12. 99 08608
K9620 Zvoníková Klára, Mgr. 31. 12. 99 08646
K922 železná Jitka, Mgr. 31. 12. 99 08609
K9439 žídková Lenka, Mgr. 31. 12. 99 08647
 
 
 
Redakční sdělení
o opravě tiskových chyb v usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory
V čl. 43 odst. 6 má odkaz uvedený v závorce správně znít takto: “(čl. 46 odst. 6 a čl. 51 odst. 5).“.
V čl. 51 odst. 5 má odkaz uvedený v závorce správně znít takto: “(čl. 43 odst. 6).“.
V návětí čl. 54 mají být správně vypuštěna slova “advokátních koncipientů“.
 
 
 
Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1
Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6
Vychází: Podle potřeby
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi